dnes je 25.11.2020

Input:

Požadavky na zimní výbavu 2021

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.8 Požadavky na zimní výbavu 2021

Mgr. Karel Kovář

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Používání zimních pneumatik je stanoveno § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu”), a v tomto ustanovení je uvedena povinnost použít v období od 1. listopadu do 31. března (dále jen „zimní období”) na motorovém vozidle kategorie M nebo N (vozidla pro přepravu osob nebo nákladu) při provozu na pozemních komunikacích zimní pneumatiky, pokud:

 • se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza;

 • lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Použití zimních pneumatik na všech čtyřech kolech je povinné u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg. U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg je povinné mít zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly, přičemž u vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg musejí mít zimní pneumatiky hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm. U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.

Zákonodárce vyžaduje používání zimních pneumatik v zimním období, za stanovených podmínek, pro kategorii vozidel M nebo N. U vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg je jejich použití povinné na všech čtyřech kolech s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 4 mm, u vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg je použití zimních pneumatik povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 6 mm.

V této souvislosti je nutné se podívat na přílohu č. 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kde jsou uvedeny kategorie vozidel. Kategorie M je definována jako kategorie motorových vozidel konstruovaných a vyrobených především pro dopravu osob a jejich zavazadel. Tato kategorie se dělí na kategorii M1 – vozidla s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče, kategorii M2 – vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče s maximální hmotností nepřevyšující 5 tun, a kategorii M3 – vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče s maximální hmotností převyšující 5 tun.

U vozidel kategorie M hmotnost 3500 kg nefiguruje, a proto je nutno vycházet z faktu, že vozidla kategorie M1, pokud jejich přípustná hmotnost nepřekročí 3500 kg, musejí v zimním období používat zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 4 mm.

Jestliže přípustná hmotnost překročí 3500 kg, použijí tato vozidla zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 6 mm. Obdobná situace nastane i u vozidla kategorie M2, pokud jeho přípustná hmotnost nepřekročí 3500 kg, použijí se zimní pneumatiky na všech čtyřech kolech s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 4 mm a v případě, že hmotnost překročí 3500 kg, použijí se zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 6 mm. Vozidla kategorie M3 jsou vozidla s hmotností převyšující 5 tun, a proto se u těchto vozidel použijí zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly s hloubkou dezénu v hlavních obvodových drážkách nebo zářezech nejméně 6 mm.

Měření hloubky dezénu je u všech pneumatik stanoveno v hlavní obvodové drážce, což je drážka procházející po celém obvodu pneumatiky a tato hlavní obvodová drážka musí mít po celém obvodu nejméně na šesti místech rovnoměrně rozdělených indikátor opotřebení (na pneumatice označeno písmeny TWI). Výška indikátoru TWI je i u zimní pneumatiky 1,6 mm a výrobce může na tuto pneumatiku umístit i indikátor opotřebení s výškou TWI 4 mm. Pneumatiky určené pro vozidla s hmotností překračující 3500 kg pak mohou mít indikátor opotřebení s výškou TWI 6 mm. Jedná-li se o pneumatiky se zářezy, je značení indikátorem opotřebení obdobné, ale indikátor opotřebení se umisťuje mezi zářezy. Má-li pneumatika rozdělený dezén, je indikátor opotřebení na každé straně.

Nesplňuje-li hloubka vzorku pneumatiky v některé části šířky běhounu v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech stanovenou minimální hloubku, jedná se o vážnou závadu „B” (kód č. 5.2.3.6.1), není-li předepsaná hloubka dezénu v celé šíři běhounu, jedná se o nebezpečnou závadu „C” (kód č. 5.2.3.6.2) a v tomto případě lze zadržet osvědčení o registraci vozidla. Měření hloubky dezénu se provádí výhradně v hlavní obvodové drážce, a je-li v nějaké jiné drážce nebo zářezu hloubka nižší, než je stanoveno, není to závadou.

K používání zimních pneumatik je nutné zdůraznit, že zimní pneumatika musí nést označení kombinaci písmen M – S (bláto – sníh), a to i v případě tzv. univerzální nebo celoroční pneumatiky. Není-li pneumatika označena uvedenými písmeny, nelze takovou pneumatiku uznat jako pneumatiku zimní.

Jakou pneumatiku použít na konkrétním vozidle, stanovuje výrobce vozidla a výrobce pneumatik. Pneumatiky musejí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu. Nelze podceňovat ani povolené zatížení pneumatiky – index nosnosti, ve vztahu k největší povolené hmotnosti vozidla. Rovněž musí být zachován i – index rychlosti pneumatiky s ohledem na největší stanovenou konstrukční rychlost. U zimní pneumatiky je možné použít o jeden stupeň nižší index rychlosti, ale o této skutečnosti musí být řidič informován nálepkou umístěnou v zorném poli řidiče se symbolem vyjadřujícím použití pneumatiky s nižším indexem rychlosti nebo tuto informaci musí získat po zapnutí zařízení pro jízdu z palubního počítače.

Připomeňme, že na vozidle musejí být pneumatiky stejné konstrukce, to znamená pneumatiky:

 • diagonální (bias-ply),

 • smíšené (bias belted),

 • radiální,

 • run-flat (pneumatiky třídy C1 určené po defektu pro jízdu bez vzduchu).

Na jedné nápravě smějí být pneumatiky stejného typu, čímž se rozumí:

 • výrobce vozidla (značka);

 • označení rozměru pneumatiky;

 • druh užití (silniční pneumatika, pneumatika pro jízdu na sněhu, pneumatika pro zvláštní nebo dočasné použití, tzv. dojezdová pneumatika);

 • konstrukce (diagonální, smíšená radiální, run-flat);

 • symbol kategorie rychlosti;

 • index únosnosti;

 • příčný průřez pneumatiky (pneumatika je tvořena složením jednotlivých vrstev kordových vláken, např. pneumatika STEEL – polokovová, ALL STEEL – celokovová).

Schválené pneumatiky pro vozidlo jsou uvedeny v technickém průkazu vozidla a pouze tyto smějí být použity, vyjma nouzového dojetí.

Není dovoleno používání zimních pneumatik s protiskluzovými hroty, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu. Protiskluzové řetězy nebo obdobná zařízení montované na vozidlo musejí být schváleného typu a při prodeji musejí být dodávány s návodem k montáži, včetně s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány.

Zimní pneumatiky nemusejí být namontovány na vozidle, jsou-li použity pneumatiky do terénu označované ET, ML nebo MPT, a dále na přípojných vozidlech a motocyklech. Rovněž náhradní pneumatika může být i v zimním období jiná než zimní pneumatika.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích a která nahradila od 1. ledna 2016 do té doby platnou vyhlášku č. 30/2001 Sb., přinesla v oblasti  provozu v zimním období podstatnou změnu ve významu dopravní značky C 15a – „Zimní výbava”. Tato značka mohla být správcem komunikace umisťována v době platnosti vyhlášky č. 30/2001 Sb. výhradně v zimním období, ale od 1. ledna 2016 může být tato značka použita i mimo zimní období, to znamená jak před 1. listopadem, tak i po 30. březnu. Připomeňme, že tato značka nemá žádný jiný význam než povinnost v úseku označeném touto dopravní značkou použít na vozidle zimní pneumatiky.

Na závěr připomeňme, že zimní pneumatiky lze používat i mimo zimní období, ale v letních měsících jejich používání není bezpečné, a proto některé státy (např. Itálie) zakazují používání zimních pneumatik v letních měsících. Mimo zimní období nebo v zimním období, nenastanou-li stanovené podmínky, může být hloubka dezénu pneumatiky méně než 4 mm, respektive 6 mm, nejméně však 1,6 mm v celé části šířky běhounu v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech.

C 15a – „Zimní výbava”

C 15b – „Zimní výbava” – konec

Vybrané internetové zdroje s informacemi o povinné zimní výbavě:

 • Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů (Continental, 2020)

 • Winter tires within Europe, in Iceland and Norway (European Consumer Centre, 2019)

 • Going abroad (Evropská komise, 2019)

 • Zimní pneumatiky zákon a praxe (BESIP, 2018)

 • Zimní výbava (Ministerstvo dopravy ČR)

 • A country by country guide to local rules for drivers (The Automobile Association)

 • Finsko (Finnish Transport and Communications Agency Traficom, 2019)

 • Norsko (Statens vegvesen, 2019)

 • Rakousko (Federal Ministry Republic of Austria, 2020)

 • Švédsko (Transport Styrelsen, 2019)