dnes je 28.5.2024

Input:

21/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov

21/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
zo 17. januára 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení vyhlášky č. 308/2019 Z. z. a vyhlášky č. 499/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4, 12, 13, 27, 34 a 36 znejú:

2Príloha XIII časť 2 oddiel F vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 z 31. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144, pokiaľ ide o jednotné postupy a technické špecifikácie pre typové schvaľovanie vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska ich všeobecných konštrukčných vlastností a bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 117, 6. 4. 2021) v platnom znení.


3Príloha XIII časť 2 oddiel H vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.


4§ 26 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.


12Príloha XII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.


13Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z. z.


27Príloha XIV časť 1 oddiel E vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.


34§ 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z.


36Príloha II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/535 v platnom znení.”.
2. V § 5 odsek 6 znie:
„(6) Najväčšiu povolenú hmotnosť podľa odseku 1 písm. a) okrem dvojnápravového autobusu a podľa odseku 1 písm. b), h), j) a k) možno zvýšiť o dodatočnú hmotnosť najviac o 1 t potrebnú pre technológiu alternatívneho paliva vozidla s pohonom na alternatívne palivo; hmotnosti pripadajúce na nápravy musia zostať zachované. Najväčšiu povolenú hmotnosť podľa odseku 1 písm. a), b), h), j) a k) možno zvýšiť o dodatočnú hmotnosť najviac o 2 t potrebné na pohon vozidla s nulovými emisiami; hmotnosti pripadajúce na nápravy musia zostať zachované. Informácia o dodatočnej hmotnosti vozidla s alternatívnym palivom alebo vozidla s