dnes je 22.6.2024

Praktické informácie - Poplatky

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

VI. ČASŤ

DOPRAVA

Položka 63

Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu .....
6,50 eura
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby,
ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom
vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.
Položka 63a

a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a).........
3 eurá
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený,
odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a)

 

19a) § 44 ods. 4 a 5 zákona č. 8/2009 Z. z.

 

 
0,50 eura
Položka 64

Povolenie výnimky19b) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
a) ktorá nepresahuje územie okresu

1. na dobu do jedného roka
15 eur

2. na dobu dlhšiu ako jeden rok
30 eur
b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja

1. na dobu do jedného roka
20 eur

2. na dobu dlhšiu ako jeden rok
60 eur
c) ktorá presahuje územie kraja

1. na dobu do jedného roka
30 eur

2. na dobu dlhšiu ako jeden rok
100 eur.
Oslobodenie:
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.

 

19b) § 140 zákona č. 8/2009 Z. z.

 

 

 

 

Položka 65

a)

Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov............. suma vypočítaná podľa vzorca, najmenej 33 eur

RP = Pkw x EKV
kde:
RP – výška poplatku,
Pkw – sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1,
EKV – ekologický koeficient vozidla

Tabuľka č. 1

Výkon motora v kW
Sadzba poplatku v EUR
nad
do
80 vrátane
33
80
90 vrátane
60
90
100 vrátane
90
100
110 vrátane
120
110
125 vrátane
200
125
140 vrátane
300
140
155 vrátane
500
155
170 vrátane
700
170
210 vrátane
900
210
a viac
1 000
Tabuľka č. 2


Druh vozidla vzhľadom na druh paliva*
Ekologický koeficient vozidla
1.
Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva)
0,10
2.
Vozidlo s druhom paliva: H2, kombinácia akékoľvek palivo+PHEV (Plug-In hybrid)
0,20
3.
Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 alebo iné vozidlo ako v písmene c)
Emisná norma
Dátum prvej evidencie**

Vozidlo Euro 1/I
do 31. 12. 1996
1,00
Vozidlo Euro 2/II
od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001
0,80
Vozidlo Euro 3/III
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006
0,70
Vozidlo Euro 4/IV
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011
0,60
Vozidlo Euro 5/V/EEV
od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2016
0,50
Vozidlo Euro 6a, b, c/VIA, B, C
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020
0,45
Vozidlo Euro 6d/VID a novšie
od 1. 9. 2020
0,40
Poplatok sa vzhľadom na ekologický koeficient zníži najviac na 33 eur.
* Druh paliva sa určí z položky 18 Osvedčenia o evidencii časť II „Druh paliva/zdroj energie“.
** Kritériá časového rozmedzia dátumu prvej evidencie sa použijú, len ak sa pre motorové vozidlo nedá určiť emisná norma Euro.
b)

Zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmena a) alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.......................................................... 33 eur

c)

Zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov.........................................................33 eur

d)

Zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré je určené na predaj a ktoré doteraz nebolo evidované v žiadnej evidencii vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak sa ako držiteľ zapisuje výrobca vozidla,20aa) zástupca výrobcu vozidla,20ab) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorej predmetom podnikania je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla........................................................... 33 eur

Oslobodenie

1.

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

2.

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 43 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámky

1.

Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50 % pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50 %, najviac však na 33 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20ac) uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku.

3.

Ak predmetom podnikania osoby uvedenej v písmene d) je predaj vozidiel na základe zmluvného vzťahu s výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vozidiel je povinná tento vzťah preukázať správnemu orgánu. Ak držiteľ motorového vozidla podľa písmena d) do jedného roka odo dňa zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel nevykoná prevod držby motorového vozidla na inú osobu, je povinný najneskôr pri nasledujúcej zmene v evidencii vozidiel zaplatiť poplatok podľa písmena a) v sume zodpovedajúcej sume poplatku pri prvej evidencii vozidla.

 

20aa) § 2 ods. 21 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20ab) § 2 ods. 21 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.

20ac) § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

 

 

Položka 66

Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej
alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody
20 eur
Položka 67

Podanie návrhu o

a)

udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla

1.

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

2.

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 300 eur

3.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 200 eur

b)

udelenie viacstupňového typového schválenia EÚ celého vozidla

1.

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 200 eur

2.

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................... 150 eur

3.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 100 eur

c)

udelenie predbežného typového schválenia EÚ celého vozidla

1.

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ................ 600 eur

2.

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb .......................................................... 500 eur

3.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................... 400 eur

d)

udelenie typového schválenia EÚ celého vozidla vyrábaného
v malej sérií

1.

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............... 400 eur

2.

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ......................................................... 300 eur

3.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................... 200 eur

e)

rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa
písmen a), c) a d)

1.

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............. 200 eur

2.

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ....................................................... 150 eur

3.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ................. 100 eur

f)

rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
v udelenom typovom schválení EÚ celého vozidla podľa
písmena b)

1.

pre kategórie M1, N1, M2, M3, N2, N3, Tb, Cb, L, Ta, Ca ............ 100 eur

2.

pre kategórie O3, O4, Rb, Sb ........................................................ 75 eur

3.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode .................. 50 eur

g)

udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla

1.

pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 150 eur

2.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 200 eur

h)

udelenie viacstupňového vnútroštátneho typového schválenia
celého vozidla

1.

pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 100 eur

2.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 150 eur

i)

udelenie predbežného vnútroštátneho typového schválenia
celého vozidla

1.

pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS .................................................... 300 eur

2.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................ 400 eur

j)

udelenie vnútroštátneho typového schválenia celého vozidla
vyrábaného v malej sérií

1.

pre kategórie Ra, Sa, PN, a LS ..................................................... 150 eur

2.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ................................. 200 eur

k)

rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
v udelenom vnútroštátnom typovom schválení celého vozidla
podľa písmen g) až j) ............................................................................... 50 eur

l)

udelenie typového schválenia EÚ vozidla podľa regulačného aktu ......... 200 eur

m)

udelenie typového schválenia EÚ systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu .............. 150 eur

n)

rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom
typovom schválení EÚ podľa regulačného aktu

1.

podľa písmena l) ............................................................................... 100 eur

2.

podľa písmena m) ............................................................................... 75 eur

o)

vnútroštátne typové schválenie systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky ................................................... 100 eur

p)

rozšírenie, zmenu, revíziu, prípadne predĺženie platnosti
v udelenom vnútroštátnom typovom schválení systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky
podľa písmena o) ...................................................................................... 50 eur

q)

udelenie typového schválenia EÚ spaľovacieho motora
necestných pojazdných strojov ................................................................ 300 eur

r)

rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom
typovom schválení EÚ spaľovacieho motora necestných
pojazdných strojov podľa písmena q) ...................................................... 200 eur

s)

uznanie typového schválenia EÚ celého vozidla ...................... .......... 100 eur

t)

uznanie rozšíreného typového schválenia EÚ celého vozidla ............... 50 eur

u)

zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť
typové schválenie EÚ pri použití nových technológií
alebo koncepcií nezlučiteľných s jedným alebo
viacerými regulačnými aktmi .................................................................... 200 eur

v)

povolenie hromadnej prestavby typu vozidla ......................................... 50 eur

w)

schválenie hromadnej prestavby typu vozidla

1.

montážou plynového zariadenia ....................................................... 20 eur

2.

pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ........... 10 eur

3.

inou prestavbou ako v prvom a druhom bode ................................. 200 eur

x)

rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby
typu vozidla

1.

montážou plynového zariadenia ........................................................ 20 eur

2.

pri prestavbe vozidla na prepravu telesne postihnutej osoby ............ 10 eur

3.

inou prestavbou ako v prvom a druhom bode .................................... 50 eur

y)

povolenie skúšobnej prevádzky vozidla inej ako v písmene z) .............. 100 eur

z)

povolenie skúšobnej prevádzky vozidla, ak sa skúšobná prevádzka vozidla vykonáva v rámci výskumu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a typový schvaľovací orgán má záujem o výsledky tohto výskumu z dôvodu zmeny technických požiadaviek ...................... 10 eur

aa)

povolenie prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla ................... 100 eur.

Splnomocnenie

Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena v) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

 

 

Poznámky

1.

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 68

Podanie návrhu o

a)

vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

1.

pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 100 eur

2.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 200 eur

b)

jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

1.

pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN .................................. 200 eur

2.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode ............................... 400 eur

c)

vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla
s obmedzenou prevádzkou ................................................................. 20 eur

d)

vnútroštátne schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla

1.

pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 20 eur

2.

pre kategórie vozidiel M2, M3 ...................................................... 100 eur

3.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode ............... 50 eur

e)

vnútroštátne jednotlivé schválenie systému, komponentu
alebo samostatnej technickej jednotky ..................................................... 50 eur

f)

uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla
alebo uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla .................... 100 eur

g)

jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla

1.

pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 500 eur

2.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 300 eur

h)

vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

1.

pre kategórie vozidiel M1 a N1 ...................................................... 300 eur

2.

pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode .................................. 150 eur

i)

opätovné schválenie jednotlivého vozidla ............................................. 20 eur

j)

dodatočné schválenie jednotlivého vozidla .......................................... 100 eur

k)

povolenie prestavby jednotlivého vozidla .............................................. 20 eur

l)

schválenie prestavby jednotlivého vozidla

1.

montážou plynového zariadenia alebo
demontážou plynového zariadenia .................................................... 20 eur

2.

pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa ........................................... 100 eur

3.

pre iné prestavby ako v prvom a druhom bode ............................. 300 eur

m)

zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom
osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie alebo rámu ..................... 20 eur

n)

zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom
osvedčení vozidla z dôvodu výmeny motora ........................................... 10 eur

o)

zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom
osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle ................. 10 eur

p)

vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II alebo
nového technického osvedčenia vozidla z dôvodu zápisu
vykonanej hromadnej prestavby na vozidle .............................................. 10 eur

q)

vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo
technického osvedčenia vozidla na schvaľovací orgán ............................ 10 eur

r)

vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene technického
osvedčenia vozidla alebo vydanie technického osvedčenia
vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla ................................ 10 eur

s)

dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého
vozidla .................................................................................................... 10 eur

t)

povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až l)
pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa
poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
podľa osobitného zákona20a) ..................................................................... 2 eurá

u)

povolenie alebo schválenie podľa písmen d), j) a l) pre vozidlo
na prepravu osôb na invalidnom vozíku ................................................... 10 eur

Oslobodenie

1.

Od poplatku podľa písmen f) až h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré mali jednotlivo dovezené vozidlo v zahraničí evidované na svoje meno v rámci zastupiteľských úradov, diplomati, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia.

2.

Od poplatku podľa písmena o) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla, v ktorom je zapísaná iná technická zmena na vozidle, ak ide o opravu nesprávnych technických údajov a táto chyba bola zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

3.

Od poplatku podľa písmena r) tejto položky je oslobodená výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II pre vozidlo kategórie L1e.

 

 

 

 

 

 

Splnomocnenie

1.

Poplatok podľa tejto položky sa znižuje podľa § 6 ods. 2, aj ak osobitný predpis ustanovuje niektoré prílohy návrhu výlučne v listinnej podobe, napríklad predloženia osvedčenia o zhode COC alebo dokladov vozidla.

2.

Za podanie návrhu o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena k) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške päťnásobku určenej sadzby.

3.

Správny orgán vyberie trojnásobok poplatku podľa písmen d), f) až h), ak poplatník (účastník konania) pri doručení návrhu žiada rozhodnúť urýchlene do piatich pracovných dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Trojnásobok poplatku podľa písmen d), f) až h) za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň podania návrhu. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o návrhu nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie a poplatkom určeným podľa príslušného písmena tejto položky.

Poznámky

1.

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov a v prípade písmena s) aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.

2.

Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a), b), d) a e) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.

 

20a) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Položka 68a

a)

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru
vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia
osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu ........................................ 6 eur

b)

Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru
vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch ............................................ 6 eur

c)

Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru
urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka
vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu .......... 30 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časti I alebo osvedčenie o evidencii časti II vydal, okrem prípadov, keď chybné osvedčenie o evidencii časti II vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu.

Položka 69a

Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v cestnej premávke nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie už stratilo platnosť (vozidlá ukončenej série), a to za každé povolené vozidlo

a)

kategórie L1e, L2e, L6e, O1, O2, Ra a Sa ............................................. 25 eur

b)

ostatných kategórií iných, ako sú uvedené v písmene a) ...................... 50 eur

 

 

 

 

 

Položka 69b

Podanie žiadosti o
a) poskytnutie údajov z jednotného
informačného systému v cestnej doprave,21b)
ktoré sa týkajú osoby žiadateľa .........................
5 eur
b) vydanie štatistických údajov z jednotného
informačného systému v cestnej doprave,21b)
ktoré neobsahujú osobné údaje ......................
20 eur
Poznámka
Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Položka 70

a)
Povolenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu
alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....
1 200 eur
b)
Povolenie modernizácie alebo obnovy dráhového vozidla s vlastným pohonom
pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....
300 eur
c)
Povolenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu .....
400 eur
d)
Povolenie modernizácie alebo obnovy ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu .....
120 eur
e)
Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla .....
90 eur
f)
Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy
alebo existujúce špeciálne dráhy .....
400 eur
g)
Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy
alebo existujúce špeciálne dráhy .....
120 eur
h)
Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy .....
90 eur
i)
Povolenie skúšky koľajového vozidla pre železničné dráhy počas chodu (jazdy) .....
30 eur
j)
Vydanie druhého originálu dokladu o schválení typu alebo o povolení typu
podľa písmen a) až h) .....
20 eur
k)
Vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov, okrem prevádzkovateľov lanových dráh .....
200 eur
l)
Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov .....
50 eur
m)
Vydanie poverenia na posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov
prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov .....
50 eur
n)
Vydanie poverenia na overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku .....
200 eur
o)
Vydanie poverenia na vykonávanie technických kontrol dráhových vozidiel
pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky .....
200 eur
p)
Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok dráhových vozidiel .....
200 eur
q)
Vydanie poverenia na posudzovanie zhody subsystémov s vnútroštátnymi predpismi .....
200 eur
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok
od schváleného typu alebo povoleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie, len ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene
od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.

 

21b) Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Položka 71

a)
Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
 

1. nového alebo rekonštruovaného .....
40 eur
 

2. prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997 .....
20 eur
 
b)
Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu .....
20 eur
 
c)
Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu
alebo trolejbusovú dráhu .....
50 eur
 
d)
Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla .....
20 eur
 
e)
Pridelenie skratky vlastníka železničného vozidla
115 eur;
 
f)
Zmena registračných údajov vlastníka železničného vozidla
40 eur;
 
g)
Zrušenie skratky vlastníka železničného vozidla
20 eur;
 
h)
Povolenie na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky
40 eur;
 
i)
Zmena povolenia na uvedenie dráhového vozidla do prevádzky
15 eur;
 
j)
Pridelenie evidenčného čísla železničnému vozidlu
40 eur;
 
k)
Zmena alebo zrušenie evidenčného čísla železničného vozidla
15 eur;
 
l)
Zaevidovanie železničného vozidla do národného registra železničných vozidiel
40 eur;
 
m)
Dodatočné povolenie na uvedenie železničného vozidla do prevádzky,
ktoré má povolenie na uvedenie do prevádzky v železničnom systéme vydané v inom členskom štáte
65 eur;
 
n)
Zmena alebo zrušenie dodatočného povolenia podľa písmena m)
20 eur;
 
o)
Vydanie duplikátu dokladu podľa písmen e) až k) a písmen m) a n)
7 eur.
 
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové vozidlo schváleného typu
bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel.
2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší územný celok.


Položka 72

Podanie návrhu o

a)

udelenie osvedčenia výrobcu .............................................................. 20 eur

b)

udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu ............................................... 30 eur

c)

zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie
ich platnosti ............................................................................................... 20 eur

d)

zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie
ich platnosti ................................................................................................ 30 eur

Poznámky

1.

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 72a

Podanie návrhu o

a)

udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania ................... 200 eur

b)

zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania ..................... 100 eur

c)

oznámenie technickej služby overovania
v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 300 eur

d)

doplnenie oznámenia technickej služby overovania
v orgánoch Európskej únie .............................................................................. 150 eur

e)

oznámenie technickej služby overovania vozidiel
v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 200 eur

f)

doplnenie oznámenia technickej služby overovania
v orgánoch Európskej hospodárskej komisie .................................................. 100 eur

g)

udelenie poverenia na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR ... 200 eur

h)

zmenu v poverení na vykonávanie určitých činností podľa dohody ADR .... 100 eur

Poznámky

1.

Poplatok podľa písmen a), b), g) a h) tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 73

Podanie návrhu o

a)

dočasné vyradenie vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu
do evidencie vozidiel, z cestnej premávky

1.

v lehote do päť rokov ........................................................................ 5 eur

2.

v lehote nad päť rokov ..................................................................... 50 eur

b)

opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím
skončenia dočasného vyradenia vozidla ................................................ 5 eur

c)

pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN ..................... 20 eur

d)

povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ................... 20 eur

e)

vydanie osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých
nebezpečných vecí .............................................................................. 10 eur

f)

vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II
alebo technického osvedčenia vozidla, a to za každý duplikát
osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,
o ktorý sa žiada ................................................................................... 10 eur

Poznámky

1.

Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov.

2.

Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla sa poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum začiatku predchádzajúceho dočasného vyradenia vozidla.

Položka 73a

Podanie žiadosti o
a)
dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel v lehote

1.
do jedného roka .....
5 eur,

2.
od jedného roka do dvoch rokov .....
20 eur,

3.
od dvoch rokov do štyroch rokov .....
35 eur,

4.
od štyroch rokov do šiestich rokov .....
70 eur,

5.
od šiestich rokov do 10 rokov .....
170 eur,

6.
nad 10 rokov .....
350 eur,
b)
opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného
vyradenia vozidla z evidencie vozidiel .....
5 eur,
c)
trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa osobitného predpisu38) ...............
5 eur.
Oslobodenie
Poplatok za vyradenie vozidla z evidencie vozidiel sa nevyberie pri trvalom vyradení vozidla z evidencie vozidiel, ak bolo vozidlo odcudzené.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom
zaradení vozidla do evidencie.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel.

 

8) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

 

 

 
Položka 74

a)
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia

1. skupiny AM, A1, A2, A
16,5 eura
 

2. skupiny B1, B, BE, T
33 eur
 

3. skupiny C1, C1E, D1, D1E
49,5 eura
 

4. skupiny C, CE, D, DE
66 eur
 
b)
Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie

 

1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A .....
16,5 eura
 

2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková
hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B .....
33 eur
 
c)
Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku .....
10 eur
 
d)
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia
16,50 eura
 
e)
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu

 

1. skupiny A
20 eur
 

2. skupiny B
40 eur
 

3. skupiny C
60 eur
 

4. skupiny D
60 eur
 

5. skupiny BE
40 eur
 

6. skupiny CE
80 eur
 

7. skupiny C1E
80 eur
 

8. skupiny DE
80 eur
 

9. skupiny D1E
80 eur
 

10. skupiny AM
20 eur
 

11. skupiny T
20 eur
 
f)
Vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára
20 eur
 
g)
Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho platnosti
10 eur
 
h)
Vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie jeho platnosti
20 eur
 
Poznámky
1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia,
ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej
výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide
o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu
náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.
3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava.
Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná
skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena e) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú skúšku na získanie
inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie za každú skupinu inštruktorského
oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky
sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.


Položka 75

a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh
6,50 eura
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla
3 eurá
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik
99,50 eura
d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry
200 eur;
e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa písmena c), alebo bezpečnostného
povolenia podľa písmena d)
15 eur;
f) Vydanie preukazu rušňovodiča
30 eur;
g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f)
15 eur;
i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g)
7 eur.
Položka 76

a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov
pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným
číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku
16,5 eur
 
b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku
16,50 eura
 
c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku
33 eur
 
d) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným
na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie
takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku
165,5 eur
 
e) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu
a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie
evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú
alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom
alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla
182 eur
 
f) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným
na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov
66 eur
 
g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla
16,50 eura
 
h) vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic
požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku .........
165,50 eura
 
Splnomocnenie
Ak sa vydáva nová tabuľka s evidenčným číslom za tabuľku s evidenčným číslom, ktorá nebola vydaná podľa požiadavky držiteľa vozidla, správny poplatok podľa tejto položky sa znižuje o uhradenú sumu za už vydanú tabuľku s evidenčným číslom.
 
Oslobodenie
Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiadal o opätovné použitie ponechanej tabuľky s evidenčným číslom podľa osobitného predpisu22) na iné vozidlo.
 
Poznámky
1. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
o premávke na pozemných komunikáciách vymeniť.
2. Poplatky podľa tejto položky zahŕňajú aj vydanie príslušných dokladov.

 

 

 

 


Položka 77

Podanie žiadosti o

a)
registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov


1. skupiny AM, A1, A2, A
100 eur

2. skupiny B1, B, BE
100 eur

3. skupiny C1, C1E, C, CE
100 eur

4. skupiny D1, D1E, D, DE
100 eur

5. skupiny T
100 eur
b)
rozšírenie rozsahu skupín v rámci registrácie autoškoly sa vyberie poplatok podľa písmena a),

c)
vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci registrácie autoškoly
100 eur
d)
vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písmen b) a c)
20 eur
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) a b) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka viacerých skupín,
poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
2. Poplatok podľa písmena d) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia,
napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.
Položka 77a

a)
Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku
100 eur
b)
Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku
30 eur
c)
Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča
5 eur
d)
Vydanie kvalifikačnej karty vodiča
50 eur
e)
Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie .....
50 eur.
Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena e) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
Poznámky
1. Ak sa jedným podaním žiada o registráciu na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o registráciu na vykonávanie
kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena a).
2. Ak sa jedným podaním žiada o zmenu v registrácii na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie a o zmenu v registrácii
na vykonávanie kurzu pravidelného výcviku, vyberie sa iba jeden správny poplatok podľa písmena b).
3. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia,
napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.
Položka 77b

Podanie žiadosti o

a)
schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách .....
100 eur
b)
zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách .....
50 eur
c)
schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách
alebo schválenie programového vybavenia autoškoly ...................
100 eur
d)
zmenu v osvedčení o spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie
v autoškolách alebo v osvedčení o schválení programového vybavenia autoškoly........
50 eur
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice.
Položka 78

Podanie návrhu o

a)

povolenie na zriadenie

1.

stanice technickej kontroly

1a.

na základe povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly
nad rámec existujúcej siete ........................................................ 600 eur

1b.

v iných prípadoch ako v bode 1a. ........................................ 9 600 eur

2.

pracoviska emisnej kontroly ......................................................... 600 eur

3.

pracoviska kontroly originality ..................................................... 600 eur

b)

udelenie oprávnenia

1.

na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 600 eur

2.

na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 600 eur

3.

na vykonávanie kontroly originality ............................................. 600 eur

4.

na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

c)

zmenu rozsahu udeleného oprávnenia

1.

na vykonávanie technickej kontroly ............................................. 300 eur

2.

na vykonávanie emisnej kontroly ................................................. 300 eur

3.

na vykonávanie kontroly originality ............................................. 300 eur

4.

na montáž plynových zariadení ...................................................... 20 eur

d)

zmenu udeleného oprávnenia inú ako podľa písmena c) ................. 20 eur

e)

povolenie na zriadenie

1.

stanice technickej kontroly nad rámec
existujúcej siete ...................................................................... 9 000 eur

2.

pracoviska emisnej kontroly nad rámec
existujúcej siete ....................................................................... 1 000 eur

3.

pracoviska kontroly originality nad rámec
existujúcej siete ...................................................................... 1 000 eur

Poznámky

1.

Ak sa jedným návrhom podľa tejto položky požaduje viac povolení, oprávnení alebo zmien, poplatky sa sčítavajú.

2.

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

3.

Ak sa povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa písmena e) prvého bodu tejto položky vydáva na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí alebo na vydanie prepravného povolenia pre existujúcu stanicu technickej kontroly, poplatok podľa tejto položky sa nevyberie.

Položka 78a

Podanie

a)

prihlášky o vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia

1.

technika technickej kontroly ......................................................... 100 eur

2.

technika emisnej kontroly ............................................................. 100 eur

3.

technika kontroly originality ......................................................... 100 eur

4.

technika montáže plynových zariadení ........................................... 50 eur

b)

návrhu o vydanie osvedčenia

1.

technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

2.

technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

3.

technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

4.

technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

c)

návrhu na zmenu rozsahu osvedčenia

1.

technika technickej kontroly .......................................................... 50 eur

2.

technika emisnej kontroly .............................................................. 50 eur

3.

technika kontroly originality .......................................................... 50 eur

4.

technika montáže plynových zariadení .......................................... 10 eur

d)

návrhu na inú zmenu ako podľa písmena c) vydaného osvedčenia

1.

technika technickej kontroly ......................................................... 25 eur

2.

technika emisnej kontroly ............................................................. 25 eur

3.

technika kontroly originality ......................................................... 25 eur

4.

technika montáže plynových zariadení ..........................................10 eur

Splnomocnenie

Pri podaní návrhu na opakovanú skúšku podľa písmen a) sa vyberie poplatok

a)

v sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v plnom rozsahu alebo

b)

v 50 % sadzbe určenej v písmene a) tejto položky, ak sa opakovaná skúška vykonáva v čiastočnom rozsahu.

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 78b

Podanie návrhu o

a)

schválenie vhodnosti zariadenia používaného pri technickej
kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality .......................... 100 eur

b)

zmenu alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení
zariadenia používaného pri technickej kontrole,
emisnej kontrole alebo kontrole originality ......................................... 100 eur

c)

udelenie osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu
zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

d)

zmenu osvedčenia odborne spôsobilej osoby na kalibráciu
zariadení, ak návrh podalo kalibračné laboratórium ........................... 100 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v prípade ukončenia výroby zariadenia upustiť od vybratia poplatku podľa písmena a) alebo b).

Poznámka

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 79

a)
Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi

1.
na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .....
110 eur

2.
na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .....
85 eur

3.
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci .....
25 eur

4.
na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci .....
180 eur
b)
Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) .....
50 %
podľa príslušnej sadzby
c)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi
dvoma miestami na území Slovenskej republiky

1.
na jednu prepravu jedným vozidlom .....
200 eur

2.
na dve až päť prepráv jedným vozidlom .....
350 eur

3.
na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom .....
1 100 eur
d)
Schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny .....
15 eur
e)
Vydanie povolenia medzinárodnej organizácie (CEMT)23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu

1.
do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska, do dátumu uvedenom na povolení .....
660 eur

2.
do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska, do dátumu uvedenom na povolení .....
500 eur

3.
do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska a Talianska do dátumu uvedenom
na povolení .....
330 eur
f)
Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej
nákladnej cestnej alebo nepravidelnej autobusovej dopravy

1.
jednorazové (do cudzieho štátu a späť) .....
10 eur

2.
jednorazové do tretieho štátu a späť .....
20 eur

3.
na opakovanú (kyvadlovú) dopravu .....
20 eur
g)
Podanie žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy22b) alebo o vydanie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy22b) alebo o udelenie koncesie na výkon taxislužby22ba) .....
30 eur
h)
Podanie žiadosti o vydanie licencie Spoločenstva22c) .....
20 eur
i)
Podanie žiadosti o vydanie overenej kópie licencie Spoločenstva na každé vozidlo .....
3 eurá
j)
Vydanie osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného predpisu22d) .....
10 eur
k)
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí22a) ...........
30 eur
l)
Podanie návrhu o vydanie osvedčenia vodiča22e) .....
10 eur
m)
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu údajov alebo vydanie duplikátu ADR osvedčenia
o školení vodiča22a) .....
20 eur
n)
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na prevádzkovanie dispečingu22bb) .....
50 eur
o)
Podanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby22bc) alebo jeho duplikátu.....
50 eur
p)
Podanie žiadosti o odňatie povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa
nákladnej cestnej alebo osobnej cestnej dopravy, povolenia na prevádzkovanie dispečingu alebo koncesie na taxislužbu .....
10 eur
q)
Podanie žiadosti o zmenu povolenia na vykonávanie povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa písmena g) položky22bd) .....
10 eur
r)
Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy alebo osobnej cestnej dopravy .....
100 eur
s)
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej nákladnej doprave alebo v cestnej osobnej doprave, alebo jeho duplikátu .....
10 eur
t)
Podanie žiadosti o vydanie poverenia na vykonávanie odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov
vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci alebo žiadosť o predĺženie jeho platnosti .....
100 eur
u)
Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v poverení na vykonávanie odbornej
prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci .....
50 eur
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú
z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena r) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

 

 

23) § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.

22b) § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.

22ba) § 42 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z.

22c) § 42 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z.

22d) § 42 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z.

22a) § 41 ods. 1 písm. p) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

22bb) § 42 písm. e) zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 9/2019 Z. z.

22bc) § 42 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z.

22bd) § 5 ods. 1 a § 42 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z.
Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych ciest pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave

a)

za každú jednotlivú dopravu

1.

nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky,
najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky
vrátane nákladu .............................................................................. 60 eur

2.

nadmerná doprava

2a.

pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti,
ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je
do 40 vrátane............................................................................. 150 eur
nad 40 do 60 vrátane................................................................. 250 eur
nad 60 do 120 vrátane................................................................ 350 eur
nad 120 ..................................................................................... 700 eur

2b.

pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti
pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,
o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je
do 10 vrátane ............................................................................ 100 eur
nad 10 do 11,50 vrátane ........................................................... 150 eur
nad 11,50 do 12,50 vrátane....................................................... 200 eur
nad 12,50 .................................................................................. 500 eur

b)

za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

c)

za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

d)

za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1.

za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť
stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1a.

neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
a nie sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti
pripadajúce na nápravu ........................................................... 100 eur

1b.

prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m
alebo sú prekročené najväčšie povolené hmotnosti
pripadajúce na nápravu ........................................................... 200 eur

2.

za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých
trasách na dobu najviac troch mesiacov

2a.

pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 500 eur

2b.

pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................ 1 000 eur

3.

za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých
trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

3a.

pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ................................... 1 000 eur

3b.

pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................... 2 000 eur

Splnomocnenie

1.

Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2.

Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

1.

Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu.

2.

Poplatníkom podľa tejto položky je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti. Prevádzkovateľom vozidla je prevádzkovateľ vozidla alebo prevádzkovateľ jazdnej súpravy, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii motorového vozidla časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla vydanom v cudzine.

3.

Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

4.

Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych náročných úsekov trasy.

5.

Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

6.

Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje pri motorovom vozidle, pri jazdnej súprave, ako aj pri jednotlivom vozidle v súprave okrem návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

7.

Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8.

Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9.

Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

10.

Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

11.

Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12.

Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

13.

Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené podmienky povolenia na zvláštne užívanie, taká doprava sa posudzuje ako doprava bez povolenia na zvláštne užívanie.

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

1.
do 24 hodín od doručenia žiadosti .....................................................................................
75 eur
2.
do 48 hodín od doručenia žiadosti .....................................................................................
55 eur
Poznámka
Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.
Položka 81

Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií .......................
50 eur
Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie25af)

a)
diaľnic .....
200 eur
b)
ciest .....
120 eur
c)
miestnych ciest a verejných účelových ciest .....
80 eur
 
 
 
25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa tejto položky o 50 % alebo o 100 %. V závislosti od rozsahu a doby užívania pozemnej komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky o 50 %, o 100 % alebo o 200 %.
Položka 83

a)
Povolenie úplnej uzávierky diaľnice .....
470 eur
b)
Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice .....
340 eur
c)
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy .....
170 eur
d)
Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice .....
100 eur
e)
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych ciest .....
70 eur
f)
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych ciest .....
40 eur
Položka 84

a)
Povolenie na pripojenie miestnej cesty alebo účelovej cesty na cestu I., II. a III. triedy .....
75 eur
b)
Povolenie na pripojenie účelovej cesty na miestnu cestu.....
40 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.
V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické
postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
Položka 85

a)
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie .....
115 eur
b)
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie

1.
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 ...........
30 eur

2.
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ...........
60 eur

3.
reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ...........
150 eur
c)
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti .....
30 eur
d)
Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

1.
cestou .....
115 eur

2.
miestnou cestou .....
75 eur
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok,
prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky
zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka
Poznámka 1 k položke 84 tu platí obdobne.
Položka 85a

Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta25aaa) ........... 10 000 eur.

 

25aaa) § 14 a 15 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Položka 86

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom

a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy

1. fyzickej osobe .....
16,50 eura
2. právnickej osobe .....
33 eur
b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy
33 eur
c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou .....
66 eur
Splnomocnenie
Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
Položka 87

Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,

1. fyzickej osobe .....
9,50 eura
2. právnickej osobe .....
16,50 eura
Položka 88

Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania

a) o zriadení železničného priecestia ............................................................................................
33 eur
b) o zrušení železničného priecestia .............................................................................................
3 eurá
Položka 89

a)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie


1. železničnej trate .....
500 eur;

2. špeciálnej dráhy, lanovej dráhy .....
500 eur;

3. električkovej dráhy, trolejbusovej dráhy a siete týchto dráh .....
500 eur;

4. vlečky .....
200 eur;
b)
Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy


1. na železničných tratiach .....
500 eur;

2. na špeciálnej dráhe, lanovej dráhe .....
300 eur;

3. na sieti električkových dráh trolejbusových dráh .....
300 eur;

4. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy .....
100 eur.
c)
Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie .....
995,50 eura
d)
Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii
na prevádzkovanie dopravy na dráhe .....
66 eur
e)
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie .....
6,50 eura
f)
Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa .....
33 eur
Poznámka
Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.
Položka 90

a)
Vydanie súhlasu na zriadenie letiska


1.
verejné letisko s medzinárodnou prevádzkou .....
10 000 eur

2.
verejné letisko s vnútroštátnou prevádzkou .....
5 000 eur

3.
verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou .....
2 500 eur

4.
verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou .....
2 000 eur

5.
neverejné letisko pre všeobecné letectvo .....
1 000 eur
b)
Vydanie súhlasu na vykonanie podstatnej zmeny letiska .....
1 000 eur
c)
Vydanie súhlasu na zrušenie letiska ...
700 eur
d)
Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska .....
1 000 eur
e)
Vydanie licencie na vykonávanie leteckej dopravy


1.
prvé vydanie .....
3 500 eur

2.
predĺženie platnosti .....
700 eur

3.
podstatná zmena .....
60 eur
f)
Akreditácia na vykonávanie odbornej prípravy alebo opakovanej odbornej
prípravy v oblasti ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania


1.
vydanie
1 000 eur

2.
zmena
500 eur
g)
Povolenie alebo poverenie na poskytovanie jednotlivých druhov leteckých
navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený samostatne


1.
vydanie
5 000 eur

2.
zmena
2 500 eur
Položka 91

a)
Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska


1.
verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu

1.1.
neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia .....
80 eur


1.2.
neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením .....
140 eur


1.3.
prístrojovou .....
280 eur


1.4.
na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....
360 eur


1.5.
na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....
500 eur


1.6.
na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....
660 eur

2.
neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo s plochou konečného priblíženia a vzletu

2.1.
neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ...
80 eur


2.2.
neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením .....
100 eur


2.3.
prístrojovou .....
200 eur


2.4.
na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....
340 eur


2.5.
na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....
500 eur


2.6.
na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....
660 eur
b)
Zmena alebo doplnenie povolenia alebo predĺženie platnosti povolenia podľa písmena a) .....
25 % príslušnej sadzby
c)
Vydanie rozhodnutia o súhlase na zriadenie leteckého pozemného zariadenia
alebo na vykonanie jeho podstatnej zmeny .....
80 eur
d)
Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia .....
80 eur
e)
Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásem


1.
letiska .....
500 eur

2.
vrtuľníkového letiska (heliportu) .....
200 eur

3.
leteckého pozemného zariadenia .....
500 eur

4.
ornitologických ochranných pásiem ...
80 eur
f)
Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení .....
20 eur
g)
Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním


1.
vrtuľníkového letiska (heliportu) leteckej záchrannej služby .....
180 eur

2.
vrtuľníkového letiska (heliportu) .....
280 eur

3.
letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve .....
280 eur

4.
letiska pre všeobecné letectvo s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m .....
340 eur

5.
iného letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy do 1 200 m .....
660 eur

6.
letiska s dĺžkou vzletovej a pristávacej dráhy nad 1 200 m .....
1 660 eur

7.
leteckého pozemného zariadenia .....
60 eur
h)
Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza, pre letisko so vzletovou a pristávacou dráhou a plochou konečného priblíženia a vzletu


1.
neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia .....
160 eur

2.
neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením .....
200 eur

3.
prístrojovou na nepresné priblíženie a na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....
300 eur

4.
na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....
400 eur

5.
na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .....
500 eur
i)
Vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa


1.
prvé vydanie .....
3 500 eur

2.
predĺženie platnosti .....
360 eur

3.
zmena alebo doplnenie .....
180 eur
j)
Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo


1.
prvé vydanie .....
360 eur

2.
predĺženie platnosti .....
160 eur

3.
zmena alebo doplnenie .....
100 eur
k)
Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo alebo vydanie osvedčenia leteckej školy pre výcvik technika údržby lietadiel podľa časti 147


1.
prvé vydanie .....
2 000 eur

2.
predĺženie platnosti .....
500 eur

3.
zmena alebo doplnenie .....
300 eur
l)
Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu


1.
prvé vydanie .....
1 000 eur

2.
predĺženie platnosti .....
160 eur

3.
zmena alebo doplnenie .....
100 eur
m)
Vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve podľa osobitného predpisu25aa)


1.
prvé vydanie .....
600 eur

2.
predĺženie platnosti .....
360 eur

3.
zmena alebo doplnenie .....
60 eur
n)
Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia .....
60 eur
o)
Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ...
200 eur
p)
Vydanie súhlasu na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ktorá presahuje 21 dní a na prevádzku lietadla zapísaného v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemským prevádzkovateľom, pre každé lietadlo ...
200 eur
r)
Pridelenie frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo zmena pridelenej frekvencie .....
200 eur
s)
Pridelenie jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy pre


1.
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg
60 eur

2.
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vrátane
160 eur
t)
Pridelenie kódu módu S pre


1.
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5 700 kg
60 eur

2.
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg vrátane
160 eur
u)
Súhlas s prevádzkovaním vybraného rádiového zariadenia leteckej telekomunikačnej služby .....
40 eur
v)
Vydanie duplikátu o pridelení frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o zmene frekvencie v pásmach leteckých telekomunikačných služieb alebo o pridelení jedinečného identifikačného kódu pre núdzový vysielač polohy alebo o pridelení kódu módu S .....
40 eur
w)
Osvedčenie poskytovateľa leteckých navigačných služieb; každý druh leteckej navigačnej služby spoplatnený jednotlivo


1.
vydanie
4 000 eur

2.
zmena
500 eur
x)
Rozhodnutie o určení podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska


1.
vydanie
250 eur

2.
zmena
100 eur
y)
Prevádzková príručka osobitného letiska


1.
schválenie prevádzkovej príručky
160 eur

2.
zmena prevádzkovej príručky
40 eur
z)
Schválenie zmeny letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ju nahrádza
25 % príslušnej
sadzby podľa
písmena h)
25aa) § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Položka 91a

a)
Vydanie povolenia na projektovanie, výrobu, opravy a údržbu leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia podľa osobitného predpisu25ab) pre


1.
spoločnosť do 10 zamestnancov .....
500 eur

2.
spoločnosť od 11 do 50 zamestnancov ...
1 000 eur

3.
spoločnosť od 51 do 100 zamestnancov ...
2 000 eur

4.
spoločnosť nad 100 zamestnancov ...
4 000 eur
b)
Schválenie ďalšieho miesta údržby schválenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na údržbu
v zahraničí .....
900 eur
c)
Uznanie spôsobilosti skúšobne a skúšobného zariadenia leteckej techniky a leteckého pozemného zariadenia .....
500 eur
d)
Schválenie zmluvy na údržbu lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky medzi leteckým prevádzkovateľom a údržbovou organizáciou .....
60 eur
e)
Vydanie povolenia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla ...
2 000 eur
f)
Vydanie povolenia na overovanie letovej spôsobilosti lietadla (vydanie odporúčacej správy a vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti)


1.
pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ...
200 eur

2.
pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 2 750 kg .....
1 000 eur
g)
Zmena, predĺženie alebo rozšírenie povolenia alebo schválenia .....
25 % príslušnej sadzby podľa písmen a) až f)
h)
Osvedčovanie technickej spôsobilosti typu pohonnej jednotky, vrátane typového osvedčenia pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....
1 000 eur
i)
Osvedčovanie modifikácie alebo zmeny pohonnej jednotky vrátane vydania dodatku k typovému osvedčeniu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....
800 eur
j)
Uznanie platného dokladu o typovej spôsobilosti pohonnej jednotky vydaného leteckým úradom cudzieho štátu pre vetrone a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....
500 eur
k)
Osvedčovanie technickej spôsobilosti vrátane vydania typového osvedčenia pre


1.
pevné drevené alebo kompozitové vrtule ...
600 eur

2.
pevné kovové vrtule .....
900 eur

3.
prestaviteľné vrtule .....
1 500 eur

4.
staviteľné vrtule .....
2 500 eur

5.
zmena, doplnenie alebo predĺženie osvedčenia .....
25 % príslušnej sadzby
l)
Výstroj lietadla


1.
schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve pre súčasti výstroja lietadla .....
60 eur

2.
schválenie spôsobilosti a vydanie typového osvedčenia alebo súhlasu s použitím výrobku v civilnom letectve na základe dokladu o spôsobilosti vydaného iným leteckým úradom .....
60 eur
m)
Vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia určeného na výcvik leteckého personálu v civilnom letectve ...
660 eur

1.
zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti súhlasu .....
25 % príslušnej sadzby podľa písmena m)
25ab) § 23 a 24 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 243, 27. 9. 2003) v platnom znení.

 

 

Položka 91b

a)
Vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti25ac) pre


1.
balóny, vzducholode .....
60 eur

2.
vetrone .....
100 eur

3.
motorizované klzáky .....
200 eur

4.
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....
320 eur

5.
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) .....
500 eur

6.
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) .....
1500 eur

7.
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) ...
3 500 eur

8.
lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg .....
7 000 eur
b)
Zmena alebo predĺženie osvedčenia letovej spôsobilosti .....
25 % príslušnej sadzby podľa písmena a)
c)
Vydanie typového certifikátu pre lietadlo ...
3 500 eur

1.
schválenie modifikácie alebo dodatku k typovému osvedčeniu lietadla .....
25 % príslušnej sadzby
d)
Uznanie osvedčenia o typovej spôsobilosti vydaného príslušnými orgánmi cudzieho štátu


1.
balóny, vzducholode .....
60 eur

2.
vetrone .....
100 eur

3.
motorizované klzáky a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....
160 eur
e)
Osvedčovanie letovej spôsobilosti jednotlivo amatérsky stavaného lietadla25ad) .....
2 000 eur
f)
Vydanie letového povolenia


1.
vetroňa, motorizovaného vetroňa, lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane) .....
100 eur

2.
lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) .....
200 eur

3.
lietadla a vrtuľník s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ...
1 500 eur
g)
Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti bez odporúčacej správy motorovým lietadlám


1.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) .....
700 eur

2.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) .....
2 000 eur

3.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) .....
4 000 eur

4.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg .....
9 000 eur
h)
Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti na základe odporúčacej správy motorovým lietadlám


1.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) .....
160 eur

2.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 5 700 kg (vrátane) .....
240 eur

3.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 30 000 kg (vrátane) .....
1 000 eur

4.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 30 000 kg .....
3 320 eur
i)
Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom na základe odporúčacej správy .....
200 eur
j)
Vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vetroňom, klzákom, motorizovaným vetroňom bez odporúčacej správy .....
600 eur
 

25ac) § 22 zákona č. 143/1998 Z. z.
Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 315, 28. 11. 2003) v platnom znení.

 

25ad) Príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19. 3. 2008) v platnom znení.

 

Položka 91c

a)
Schválenie programu bezpečnostnej ochrany25ae)


1.
medzinárodného verejného letiska ...
340 eur

2.
verejného letiska .....
160 eur

3.
leteckého prevádzkovateľa .....
340 eur
b)
Schválenie výcvikového strediska na prepravu nebezpečného tovaru .....
660 eur
c)
Zmena, doplnenie alebo predĺženie platnosti povolenia .....
50 % príslušnej sadzby podľa písmen a) a b)
d)
Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti podľa § 34a leteckého zákona .....
10 eur
 
 
 
25ae) § 34 až 35 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Položka 91d

a)
Vykonanie teoretickej skúšky leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo kvalifikácie


1.
pilot voľného balóna, pilot lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 450 kg (vrátane), pilot vetroňa, operátor leteckej rádiovej pozemnej stanice .....
20 eur

2.
súkromný pilot, obchodný pilot, dopravný pilot, letecký navigátor, palubný inžinier, palubný rádiotelefonista, palubný sprievodca, technik údržby lietadla, dispečer leteckej dopravy, riadiaci letovej prevádzky .....
10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti

3.
získanie kvalifikácie k preukazu spôsobilosti .....
10 eur za každý predmet predpísanej skúšky podľa odbornosti

4.
jazyková skúška .....
60 eur
b)
Vydanie preukazu spôsobilosti


1.
prvé vydanie .....
8 eur

2.
vpísanie kvalifikácie, doložky alebo kategórie .....
20 eur

3.
zmena alebo predĺženie .....
8 eur

4.
vydanie preukazu spôsobilosti na základe preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom .....
50 eur

5.
uznanie cudzieho preukazu spôsobilosti .....
50 eur
c)
Mimoriadne teoretické preskúšanie, ktorým je podmienené vrátenie odobratého preukazu spôsobilosti, kvalifikácie alebo oprávnenia .....
60 eur
d)
Praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu


1.
na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti .....
60 eur

2.
na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov .....
80 eur

3.
na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti .....
80 eur

4.
na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov .....
160 eur
e)
Mimoriadne praktické preskúšanie inšpektorom leteckého úradu


1.
na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti .....
120 eur

2.
na jednopilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov .....
160 eur

3.
na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu za viditeľnosti .....
240 eur

4.
na viacpilotnom lietadle – pravidlá letu podľa prístrojov .....
320 eur
Položka 92

a)
Zápis lietadla do registra lietadiel Slovenskej republiky


1.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 750 kg (vrátane) ...
100 eur

2.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 751 kg do 5 700 kg (vrátane) .....
500 eur

3.
s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 701 kg .....
1 000 eur
b)
Výmaz lietadla z registra lietadiel Slovenskej republiky .....
20 eur
c)
Zápis lietadla do evidencie lietajúcich športových zariadení .....
60 eur
d)
Výmaz lietadla z evidencie lietajúcich športových zariadení .....
10 eur
e)
Pridelenie poznávacej značky alebo špeciálnej poznávacej značky (za každú značku osobitne) .....
40 eur
f)
Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy .....
40 eur
g)
Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla .....
25 % príslušnej sadzby podľa písmen a), c), e) a f)
h)
Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti .....
20 eur
i)
Podanie žiadosti o vydanie dokumentu, rozhodnutia, osvedčenia schválenia alebo preukazu spôsobilosti podľa položky 90 až 92 ako náhrada za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený dokument, rozhodnutie, osvedčenie schválenie alebo preukaz spôsobilosti, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ....
35 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa položky 90 až 92 je oslobodená osoba, ktorej sa vydáva dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej fyzickou osobou alebo právnickou osobou, alebo ak bola v dokumente, rozhodnutí, osvedčení alebo preukaze zistená chyba zapríčinená štátnym orgánom, ktorý dokument, rozhodnutie, osvedčenie alebo preukaz vydal.Od poplatku podľa položky 92 písm. b) je oslobodený výmaz lietadla, o ktorého vyradení z prevádzky rozhodol Letecký úrad Slovenskej republiky.
Položka 93

a)

Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ...........150 eur

b)

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu .............................................. 20 eur

c)

Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu ............................... 10 eur

d)

Zmena údajov v osvedčení o odbornej spôsobilosti dopravcu ................................... 10 eur

e)

Vykonanie skúšky bezpečnostného poradcu alebo odborníka ................................. 166 eur

f)

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného
poradcu alebo odborníka ................................................................................................ 16 eur

g)

Vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa písmena f) .................. 10 eur

h)

Vykonanie teoretickej skúšky na získanie odbornej spôsobilosti ............................. 166 eur

i)

Vykonanie teoretickej skúšky na získanie osobitného povolenia
na plavbu pomocou radaru alebo na získanie osobitného povolenia
na vodných cestách námorného charakteru .................................................................. 60 eur

j)

Vykonanie praktickej skúšky alebo opravnej praktickej skúšky na získanie

1.

odbornej spôsobilosti lodný kapitán EÚ alebo odborník
na skvapalnený zemný plyn ..................................................................................... 500 eur

2.

odbornej spôsobilosti odborník na prepravu cestujúcich ..................................... 500 eur

3.

osobitného povolenia na plavbu pomocou radaru ............................................... 500 eur

k)

Vykonanie opravnej teoretickej skúšky podľa

1.

písmena h) ........................................................................................................... 83 eur

2.

písmena i) ............................................................................................................ 30 eur

l)

Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ............................... 32 eur

m)

Vykonanie opravnej skúšky podľa písmena l) .......................................................... 16 eur

n)

Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla .............................. 10 eur

o)

Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie,
preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený
zemný plyn, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník
na prepravu cestujúcich, preukazu odbornej spôsobilosti – lodný strojník,
preukazu odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodný kapitán, preukazu
odbornej spôsobilosti – vnútroštátny lodník, preukazu odbornej
spôsobilosti – vnútroštátny pomocný lodník, preukazu vedúceho plavby
na plavebných komorách Slovenskej republiky, preukazu odbornej
spôsobilosti – vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu alebo
preukazu odbornej spôsobilosti – vodca plávajúceho stroja .......................................... 10 eur

p)

Vydanie služobnej lodníckej knižky Európskej únie
alebo služobnej lodníckej knižky ako jediného dokladu ................................................. 30 eur

q)

Vydanie vnútroštátnej služobnej lodníckej knižky ...................................................... 30 eur

r)

Vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti ..................................... 10 eur

s)

Vydanie lodného denníka ........................................................................................... 50 eur

t)

Schválenie simulátora ................................................................................................100 eur

u)

Vydanie poverenia na vykonávanie výcvikového kurzu alebo vydanie
poverenia na vykonávanie základného bezpečnostného výcviku ..................................150 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen l) až n) tejto položky sú oslobodení plavební inšpektori. Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodené vydanie preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie, preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn a preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich v elektronickej podobe.

Poznámka

Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.

Položka 94

a) Vykonanie technickej prehliadky malého plavidla

1. s dĺžkou do 7 metrov

1.1. bez vlastného strojného pohonu
8 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom
10 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 metrov

2.1. bez vlastného strojného pohonu
34 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom
50 eur
b) Vydanie lodného osvedčenia malého plavidla

1. s dĺžkou do 7 m

1.1. bez vlastného strojného pohonu
34 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom
70 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m

2.1. bez vlastného strojného pohonu
66 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom
116 eur
c) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia malého plavidla alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení malého plavidla alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia malého plavidla

1. s dĺžkou do 7 m

1.1. bez vlastného strojného pohonu
16 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom
44 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 7 m

2.1. bez vlastného strojného pohonu
34 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom
66 eur
d) Vydanie lodného osvedčenia Európskej únie (ďalej len „lodné osvedčenie“) pre plavidlá

1. bez vlastného strojného pohonu
250 eur
2. s vlastným strojným pohonom
500 eur
e) Konanie o predĺžení platnosti lodného osvedčenia alebo o vykonaní zmien v lodnom osvedčení alebo o vydaní duplikátu lodného osvedčenia pre plavidlá

1. bez vlastného strojného pohonu
166 eur
2. s vlastným strojným pohonom
330 eur
f) Vydanie dočasného lodného osvedčenia
66 eur
g) Predĺženie platnosti dočasného lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu
34 eur
h) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla
50 eur
i) Vydanie osobitného povolenia na prepravu plavidla
50 eur
j) Vydanie duplikátu osobitného povolenia na prevádzku plavidla alebo duplikátu osobitného povolenia na prepravu plavidla
20 eur
k) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá

1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
166 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
100 eur
l) Konanie o predĺžení platnosti ciachového preukazu alebo o vykonaní zmien v ciachovom preukaze alebo o vydaní jeho duplikátu pre plavidlá

1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
56 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov
34 eur
m) Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky

1. malých plavidiel
20 eur
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami
40 eur
n) Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky
10 eur
o) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky
10 eur
p) Konanie o zápise zmeny údajov do registra plavidiel
30 eur
q) Konanie o pridelení jedinečného kódu výrobcu
20 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena o) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodol Dopravný úrad.
Poznámky
1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmen c) a e) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena l) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.
2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 95

a) Vydanie povolenia státia plávajúceho zariadenia, ktoré podlieha registrácii alebo vydanie jeho duplikátu

1. s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 20 m
33 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m
66 eur
b) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu alebo rekonštrukciu malého plavidla,
ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie súhlasu na individuálnu stavbu
alebo rekonštrukciu tohto plavidla
165 eur
c) Schválenie typovej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii
a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii a vydanie typového osvedčenia takéhoto plavidla
99,50 eura
d) Vydanie súhlasu na individuálnu stavbu malého plavidla, ktoré podlieha registrácii a súčasne nepodlieha
povinnej klasifikácii podľa schválenej typovej dokumentácie
16,50 eura
e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel
130 eur
f) Vydanie súhlasu na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti
s bezpečnosťou a plynulosťou plavby
116 eur
g) Vydanie duplikátu typového osvedčenia malého plavidla, ktoré podlieha registrácii
a súčasne nepodlieha povinnej klasifikácii
50 eur
h) Vydanie súhlasu na usporiadanie verejného podujatia, za každý úkon
20 eur
i) Vydanie poverenia na vykonávanie školení žiadateľov o osvedčenie

1. o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu
200 eur
2. o osobitných znalostiach
200 eur
j) Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu

1. vodcu malého plavidla kategórie A
80 eur
2. vodcu malého plavidla kategórie B
80 eur
3. vodcu malého plavidla kategórie C
80 eur
4. vodcu malého plavidla kategórie D
80 eur
k) Podanie žiadosti o vykonanie zmien učebných osnov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla
40 eur
l) Podanie žiadosti o vykonanie zmien školiteľov kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla
40 eur
m) Udelenie dopravnej licencie

1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu na jeden kalendárny rok
165,50 eura
2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu na jeden kalendárny rok
99,50 eura
n) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú
995,50 eura
o) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen m) a n) tejto položky
33 eur
p) Vydanie poverenia na vykonávanie technickej prehliadky plavidla
200 eur
q) Vydanie duplikátu dopravnej licencie
66 eur
r) Vydanie povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru v tankových plavidlách
65 eur
s) Predĺženie platnosti povolenia na medzinárodnú prepravu nebezpečného tovaru
v tankových plavidlách alebo vydanie jeho duplikátu
33 eur
t) Vydanie osvedčenia o schválení plavidla alebo dočasného osvedčenia o schválení plavidla
65 eur
u) Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení plavidla alebo vydanie jeho duplikátu
33 eur
v) Vydanie schvaľovacieho osvedčenia
33 eur
w) Vydanie povolenia na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska na sledovanej
vodnej ceste
66 eur
x) Konanie o vydaní osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne
30 eur
y) Konanie o vydaní povolenia na účasť zahraničného dopravcu vo vnútroštátnej vodnej
doprave (kabotáž) na jednu plavbu
50 eur
Položka 96

a) Vydanie námorníckej knižky .....
30 eur
b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka .....
140 eur
c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka .....
70 eur
d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti .....
70 eur
e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu .....
70 eur
f) Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu .....
30 eur
f) Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva .....
30 eur
g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku .....
30 eur
h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g) .....
30 eur
Poznámky
1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.
Položka 97

a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu

1. nesamohybného plavidla .....
1 600 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT .....
2 000 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT .....
3 000 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT .....
4 000 eur
b) Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis námornej lode do námorného registra
(predĺženie registrácie námornej lode)

1. nesamohybného plavidla .....
1 500 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT .....
1 700 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT .....
2 700 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT .....
3 700 eur
c) Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)

1. nesamohybného plavidla .....
300 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT .....
350 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT .....
400 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT .....
500 eur
d) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra .....
500 eur
e) Výmaz námornej lode z námorného registra .....
500 eur
f) Zmena mena námornej lode .....
500 eur
g) Zmena vlastníka námornej lode .....
500 eur
h) Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri .....
350 eur
i) Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ......
350 eur
j) Iný zápis v námornom registri .....
250 eur
k) Kontrolná prehliadka námornej lode .....
1 500 eur
l) Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra (dočasná registrácia)
vrátane vydania registračného listu .....
130 eur
m) Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode .....
130 eur
n) Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis
podľa písmena b) a ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)
podľa písmena c) pre tankové a špeciálne námorné lode .....
150 % z príslušnej sadzby
o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla .....
40 eur
p) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo .....
40 eur
r) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou do 12 metrov do registra námorných
rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu .....
140 eur
s) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac do registra námorných
rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu .....
350 eur
t) vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty .....
50 eur
u) vykonanie zmien v registri námorných jácht vrátane vydania registračného listu .....
200 eur
v) Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane vydania registračného listu .....
1 000 eur
w) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v preukaze odbornej spôsobilosti
veliteľa námorného rekreačného plavidla .....
30 eur
x) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel .....
40 eur
y) Výmaz námornej jachty z námorného registra .....
500 eur
z) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t) .....
30 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
Položka 98

a) Vydanie dočasného registračného listu ............................................................
140 eur
b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list .............................................
250 eur
c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď .........
140 eur
d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny ..................................................................
140 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
 

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Cyber security v roku 2024

S hosťom Martinom Floriánom sme sa rozprávali o oblasti bezpečnosti digitálneho priestoru, súčasnými výzvami a nevyhnutnosťou rýchlejšieho z...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
24. týždeň (10. 6. 2024 - 17. 6. 2024)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,620 1,837 0,695 1,505 1,601

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.6.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.6.2024
1 EUR1,07 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (+0,01)
1 EUR4,32 PLN (+0,01)
1 EUR24,95 CZK (+0,06)
Ďalšie meny
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV