dnes je 22.4.2024

Input:

Účtovanie hotovostnej škody v JÚ z minulého roku 2023

11.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.1 Účtovanie hotovostnej škody v JÚ z minulého roku 2023

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Podnikateľovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva bola v decembri 2023 pri požiari prevádzkových priestorov v dôsledku blesku zničená pokladničná hotovosť v sume 3 000 eur. Aký účtovný a daňový režim bude mať táto skutočnosť?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

  • Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Stanovisko:

Z právneho pohľadu možno škodu