dnes je 17.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Aká je úloha Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - rozhovor s predsedom úradu Jurajom Beňom

9.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:22:05

Téma: Aká je úloha Protimonopolného úradu Slovenskej republiky – rozhovor s predsedom úradu Jurajom Beňom

Hosť: Juraj Beňa

Dátum: 9. 10. 2023

Podcast si môžete vypočuť tu:

Castos

Aká je úloha Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - rozhovor s predsedom úradu Jurajom Beňom
Služby na Slovensku
Aká je úloha Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - rozhovor s predsedom úradu Jurajom Beňom

Oct 09 2023 | 00:22:05

/

Mám záujem o tento podcast na USB za 50 €

Základné predstavenie témy – moderátor

 1. Moderátor: Na stránke úradu sa píše: „Hlavným poslaním úradu je ochrana hospodárskej súťaže a koordinácia štátnej pomoci.“ Ako toto chápať v praxi? Ako Protimonopolný úrad zabezpečuje koordináciu štátnej pomoci.

Hosť: Začal by som trošku zo širšia.

Poslanie PMÚ vychádza z ekonomickej teórie a praxe, ktorá hovorí o tom, že hospodárstvo každej krajiny dosahuje najlepšie výsledky v prípade, ak tam  funguje voľná hospodárska súťaž medzi jednotlivými podnikateľmi. Takáto hospodárska súťaž prináša benefity v podobe kvalitných výrobkov za čo najnižšie ceny, zvyšuje efektivitu a produktivitu, a tak prináša prospech spotrebiteľom ako aj spoločnosti ako celku.

Podmienkou pre takúto fungujúcu, voľnú hospodársku súťaž v podobe konkurenčného prostredia je základný predpoklad, že nedochádza k nejakým zásahom. Zásahy môžu vychádzať: 1. z verejného sektora – zo strany štátu, napríklad v podobe nedovolenej štátnej pomoci – keby napríklad štát poskytol niektorým podnikateľom finančné benefity alebo finančné úľavy a na základe toho by oni mali výhodu voči svojej konkurencii; 2. zo strany súkromných subjektov, podnikateľov, ktorí by sa mohli dohadovať na spoločnom postupe a tým pádom si nekonkurovať. Typickým príkladom sú kartely o cenách alebo dohody o tom, aké ceny budú účtovať svojim zákazníkom. Hospodársku súťaž môžu tiež narúšať prostredníctvom zneužívania dominantného postavenia, konkrétne v prípade subjektov, ktoré majú také silné postavenie na trhu, že sa môžu správať nezávisle od svojich zákazníkov alebo svojich konkurentov. Prirodzené monopoly existujú napríklad v energetike, v minulosti v telekomunikáciách, v súčasnosti napríklad v oblasti digitálnych trhov, kde máme viacero veľkých, silných spoločností, ktoré majú takmer až dominantné postavenie.

Z praktického hľadiska to pre PMÚ znamená to, že v súčasnom nastavení rieši dve vetvy. Jedna je tzv. protimonopolná, týka sa uplatňovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže. V tejto oblasti je to predovšetkým postihovanie nedovolených dohôd medzi podnikateľmi, postihovanie zneužívania dominantného postavenia a kontrola koncentrácií –zjednodušene povedané spájania medzi podnikateľmi, keď konkurent kupuje svojho konkurenta atď.

Tá druhá zložka, ktorej sa PMÚ venuje je takzvaná koordinácia štátnej pomoci. PMÚ v tomto prípade pôsobí ako koordinátor, a jeho právomoci vychádzajú z európskeho práva, kde Európska komisia v prostredí EÚ kontroluje a rozhoduje či nedochádza k nedovolenej štátnej pomoci. PMÚ v SR poskytuje koordinačnú činnosť, vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie pomoci a stanoviská k schémam štátnej pomoci, registruje štátnu pomoc a zabezpečuje metodickú a konzultačnú činnosť.

Toto sú tie základné oblasti, ktorým sa PMÚ venuje.

 

 1. Moderátor: V rámci štruktúry a postavenia orgánov štátnej správy Slovenskej republiky ako možno vymedziť pôsobenie úradu?

Hosť: V zmysle kompetenčného zákona je PMÚ ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu a podporu hospodárskej súťaže. Je to nezávislý štátny orgán, predsedu PMÚ menuje prezident SR na návrh vlády, je menovaný na obdobie 5 rokov a je možné ho odvolať len zo zákonom vymedzených dôvodov – spáchanie trestného činu alebo nespôsobilosť vykonávať tú funkciu – takže má garantované veľmi silné nezávislé postavenie. Nespadáme pod žiadne ministerstvo, sme samostatná rozpočtová kapitola, máme teda relatívne silné samostatné postavenie.

 

 1. Moderátor: Je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky skôr zameraný na podnikateľský sektor alebo verejnú správu, čo sa týka jeho poslania resp. fungovania v rámci správnych konaní?

Hosť: Ako som hovoril v odpovedi na prvú

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Doprava a logistika

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2 300 dokumentov z oblasti dopravy 
  a logistiky
  .
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  od renomovaného autorského kolektívu.
 • Viac než 110 právnych predpisov v úplnom znení.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online diskusie a ich videozáznamy
  zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Zatriedenie dokumentu
  Zatriedenie dokumentu
  Vzťahuje sa k typu informácie:
  Vzťahuje sa k aktuálnosti:
  Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

  Nedostupné pre váš modul.