dnes je 29.11.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

25.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.111 Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

Kolektív autorov

Medzi podmienkami, ktoré musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia spĺňať, je podmienka, ktorá je uvedená v ustanovení § 77 ods. 1 písm. d) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len zákon), že žiadateľ musí byť k dátumu udelenia vodičského oprávnenia zdravotne spôsobilý.

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo. Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť. Tieto požiadavky spolu s podrobnosťami o jej posudzovaní a popise ako možno zdravotnú spôsobilosť vylúčiť alebo ju podmieniť sú uvedené vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len vyhláška). Zdravotná spôsobilosť sa na základe žiadosti posudzovanej osoby posudzuje lekárskou prehliadkou.

Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast. Lekárskej prehliadke sú povinní podrobiť sa všetci žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia ale aj iní jeho držitelia, o ktorých tak stanovil zákon.

Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov sú povinní podrobiť sa vodiči, ktorí nedovŕšili vek 65 rokov a:

  • ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

  • ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Pravidelným lekárskym prehliadkam každé dva roky sú povinní podrobiť sa vodiči, ktorí dovŕšili vek 65 rokov a:

  • ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,

  • ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov.

Pre väčšiu názornosť v nasledujúcej tabuľke predkladáme doby, v ktorých sú povinní vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo jednotlivých skupín (aj s ich bližšou špecifikáciou) podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam.

Vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu SR a ktorí vedú motorové vozidlo  sú povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke  
do dovŕšenia veku 65 rokov každé  po dovŕšení veku 65 rokov každých  
skupiny C1motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.  2 roky  5 rokov  
Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Doprava a logistika profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Tento dokument nie je zatriedený.