dnes je 21.4.2021

Input:

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)

6.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.13 Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Přeprava podlimitního množství

Dalším ustanovením, které zmírňuje povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, je pododdíl 1.1.3.6 Dohody ADR. Zde jsou stanovena podlimitní množství nebezpečných látek v kusech, která smějí být přepravována jednou dopravní jednotkou, aniž se použijí některá ustanovení Dohody ADR.

Znamená to, že při podlimitní přepravě například dopravce:

 • nemusí použít pro přepravu řidiče, který vlastní osvědčení o školení (podle kapitoly 8.2 Dohody ADR),

 • neoznačuje vozidlo oranžovými tabulkami,

 • ve vozidle nemusejí být písemné pokyny,

 • ve vozidle nemusí být předepsaná výbava (kromě alespoň 2kg hasicího přístroje),

 • neplatí ustanovení o osádce vozidla,

 • neplatí bezpečnostní předpisy (podle kapitoly 1.10 Dohody ADR).

Pro přepravu podlimitního množství zůstává v platnosti:

 • proškolení osádky vozidla podle kapitoly 1.3 Dohody ADR,

 • schvalování obalů a značení kusů,

 • zákaz společné nakládky,

 • zajištění nákladu proti pohybu,

 • větrání vozidel (tam, kde je předepsáno),

 • zákaz kouření,

 • zákaz otevírání kusů,

 • je zakázán vstup do uzavřených vozidel s jinou svítilnou než takovou, která je konstruovaná tak, aby nemohla zapálit unikající hořlavé plyny nebo páry (svítilna do výbušného prostředí označená symbolem „EX”),

 • odesílatel je povinen vystavit a předat řidiči předepsaný přepravní doklad,

 • výbava dopravní jednotky práškovým hasicím přístrojem o obsahu 2 kg

 • a některá další.

Podlimitní množství se zjišťuje na základě zařazení nebezpečné látky do příslušné přepravní kategorie v následující tabulce, kde je v pravém sloupci uvedeno nejvyšší celkové množství na jednu dopravní jednotku, tedy maximální množství, které je tzv. podlimitní:

Kategorie podlimitních množství je přiřazena k jednotlivým UN číslům ve sloupci 15 tabulky A kapitoly 3.2 ADR.

Přepravní
kategorie  
   Látky nebo předměty, obalová skupina nebo klasifikační kód / skupina nebo UN číslo  Nejvyšší celkové
množství na jednu
dopravní jednotku  
(1)                     (2)  (3)  
0   Třída 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L a UN 0190
Třída 3: UN 3343
Třída 4.2: Látky patřící k obalové skupině I
Třída 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131,
3134, 3148, 3396, 3398 a 3399
Třída 5.1: UN 2426
Třída 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 a 3294
Třída 6.2: UN 2814 a 2900
Třída 7: UN 2912 až 2919, 2977, 2978 a 3321 až 3333
Třída 8: UN 2215 (MALEINANHYDRID, ROZTAVENÝ)
Třída 9: UN 2315, 3151, 3152 a 3432 a předměty obsahující takové látky nebo směsi a prázdné nevyčištěné obaly, kromě obalů zařazených pod UN číslo 2908, které obsahovaly látky zařazené do této přepravní kategorie   
0   
1   Látky a předměty patřící k obalové skupině I a nezařazené do přepravní kategorie 0 a látky
a předměty následujících tříd:
Třída 1: 1.1B až 1.1Ja /1.2B až 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5Da
Třída 2: skupiny T, TC a, TO, TF, TOC a TFC; aerosoly: skupiny C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC a TOC
Třída 4.1: UN 3221 až 3224 a 3231 až 3240, 3533 a 3534
Třída 5.2: UN 3101 až 3104 a 3111 až 3120   
20   
2   Látky a předměty patřící k obalové skupině II a nezařazené do přepravních kategorií 0, 1 nebo 4 a látky
a předměty následujících tříd:
Třída 1: 1.4B až 1.4G a 1.6N
Třída 2: skupina F; aerosoly: skupina F
Třída 4.1: UN 3225 až 3230, 3531 a 3532
Třída 4.3: UN 3292
Třída 5.1: UN 3356
Třída 5.2: UN 3105 až 3110
Třída 6.1: UN 1700, 2016 a 2017 a látky patřící k obalové skupině III
Třída 9: UN 3090, 3091, 3245, 3480 a 3481  
333   
3   Látky a předměty patřící k obalové skupině III a nezařazené do přepravních kategorií 0, 2 nebo 4 a látky
a předměty následujících tříd:
Třída 2: skupiny A a O; aerosoly: skupiny A a O; chemické látky pod tlakem: UN 3500
Třída 3: UN 3473
Třída 4.3: UN 3476
Třída 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 a 3506
Třída 9: UN 2990 a 3072   
1 000   
4   Třída 1: 1.4S
Třída 4.1: UN 1331,1345,1944,1945,2254 a 2623
Třída 4.2: UN 1361 a 1362 obalová skupina III
Třída 7: UN 2908 až 2911
Třída 9: UN 3268, 3499, 3508 a 3509
a prázdné nevyčištěné obaly, které obsahovaly nebezpečné věci, kromě věcí zařazených do přepravní kategorie 0   
bez omezení   

a Pro UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 je nejvyšší celkové množství na dopravní jednotku 50 kg.

V předchozí tabulce se největším celkovým množstvím na dopravní jednotku rozumí:

 • pro předměty jejich celková hrubá hmotnost v kilogramech bez obalu (pro předměty třídy 1 čistá hmotnost výbušné látky v kilogramech);

 • pro tuhé látky, zkapalněné plyny, hluboce zchlazené zkapalněné plyny a pod tlakem rozpuštěné plyny čistá hmotnost v kilogramech;

 • pro kapaliny objem přepravované kapaliny

 • stlačené plyny jmenovitý vnitřní objem nádoby v litrech.

Příklad:

UN
číslo 
 
Pojmenování a popis  Třída  Klasifi-
kační
kód 
 
Obalová
skupina 
 
Bezpeč-
nostní
značky 
 
Přepravní
kategorie
(Kód omezení
pro tunely) 
 
 Podlimit 
   3.1.2   2.2   2.2   2.1.1.3   5.2.2   1.1.3.6      
(1)   (2)   (3a)   (3b)   (4)   (5)   (15)      
0012   NÁBOJE PRO ZBRANĚ S INERTNÍ
STŘELOU nebo NÁBOJE, MALORÁŽOVÉ   
1   1.4S      1.4   4
(E)   
PODLIMIT:
NEOMEZEN   
0336   VÝROBKY ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY   1   1.4G      1.4   2
(E)   
PODLIMIT: 333 KG
ČISTÉ HMOTNOSTI VÝBUŠNÉ LÁTKY OBSAŽENÉ V PYROTECHNICE   
1005   AMONIAK (ČPAVEK), BEZVODÝ   2   2TC      2.3+8   1
(C/D)   
PODLIMIT: 50 KG
ČISTÉ HMOTNOSTI ZKAPALNĚNÉHO PLYNU   
1072   KYSLÍK, STLAČENÝ   2   1O      2.2+5.1   3
(E)   
PODLIMIT:
1000 LITRŮ OBJEMU NÁDOB  
1263   BARVA   3   F1   II   3   2
(D/E)   
PODLIMIT:
333 LITRŮ KAPALINY  
2794   AKUMULÁTORY (BATERIE), NAPLNĚNÉ
KYSELÝM KAPALNÝM ELEKTROLYTEM   
8   C11      8   3
(E)   
PODLIMIT: 1000 KG
HRUBÉ HMOTNOSTI PŘEDMĚTŮ  
3082   LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
KAPALNÁ, J. N.   
9   M6   III   9   3
(-)   
PODLIMIT: 1000
LITRŮ KAPALINY  

Pokud jsou v jedné dopravní jednotce přepravovány nebezpečné věci různých přepravních kategorií, potom součet:

 • množství látek a předmětů přepravní kategorie 1 vynásobeného koeficientem 50,

 • množství látek a předmětů přepravní kategorie 1 uvedených v poznámce a) – např. UN 0081 k tabulce v 1.1.3.6.3 ADR vynásobeného koeficientem 20,

 • množství látek a předmětů přepravní kategorie 2 vynásobeného koeficientem 3 a

 • množství látek a předmětů přepravní kategorie 3,

nesmí překročit koeficient 1000.


Příklad výpočtu podlimitního množství přepravovaných nebezpečných věcí různých přepravních kategorií podle 1.1.3.6 ADR:

Přepravovaný nebezpečný náklad, v kusech:

 • UN 1202 Nafta motorová, třída 3, obalová skupina III 3 sudy o obsahu 200 litrů, celkové množství 540 litrů;

 • UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II 2 sudy o obsahu 50 litrů, celkové množství 80 litrů;

 • prázdné sudy od UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II 20 sudů o obsahu 200 litrů.

1. Zařadíme nebezpečné látky do přepravních kategorií:

 • UN 1202 Nafta motorová, třída 3, obalová skupina III p.k. 3

 • UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II p.k. 2

 • prázdné sudy od UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II p.k. 4

2. Množství přepravovaných látek, v souvislosti s jejich přepravní kategorií, roznásobíme tzv. vyrovnávacími koeficienty:

 • UN 1202 Nafta motorová, třída 3, obalová skupina III 540 x1 = 540

 • UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II 80 x3 = 240

 • prázdné sudy od UN 1203 Benzín, třída 3, obalová skupina II 20 x 200 x 0 = 0

3. Provedeme součet (pro podlimitní množství nesmí překročit hodnotu 1000):

540 + 240 + 0 = 780 < 1000

4. Jedná se o náklad, který lze přepravovat jako podlimitní.

Do množství uvedených ve výše uvedené tabulce se nezapočítávají např. kapaliny nebo plyny obsažené v pevně zabudovaných nádržích dopravních prostředků, používané pro jejich pohon nebo provoz.

Látky a předměty zařazené do přepravní kategorie 4 (např. prázdné nevyčištěné obaly se zbytky nebezpečných látek) se do výpočtu nezahrnují.

Pro tzv. podlimitmí přepravu musí být zpracován přepravní doklad, který navíc musí obsahovat následující údaje:

 • celkové množství nebezpečných věcí v přepravní kategorii

 • celkové množství nebezpečných věcí v přepravní kategorii vyjádřených jako ADR po přepočtu:

  1. množství nebezpečných věcí v přepravní kategorii 1 vynásobené číslovkou 50
  2. množství nebezpečných věcí v přepravní kategorii 2 vynásobené číslovkou 3
  3. množství nebezpečných věcí v přepravní kategorii 3 vynásobené číslovkou 1
 • celkový počet ADR bodů naložených nebezpečných věcí na dopravní jednotce

Příklad zápisu do přepravního dokladu:

UN 1203 Benzín, 3, II, (D/E)

2 sudy, celkové množství 100 litrů

UN 1202 Nafta motorová, 3, III, (D/E)

3 sudy, celkové množství 600 litrů

celkové množství v přepravní kategorii 2: 100 litrů; 300 bodů

celkové množství v přepravní kategorii 3: 600 litrů; 600 bodů

počet ADR bodů celkem: 900

Odesílatel: ... Příjemce: ...