dnes je 27.1.2022

Input:

214/2021 Z.z., Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

214/2021 Z. z.
ZÁKON
zo 4. mája 2021
o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel (ďalej len „minimálny podiel”) pri zadávaní nadlimitnej zákazky pri verejnom obstarávaní1) a zabezpečovaní poskytovania služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave,2)
b) dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
c) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon sa vzťahuje na
a) nadlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom3) a obstarávateľom,4) ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa na splátky alebo prenájom vozidla podľa odseku 3,
b) nadlimitnú civilnú zákazku zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predmetom je služba podľa prílohy č. 1, ak sa poskytuje vozidlom podľa odseku 3,
c) zmluvu o službách vo verejnom záujme uzavretú podľa osobitného predpisu2) objednávateľom, ktorý zabezpečuje poskytovanie služby vo verejnom záujme (ďalej len „objednávateľ”), ak sa táto služba poskytuje vozidlom podľa odseku 3 a priemerná ročná hodnota služby alebo jej rozsah vyjadrený počtom najazdených kilometrov za rok presiahne hodnotu podľa osobitného predpisu.5)
(2) Za nadlimitnú civilnú zákazku podľa odseku 1 sa na účely tohto zákona považuje aj zákazka zadaná na základe rámcovej dohody alebo zadaná v rámci dynamického nákupného systému, ak predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému je rovnaká alebo vyššia ako predpokladaná hodnota pre nadlimitnú civilnú zákazku.
(3) Tento zákon sa vzťahuje na
a) vozidlo kategórie M1, M2, M3, N1, N2 alebo N36) okrem
1. vozidla navrhnutého a vyrobeného alebo prispôsobeného len na použitie ozbrojenými silami,
2. vozidla navrhnutého a vyrobeného na použitie najmä na stavenisku, v kameňolome, v prístave alebo na letisku,
3. vozidla navrhnutého a vyrobeného alebo prispôsobeného na použitie Policajným zborom alebo iným orgánom verejnej moci zodpovedným za udržiavanie verejného poriadku podľa osobitných predpisov,7) Hasičským a záchranným zborom alebo inou hasičskou jednotkou alebo civilnou ochranou,
4. pancierového vozidla určeného na ochranu prepravovaných osôb alebo nákladu,8)
5. sanitného vozidla určeného na prepravu chorých osôb alebo ranených osôb,9)
6. pohrebného vozidla určeného na prepravu zosnulých osôb,10)
7. vozidla určeného na prepravu osôb na invalidnom vozíku,11)
8. samohybného žeriava,12)
9. pásového vozidla,
10. poľnohospodárskeho vozidla alebo lesného vozidla,13)
11. dvojkolesového vozidla alebo trojkolesového vozidla a štvorkolky,14)
12. vozidla s vlastným pohonom, ktoré je osobitne navrhnuté a vyrobené na vykonávanie práce, ktoré z dôvodu jeho konštrukčných vlastností nie je vhodné na prepravu osôb alebo tovaru a ktoré nie je strojovým zariadením upevneným na podvozku motorového vozidla,
13. vozidla kategórie M3, ktoré nie je vozidlom triedy I alebo triedy A,15)
b) trolejbus.16)
§ 3
Vymedzenie pojmov
(1) Na účely tohto