dnes je 28.9.2020

Input:

Příklady k dani silniční

2.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.7 Příklady k dani silniční

Ing. Karel Janoušek

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Příklad:

Je předmětem silniční daně osobní automobil, který má právnická osoba vedený na účtu 022 – dlouhodobý hmotný majetek, uplatňuje daňové odpisy, ale jinak ho vůbec nepoužívá, protože automobil není v provozuschopném stavu?

Řešení:

Předmětem daně silniční jsou podle ustanovení § 2 ZDSIL silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, jsou-li používána  právnickou osobou. Bez ohledu na to, zda jsou používána, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů. Z toho je zřejmé, že uvedený osobní automobil, který nebyl ve skutečnosti používán, není předmětem daně silniční, i když byl zahrnut v obchodním majetku právnické osoby a odpisován.

Příklad:

Fyzická osoba-podnikatel uplatňuje při stanovení svého základu daně z příjmů výdaje paušálem, neúčtuje o výdajích spojených s provozem vozidla a nevede ani záznamy o používání vozidla. Musí platit silniční daň? Četl jsem, že v takovémto případě nemusí.

Řešení:

V zákoně o dani silniční není žádné ustanovení, ve kterém by byla uvedena nějaká souvislost se způsobem uplatňování daňových výdajů (nákladů) při zjišťování výše daně z příjmů právnických či fyzických osob. Ve smyslu ustanovení § 2 ZDSIL jsou předmětem daně silniční v zásadě všechna silniční vozidla s tuzemskou SPZ použitá v ČR k nebo v souvislosti se  samostatnou činností podle § 7 ZDP. Přímé uplatňování či neuplatňování výdajů souvisejících s vozidlem do základu daně z příjmů na to nemá vůbec žádný vliv. Jde pouze o to, zda vozidlo bylo či nebylo k uvedenému účelu použito, a pokud použito v ČR bylo, je předmětem daně silniční. To se netýká vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určených výlučně k přepravě nákladů registrovaných v ČR, neboť tato vozidla jsou předmětem daně vždy, tj. i v případě, kdy nejsou vůbec používána.

Příklad:

Podnikatel, který vede daňovou evidenci, používal svůj pick-up k podnikání pouze několik měsíců v roce. Platí silniční daň za celý rok, nebo pouze za tyto měsíce?

Řešení:

Předmětem daně silniční jsou ve smyslu § 2 ZDSIL vozidla určená k přepravě nákladů s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny pouze v těch kalendářních měsících, v nichž byla v ČR k činnosti anebo v souvislosti s činností, ze které plynou příjmy ze samostatné činností fyzické osoby podle ZDP.

Příklad:

Daňový subjekt zakoupil v květnu havarované vozidlo (se SPZ). Protože před uvedením vozidla do užívání musela být na tomto vozidle provedena oprava, bylo vozidlo použito k podnikání až v měsíci červenci, pak ještě v srpnu a září. V tomto měsíci daňový subjekt vozidlo prodal a k podnikání již nebylo používáno. Byl uvedený daňový subjekt povinen platit zálohy na daň silniční za toto vozidlo již od května, kdy vozidlo zakoupil?

Řešení:

Vzhledem k tomu, že podle § 2 odst. 1 ZDSIL se vozidlo registrované v ČR stává předmětem daně silniční až jeho použitím k příslušné zdaňované činnosti, bylo uvedené vozidlo předmětem daně v měsíci červenci, srpnu a září. Protože po prodeji nedošlo ke změně v osobě poplatníka, nebylo možno postupovat podle § 8 odst. 2 ZDSIL a uvedený daňový subjekt byl povinen zaplatit zálohy na daň do 15. října ve výši 3/12 příslušné roční sazby daně.

Jiný postup by byl v případě vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určeného výlučně k přepravě nákladů, neboť takové vozidlo by bylo předmětem daně po celý rok a ke změně v osobě poplatníka by tak došlo. V takovém případě by uvedenému daňovému subjektu skončila daňová povinnost v srpnu.

Příklad:

Provozujeme vysokozdvižnou plošinu, která je používána na stavbě a občas se převáží jako přívěs za vozidlem na jinou stavbu. V technickém průkazu je uvedeno v kolonce druh vozidla: PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ PV-O2-PS-J. Je tato plošina předmětem daně silniční?

Řešení:

Při řešení problému je nejdříve nutno zjistit, zda jsou splněny podmínky uvedené v § 2 odst. 1 ZDSIL, tj. zda jde o silniční vozidlo. To lze zjistit z technického průkazu, kde je uvedeno, že jde o přívěs speciální, tj. druh vozidla PV, kategorie O2. Tato plošina je tedy nepochybně silniční vozidlo.

Dále je nutno zjistit, zda je toto vozidlo registrováno v ČR. V dotazu není uvedeno, zda toto vozidlo má státní poznávací značku, nicméně z toho, že je přepravováno za vozidlem, lze předpokládat, že SPZ má.

Další otázkou, na niž je nutno odpovědět, je, zda je plošina provozována na území ČR. Z dotazu je nepochybné, že ano.

Posledním problémem, který je nezbytné vyřešit, je, zda je plošina používána k činnosti, z níž plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů podle § 7 ZDP nebo § 18 ZDP. Opět z dotazu vyplývá kladná odpověď, neboť plošina je používána na stavbě a občas se převáží jako přívěs za autem na jinou stavbu.

Vzhledem k uvedenému je jednoznačně zřejmé, že tato plošina je předmětem daně silniční.

Příklad:

Máme stavební stroj Caterpillar, který má registrační značku jinou než běžné motorové vozidlo, pohybuje se po silnici a platíme za něj povinné pojištění z provozu vozidel. Máme platit silniční daň, když v technickém průkazu je uvedena kategorie vozidla SS?

Kromě uvedeného stroje používáme i pojízdné maringotky, za něž jsme také zaplatili povinné pojištění. Jsme povinni za ně platit silniční daň?

Řešení:

V případě uvedeného stavebního stroje jde o pracovní stroj se zvláštní státní poznávací značkou. Pracovní stroje nejsou silniční vozidla, a nejsou tedy ani předmětem silniční daně. Proto se za uvedený stroj neplatí zálohy na daň silniční ani daň.

Pokud jde o pojízdné maringotky, jde zpravidla o přípojná vozidla, která jsou předmětem daně silniční, pokud mají standardní státní poznávací značku a jsou-li používána na pozemních komunikacích v ČR.

Příklad:

Formou leasingu jsme pořídili automobil TATRA T 815, jehož součástí je fekální nástavba. V technickém průkazu je jako provozovatel uvedena naše firma. V části poznámky je uvedeno: „Provoz vozidla (soupravy) podléhá zákonu č. 13/1997 Sb. – Zvláštní používání silnic. Vozidlo plní ustanovení zákona č. 56/2001 Sb.” Je toto vozidlo předmětem daně silniční, anebo je od daně osvobozeno?

Řešení:

V popsaném případě je v technickém průkazu vozidla v kolonce druh vozidla s největší pravděpodobností uvedeno označení „nákladní automobil cisternový fekální” a uvedena kategorie N. Takovéto vozidlo je tedy silniční vozidlo, které při splnění dalších podmínek uvedených v § 2 odst. 1 ZDSIL bude předmětem této daně.

Osvobození od daně upravuje ustanovení § 3 ZDSIL. Přestože tazatel neuvádí bližší údaje, je málo pravděpodobné, že by uvedené vozidlo splňovalo tam uvedené podmínky pro osvobození od daně.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v § 25 vymezuje, jak má provozovatel postupovat, hodlá-li pozemní komunikaci používat jiným než obvyklým způsobem anebo k jiným než obvyklým účelům.

Příklad:

Používáme k podnikání traktor, který má v technickém průkazu uvedeno, že jde o traktor kolový. Podle § 2 odst. 4 ZDSIL nejsou předmětem daně traktory zemědělské a lesnické. Musíme za náš traktor platit silniční daň?

Řešení:

Přestože podle uvedeného ustanovení nejsou předmětem daně zemědělské a lesnické traktory, je z tohoto ustanovení také zřejmé, že předmětem daně nejsou zvláštní vozidla. Protože podle zákona č. 56/2001 Sb. jsou všechny traktory, bez ohledu na jejich podrobnější označení, zvláštními vozidly, nejsou předmětem daně silniční ani kolové, ani pásové traktory.

Příklad:

Podnikatel-fyzická osoba má vypůjčeno vozidlo od svého otce, který nepodniká. Je poplatníkem daně silniční podnikatel jako uživatel vozidla?

Řešení:

Podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDSIL je poplatníkem daně provozovatel (vlastník) vozidla zapsaný v technickém průkazu, tj. otec podnikatele. Podnikatel by byl jako uživatel vozidla poplatníkem daně v případě uvedeném v § 4 odst. 1 písm. b) ZDSIL, tj. v případě, kdyby provozovatel uvedený v technickém průkazu zemřel anebo kdyby byl odhlášen z registru silničních vozidel.

Příklad:

Podnikatel si zakoupil v dubnu nový osobní automobil a v květnu na něm nechal provést přestavbu na používání LPG. Může uplatnit u tohoto automobilu osvobození od daně silniční podle § 3 písm. f) ZDSIL nebo až od dalšího zdaňovacího období podle § 14 ZDSIL?

Řešení:

Provedení uvedené úpravy na používání jiného paliva není přestavbou vozidla, kterou by se měnil základ daně. Proto se v tomto případě ustanovení § 14 ZDSIL nepoužije. Osvobození podle § 3 písm. f) ZDSIL se na vozidlo vztahuje od kalendářního měsíce, v němž byla změna na používání LPG provedena.

Příklad:

Podnikatel provozující autoškolu zakoupil osobní automobil, v jehož technickém průkazu je uvedeno jako palivo buď benzín Natural 95, nebo LPG. Je tento automobil osvobozen od silniční daně?

Řešení:

Podle ustanovení § 3 písm. f) bod 3 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění, jsou od 1. 1. 2009 od daně silniční osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která používají jako palivo zkapalněný ropný plyn (propan-butan) označovaný jako LPG, nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG.

Protože v tomto ustanovení není jako podmínka osvobození od daně uvedena např. výlučnost použití LPG, je od daně osvobozeno nejen vozidlo, které používá jako palivo výlučně LPG, ale i vozidlo, které kromě tohoto paliva používá i palivo jiné (např. v uvedeném případě benzín Natural BA 95B). Od daně je tak uvedené vozidlo osvobozeno i v případě, kdy při startování, k zahřátí motoru, příp. i jinak výjimečně (např. při nedostatku LPG v nádrži) použije jako palivo benzín, tedy i v případě, že bude v kalendářním měsíci používat obě uvedené pohonné hmoty. Nepoužije-li však v kalendářním měsíci LPG ani jednou, nelze v tomto měsíci nárok na osvobození od daně uplatnit.

Nárok na uvedené osvobození od daně lze ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 ZDSIL uplatnit za celé kalendářní měsíce, v nichž byly splněny podmínky pro uplatnění osvobození od daně. To tedy v předmětném případě z hlediska prokazatelnosti prakticky znamená, že vozidlo lze od daně osvobodit za ty kalendářní měsíce, ve kterých byl do přídavné nádrže vozidla prokazatelně pořízen LPG.

Příklad:

Podnikatel má v obchodním majetku zahrnut automobil, který je zapsán v technickém průkazu jako sportovní vozidlo, toto vozidlo odpisuje. Vozidlo používá ke své podnikatelské činnosti. Musí za toto vozidlo platit silniční daň?

Řešení:

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZDSIL jsou předmětem daně silniční vozidla registrovaná v registru silničních vozidel, tj. vybavená standardní státní poznávací značkou.

Sportovní vozidlo je vozidlo zapsané v registru sportovních vozidel, kterému byl místo osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) vydán průkaz sportovního vozidla. Takové vozidlo je vybaveno zvláštní SPZ pro sportovní vozidla – viz § 23 písm. c) vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění.

Používání sportovního vozidla na pozemních komunikacích je povoleno pouze v místě a čase konání sportovních podniků pořádaných FAS AČR a nesmí být použito na pozemních komunikacích ani při tréninku či při jízdách do místa konání podniku a zpět. Je-li tedy uvedené vozidlo vybaveno zvláštní státní poznávací značkou pro sportovní vozidla, nemůže být používáno na pozemních komunikacích a není tedy ani předmětem daně silniční. Není-li vozidlo předmětem daně silniční, neplatí se za něj zálohy na daň ani se neuvádí v daňovém přiznání.

Pokud by ke sportovnímu vozidlu byla vlastníku či provozovateli vozidla udělena registračním místem výjimka k použití na pozemních komunikacích mimo soutěž, bylo by toto vozidlo předmětem daně silniční v tom kalendářním měsíci, v němž bylo v dotazu uvedeným způsobem použito.

Má-li ale uvedené vozidlo přidělenu standardní SPZ, je předmětem daně silniční v případě, že je použito v souvislosti se zdaňovaným příjmem nějaké osoby, tedy např. také při pracovní cestě. Jde-li o vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určené k přepravě nákladů, je předmětem daně silniční, i když není použito.

Příklad:

Podnikatel kupuje automobil na splátky. Do uhrazení celé kupní ceny bude v technickém průkazu uveden jako provozovatel prodávající.

Kupující podnikatel platí podle dohody s prodávajícím silniční daň. Je tato daň daňově uznatelným nákladem z pohledu daně z příjmů?

Řešení:

Daň silniční je daňovým výdajem (nákladem) poplatníka daně silniční. Protože poplatníkem daně za vozidlo je v uvedeném případě provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu daného vozidla, není kupujícím podnikatelem uhrazená daň daňovým výdajem (nákladem) tohoto podnikatele.

Kromě toho to, že daň silniční uhradil podnikatel, který ještě není vlastníkem vozidla ani provozovatelem zapsaným v technickém průkazu vozidla, nezbavuje daňové povinnosti poplatníka daně, tj. prodávajícího, jenž je dosud jako provozovatel zapsán v technickém průkazu vozidla.

Příklad:

Podnikám jako fyzická osoba. V daňové evidenci jsem přešel na paušální výdaje a přestal jsem uplatňovat náklady na provoz vozidla. Vozidlo nemám v obchodním majetku. Proto nebudu za vozidlo platit silniční daň. Je nutné se z platby silniční daně odhlašovat?

Řešení:

Předpokládám, že jde o silniční vozidlo, v jehož technickém průkazu jste zapsán jako provozovatel vozidla. Jestliže budete uvedené vozidlo i nadále požívat ke své samostatné činnosti podle § 7 ZDP nebo toto vozidlo bude takto použito někým jiným nebo pro někoho jiného, bude i nadále předmětem daně silniční s povinností tuto daň vč. záloh na daň platit.

Silniční vozidlo registrované v ČR není totiž předmětem daně silniční v zásadě pouze v případě, že není používáno k  samostatné činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. To, že není zahrnuto v obchodním majetku nebo v souvislosti s ním nejsou uplatňovány žádné výdaje (náklady), není pro účely daně silniční vůbec podstatné. Stejně tak není vůbec důležité, zda poplatník uplatňuje pro účely daně z příjmů výdaje v prokázané výši nebo zda výdaje stanoví procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, ani to, zda případně platí daň z příjmů paušální částkou podle § 7a ZDP. Jde-li o vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určené výlučně k přepravě nákladů, pak není ani podstatné, zda je nebo není  vůbec používáno.

Vzhledem k uvedenému je případné zrušení registrace k dani silniční bezpředmětné, a nemělo by tedy být provedeno.

Příklad:

Podnikatel-fyzická osoba používá ke svým pracovním cestám svůj osobní automobil a přívěs za tento automobil. Může ke stanovení výše daně použít denní sazbu daně 25 Kč?

Řešení:

Přestože si podnikatel uplatňuje do daňových výdajů (nákladů) cestovní náhrady podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, nemůže při stanovení výše daně silniční použít denní sazbu daně. Tuto sazbu může totiž použít výhradně zaměstnavatel, a to v případech uvedených v § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL, tj. při pracovních cestách svých zaměstnanců.

Příklad:

Zaměstnanec používá na pracovních cestách své vozidlo, které má v technickém průkazu uvedenou kategorii N1G. Lze u tohoto vozidla použít denní sazbu daně ve výši 25 Kč/den?

Řešení:

Denní sazbu daně uvedenou v § 6 odst. 4 ZDSIL lze použít v případě uvedeném v ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL, tj. pouze v případě, kdy zaměstnanci příslušejí cestovní náhrady podle zákoníku práce za použití osobního automobilu anebo jeho přípojného vozidla. Protože v uvedeném případě jde o vozidlo kategorie N1G, tj. o nákladní automobil terénní, nelze u něj denní sazbu daně použít. Za uvedené vozidlo proto nebude poplatníkem daně silniční ani zaměstnavatel. Přestože jde o vozidlo zaměstnance použité na pracovní cestě, bude poplatníkem daně provozovatel zapsaný v technickém průkazu vozidla, tj. v uvedeném případě zřejmě zaměstnanec. Ten pak při stanovení záloh na daň a výše daně použije roční sazbu uvedenou v § 6 odst. 1 ZDSIL (příp. sníženou anebo zvýšenou roční sazbu) a zálohu na daň bude platit ve výši 1/12 této roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, v němž vozidlo na pracovní cestě pro svého zaměstnavatele použil. Pokud by daň silniční za uvedené vozidlo zaplatil zaměstnavatel, šlo by o daň zaplacenou za jiného poplatníka, která by u zaměstnavatele byla daňově neuznatelným nákladem.

Příklad:

Musí zaměstnavatel platit silniční daň za soukromé vozidlo zaměstnance, které zaměstnanec použije bez povolení zaměstnavatele na pracovní cestě, příp. v rámci pracovní směny např. při cestě na lékařskou prohlídku, při přejezdu mezi pracovišti apod.? Zaměstnanec provádí vyúčtování pracovní cesty, ale bez náhrad za toto soukromé vozidlo, protože jeho použití zaměstnavatel nepovolil.

Řešení:

Podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL je zaměstnavatel poplatníkem daně silniční za soukromý osobní automobil zaměstnance, pokud za jeho použití na pracovní cestě vyplácí (je povinen vyplatit) zaměstnanci náhradu jízdních výdajů. Náhrada jízdních výdajů přísluší zaměstnanci za použití jeho soukromého vozidla pouze v případě, že ho o použití takového vozidla zaměstnavatel požádal (§ 157 odst. 3 ZP) anebo s jeho použitím souhlasil (§ 157 odst. 2 ZP).

Z dotazu je zřejmé, že tomu tak nebylo, zaměstnanci tedy nepřísluší žádná náhrada jízdních výdajů za použití vozidla, a zaměstnavatel tedy není ani poplatníkem daně silniční za neoprávněné použití předmětného vozidla zaměstnancem. Poplatníkem daně silniční za toto vozidlo je tak provozovatel zapsaný v jeho technickém průkazy, tedy zřejmě zaměstnanec.

Příklad:

Zaměstnanec použije podle § 157 odst. 2 ZP se souhlasem zaměstnavatele na pracovní cestě místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy své silniční motorové vozidlo a jsou mu vyplaceny jízdní výdaje ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek. Stává se zaměstnavatel v tomto případě poplatníkem daně silniční podle § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL?

Řešení:

Pokud nevznikla daňová povinnost provozovateli vozidla z jiného důvodu použití vozidla, pak je poplatníkem daně silniční za uvedené vozidlo zaměstnavatel. Pro účely daně silniční není důležité, jak vysoké náhrady zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje či zda mu je vůbec poskytuje. Rozhodující je, že zaměstnanci za použití uvedeného vozidla cestovní náhrady podle zákoníku práce příslušejí.

Příklad:

Podnikatel-fyzická osoba má zaměstnance, který se souhlasem svého zaměstnavatele (uvedeného podnikatele) používal na pracovní cesty svůj soukromý osobní automobil s objemem motoru 1328 cm3, a to ve dnech 20. až 24. září, 11. až 15. října a 8. až 10. listopadu. Tento zaměstnanec zapůjčil bezplatně tentýž osobní automobil uvedenému podnikateli (svému zaměstnavateli), který ho použil ke své pracovní cestě ve dnech 18. a 19. října. Je podnikatel poplatníkem daně za toto vozidlo a jak má být správně v uvedeném případě placena silniční daň?

Řešení:

Při stanovení správného postupu je nutno vycházet z ustanovení § 4 ZDSIL, podle odst. 2 písm. a) je poplatníkem daně zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci, nevznikla-li daňová povinnost provozovateli vozidla. Provozovatelem vozidla je zaměstnanec jako vlastník vozidla.

Předmětný osobní automobil je předmětem daně silniční v měsících září, říjen a listopad, protože v těchto měsících příslušejí zaměstnanci cestovní náhrady za dny, v nichž uvedený osobní automobil použil na pracovní cestě. Kromě toho je však uvedený osobní automobil předmětem daně silniční v měsíci říjnu, protože ho ke svému podnikání použil uvedený podnikatel. Za měsíc říjen tak vznikla daňová povinnost provozovateli vozidla (zaměstnanci).

Poplatníkem daně za uvedený osobní automobil je tak za měsíc říjen zaměstnanec jako provozovatel (vlastník) vozidla. Podnikatel jako zaměstnavatel je poplatníkem daně za tento automobil v uvedených dnech v září a listopadu, kdy ho k pracovním cestám použil jeho zaměstnanec.

Příklad:

V naší firmě máme zaměstnance z Francie, který ke služebním cestám používá soukromé vozidlo. Jeho vozidlo je registrované ve Francii, máme povinnost za něj platit silniční daň 25 Kč/den?

Řešení:

Vzhledem k tomu, že předmětem daně silniční jsou podle § 2 odst. 1 ZDSIL silniční vozidla registrovaná v ČR, není uvedené vozidlo předmětem daně silniční. Za toto vozidlo se tedy neplatí zálohy na daň silniční, neuvádí se v daňovém přiznání k dani silniční ani se za něj neplatí daň silniční.

Příklad:

Prodali jsme přívěs za osobní automobil, fakturace byla provedena v lednu, DPH byla odvedena za měsíc leden. Je při prodeji přívěsu soukromé osobě správným datem ukončení platby silniční daně datum vyřazení vozidla z majetku, datum fakturace anebo den převodu provedený na dopravním inspektorátu?

Řešení:

Na řešení uvedeného dotazu má rozhodující vliv den přechodu vlastnictví k vozidlu z prodávajícího na kupujícího. Tento den přechodu vlastnictví by měl být uveden v kupní smlouvě. Není-li tam uveden, je dnem přechodu vlastnictví den převzetí vozidla kupujícím od prodávajícího. Datum vystavení faktury, úhrada kupní ceny apod. nemají na okamžik přechodu vlastnictví, není-li to sjednáno v kupní smlouvě, žádný vliv. Od data přechodu vlastnictví je původní i nový vlastník povinen do deseti pracovních dnů požádat místně příslušné registrační místo (dříve dopravní inspektorát) o provedení změny v registru silničních vozidel a v technickém průkazu. Daňová povinnost k dani silniční končí v uvedeném případě původnímu vlastníku (provozovateli) vozidla dnem předcházejícím datu zápisu nového vlastníka do registru silničních vozidel a technického průkazu vozidla, a není-li změna provedena včas, kalendářním měsícem, kdy původní vlastník změnu nahlásil svému místně příslušnému registračnímu místu.

Vzhledem k tomu, že je v uvedeném případě pravděpodobné, že přívěs byl předán novému vlastníku v lednu a že přívěs nebude již v únoru používán k podnikání, je prodávající povinen zaplatit zálohu na daň a daň ještě za měsíc leden a uvést ho v daňovém přiznání.

Příklad:

Akciová společnost vlastní nákladní automobil, který má 2 nápravy a podle zápisu v technickém průkazu největší povolenou hmotnost 26,0 tun. Toto vozidlo pořídila a. s. jako nové dne 28. dubna 2008, do registru silničních vozidel bylo zapsáno dne 6. května 2008. Jaké snížení roční sazby daně může uplatnit?

Řešení:

Snížení roční sazby daně uplatní poplatník daně podle § 6 odst. 6 ZDSIL, a to 36 kalendářních měsíců od první registrace vozidla o 48 %, dalších 36 měsíců o 40 % a dalších 36 měsíců o 25 %. V předmětném případě to znamená, že snížení roční sazby o 48 % uplatní od ledna 2010 do dubna 2011, o 40 % od května 2011 do dubna 2014 a o 25 % od května 2014 do dubna 2017.

Příklad:

Na tahač návěsů uplatňujeme v silniční dani 25% snížení daně do 14. 9. 2011. Koupili jsme nový trajler (datum první registrace 15. 1. 2009), na který se uplatňuje snížení daně 48 %, 40 % a 25 % po každých 36 měsících. Je pravda, že až skončí snížení daně na tahači, zanikne i právo na snížení daně na trajleru?

Řešení:

Není to pravda, od 1. 1. 2009 se podle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční snižuje roční sazba daně podle data registrace příslušného vozidla.

Příklad:

Auto registrované v ČR bude pronajato dlouhodobě na Slovensko. Kdo bude platit silniční daň a kde?

Odpověď:

To záleží na tom, o jaké vozidlo jde.

Daň silniční se v ČR platí za vozidla, jež jsou předmětem daně podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění. Poplatníkem daně silniční je za vozidlo, které je předmětem daně, zpravidla vždy provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla – viz § 4 uvedeného zákona.

Je-li uvedené vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v ČR a určené výlučně k přepravě nákladů, je předmětem daně silniční vždy, tj. i když není používáno anebo je používáno v zahraničí – viz také rozsudek NSS č. j. 7 Afs 64/2008-52 ze dne 31. 7. 2008.

Jde-li o jiné vozidlo, je předmětem daně silniční v kalendářním měsíci, v němž je v ČR používáno k podnikání. Je-li v předmětném případě příjem z pronájmu vozidla předmětem daně z příjmů podle § 7 ZDP anebo § 18 ZDP, jde o použití vozidla k podnikání, a vozidlo je tedy předmětem daně silniční.

Pokud jde o to, zda vozidlo s naší SPZ je při provozování na Slovensku předmětem daně silniční v SR, je nutno postupovat podle zákona o dani silniční platného v SR. Český zákon o dani silniční nemůže řešit daňové záležitosti platné na území jiného státu. V Evropské unii však platí, že vozidlo může být zdaněno pouze v tom státě, ve kterém je registrováno v registru silničních vozidel.

Příklad

Akciová společnost, vlastní příp. používá, dále uvedená vozidla. Není-li uvedeno jinak, je v technických průkazech těchto vozidel zapsána jako provozovatel vozidla, a není-li uvedeno jinak, byla tato vozidla v roce 2016 používána v každém kalendářním měsíci.

U každého vozidla jsou uvedeny vybrané údaje z technického průkazu vozidla a poznámky ke způsobu jeho použití v roce 2016, příp. další poznámky rozhodující pro stanovení roční sazby daně, výše daně a placení záloh na daň v průběhu roku 2016. U vozidel se staršími typy SPZ (a staršími vzory technických průkazů) je použita starší terminologie a u vozidel s novými SPZ (a tedy převážně již také s novými technickými průkazy) současná terminologie.

V řešení je u každého vozidla samostatně uvedeno, zda je vozidlo předmětem daně silniční (dále jen daň) a po jakou část období roku 2016. Uvedeny jsou i příslušné roční sazby daně (příp. roční sazba daně snížená nebo zvýšená).

Výše záloh na daň tak, jak měla být za jednotlivá vozidla v průběhu roku 2016 nejpozději zaplacena, a výše daně jsou uvedeny v souhrnné tabulce na konci příkladu.

Pokud není poplatníkem uvedená akciová společnost, je v řešení uveden správný poplatník daně.

 1. Nákladní automobil OV 01-23, označení druhu vozidla NA-N3-V, počet náprav 2, celková hmotnost 12,3 tun. Jde o vozidlo vyrobené a registrované v roce 1989.
  Dne 16. 8. 2016 bylo vozidlo prodáno jiné podnikatelské firmě a týž den byla provedena změna vlastníka (provozovatele) v registru silničních vozidel a v technickém průkazu.
  Vozidlo je předmětem daně. Akciová společnost je v roce 2016 poplatníkem daně od ledna do července. Nový vlastník je podle ustanovení § 8 odst. 2 ZDSIL poplatníkem daně od srpna. Roční sazba daně činí 12 600 Kč. Vzhledem k tomu, že jde o vozidlo poprvé registrované v evidenci vozidel do 31. 12. 1989, je nutno podle ustanovení § 6 odst. 5 ZDSIL zvýšit roční sazbu daně o 25 %. Celková daňová povinnost i zálohy na daň se stanoví z této zvýšené roční sazby daně, která činí 15 750 korun. Daň i zálohy na daň se zaokrouhlují na celé Kč směrem nahoru.
  Celková daňová povinnost činí 7/12 zvýšené roční sazby daně, tj. po zaokrouhlení na celé Kč směrem nahoru 9188 Kč, záloha na daň splatná do 15. 4. 2016 činí 3/12 z 15750 = 3938 Kč, záloha na daň splatná do 15. 7. 2016 také 3.938 Kč a záloha na daň splatná do 15. 10. 2016 ve výši 1/12 z uvedené zvýšené roční sazby, tj. 1313 Kč.
 2. Nákladní automobil OV 02-34, označení druhu vozidla NA-N2-V, počet náprav 2, celková hmotnost 6,5 tun. Podle údajů v technickém průkazu bylo vozidlo poprvé registrováno v registru silničních vozidel dne 6. 4. 2008. Vozidlo bylo v únoru na základě smlouvy předáno autobazaru ke zprostředkování prodeje. Prodáno bylo 25. 4. 2016 subjektu, který nebyl zřízen pro podnikání. Prodávající ihned oznámil změnu vlastníka registračnímu místu, kupující se však na registrační místo dostavil k zápisu změny v technickém průkazu až v listopadu.
  Vozidlo je předmětem daně. Akciová společnost je poplatníkem daně od ledna do dubna. Roční sazba daně činí 6000 Kč. Podle § 6 odst. 6 ZDSIL se snižuje roční sazba daně po dobu 9 let od měsíce, ve kterém bylo vozidlo poprvé registrováno v registru silničních vozidel, tj. v uvedeném případě od dubna 2008 do března 2009 o 48 %, od dubna 2011 do března 2014 o 40 % a od dubna 2014 do března 2017 o 25 %. Pro rok 2016 tak bude snížená roční sazba daně činit 4500 Kč. Celková daňová povinnost činí 4/12 snížené roční sazby daně, tj. 1500 Kč.
 3. Tahač 1T0 03 45, označení druhu vozidla T-N3-TN, počet náprav 2, největší povolená hmotnost 19,0 tun. Vozidlo bylo zakoupeno dne 28. 1. 2016 v zahraničí. Do registru silničních vozidel v ČR bylo zaregistrováno a SPZ vozidlu přidělena dne 18. 2. 2016. Podle údajů v registru silničních vozidel bylo vozidlo poprvé registrováno v registru silničních vozidel v zahraničí v červnu 2013.
  Vozidlo je předmětem daně od února, tj. od měsíce, ve kterém byla vozidlu přidělena tuzemská SPZ. Roční sazba daně činí 29 100 Kč. Snížit roční sazbu daně podle § 6 odst. 6 ZDSIL lze v roce 2016 do května o 48 % (snížená roční sazba činí 15 132 Kč) a od června o 40 % (snížená roční sazba činí 17460 Kč). Daňová povinnost tak činí od února do května 4/12 z 15 132 = 5044 Kč a od června do prosince 7/12 z 17 460 = 10185 Kč, tj. celkem 15229 Kč.
 4. Návěs 1T0 0678, označení druhu vozidla PV-O4-NNV, počet náprav 3, povolené zatížení náprav: přední 10,0 tun, střední, zadní 3 x 8,25 tun. V registru silničních vozidel poprvé registrován dne 18. 2. 2016. Vozidlo používá firma od února v soupravě s tahačem 1T0 03-45.
  Vozidlo je předmětem daně od února. V technickém průkazu jsou v uvedeném případě v kolonce hmotnosti na nápravy uvedeny celkem čtyři údaje, přestože tento návěs má jen tři nápravy. Takováto zdánlivá nelogičnost přesto není u návěsu v zápisech údajů v technických průkazech výjimkou. Údaj v prvním řádku kolonky (tj. údaj v řádku přední náprava) totiž vyjadřuje tzv. tlak na točnici a provozovatel vozidla také podle tohoto údaje volí pro tento návěs vhodný tahač. Jelikož uvedený návěs má pouze tři nápravy, nemůže být pro stanovení roční sazby daně součet povolených zatížení náprav jiný než součet tří odpovídajících údajů z technického průkazu, tj. v uvedeném případě 3 x 8,25 tun = 24,75 tun.
  Roční sazba daně činí 27300 Kč. Od roku 2009 se i u návěsů snižuje roční sazba daně podle § 6 odst. 6 ZDSIL podle data registrace příslušného vozidla. Snížená roční sazba daně o 48 % tak činí 14196 Kč.
  Celková daňová povinnost činí 11/12 z 14196 = 13013 Kč.
 5. Osobní automobil OVB 11-76, označení druhu vozidla OA-M1, obsah motoru 1289 ccm, vozidlo poprvé registrováno v registru silničních vozidel dne 19. 3. 2011.
  Vozidlo je přestavěno na alternativní pohon zkapalněným propan-butanem (LPG). Vozidlo bylo v roce 2016 používáno na LPG, v zimě byl občas ke startování použit benzin.
  Vozidlo je předmětem daně po celé zdaňovací období. Roční sazba daně činí 2400 Kč. Protože vozidlo bylo používáno prakticky pouze na LPG, je po celé zdaňovací období od daně osvobozeno.
 6. Osobní automobil OVC 12-54, označení druhu vozidla OA-M1, obsah motoru 1587 ccm. Vozidlo bylo poprvé registrováno v registru silničních vozidel dne 19. 10. 2006. Dne 14. 6. 2016 bylo vozidlo předáno smluvně autobazaru ke zprostředkování prodeje. Dne 18. 7. 2016 bylo z autobazaru vozidlo odcizeno a dne 10. 9. 2016 vyřazeno registračním místem z registru vozidel. Dne 5. 11. 2016 bylo vozidlo nalezeno, předáno zpět naší akciové společnosti a vozidlu přidělena nová SPZ 1T2 1243.
  Vozidlo je předmětem daně v kalendářních měsících, ve kterých bylo použito, tj. v roce 2016 od ledna do června a po novém zařazení do užívání v listopadu a v prosinci. U tohoto vozidla nelze v roce 2016 snížit roční sazbu daně.
  Roční sazba daně činí 3000 Kč. Daňová povinnost za vozidlo s SPZ 0VC 12-54 činí 6/12 roční sazby, tj. 1500 Kč, a za totéž vozidlo s SPZ 1T2 1243 ve výši 2/12 roční sazby, tj. 500 Kč. Zálohy na daň se za vozidlo platí ve výši příslušného počtu dvanáctin z roční sazby daně.
 7. Osobní automobil 1T0 1332, označení druhu vozidla OA-M1G, obsah motoru 2595 ccm, poprvé registrováno v registru silničních vozidel 17. 6. 2015. Vozidlo je smluvně poskytnuto řediteli a. s. také k jeho soukromému použití. Vzhledem k tomu, že ředitel byl po celý měsíc srpen soukromě mimo území ČR, nebylo vozidlo v tomto měsíci použito pro služební účely.Vozidlo je předmětem daně po celé zdaňovací období s výjimkou celého kalendářního měsíce, kdy bylo v zahraničí. Roční sazba daně činí 3600 Kč. Snížená roční sazba daně podle § 6 odst. 6 ZDSIL činí 1872 Kč a celková daňová povinnost 11/12 této snížené roční sazby, tj. 1716 Kč.
 8. Osobní automobil 1T1 1421, označení druhu vozidla OA-M1, obsah motoru 1493 ccm. Vozidlo zakoupila a. s. jako nové dne 27. 3. 2016, kdy bylo vozidlo vybaveno zvláštní státní poznávací značkou, dne 3. 4. 2016 firma přihlásila vozidlo u registračního místa k registraci a registrační místo současně přidělilo vozidlu uvedenou SPZ. Dne 10. 4. 2016 bylo vozidlo odcizeno a 2. 7. 2016 na základě oznámení policie o neznámém pachateli vyřazeno registračním místem z registru silničních vozidel.
  Vozidlo bylo předmětem daně pouze v kalendářním měsíci, ve kterém bylo používáno k podnikání, tj. v dubnu.
  Roční sazba daně činí 2400 Kč, snížená roční sazba daně podle § 6 odst. 6 ZDSIL činí 1248 Kč a celková daňová povinnost 1/12 této snížené roční sazby, tj. 104 Kč.
  Záloha na daň splatná do 15. 7. 2014 činí 1/12 z 1248 = 104 Kč.
 9. Akciová společnost používala po celý rok na základě smlouvy o pronájmu s firmou ze Slovenské republiky osobní automobil registrovaný ve Slovenské republice.
  Toto vozidlo, i když bylo provozováno v ČR a používáno k podnikání, není předmětem daně, protože nebylo registrováno v ČR.
  Dále uvedená vozidla nejsou vozidla naší akciové společnosti, a. s., je nemá v nájmu ani si je nevypůjčila. Jsou to ale vozidla použitá zaměstnanci na pracovních cestách. Akciová společnost rozhodla, že pro jednoduchost bude platit u všech těchto vozidel zálohy na daň za použití denní sazby daně podle § 6 odst. 4 ZDSIL, tj. 25 Kč za každý den použití vozidla. Pokud je to pro poplatníka daně (zaměstnavatele) výhodnější, může podle uvedeného ustanovení použít při stanovení celkové výše daňové povinnosti (tj. v daňovém přiznání) za příslušné osobní automobily roční sazbu daně, příp. sníženou roční sazbu daně, a to za každý kalendářní měsíc, ve kterém bylo vozidlo použito na pracovní cestě.
 10. Osobní automobil 3T1 1598, označení druhu vozidla OA-M1, obsah motoru 1289 ccm, poprvé bylo vozidlo registrováno v registru vozidel dne 30. 6. 2014. Jde o soukromé vozidlo zaměstnance, jež tento zaměstnanec používal k jízdám na pracovní cesty, a to v lednu 15 dnů, v únoru 1 den, v březnu 2 dny, v srpnu 4 dny.
  Vozidlo je předmětem daně v uvedených dnech, resp. měsících (tj. leden, únor, březen a srpen).
  Roční sazba daně činí 2400 Kč, snížená roční sazba daně v roce 2016 činí 1248 Kč. Daňová povinnost činí 4/12 snížené roční sazby daně, tj. 416 Kč, anebo 22 dnů po 25 Kč, tj. 550 Kč. Pro firmu je výhodnější první způsob stanovení výše daně.
  Záloha na daň splatná do 15. 4. 2016 s použitím sazby podle § 6 odst. 4 ZDSIL činí: 18 x 25 = 450 Kč a záloha na daň splatná do 15. 10. 2014: 4 x 25 = 100 Kč.
 11. Automobil NJC 16-87, označený v technickém průkazu jako osobní dodávkový automobil, obsah motoru 1 221 ccm, počet míst k sezení 2, počet náprav 2, celková hmotnost 2,1 tun. Jde o soukromé vozidlo zaměstnance, které použil k pracovním cestám v březnu 4 dny, v květnu 3 dny, v červnu 7 dnů, v září 12 dnů, v listopadu 6 dnů.
  Vozidlo je předmětem daně. Z označení vozidla „osobní dodávkový” není zřejmé, zda jde o osobní anebo o nákladní automobil (dodávkové automobily patří mezi automobily nákladní). Z počtu míst k sezení uvedeného v technickém průkazu lze však usoudit, že jde o automobil nákladní. Vzhledem k dikci ustanovení pak zaměstnavatel není za toto vozidlo poplatníkem daně. Poplatníkem daně za vozidlo je zaměstnanec a jeho daňová povinnost činí v uvedeném případě 5/12 roční sazby daně (3600 Kč), tj. 1500 Kč v případě, že o starší vozidlo, anebo 5/12 roční sazby snížené podle § 6 odst. 6 ZDSIL. Pokud by tuto daň uhradil zaměstnavatel, nebyla by podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. r) ZDP uhrazená částka jeho daňově uznatelným výdajem.
 12. Osobní automobil OPA 17-76, označení druhu vozidla OA-M1, obsah motoru 1761 ccm. Vozidlo používal zaměstnanec a. s. k pracovním cestám 5 dnů v červenci. Zaměstnanec si vozidlo vypůjčil od svého bratra, jenž toto vozidlo používal pravidelně ke svému podnikání.
  Vozidlo je předmětem daně. Poplatníkem daně je však bratr zaměstnance, který je v technickém průkazu zapsán jako vlastník (provozovatel).
 13. Zaměstnanec použil se souhlasem firmy na pracovní cestu osobní automobil, který měl vypůjčen od svého bratra bydlícího ve Slovenské republice. Tento osobní automobil má SPZ Slovenské republiky.
  Přestože za použití tohoto osobního automobilu přísluší zaměstnanci cestovní náhrady, není toto vozidlo předmětem daně silniční, neboť jde o vozidlo, jež není registrováno v ČR.

Postup placení záloh na daň v roce 2016, výše daňové povinnosti a doplatku (v Kč)

Vozidlo č. SPZ Zálohy na daň uhrazené Celková daňová
povinnost
 
do 15. 4. do 15. 7. do 15. 10. do 15. 12. 
1.  OV 01-23  3938  3938  313   9188  
2.  OV 02-34  1.125  375    1500  
3.  1T0 0345  2522  3977  4365  2910  15229  
4.  1T0 0678  2366  3549  3549  2366  13 013  
5.  OVB 11-76  osvobozeno od daně  0  
6.  OVC 12-54  750  750    1500  
 1T2 1243     250  500  
7.  1T0 1332  468  468  312  312  1716  
8.  1T1 1421   104    104  
9.  SPZ SR  vozidlo není předmětem daně   
10.  3T1 1598  450   100   416  
11.  NJC 16-87  poplatníkem daně za vozidlo je jiná osoba   
12.  OPA 17-76  poplatníkem daně za vozidlo je jiná osoba   
13.  SPZ SR  vozidlo není předmětem daně   
Celkem na zálohách zaplaceno   11 619  13161  9639  5838  40257  
Daňová povinnost celkem    42431  
Doplatek daně    2174  

Tento přehled je také (spolu s evidencí o provedených úhradách záloh na daň) evidencí pro účely ustanovení § 10 odst. 7 ZDSIL.

Celková daňová povinnost firmy činí 42 431 Kč. Na zálohách na daň uhradila a. s. převodem z účtu dne 15. 4. 2016 částku 11 619 Kč, dne 15. 7. 2016 částku 13 161 Kč, dne 15. 10. 2016 částku 9369 Kč a dne 15. 12. 2016 částku 5838 Kč, tj. na zálohách celkem 40 257 Kč. Do 31. 1. 2017 podá a. s. daňové přiznání za rok 2016 a uhradí doplatek daně ve výši 2174 Kč.

Při zjišťování základu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 je daň silniční ve výši 42 431 Kč daňově uznatelným nákladem.