dnes je 20.6.2021

Input:

Silniční daň: Praktické dotazy a příklady

18.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.7 Silniční daň: Praktické dotazy a příklady

Ing. Karel Janoušek

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Dotaz

Je předmětem silniční daně osobní automobil, který má právnická osoba vedený na účtu 022 – dlouhodobý hmotný majetek, uplatňuje daňové odpisy, ale jinak ho vůbec nepoužívá, protože automobil není v provozuschopném stavu?

Odpověď:

Předmětem daně silniční jsou podle ustanovení § 2 ZDSIL silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, jsou-li používána  právnickou osobou. Bez ohledu na to, zda jsou používána, jsou předmětem daně nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Z toho je zřejmé, že uvedený osobní automobil, který nebyl ve skutečnosti používán, není předmětem daně silniční, i když byl zahrnut v obchodním majetku právnické osoby a odpisován.


Dotaz

Fyzická osoba-podnikatel uplatňuje při stanovení svého základu daně z příjmů výdaje paušálem, neúčtuje o výdajích spojených s provozem vozidla a nevede ani záznamy o používání vozidla. Musí platit silniční daň? Četl jsem, že v takovémto případě nemusí.

Odpověď:

V zákoně o dani silniční není žádné ustanovení, ve kterém by byla uvedena nějaká souvislost se způsobem uplatňování daňových výdajů (nákladů) při zjišťování výše daně z příjmů právnických či fyzických osob. Ve smyslu ustanovení § 2 ZDSIL jsou předmětem daně silniční v zásadě všechna silniční vozidla s tuzemskou standardní registrační značkou použitá v ČR k nebo v souvislosti se  samostatnou činností podle § 7 ZDP. Přímé uplatňování či neuplatňování výdajů souvisejících s vozidlem do základu daně z příjmů na to nemá vůbec žádný vliv. Jde pouze o to, zda vozidlo bylo či nebylo k uvedenému účelu použito, a pokud použito v ČR bylo, je předmětem daně silniční. To se netýká nákladních automobilů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaných v ČR a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaných v ČR, neboť tato vozidla jsou předmětem daně vždy, tj. i v případě, kdy nejsou vůbec používána.


Dotaz

Podnikatel, který vede daňovou evidenci, používal svůj pick-up k podnikání pouze několik měsíců v roce. Platí silniční daň za celý rok, nebo pouze za tyto měsíce?

Odpověď:

Předmětem daně silniční jsou ve smyslu § 2 ZDSIL nákladní automobily s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny pouze v těch kalendářních měsících, v nichž byly v ČR k činnosti anebo v souvislosti s činností, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti fyzické osoby podle ZDP.


Dotaz

Daňový subjekt zakoupil v květnu havarované vozidlo (s registrační značkou). Protože před uvedením vozidla do užívání musela být na tomto vozidle provedena oprava, bylo vozidlo použito k podnikání až v měsíci červenci, pak ještě v srpnu a září. V tomto měsíci daňový subjekt vozidlo prodal a k podnikání již nebylo používáno. Byl uvedený daňový subjekt povinen platit zálohy na daň silniční za toto vozidlo již od května, kdy vozidlo zakoupil?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že podle § 2 odst. 1 a § 9 ZDSIL se vozidlo registrované v ČR stává předmětem daně silniční až jeho použitím k příslušné zdaňované činnosti, bylo uvedené vozidlo předmětem daně v měsíci červenci, srpnu a září. Protože po prodeji nedošlo ke změně v osobě poplatníka, nebylo možno postupovat podle § 8 odst. 2 ZDSIL a uvedený daňový subjekt byl povinen zaplatit zálohy na daň do 15. října ve výši 3/12 příslušné roční sazby daně.

Jiný postup by byl v případě nákladního automobilu s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny nebo přípojného vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, neboť takové vozidlo by bylo předmětem daně po celý rok a ke změně v osobě poplatníka by tak došlo. V takovém případě by uvedenému daňovému subjektu skončila daňová povinnost v srpnu.


Dotaz

Provozujeme vysokozdvižnou plošinu, která je používána na stavbě a občas se převáží jako přívěs za vozidlem na jinou stavbu. V technickém průkazu je uvedeno v kolonce druh vozidla: PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ PV-O2-PS-J. Je tato plošina předmětem daně silniční?

Odpověď:

Při řešení problému je nejdříve nutno zjistit, zda jsou splněny podmínky uvedené v § 2 odst. 1 ZDSIL, tj. zda jde o silniční vozidlo. To lze zjistit z technického průkazu, kde je uvedeno, že jde o přívěs speciální, tj. druh vozidla PV, kategorie O2. Tato plošina je tedy nepochybně silniční vozidlo.

Dále je nutno zjistit, zda je toto vozidlo registrováno v ČR. V dotazu není uvedeno, zda toto vozidlo má registrační značku, nicméně z toho, že je přepravováno za vozidlem, lze předpokládat, že má.

Další otázkou, na niž je nutno odpovědět, je, zda je plošina provozována na území ČR. Z dotazu je nepochybné, že ano.

Posledním problémem, který je nezbytné vyřešit, je, zda je plošina používána k činnosti, z níž plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů podle § 7 ZDP nebo § 18 ZDP. Opět z dotazu vyplývá kladná odpověď, neboť plošina je používána na stavbě a občas se převáží jako přívěs za autem na jinou stavbu.

Vzhledem k uvedenému je jednoznačně zřejmé, že tato plošina je předmětem daně silniční.


Dotaz

Máme stavební stroj Caterpillar, který má registrační značku jinou než běžné motorové vozidlo, pohybuje se po silnici a platíme za něj povinné pojištění z provozu vozidel. Máme platit silniční daň, když v technickém průkazu je uvedena kategorie vozidla SS?

Kromě uvedeného stroje používáme i pojízdné maringotky, za něž jsme také zaplatili povinné pojištění. Jsme povinni za ně platit silniční daň?

Odpověď:

V případě uvedeného stavebního stroje jde o pracovní stroj se zvláštní registrační značkou. Pracovní stroje nejsou silniční vozidla, a nejsou tedy ani předmětem silniční daně. Proto se za uvedený stroj neplatí zálohy na daň silniční ani daň.

Pokud jde o pojízdné maringotky, jde zpravidla o přípojná vozidla, která jsou předmětem daně silniční, pokud mají standardní registrační značku a jsou-li používána na pozemních komunikacích v ČR.


Dotaz

Speciální vozidlo – autojeřáb na podvozku Tatra s celkovou hmotností 20 tun - byl pro nedostatek práce v prostoji od 10. listopadu do 15. února. Musí se platit silniční daň za toto vozidlo za měsíce prosinec a leden?

Odpověď:

Na uvedené speciální vozidlo se nevztahuje ustanovení § 2 odst. 3 ZDSIL, což znamená, že toto vozidlo není předmětem daně silniční nepřetržitě (ať je či není používáno). Je předmětem daně silniční pouze v těch kalendářních měsících, kdy je používáno právnickou osobou nebo fyzickou osobou v souvislosti s činností, z níž plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů. Prokáže-li tedy poplatník daně silniční, že uvedené vozidlo nebylo používáno po celý kalendářní měsíc prosinec a leden, nebude toto vozidlo předmětem daně v těchto měsících a nebude za tyto měsíce ani platit za předmětné vozidlo daň silniční.


Dotaz

Používáme k podnikání traktor, který má v technickém průkazu uvedeno, že jde o traktor kolový. Podle § 2 odst. 4 ZDSIL nejsou předmětem daně traktory zemědělské a lesnické. Musíme za náš traktor platit silniční daň?

Odpověď:

Přestože podle uvedeného ustanovení nejsou předmětem daně zemědělské a lesnické traktory, je z tohoto ustanovení také zřejmé, že předmětem daně nejsou zvláštní vozidla. Protože podle zákona č. 56/2001 Sb. jsou všechny traktory, bez ohledu na jejich podrobnější označení, zvláštními vozidly, nejsou předmětem daně silniční ani kolové, ani pásové traktory.


Dotaz

Podnikatel-fyzická osoba má vypůjčeno vozidlo od svého otce, který nepodniká. Je poplatníkem daně silniční podnikatel jako uživatel vozidla?

Odpověď:

Podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDSIL je poplatníkem daně provozovatel (vlastník) vozidla zapsaný v technickém průkazu, tj. otec podnikatele. Podnikatel by byl jako uživatel vozidla poplatníkem daně v případě uvedeném v § 4 odst. 1 písm. b) ZDSIL, tj. v případě, kdyby provozovatel uvedený v technickém průkazu zemřel anebo kdyby byl odhlášen z registru silničních vozidel.


Dotaz

Podnikatel si zakoupil v dubnu nový osobní automobil a v květnu na něm nechal provést přestavbu na používání LPG. Může uplatnit u tohoto automobilu osvobození od daně silniční podle § 3 písm. f) ZDSIL nebo až od dalšího zdaňovacího období podle § 14 ZDSIL?

Odpověď:

Provedení uvedené úpravy na používání jiného paliva není přestavbou vozidla, kterou by se měnil základ daně. Proto se v tomto případě ustanovení § 14 ZDSIL nepoužije. Osvobození podle § 3 písm. f) ZDSIL se na vozidlo vztahuje od kalendářního měsíce, v němž byla změna na používání LPG provedena.


Dotaz

Podnikatel provozující autoškolu zakoupil osobní automobil, v jehož technickém průkazu je uvedeno jako palivo buď benzín Natural 95, nebo LPG. Je tento automobil osvobozen od silniční daně?

Odpověď:

Podle ustanovení § 3 písm. f) ZDSIL (bod 3) jsou od 1. 1. 2009 od daně silniční osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která používají jako palivo zkapalněný ropný plyn (LPG), nebo stlačený zemní plyn (CNG).

Protože v tomto ustanovení není jako podmínka osvobození od daně uvedena např. výlučnost použití LPG, je od daně osvobozeno nejen vozidlo, které používá jako palivo výlučně LPG, ale i vozidlo, které kromě tohoto paliva používá i palivo jiné (např. v uvedeném případě benzín Natural BA 95B). Od daně je tak uvedené vozidlo osvobozeno i v případě, kdy při startování, k zahřátí motoru, příp. i jinak výjimečně (např. při nedostatku LPG v nádrži) použije jako palivo benzín, tedy i v případě, že bude v kalendářním měsíci používat obě uvedené pohonné hmoty. Nepoužije-li však v kalendářním měsíci LPG ani jednou, nelze v tomto měsíci nárok na osvobození od daně uplatnit.

Nárok na uvedené osvobození od daně lze ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 ZDSIL uplatnit za celé kalendářní měsíce, v nichž byly splněny podmínky pro uplatnění osvobození od daně. To tedy v předmětném případě z hlediska prokazatelnosti prakticky znamená, že vozidlo lze od daně osvobodit za ty kalendářní měsíce, ve kterých byl do přídavné nádrže vozidla prokazatelně pořízen LPG.


Dotaz

Podnikatel má v obchodním majetku zahrnut automobil, který je zapsán v technickém průkazu jako sportovní vozidlo, toto vozidlo odpisuje. Vozidlo používá ke své podnikatelské činnosti. Musí za toto vozidlo platit silniční daň?

Odpověď:

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZDSIL jsou předmětem daně silniční vozidla registrovaná v registru silničních vozidel, tj. vybavená standardní registrační značkou.

Sportovní vozidlo je vozidlo zapsané v registru sportovních vozidel, kterému byl místo osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz) vydán průkaz sportovního vozidla. Takové vozidlo je vybaveno zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla – viz § 23 písm. d) bod 5 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění.

Používání sportovního vozidla na pozemních komunikacích je povoleno pouze v místě a čase konání sportovních podniků pořádaných FAS AČR a nesmí být použito na pozemních komunikacích ani při tréninku či při jízdách do místa konání podniku a zpět. Je-li tedy uvedené vozidlo vybaveno zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidla, nemůže být používáno na pozemních komunikacích a není tedy ani předmětem daně silniční. Není-li vozidlo předmětem daně silniční, neplatí se za něj zálohy na daň ani se neuvádí v daňovém přiznání.

Pokud by ke sportovnímu vozidlu byla vlastníku či provozovateli vozidla udělena registračním místem výjimka k použití na pozemních komunikacích mimo soutěž, bylo by toto vozidlo předmětem daně silniční v tom kalendářním měsíci, v němž bylo v dotazu uvedeným způsobem použito.

Má-li ale uvedené vozidlo přidělenu standardní registrační značku, je předmětem daně silniční v případě, že je použito v souvislosti se zdaňovaným příjmem nějaké osoby, tedy např. také při pracovní cestě. Jde-li o nákladní automobil s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny se standardní registrační značkou, je předmětem daně silniční, i když není použito.


Dotaz

Podnikatel kupuje automobil na splátky. Do uhrazení celé kupní ceny bude v technickém průkazu uveden jako provozovatel prodávající.

Kupující podnikatel platí podle dohody s prodávajícím silniční daň. Je tato daň daňově uznatelným nákladem z pohledu daně z příjmů?

Odpověď:

Daň silniční je daňovým výdajem (nákladem) poplatníka daně silniční. Protože poplatníkem daně za vozidlo je v uvedeném případě provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu daného vozidla, není kupujícím podnikatelem uhrazená daň daňovým výdajem (nákladem) tohoto podnikatele.

Kromě toho to, že daň silniční uhradil podnikatel, který ještě není vlastníkem vozidla ani provozovatelem zapsaným v technickém průkazu vozidla, nezbavuje daňové povinnosti poplatníka daně, tj. prodávajícího, jenž je dosud jako provozovatel zapsán v technickém průkazu vozidla.


Dotaz

Podnikám jako fyzická osoba. V daňové evidenci jsem přešel na paušální výdaje a přestal jsem uplatňovat náklady na provoz vozidla. Vozidlo nemám v obchodním majetku. Proto nebudu za vozidlo platit silniční daň. Je nutné se z platby silniční daně odhlašovat?

Odpověď:

Předpokládám, že jde o silniční vozidlo, v jehož technickém průkazu jste zapsán jako provozovatel vozidla. Jestliže budete uvedené vozidlo i nadále požívat ke své samostatné činnosti podle § 7 ZDP nebo toto vozidlo bude takto použito někým jiným nebo pro někoho jiného, bude i nadále předmětem daně silniční s povinností tuto daň vč. záloh na daň platit.

Silniční vozidlo registrované v ČR není totiž předmětem daně silniční v zásadě pouze v případě, že není používáno k  samostatné činnosti nebo v přímé souvislosti s ní. To, že není zahrnuto v obchodním majetku nebo v souvislosti s ním nejsou uplatňovány žádné výdaje (náklady), není pro účely daně silniční vůbec podstatné. Stejně tak není vůbec důležité, zda poplatník uplatňuje pro účely daně z příjmů výdaje v prokázané výši nebo zda výdaje stanoví procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, ani to, zda případně platí daň z příjmů paušální částkou podle § 7a ZDP. Jde-li o nákladní automobil s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny nebo přípojné vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, pak není ani podstatné, zda je nebo není  vůbec používáno.

Vzhledem k uvedenému je případné zrušení registrace k dani silniční bezpředmětné, a nemělo by tedy být provedeno.


Dotaz

Podnikatel-fyzická osoba používá ke svým pracovním cestám svůj osobní automobil a přívěs za tento automobil. Může ke stanovení výše daně použít denní sazbu daně 25 Kč?

Odpověď:

Přestože si podnikatel uplatňuje do daňových výdajů (nákladů) cestovní náhrady podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP, nemůže při stanovení výše daně silniční použít denní sazbu daně. Tuto sazbu může totiž použít výhradně zaměstnavatel, a to v případech uvedených v § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL, tj. při pracovních cestách svých zaměstnanců.


Dotaz

Zaměstnanec používá na pracovních cestách své vozidlo, které má v technickém průkazu uvedenou kategorii N1G. Lze u tohoto vozidla použít denní sazbu daně ve výši 25 Kč/den?

Odpověď:

Denní sazbu daně uvedenou v § 6 odst. 4 ZDSIL lze použít v případě uvedeném v ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL, tj. pouze v případě, kdy zaměstnanci příslušejí cestovní náhrady podle zákoníku práce za použití osobního automobilu anebo jeho přípojného vozidla. Protože v uvedeném případě jde o vozidlo kategorie N1G, tj. o nákladní automobil terénní, nelze u něj denní sazbu daně použít. Za uvedené vozidlo proto nebude poplatníkem daně silniční ani zaměstnavatel. Přestože jde o vozidlo zaměstnance použité na pracovní cestě, bude poplatníkem daně provozovatel zapsaný v technickém průkazu vozidla, tj. v uvedeném případě zřejmě zaměstnanec. Ten pak při stanovení záloh na daň a výše daně použije roční sazbu uvedenou v § 6 odst. 1 ZDSIL (příp. sníženou anebo zvýšenou roční sazbu) a zálohu na daň bude platit ve výši 1/12 této roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, v němž vozidlo na pracovní cestě pro svého zaměstnavatele použil. Pokud by daň silniční za uvedené vozidlo zaplatil zaměstnavatel, šlo by o daň zaplacenou za jiného poplatníka, která by u zaměstnavatele byla daňově neuznatelným nákladem.


Dotaz

Musí zaměstnavatel platit silniční daň za soukromé vozidlo zaměstnance, které zaměstnanec použije bez povolení zaměstnavatele na pracovní cestě?

Odpověď:

Podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL je zaměstnavatel poplatníkem daně silniční za soukromý osobní automobil zaměstnance, pokud za jeho použití na pracovní cestě vyplácí (je povinen vyplatit) zaměstnanci náhradu jízdních výdajů. Náhrada jízdních výdajů přísluší zaměstnanci za použití jeho soukromého vozidla pouze v případě, že ho o použití takového vozidla zaměstnavatel požádal (§ 157 odst. 3 ZP) anebo s jeho použitím souhlasil (§ 157 odst. 2 ZP).

Z dotazu je zřejmé, že tomu tak nebylo, zaměstnanci tedy nepřísluší žádná náhrada jízdních výdajů za použití vozidla, a zaměstnavatel tedy není ani poplatníkem daně silniční za neoprávněné použití předmětného vozidla zaměstnancem. Poplatníkem daně silniční za toto vozidlo je tak provozovatel zapsaný v jeho technickém průkazy, tedy zřejmě zaměstnanec.


Dotaz

Zaměstnanec použije podle § 157 odst. 2 ZP se souhlasem zaměstnavatele na pracovní cestě místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy své silniční motorové vozidlo a jsou mu vyplaceny jízdní výdaje ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek. Stává se zaměstnavatel v tomto případě poplatníkem daně silniční podle § 4 odst. 2 písm. a) ZDSIL?

Odpověď:

Pokud nevznikla daňová povinnost provozovateli vozidla z jiného důvodu použití vozidla, pak je poplatníkem daně silniční za uvedené vozidlo zaměstnavatel. Pro účely daně silniční není důležité, jak vysoké náhrady zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje či zda mu je vůbec poskytuje. Rozhodující je, že zaměstnanci za použití uvedeného vozidla cestovní náhrady podle zákoníku práce příslušejí.


Dotaz

Podnikatel-fyzická osoba má zaměstnance, který se souhlasem svého zaměstnavatele (uvedeného podnikatele) používal na pracovní cesty svůj soukromý osobní automobil s objemem motoru 1328 cm3, a to ve dnech 20. až 24. září, 11. až 15. října a 8. až 10. listopadu. Tento zaměstnanec zapůjčil bezplatně tentýž osobní automobil uvedenému podnikateli (svému zaměstnavateli), který ho použil ke své pracovní cestě ve dnech 18. a 19. října. Je podnikatel poplatníkem daně za toto vozidlo a jak má být správně v uvedeném případě placena silniční daň?

Odpověď:

Při stanovení správného postupu je nutno vycházet z ustanovení § 4 ZDSIL, podle odst. 2 písm. a) je poplatníkem daně zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci, nevznikla-li daňová povinnost provozovateli vozidla. Provozovatelem vozidla je zaměstnanec jako vlastník vozidla.

Předmětný osobní automobil je předmětem daně silniční v měsících září, říjen a listopad, protože v těchto měsících příslušejí zaměstnanci cestovní náhrady za dny, v nichž uvedený osobní automobil použil na pracovní cestě. Kromě toho je však uvedený osobní automobil předmětem daně silniční v měsíci říjnu, protože ho ke svému podnikání použil uvedený podnikatel. Za měsíc říjen tak vznikla daňová povinnost provozovateli vozidla (zaměstnanci).

Poplatníkem daně za uvedený osobní automobil je tak za měsíc říjen zaměstnanec jako provozovatel (vlastník) vozidla. Podnikatel jako zaměstnavatel je poplatníkem daně za tento automobil v uvedených dnech v září a listopadu, kdy ho k pracovním cestám použil jeho zaměstnanec.


Dotaz

V naší firmě máme zaměstnance z Francie, který ke služebním cestám používá soukromé vozidlo. Jeho vozidlo je registrované ve Francii, máme povinnost za něj platit silniční daň 25 Kč/den?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že předmětem daně silniční jsou podle § 2 odst. 1 ZDSIL silniční vozidla registrovaná v ČR, není uvedené vozidlo předmětem daně silniční. Za toto vozidlo se tedy neplatí zálohy na daň silniční, neuvádí se v daňovém přiznání k dani silniční ani se za něj neplatí daň silniční.


Dotaz

Prodali jsme přívěs za osobní automobil, fakturace byla provedena v lednu, DPH byla odvedena za měsíc leden. Je při prodeji přívěsu soukromé osobě správným datem ukončení platby silniční daně datum vyřazení vozidla z majetku, datum fakturace anebo den převodu provedený na dopravním inspektorátu?

Odpověď:

Na řešení uvedeného dotazu má rozhodující vliv den přechodu vlastnictví k vozidlu z prodávajícího na kupujícího. Tento den přechodu vlastnictví by měl být uveden v kupní smlouvě. Není-li tam uveden, je dnem přechodu vlastnictví den převzetí vozidla kupujícím od prodávajícího. Datum vystavení faktury, úhrada kupní ceny apod. nemají na okamžik přechodu vlastnictví, není-li to sjednáno v kupní smlouvě, žádný vliv. Od data přechodu vlastnictví je původní i nový vlastník povinen do deseti pracovních dnů požádat registrační místo o provedení změny v registru silničních vozidel a v technickém průkazu. Daňová povinnost k dani silniční končí v uvedeném případě původnímu vlastníku (provozovateli) vozidla dnem předcházejícím datu zápisu nového vlastníka do registru silničních vozidel a technického průkazu vozidla, a není-li změna provedena včas, kalendářním měsícem, kdy původní vlastník změnu registračnímu místu.

Vzhledem k tomu, že je v uvedeném případě pravděpodobné, že přívěs byl předán novému vlastníku v lednu a že přívěs nebude již v únoru používán k podnikání, je prodávající povinen zaplatit zálohu na daň a daň ještě za měsíc leden a uvést ho v daňovém přiznání.


Dotaz

Auto registrované v ČR bude pronajato dlouhodobě na Slovensko. Kdo bude platit silniční daň a kde?

Odpověď:

To záleží na tom, o jaké vozidlo jde.

Daň silniční se v ČR platí za vozidla, jež jsou předmětem daně podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění. Poplatníkem daně silniční je za vozidlo, které je předmětem daně, zpravidla vždy provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla – viz § 4 ZDSIL.

Je-li uvedené vozidlo nákladní automobil (nebo přípojné vozidlo) s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaný v ČR, je předmětem daně silniční vždy, tj. i když není používáno anebo je používáno v zahraničí – viz také rozsudek NSS č. j. 7 Afs 64/2008-52 ze dne 31. 7. 2008.

Jde-li o jiné vozidlo, je předmětem daně silniční v kalendářním měsíci, v němž je v ČR používáno k podnikání. Je-li v předmětném případě příjem z pronájmu vozidla předmětem daně z příjmů podle § 7 ZDP anebo § 18 ZDP, jde o použití vozidla k podnikání, a vozidlo je tedy předmětem daně silniční.

Pokud jde o to, zda vozidlo s tuzemskou standardní registrační značkou je při provozování na Slovensku předmětem daně silniční v SR, je nutno postupovat podle zákona o dani silniční platného v SR. Český zákon o dani silniční nemůže řešit daňové záležitosti platné na území jiného státu. V Evropské unii však platí, že vozidlo může být zdaněno pouze v tom státě, ve kterém je registrováno v registru silničních vozidel.


Dotaz

Akciová společnost, vlastní příp. používá, dále uvedená vozidla. Není-li uvedeno jinak, je v technických průkazech těchto vozidel zapsána jako provozovatel vozidla, a není-li uvedeno jinak, byla tato vozidla v roce 2021 používána v každém kalendářním měsíci.

V řešení je u každého vozidla samostatně uvedeno, zda je vozidlo předmětem daně silniční (dále jen daň) a po jakou část období roku 2021. Uvedeny jsou i příslušné roční sazby daně (příp. roční sazba daně snížená nebo zvýšená).

Výše záloh na daň tak, jak měla být za jednotlivá vozidla v průběhu roku 2021 nejpozději zaplacena, a výše daně jsou uvedeny v souhrnné tabulce na konci příkladu.

Pokud není poplatníkem uvedená akciová společnost, je v řešení uveden správný poplatník daně.

 1. Nákladní automobil OV 01-23, označení druhu vozidla NA-N3-V, počet náprav 2, celková hmotnost 12,3 tun. Jde o vozidlo vyrobené a registrované v roce 1989.
  Dne 17. 7. 2021 bylo vozidlo vyřazeno z provozu, zlikvidováno a v červenci vyřazeno z registru silničních vozidel.
  Vozidlo je předmětem daně. Akciová společnost je v roce 2021 poplatníkem daně od ledna do července. Roční sazba daně činí 9 500 Kč. Vzhledem k tomu, že jde o vozidlo poprvé registrované v evidenci vozidel do 31. 12. 1989, je nutno podle ustanovení § 6 odst. 5 ZDSIL zvýšit roční sazbu daně o 25 %. Celková daňová povinnost i zálohy na daň se stanoví z této zvýšené roční sazby daně, která pro rok 2021 činí 11 875 Kč. Daň i zálohy na daň se zaokrouhlují na celé Kč směrem nahoru.
  Celková daňová povinnost činí 7/12 zvýšené roční sazby daně, tj. po zaokrouhlení na celé Kč směrem nahoru 6928 Kč, záloha na daň splatná do 15. 4. 2021 činí 3/12 z 11 875 = 2969 Kč, záloha na daň splatná do 15. 7. 2021 také 2969 Kč a záloha na daň splatná do 15. 10. 2021 ve výši 1/12 z uvedené zvýšené roční sazby, tj. 990 Kč.
 2. Nákladní automobil 1TO 0234, označení druhu vozidla NA-N2-V, počet náprav 2, celková hmotnost 6,5 tun. Podle údajů v technickém průkazu bylo vozidlo poprvé registrováno v registru silničních vozidel dne 6. 5. 2013. Vozidlo bylo v únoru na základě smlouvy předáno autobazaru ke zprostředkování prodeje. Prodáno bylo 25. 5. 2021 subjektu, který nebyl zřízen pro podnikání. Prodávající ihned oznámil změnu vlastníka registračnímu místu, kupující se však na registrační místo dostavil k zápisu změny v technickém průkazu až v listopadu. Vozidlo je podle § 2 odst. 3 ZDSIL předmětem daně po celé zdaňovací období. Podle § 8 odst. 2 ZDSIL je akciová společnost poplatníkem daně od ledna do dubna, od května je poplatníkem daně kupující. Roční sazba daně činí 4500 Kč. Podle § 6 odst. 6 ZDSIL se snižuje roční sazba daně po dobu 9 let od měsíce, ve kterém bylo vozidlo poprvé registrováno v registru silničních vozidel, tj. v uvedeném případě od dubna 2013 do března 2016 o 48 %, od dubna 2016 do března 2019 o 40 % a od dubna 2019 do března 2022 o 25 %. Pro rok 2021 tak snížená roční sazba daně činí 3375 Kč. Záloha na daň splatná do 15. 4. 2021 činí 844 Kč, záloha na daň splatná do 15. 7. 2021 činí 282 Kč. Celková daňová povinnost činí 4/12 snížené roční sazby daně, tj. 1125 Kč. Na zálohách tak bylo uhrazeno o 1 Kč více, než činí daňová povinnost, což bude vyrovnáno při celkové platbě daně za rok 2021.
 3. Tahač 1T0 0345, označení druhu vozidla T-N3-TN, počet náprav 2, největší povolená hmotnost 19,0 tun. Vozidlo bylo zakoupeno dne 30. 1. 2021 v zahraničí. Do registru silničních vozidel v ČR bylo zaregistrováno a standardní registrační značka vozidlu přidělena dne 10. 2. 2021 Podle údajů v registru silničních vozidel bylo vozidlo poprvé registrováno v registru silničních vozidel v zahraničí v červnu 2018.
  Vozidlo je předmětem daně od února, tj. od měsíce, ve kterém byla vozidlu přidělena tuzemská standardní registrační značka. Roční sazba daně činí 21 800 Kč. Snížit roční sazbu daně podle § 6 odst. 6 ZDSIL lze v roce 2021 do května o 48 % (snížená roční sazba činí 11 336 Kč) a od června o 40 % (snížená roční sazba činí 13 080 Kč). Daňová povinnost tak činí od února do května 4/12 z 11 336 = 3779 Kč a od června do prosince 7/12 z 13 080 = 7360 Kč, tj. celkem 11 409 Kč. Záloha na daň splatná do 15. 4. 2021 (za únor a březen) činí 1890 Kč, záloha na daň splatná do 15. 7. 2021 činí za duben a květen 1890 Kč a za červen 1090 Kč, tj. celkem 2980 Kč, záloha splatná do 15. 10. 2021 činí 3270 Kč a záloha splatná do 15. 12. 2021 činí 2180 Kč.
 4. Návěs 1T0 0678, označení druhu vozidla PV-O4-NNV, počet náprav 3, povolené zatížení náprav: přední 10,0 tun, střední, zadní 3 x 8,25 tun. V registru silničních vozidel poprvé registrován dne 10. 2. 2021. Vozidlo používá firma od února v soupravě s tahačem 1T0 0345.
  Vozidlo je předmětem daně od února. V technickém průkazu jsou v uvedeném případě v kolonce hmotnosti na nápravy uvedeny celkem čtyři údaje, přestože tento návěs má jen tři nápravy. Takováto zdánlivá nelogičnost přesto není u návěsu v zápisech údajů v technických průkazech výjimkou. Údaj v prvním řádku kolonky (tj. údaj v řádku přední náprava) totiž vyjadřuje tzv. tlak na točnici a provozovatel vozidla také podle tohoto údaje volí pro tento návěs vhodný tahač. Jelikož uvedený návěs má pouze tři nápravy, nemůže být pro stanovení roční sazby daně součet povolených zatížení náprav jiný než součet tří odpovídajících údajů z technického průkazu, tj. v uvedeném případě 3 x 8,25 tun = 24,75 tun.
  Roční sazba daně činí 20 500 Kč. Od roku 2009 se i u návěsů snižuje roční sazba daně podle § 6 odst. 6 ZDSIL podle data registrace příslušného vozidla. Snížená roční sazba daně o 48 % tak činí 10 660 Kč.
  Celková daňová povinnost činí 11/12 z 10 660 = 9772 Kč.
 5. Osobní automobil 1T2 1176, označení druhu vozidla OA-M1, obsah motoru 1289 ccm, vozidlo poprvé registrováno v registru silničních vozidel dne 19. 3. 2014.
  Vozidlo je přestavěno na alternativní pohon zkapalněným propan-butanem (LPG). Vozidlo bylo v roce 2021 používáno na LPG, v zimě byl občas ke startování použit benzin.
  Vozidlo je předmětem daně po celé zdaňovací období. Roční sazba daně činí 2400 Kč. Protože vozidlo používá jako palivo LPG, je daně osvobozeno.
 6. Osobní automobil 1T4 1254, označení druhu vozidla OA-M1, obsah motoru 1587 ccm. Vozidlo bylo poprvé registrováno v registru silničních vozidel dne 19. 10. 2010. Dne 15. 6. 2021 bylo vozidlo předáno smluvně autobazaru ke zprostředkování prodeje. Dne 18. 7. 2021 bylo z autobazaru vozidlo odcizeno a dne 14. 9. 2021 vyřazeno registračním místem z registru vozidel. Dne 5. 11. 2021 bylo vozidlo nalezeno, předáno zpět naší akciové společnosti a vozidlu přidělena nová registrační značka 1T8 1243.
  Vozidlo je předmětem daně v kalendářních měsících, ve kterých bylo použito, tj. v roce 2021 od ledna do června a po novém zařazení do užívání v listopadu a v prosinci. U tohoto vozidla již nelze snížit roční sazbu daně.
  Roční sazba daně činí 3000 Kč. Daňová povinnost za vozidlo s RZ 1T4 1254 činí 6/12 roční sazby, tj. 1500 Kč, a za totéž vozidlo s novou RZ 1T8 1243 ve výši 2/12 roční sazby, tj. 500 Kč. Zálohy na daň se za vozidlo platí ve výši příslušného počtu dvanáctin z roční sazby daně.
 7. Osobní automobil 1T0 1332, označení druhu vozidla OA-M1G, obsah motoru 2595 ccm, poprvé registrováno v registru silničních vozidel 17. 6. 2021. Vozidlo je smluvně poskytnuto řediteli a. s. také k jeho soukromému použití. Vzhledem k tomu, že ředitel byl po celý měsíc srpen soukromě mimo území ČR, nebylo vozidlo v tomto měsíci v ČR použito. Vozidlo je předmětem daně po celé zdaňovací období s výjimkou celého kalendářního měsíce, kdy bylo v zahraničí. Roční sazba daně činí 3600 Kč. Snížená roční sazba daně podle § 6 odst. 6 ZDSIL činí 1872 Kč a celková daňová povinnost 11/12 této snížené roční sazby, tj. 1716 Kč.
 8. Osobní automobil 1T1 1421, označení druhu vozidla OA-M1, obsah motoru 1493 ccm. Vozidlo zakoupila a. s. jako nové dne 27. 3. 2021, kdy bylo vozidlo vybaveno zvláštní registrační značkou, dne 3. 4. 2021 firma přihlásila vozidlo u registračního místa k registraci a registrační místo současně přidělilo vozidlu uvedenou standardní registrační značku. Dne 10. 4. 2021 bylo vozidlo odcizeno a 3. 7. 2021 na základě oznámení policie o neznámém pachateli vyřazeno registračním místem z registru silničních vozidel.
  Vozidlo bylo předmětem daně pouze v kalendářním měsíci, ve kterém bylo používáno k podnikání, tj. v dubnu.
  Roční sazba daně činí 2400 Kč, snížená roční sazba daně podle § 6 odst. 6 ZDSIL činí 1248 Kč a celková daňová povinnost 1/12 této snížené roční sazby, tj. 104 Kč.
  Záloha na daň splatná do 15. 7. 2021 činí 1/12 z 1248 = 104 Kč.
 9. Akciová společnost používala po celý rok na základě smlouvy o pronájmu s firmou ze Slovenské republiky osobní automobil registrovaný ve Slovenské republice.
  Toto vozidlo, i když bylo provozováno v ČR a používáno k podnikání, není předmětem daně, protože nebylo registrováno v ČR.
 10. Osobní automobil 3T1 1598, označení druhu vozidla OA-M1, obsah motoru 1289 ccm, poprvé bylo vozidlo registrováno v registru vozidel dne 30. 6. 2018. Jde o soukromé vozidlo zaměstnance, jež tento zaměstnanec používal k jízdám na pracovní cesty, a to v lednu 15 dnů, v únoru 1 den, v březnu 2 dny, v srpnu 4 dny. Akciová společnost rozhodla, že pro jednoduchost bude u všech soukromých vozidel platit zálohy na daň s použitím denní sazby daně podle § 6 odst. 4 ZDSIL, tj. ve výši 25 Kč za každý den použití vozidla.
  Vozidlo je předmětem daně v uvedených dnech, resp. měsících (tj. leden, únor, březen a srpen).
  Roční sazba daně činí 2400 Kč, snížená roční sazba daně v roce 2020 činí 1248 Kč. Daňová povinnost činí 4/12 snížené roční sazby daně, tj. 416 Kč, anebo 22 dnů po 25 Kč, tj. 550 Kč. Pro firmu je výhodnější první způsob stanovení výše daně.
  Záloha na daň splatná do 15. 4. 2020 s použitím sazby podle § 6 odst. 4 ZDSIL činí: 18 x 25 = 450 Kč a záloha na daň splatná do 15. 10. 2020: 4 x 25 = 100 Kč. Rozdíl proti daňové povinnosti bude vypořádán v daňovém přiznání za rok 2021.

Postup placení záloh na daň v roce 2021, výše daňové povinnosti a doplatku (v Kč)

Vozidlo č. Registrační značka Zálohy na daň uhrazené Celková daňová
povinnost
 
do 15. 4. do 15. 7. do 15. 10. do 15. 12. 
1.  OV 01-23  2969  2969  990   6928  
2.  1T0 0234  844  282    1126  
3.  1T0 0345  1890  2980  3270  2180  11409  
4.  1T0 0678  1777  2665  2665  1777  9772  
5.  1T2 1176  osvobozeno od daně  0  
6.  1T4 1254  750  750    1500  
 1T8 1243     250  500  
7.  1T0 1332  468  468  312  312  1716  
8.  1T1 1421   104    104  
9.  SPZ SR  vozidlo není předmětem daně   
10.  3T1 1598  450   100   416  
Celkem na zálohách zaplaceno   9148  10218  7337  4519  31222  
Daňová povinnost celkem    33470  
Doplatek daně    2248  

Tento přehled je také (spolu s evidencí o provedených úhradách záloh na daň) evidencí pro účely ustanovení § 10 odst. 7 ZDSIL.

Celková daňová povinnost firmy činí 33 470 Kč. Na zálohách na daň uhradila a. s. převodem z účtu dne 15. 4. 2021 částku 9148 Kč, dne 15. 7. 2021 částku 10 218 Kč, dne 15. 10. 2021 částku 7337 Kč a dne 15. 12. 2021 částku 4519 Kč, tj. na zálohách celkem 33 470 Kč. Do 31. 1. 2022 podá a. s. daňové přiznání za rok 2021 a uhradí doplatek daně ve výši 2248 Kč.

Při zjišťování základu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 je daň silniční ve výši 33 470 Kč daňově uznatelným nákladem akciové společnosti.