dnes je 27.5.2024

Input:

154/2020 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

154/2020 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 8. júna 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. Nadpis pod § 1 znie: „Priestory autoškoly”.
2. V § 1 odseky 1 až 4 znejú:
„(1) Priestory autoškoly sú spôsobilé na prevádzkovanie, ak zodpovedajú všeobecným stavebnotechnickým požiadavkám na výstavbu podľa osobitného predpisu1a je povolené ich užívanie.
(2) Príslušenstvom priestorov autoškoly sú hygienické zariadenie a priestor na odloženie vrchného ošatenia účastníkov kurzov.
(3) Kancelária je samostatná miestnosť, ktorá je miestom kontaktu medzi autoškolou a účastníkmi kurzu a slúži na administratívne zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich najmä z § 6 ods. 1 písm. h) až j) zákona. Kancelária je vybavená kancelárskou technikou, výpočtovou technikou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie bezpečnej komunikácie s jednotným informačným systémom v cestnej doprave2(ďalej len „cestný informačný systém”).
(4) Učebňa je samostatná miestnosť, ktorá umožňuje teoretickú výučbu, praktickú údržbu, výcvik na trenažéri a má také rozmery, aby na každého účastníka kurzu pripadla plocha najmenej 1 m2 a na inštruktora autoškoly a učebné pomôcky pri teoretickej výučbe a praktickej údržbe najmenej 10 m2.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1§ 47 písm. c) až h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení vyhlášky č. 34/2020 Z. z.


2Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
3. V § 1 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) pripojením na internet.”.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3§ 18 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
5. V § 1 ods. 6 písm. b) a v § 1 ods. 8 písm. a)