dnes je 29.7.2021

Input:

Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidla

22.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.5 Suma základnej náhrady za použitie cestného motorového vozidla

Ing. Ľuboslava Minková

Zamestnancovi za použitie tzv. súkromného/vlastného vozidla pri pracovnej ceste podľa § 7 ods. 1 ZCN zákona o cestovných náhradách patrí okrem náhrady za spotrebované pohonné látky aj suma základnej náhrady za kilometer jazdy (§ 7 ods. 2 a 3).

Suma základnej náhrady je pre zamestnanca nárokovým plnením a zamestnávateľ je povinný zamestnancovi ju poskytnúť súčasne s náhradou za spotrebované pohonné látky (to neplatí, ak sa aplikuje § 7 ods. 10). Suma základnej náhrady patrí zamestnancovi za každý 1 km, ktorý prejde na pracovnej ceste cestným motorovým vozidlom.

Na výpočet sa použije vzorec:

suma základnej náhrady x počet kilometrov

Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§ 7 ods. 9). Toto zaokrúhľovanie sa týka tuzemských pracovných ciest aj zahraničných pracovných ciest, táto náhrada sa vždy poskytuje v mene euro. Zaokrúhľuje sa až výsledná vypočítaná suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, nezaokrúhľujú sa jednotlivé údaje, ktoré vchádzajú do výpočtu náhrady, napr. jednotková sadzba základnej náhrady 0,193 €.

1. Suma základnej náhrady pre jednostopové vozidlá, trojkolky a osobné cestné motorové vozidlá

Suma základnej náhrady pre uvedené typy vozidiel je ustanovená opatrením MPSVR SR, t. č. platí opatrenie MPSVR SR č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, podľa ktorého je suma základnej náhrady za:

- cestné motorové vozidlo 0,193 €,

- jednostopové vozidlo a trojkolku 0,053 €.

Pokiaľ sa k osobnému cestnému motorovému vozidlu pri pracovnej ceste použije príves, suma základnej náhrady sa zvýši o 15 %; použitie prívesu je zohľadnené iba v sume základnej náhrady, použitie prívesu nie je zohľadnené v náhrade za spotrebované pohonné látky.

2. Suma základnej náhrady za autobus, traktor a nákladný automobil

Zákonom o cestovných náhradách nie je ustanovená suma základnej náhrady za 1 km jazdy za používanie nákladných automobilov, autobusov a traktorov. Suma základnej náhrady sa v tomto prípade dohodne medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom žiadny predpis nelimituje sumu uvedenej náhrady.

3. Počet kilometrov

Pri výpočte náhrady sa zohľadní celkový počet najazdených kilometrov, ktoré zamestnanec prejde počas celej doby trvania pracovnej cesty. Zamestnávateľ musí zohľadniť pri výpočte nielen kilometre prejdené z miesta nástupu do miesta konania pracovnej cesty a späť, ale aj kilometre, ktoré zamestnanec musel najazdiť v mieste konania pracovnej cesty, ak mu to vyplývalo z podmienok pracovnej cesty (§ 3). Zamestnávateľ nemôže zohľadniť počet kilometrov, napr. podľa najrýchlejšej trasy, najhospodárnejšej trasy a pod., t. j. počet kilometrov vysledovaných podľa nejakých konkrétnych kritérií.


Podľa zákona cestovných náhradách zamestnanec môže po písomnej dohode so zamestnávateľom použiť na pracovnú cestu iné motorové vozidlo ako je vozidlo zamestnávateľa. V tom prípade zamestnancovi patrí za pracovnú cestu základná náhrada za každý jeden kilometer jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky. Je možné písomne dohodnúť, že sa zamestnancovi preplatí len náhrada za spotrebované pohonné látky a základná náhrada za každý kilometer jazdy sa mu nepreplatí?

Odpoveď:

Podľa § 7 zákona o cestovných náhradách nemá zamestnávateľ okrem vyššie uvedených možností iné možnosti poskytovať zamestnancovi náhradu za použitie cestného motorového vozidla. Uvedený postup pri uznávaní výdavkov je v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách. Zamestnávateľ sa nemôže písomne dohodnúť so zamestnancom napr. iba na jednej z uvedených náhrad, na iných náhradách ako ustanovuje § 7 zákona o cestovných náhradách a pod.; zamestnanec sa nemôže ani sám vzdať týchto nárokov.


Zamestnávateľovi kontrolný orgán vytkol, že neoprávnene prepláca diaľničné známky pri použití súkromných/vlastných motorových vozidiel na pracovnej ceste. Zamestnávateľ postupuje tak, že ak zamestnanec predložil doklad o kúpe ročnej diaľničnej známky, tak pri vyúčtovaní mu hradili len adekvátnu časť, ktorá pripadala na pracovnú cestu. Ak zamestnanec vykonal týždňovú zahraničnú pracovnú cestu a zakúpil 10 dňovú, resp. týždňovú diaľničnú známku, tak mu zamestnávateľ známku preplatil v plnej sume. Kontrola argumentuje tým, že zamestnancovi sa poskytuje suma základnej