dnes je 3.6.2020

Input:

Povinná výbava dopravních jednotek, které přepravují nebezpečné věci

24.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.9 Povinná výbava dopravních jednotek, které přepravují nebezpečné věci

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Povinná výbava dopravních jednotek

Dohoda ADR ukládá dopravcům předepsané vybavení dopravní jednotky, a to v následujícím rozsahu pro všechna vozidla přepravující nebezpečné věci.

Bezpečnostní výbava pro všeobecné účely:

  • pro každé vozidlo alespoň jeden zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti vozidla,

  • dva stojací výstražné prostředky (např. reflexní kužele nebo trojúhelníky nebo oranžově blikající svítilny, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla),

  • kapalina na výplach očí,

Poznámka: Kapalina pro výplach očí se nevyžaduje při přepravě nebezpečných věcí označených bezpečnostní značkou č. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3 (třída 1 a třída 2).

  • vhodná fluoreskující výstražná vesta nebo oděv (např. jak je uvedeno v britské normě EN 471:2003 +A1:2007) pro každého člena osádky vozidla,

  • přenosná svítilna pro každého člena osádky vozidla,

  • jeden pár ochranných rukavic pro každého člena osádky vozidla,

  • ochrana očí (např. ochranné brýle pro každého člena osádky vozidla).

Při přepravě nebezpečných věcí označených bezpečnostní značkou č. 2.3 nebo 6.1 jsou dále předepsány ochranné prostředky dýchacích orgánů pro každého člena osádky: nouzová úniková maska (odpovídající normě EN 14387:2004 +A1:2008) s kombinovaným plynovým/prachovým filtrem nejlépe typu A2B2E2K2-P2 pro každého člena osádky vozidla.

Při přepravě nebezpečných věcí označených bezpečnostní značkou č. 3, 4.1, 4.3, 8 a 9 (jen pro tuhé látky a kapaliny) jsou dále předepsány:

  • lopata,

  • ucpávka kanalizační vpusti,

  • sběrná nádoba.

Používání hasicích přístrojů

Osádka vozidla musí být řádně obeznámena s obsluhou hasicích přístrojů.

Hasicí přístroje

Většinou se používají hasicí přístroje práškové, které jsou nevodivé, netoxické a univerzální a jsou vhodné pro hašení požáru motoru (typ „A”, „B”, „C”).

Hasicí přístroje musejí být na dopravní jednotce instalovány takovým způsobem, aby byly snadno přístupné pro osádku vozidla. Instalace musí být provedena takovým způsobem, aby hasicí přístroje byly chráněny proti účinkům počasí, a nebyla tak ovlivněna jejich funkční bezpečnost.

Minimální vybavení vozidel hasicími přístroji:

CELKOVÁ HMOTNOST
DOPRAVNÍ JEDNOTKY  
PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ O OBSAHU 2 KG  PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ O OBSAHU 6 KG  
do 3,5 t  2 ks      
od 3,5 do 7,5 t  1 ks   1 ks   
nad 7,5 t     2ks   

Přenosné hasicí přístroje musejí být opatřeny plombou, která umožňuje ověřit, že jich nebylo použito. Kromě toho musejí být opatřeny značkou osvědčující, že odpovídají normě uznávané příslušným orgánem, jakož i nápisem udávajícím alespoň datum (měsíc, rok) příští periodické kontroly nebo popřípadě maximální dovolenou dobu používání. Hasicí přístroj musí být naplněný.