dnes je 28.5.2024

Input:

Účtovanie platby kreditnou kartou

10.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.1.2 Účtovanie platby kreditnou kartou

Ing. Ján Mintál

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva je povinná dodržiavať platné postupy účtovania, pričom každú finančnú operáciu je potrebné posúdiť z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov”).

Kreditná karta predstavuje druh platobnej karty s prideleným kreditom pre účtovnú jednotku v zmysle zmluvných podmienok s bankou. V podstate ide o poskytnutie a používanie cudzieho zdroja krytia, tzn. uskutočnením platby kreditnou kartou vzniká účtovnej jednotke záväzok voči banke splatiť čerpané peňažné prostriedky. V zmysle §4 ods. 1 písm. b) postupov účtovania sa v peňažnom denníku účtujú príjmy a výdavky na účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk vrátane úverov a termínovaných vkladov, bez ohľadu na dobu ich splatnosti.

V peňažnom denníku sa účtuje na základe výpisu