dnes je 2.4.2020
Input:

Registrační značka elektrického vozidla

7.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Registrační značka elektrického vozidla

Mgr. Karel Kovář

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Od 1. října 2018 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde se v ustanovení § 7b zavádí vedle registrační značky na přání i registrační značka elektrického vozidla, o kterou bude moci požádat vlastník nebo provozovatel dotčeného vozidla od 1. dubna 2019. V této souvislosti byla novelizována, s účinností od 1. dubna 2019, i vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, kde je v ustanovení § 25apopsána forma provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla. Tato značka bude sestávat s velkých písmen „EL” následovaných kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.

Registrační značka elektrického vozidla může být přidělena silničnímu vozidlu používajícímu jako palivo:

  • elektrickou energii nebo vodík,

  • elektrickou energii nebo vodík v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Z uvedeného plyne, že o uvedenou registrační značku může požádat vlastník nebo provozovatel vozidla, které k pohonu využívá elektromotor, případně jde-li o hybridní vozidlo kombinující spalovací motor a elektromotor za podmínky, že hodnota emisí CO2 spalovacího motoru v kombinovaném provozu s elektrickým motorem je nejvýše 50 g/km. V praxi to znamená, že ne každé hybridní vozidlo získá nárok na přidělení registrační značky elektrického vozidla, neboť limitujícím faktorem jsou emise naměřené v kombinovaném provozu, které mohou být nejvýše 50 g/km.

Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel a splňuje podmínky elektrického vozidla, lze podat spolu s žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.

Vozidla s již přidělenou běžnou registrační značkou nebo registrační značkou na přání, která splňují podmínky elektrického vozidla, mohou dodatečně požádat o přidělení registrační značky elektrického vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností. V takovém případě při vydání tabulek registrační značky elektrického vozidla musí žadatel odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou.

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka (provozovatele) v registru silničních vozidel, jde-li o elektrické vozidlo nebo hybridní vozidlo, u kterého je hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km, je zproštěn správního poplatku, jak vyplývá ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění novel.

Dále se připravuje změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kterou budou vozidla s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla zproštěna poplatků na zpoplatněných úsecích dálnic a silnic pro motorová vozidla. Rovněž lze předpokládat pro takto registrovaná vozidla i další úlevy individuálně nastavené jednotlivými obcemi (např. využití vyhrazených jízdní pruhů pro autobusy, bezplatné parkování v zaváděných tzv. modrých zónách apod.).