dnes je 23.1.2021

Input:

Priemyselná výroba - vývoj ukazovateľov finančnej zaťaženosti

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.6 Priemyselná výroba - vývoj ukazovateľov finančnej zaťaženosti

Ing. Dušan Preisinger

Súčasťou komplexnej ekonomickej analýzy odvetvia (podniku) je aj hodnotenie vývoja ukazovateľov, ktoré charakterizujú jej finančnú zaťaženosť. Jej miera poskytuje informáciu o schopnosti zabezpečiť jednoduchú reprodukciu prevádzkového cyklu akumuláciou vlastného kapitálu. Jednotlivé ukazovatele sú spracované na štatisticky významnej vzorke za jednotlivé segmenty priemyselnej výroby. Ide o subjekty realizujúce svoje aktivity v hutníctve a strojárstve (1), chemickom a farmaceutickom priemysle (2), potravinárskom priemysle (3), elektrotechnickom a elektronickom priemysle (4), textilnom, odevnom a kožiarskom priemysle (5) a ostatnom priemysle (6). Východiskovým pre analýzu miery finančnej zaťaženosti je ukazovateľ „CZ/BH“ („cudzie zdroje/bilančná hodnota“). Vyjadruje mieru zaťaženosti 1 € aktív cudzími zdrojmi v centoch:

(1) --> rok 2018 = 0,44 rok 2019 = 0,42; (2) --> rok 2018 = 0,35 rok 2019 = 0,36;

(3) --> rok 2018 = 0,59 rok 2019 = 0,64; (4) --> rok 2018 = 0,64 rok 2019 = 0,67;

(5) --> rok 2018 = 0,73 rok 2019 = 0,66; (6) --> rok 2018 = 0,56 rok 2019 = 0,61.

Odvetvie vykázalo v roku 2018 mieru zaťaženosti aktív cudzími zdrojmi na úrovni 0,49 % a v roku 2019 na úrovni 0,52 (podniková sféra --> rok 2018 = 0,52 a rok 2019 = 0,56). Ide o ukazovateľ, ktorý má skôr informatívnu hodnotu umožňujúcu porovnanie. Najmä z dôvodu, že jednotlivé segmenty priemyselnej výroby vykazujú výrazné rozdiely. Pre firmu je dôležité porovnať východiskovú hodnotu ukazovateľa vykázanú k ultimu roka 2019 s vývojom ukazovateľa v priebehu roka 2020. Pre firmu je dôležité, či vývoj ukazovateľa je ovplyvnený rastom hodnoty CZ, alebo poklesom hodnoty VK (bilančná strata bežného obdobia ovplyvnená poklesom ukazovateľov na báze tržieb). Tento ukazovateľ je vhodné doplniť o vývoj štruktúry CZ. Vyjadruje ju ukazovateľ „ZOS/CZ“ (ZOS = záväzky z obchodného styku; ukazovateľ je v %):

(1) --> rok 2018 = 83,11 rok 2019 = 76,35; (2) --> rok 2018 = 75,19 rok 2019 = 82,17;

(3) --> rok 2018 = 68,79 rok 2019 = 67,02; (4) --> rok 2018 = 81,47 rok 2019 = 91,91;

(5) --> rok 2018 = 81,30 rok 2019 = 83,30; (6) --> rok 2018 =74,35 rok 2019 = 63,46.

Odvetvie v roku 2018 vykázalo hodnotu ukazovateľa na úrovni 76,89 a v roku 2019 na úrovni 73,61 (podniková sféra --> rok 2018 = 74,92 a rok 2019 = 76,29). Zvyšok finančnej závislosti predstavujú bankové úvery a výpomoci. Z údajov k ultimu roka 2019 vyplýva, že úverová zaťaženosť odvetvia a väčšiny jeho segmentov bola udržateľná. Vysoký podiel ZOS vyvoláva požiadavku priebežne hodnotiť dobu obratu ZOS, ale najmä vývoj podielu ZOS po lehote splatnosti. V rámci toho porovnať tento vývoj s vývojom tržieb a vývojom obrátkovosti aktív v tržbách. Zdrojom splácania ZOS sú tržby. Tie sú ovplyvnené vývojom pohľadávok a dobou ich inkasa. Preto je dôležitým ukazovateľom, ktorý ovplyvňuje mieru finančnej zaťaženosti, ukazovateľ „P/KZ“ (pohľadávky/krátkodobé záväzky), ktorý dopĺňa jej analýzu:

(1) --> rok 2018 = 0,90 rok 2019 = 0,54; (2) --> rok 2018 = 0,75 rok 2019 = 1,02;

(3) --> rok 2018 = 0,66 rok 2019 = 0,61; (4) --> rok 2018 = 0,66 rok 2019 = 0,68;

(5) --> rok 2018 = 0,82 rok 2019 = 0,88; (6) --> rok 2018 = 0,78 rok 2019 = 0,62.

Odvetvie v roku 2018 vykázalo hodnotu ukazovateľa na úrovni 0,77 a v roku 2019 na úrovni 0,71 (podniková sféra --> rok 2018 = 0,70 a rok 2019 = 0,69). Pre firmu je dôležité analyzovať príčiny vývoja tohto ukazovateľa. Dôležitá je síce aj jeho hodnota, ale dôležitejší je vývoj. Ak hodnota čitateľa klesá, je ovplyvnená dvoma faktormi. Prvým je, že pokles pohľadávok je ovplyvnený ich intenzívnejšou konverziou do tržieb (inkaso pohľadávok). Ide o pozitívny trend. Jeho výsledkom je rast ukazovateľa „tržby/obežné aktíva“. Zvyšujú sa zdroje na splácanie KZ. Druhým faktorom poklesu pohľadávok môže byť rast zásob, ktoré nie sú do nich konvertované. Ide o negatívny trend. Zvyšujú sa náklady viazané v zásobách s dopadom na KZ. Ak sa hodnota pohľadávok pri jednoduchej reprodukcii zvyšuje, predlžením doby ich inkasa, je potrebné analyzovať hraničnú hodnotu rentability tržieb umožňujúcu schopnosť splácať KZ. Je na firme, na základe dlhších časových radov