dnes je 29.7.2021

Input:

Školení řidičů, bezpečnostních poradců a ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

17.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Školení řidičů, bezpečnostních poradců a ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Školení řidičů

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního minimálně osmnáctihodinového kurzu (výuková hodina má 45 minut) školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalosti předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a základní informace o právní odpovědnosti řidiče;

 • znalost hlavních druhů nebezpečí a znalost značení nebezpečí bezpečnostními značkami, druhu a identifikačními čísly nebezpečí;

 • znalost základního třídění nebezpečných věcí do tříd, příp. obalových skupin, znalost hlavního a vedlejších nebezpečí, která jsou pro předměty a látky jednotlivých tříd charakteristická;

 • základní znalost značení obalů a kusů, které obsahují nebezpečné věci, a prázdných nevyčištěných obalů od těchto věcí;

 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu, které před přepravou dostávají od odesílatele a dopravce, zejména přepravních dokladů a písemných pokynů pro řidiče;

 • znalost dokladů a jejich obsahu, které jim musí zabezpečit dopravce (jejich zaměstnavatel), např. osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci, doklad o technické způsobilosti vozidla, zvláštní povolení opravňující k provedení přepravy - pokud je třeba, apod.;

 • znalost značení vozidel a kontejnerů oranžovými tabulkami a velkými bezpečnostními značkami;

 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech pro řidiče pro případ nehody nebo mimořádné události, a to zejména znalost první pomoci, způsobů signalizace nebezpečí, znalosti používání ochranných prostředků a základní znalosti při dodatečných a zvláštních činnostech řidiče;

 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce;

 • znalost postupů při průjezdu tunely či v případě mimořádné události v tunelu;

 • znalost postupů při případné kontrole policie, celníků či orgánů státního odborného dozoru.

Školení musí probíhat tak, aby bylo co nejnázornější, a mělo by obsahovat i praktické cvičení týkající se nejméně první pomoci, hašení ohně a postupů v případě poruchy nebo nehody.

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné látky v cisternách, pak musejí absolvovat další speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat látky a předměty třídy 1 nebo radioaktivní látky třídy 7, musejí v obou případech absolvovat minimálně osmihodinový speciální kurz.

Po ukončení kurzu je v České republice pořádána pouze písemná zkouška formou testu, který má rozdílný rozsah pro základní i obnovovací kurz. Dohoda ADR požaduje minimálně 25 písemných otázek u základního kurzu a minimálně 15 písemných otázek u obnovovacího kurzu. Testy se skládají zásadně před komisařem Ministerstva dopravy ČR. Naši řidiči tedy mají větší rozsah testu (30 a 20 otázek), než Dohoda ADR ukládá, ale nemají povinnou ústní zkoušku. V Dohodě ADR je umožněno elektronické zkoušení řidičů. Elektronické zkoušení řidičů musí povolit Ministerstvo dopravy, ale dosud toto povolení nebylo vydáno.

Školení řidičů je platné 5 let a v posledním pátém roce platnosti osvědčení je nutné osvědčení obnovit obnovovací zkouškou. Osvědčení lze obnovit kdykoliv v posledním pátém roce platnosti. Osvědčení se prodlužuje na dalších 5 let od data propadnutí osvědčení, tzn. prodloužené osvědčení platí po dobu, jež zbývá do propadnutí starého osvědčení a k této době se připočítá 5 let. ADR předepisuje vzor osvědčení – karta vyrobená z plastu s fotografií a podpisem (podpisy jsou na osvědčení vytištěny, osvědčení není nutné podepisovat). Na zadní straně osvědčení je uvedena platnost pro jaké druhy přeprav je řidič vyškolen a případně pro jaké třídy nebezpečných věcí v cisternách má příslušné školení.

Školení ostatních osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

Znalost ustanovení Dohody ADR se netýká pouze řidičů. Povinnost školit se je platná pro všechny osoby, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí, tj. dispečery, technické a skladové zaměstnance, řídící pracovníky, spediční pracovníky atd. Toto se týká nejen dopravních firem, ale též odesilatelů, příjemců, zasílatelů a zprostředkovatelských agentur. Vymezení a obsah tohoto školení je stanoven v kapitole 1.3 Dohody ADR.

Prakticky by takovéto školení mělo být vždy zaměřeno na konkrétní firmu a konkrétní pracovní pozici, kterou ve firmě školená osoba zaujímá. Například by mohlo probíhat podle následující osnovy:

A) Všeobecné bezpečnostní školení

 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

 • základní ustanovení, týkající se přepravy nebezpečných odpadů,

 • základní ustanovení o chemických látkách a chemických přípravcích,

 • vyhláška č. 64/1987 Sb., o Dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále Dohoda ADR) a jejích přílohách A a B v platném znění.

B) Specifické školení

 • průvodní doklady a jiné dokumenty při přepravě nebezpečných věcí s důrazem na přepravní doklad a písemné pokyny pro řidiče,

 • hlavní druhy nebezpečí, třída, klasifikační kódy, obalové skupiny, UN kód, identifikační číslo nebezpečnosti, bezpečnostní značky,

 • obaly a jejich použití,

 • druhy vozidel a jejich konstrukce - použití při přepravách ADR,

 • povinná výbava ADR a označování vozidel a kontejnerů,

 • omezená a tzv. podlimitní množství nebezpečných látek a předmětů a též vyňatá množství,

 • zákazy společné nakládky, manipulace s kusy a bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce a uložení nebezpečného nákladu,

 • další všeobecné požadavky vztahující se na přepravu nebezpečných věcí.

C) Bezpečnostní školení

 • co dělat v případě nehody (první pomoc, základní znalosti používání osobních ochranných prostředků a hasicích přístrojů, použití prostředků pro ochranu životního prostředí a bezpečnost silničního provozu),

 • skladování zvláště nebezpečných toxických látek a ostatních toxických látek, skladování hořlavých kapalin, skladování hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů, skladování výbušnin,

 • bezpečnost práce a požární ochrana,

 • vysoce rizikové nebezpečné věci a bezpečnostní plány.

Záznam o absolvování každého školení musí být uchován zaměstnavatelem a ověřen při přijímání každého nového zaměstnance. Školení personálu podílejícího se na silniční přepravě nebezpečných věcí musí být periodicky doplňováno obnovovacím školením s ohledem na změny předpisů. Dohoda ADR je novelizována každé dva roky (vždy v lichý rok), školení je tedy třeba obnovit v dvouletém intervalu při změnách Dohody ADR.

Každý zaměstnanec nakládající s nebezpečnými věcmi musí být vyškolen před nástupem do zaměstnání, a pokud není vyškolen, svou pracovní činnost může vykonávat pouze pod přímým dohledem vyškolené osoby. Vzor osvědčení školení není podle ADR předepsán.

Školení bezpečnostních poradců

Poradce musí být držitelem osvědčení o odborném školení, kterému se musí podrobit, a dále musí s úspěchem složit zkoušku schválenou pro tento účel Ministerstvem dopravy ČR. Zkoušky musejí být zcela nezávislé na školicích organizacích i na organizacích zaměstnávajících poradce.

Rozsah znalostí ke zkoušce bezpečnostního poradce, které by měl mimo jiné získat též školením, je následující:

 1. Znalost druhů následků, které mohou být způsobeny při nehodě nebezpečnými věcmi a znalost hlavních příčin nehody.
 2. Ustanovení vnitrostátních předpisů, mezinárodních úmluv a dohod zejména s ohledem na:
  • třídění nebezpečných věcí (postup pro zatřídění roztoků a směsí, členění vyjmenování látek, třídy nebezpečných věcí a zásady pro jejich zatřídění, povaha přepravovaných nebezpečných věcí, fyzikální, chemické a toxikologické vlastnosti nebezpečných věcí),

  • všeobecná ustanovení o obalech, cisternách a cisternových kontejnerech (typy, velké bezpečnostní značky, kódování, označování, konstrukce, první a periodické zkoušky a prohlídky),

  • nápisy a bezpečnostní značky, výstražné oranžové tabulky (nápisy a bezpečnostní značky na kusech, umísťování a snímání velkých bezpečnostních značek a oranžových tabulek),

  • údaje v přepravních dokladech (požadované informace),

  • způsob odesílání a omezení při odesílání (vozová zásilka, přeprava volně ložených látek, přeprava v IBC, přeprava v kontejnerech, přeprava ve snímatelných nebo nesnímatelných cisternách),

  • přepravu osob,

  • zákazy a bezpečnostní opatření týkající se společné nakládky,

  • oddělování věcí,

  • limity přepravovaných množství a vynětí z platnosti z těchto množství,

  • manipulaci a uložení (nakládka a vykládka, stupeň plnění, uložení a oddělování),

  • čištění a/nebo odplyňování před nakládkou a po vykládce,

  • osádky a odborné školení,

  • doklady vozidla (přepravní doklad, osvědčení o schválení vozidla, osvědčení o školení řidiče vozidla, kopie všech vynětí z platnosti, jiné doklady),

  • písemné pokyny podle ADR (používání pokynů a ochranných prostředků pro ochranu osádky),

  • požadavky na dozor nad vozidly (parkování),

  • pravidla omezení silničního provozu,

  • únik znečišťujících látek během provozu a při nehodách,

  • požadavky týkající se dopravního zařízení.