dnes je 22.6.2024

Input:

8/2009 Z.z., Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.8.2022

8/2009 Z.z.
zákon
z 3. decembra 2008
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
144/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
144/2010 Z.z.
31. 3. 2011
mení a doplňa 4 novelizačné body
144/2010 Z.z.
19. 1. 2013
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
119/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
119/2011 Z.z.
19. 1. 2013
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
249/2011 Z.z.
1. 8. 2011
mení § 68
313/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa 62 novelizačných bodov
313/2011 Z.z.
1. 7. 2012
dopĺňa § 97a
313/2011 Z.z.
19. 1. 2013
mení a dopĺňa § 87, § 89 a § 143b
68/2012 Z.z.
1. 7. 2012
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
68/2012 Z.z.
19. 1. 2013
dopĺňa § 143b
317/2012 Z.z.
15. 10. 2012
dopĺňa § 68 a poznámku pod čiarou
317/2012 Z.z.
19. 1. 2013
mení a dopĺňa § 74, § 78 a § 98
357/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 113 a § 118
42/2013 Z.z.
1. 4. 2013
dopĺňa § 72 odsek 1
98/2013 Z.z.
1. 5. 2013
mení a dopĺňa § 76, § 78 a § 94
213/2013 Z.z.
1. 9. 2013
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 4 novelizačné body
290/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 120
388/2013 Z.z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
388/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 123 novelizačných bodov
474/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
488/2013 Z.z.
1. 1. 2015
mení § 71, § 72, § 107 a poznámku pod čiarou
430/2015 Z.z.
31. 12. 2015
mení § 143 a § 143a
430/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 151 novelizačných bodov
387/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
311/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 4, § 137 a poznámku pod čiarou
106/2018 Z.z.
20. 5. 2018
mení a dopĺňa 39 novelizačných bodov
106/2018 Z.z.
1. 1. 2020
dopĺňa § 68 a poznámku pod čiarou
73/2020 Z.z.
9. 4. 2020
dopĺňa 2 novelizačné body
423/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení § 40
128/2021 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
145/2021 Z.z.
1. 5. 2021
dopĺňa § 140a
146/2021 Z.z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 17 novelizačných bodov
148/2021 Z.z.
15. 5. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
310/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení 2 novelizačné body
404/2021 Z.z.
1. 12. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
406/2021 Z.z.
1. 12. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
455/2021 Z.z.
31. 12. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
181/2022 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
246/2022 Z.z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
366/2022 Z.z.
1. 1. 2023
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií1) (ďalej len „cesta”) vodičmi vozidiel a chodcami.
(2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
a) autobusom motorové vozidlo na dopravu osôb, ktoré má okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie,
b) dať prednosť v jazde povinnosť účastníka cestnej premávky počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy,
c) držiteľom vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine,
d) električkovým koľajovým pásom časť cesty určená predovšetkým na premávku električky,
e) hranicou križovatky miesto vyznačené vodorovnou dopravnou značkou „Priečna súvislá čiara”, „Priečna súvislá čiara so symbolom Daj prednosť v jazde!” alebo „Priečna súvislá čiara s nápisom STOP”; kde takáto vodorovná dopravná značka nie je, hranicu križovatky tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky,
f) chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera,
g) chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom,
h) jazdnou súpravou súprava zložená z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel,2)
i) krajnicou časť cesty od kraja vozovky po kraj cesty,
j) križovatkou miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú,
k) križovatkou s riadenou premávkou križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt”), prípadne inou oprávnenou osobou,3)
l) motorovým vozidlom nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písmena f) a trolejbus,
m) nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa písmena f), samovyvažovacie vozidlo a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3) s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa