dnes je 9.6.2023

Input:

135/1961 Zb., Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

135/1961 Zb.
ZÁKON
z 30. novembra 1961
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
V znení:
 
Predpis:
K dátumu:
Poznámka:
72/1969 Zb.
1. 7. 1969
mení
139/1982 Zb.
1. 1. 1983
mení
27/1984 Zb.
1. 7. 1984
mení a dopĺňa 38 novelizačných bodov
160/1996 Z.z.
1. 7. 1996
mení a dopĺňa 36 novelizačných bodov
58/1997 Z.z.
7. 3. 1997
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
395/1998 Z.z.
1. 1. 1999
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
343/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
388/2000 Z.z.
1. 1. 2001
dopĺňa prílohu č. 1
416/2001 Z.z.
1. 1. 2003
mení § 3a
416/2001 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
439/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
524/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 20 novelizačných bodov
534/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
639/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
725/2004 Z.z.
1. 3. 2005
mení § 3
93/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 22c
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení a dopĺňa § 3, § 3b a § 16
25/2007 Z.z.
17. 1. 2007
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
25/2007 Z.z.
1. 4. 2007
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
275/2007 Z.z.
1. 7. 2007
mení § 3, § 16, § 17, § 18 a dopĺňa nový § 24b
664/2007 Z.z.a
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
86/2008 Z.z.
1. 4. 2008
mení a dopĺňa § 6, § 22, § 24
8/2009 Z.z.
1. 2. 2009
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
70/2009 Z.z.
1. 4. 2009
dopĺňa 4 novelizačné body
60/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení § 6, § 8, § 22c
144/2010 Z.z.
15. 4. 2010
mení a dopĺňa § 6 a § 7
249/2011 Z.z.
1. 8. 2012
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
249/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa § 6
317/2012 Z.z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
368/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
388/2013 Z.z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa § 6a a poznámku pod čiarou
488/2013 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
293/2014 Z.z.
2. 1. 2015
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
282/2015 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
387/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 8
106/2018 Z.z.
13. 4. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
106/2018 Z.z.
20. 5. 2018
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
9/2019 Z.z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa § 6a
149/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení 5 novelizačných bodov
393/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení § 3d
393/2019 Z.z.
1. 4. 2020
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
147/2021 Z.z.
1. 5. 2021
dopĺňa § 3d
149/2021 Z.z.
1. 6. 2021
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
181/2022 Z.z.
1. 7. 2022
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
181/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje výstavbu, užívanie a ochranu pozemných komunikácií, práva a povinnosti vlastníkov a správcov pozemných komunikácií a ich užívateľov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy (§ 3) a orgánov štátneho odborného dozoru (§ 3c) vo veciach pozemných komunikácií.
(2) Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na
a) diaľnice,
b) cesty,