dnes je 20.6.2021

Input:

Novela zákona o pozemních komunikacích umožňující odtažení vozidla, u něhož skončila platnost technické prohlídky

12.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Novela zákona o pozemních komunikacích umožňující odtažení vozidla, u něhož skončila platnost technické prohlídky

Mgr. Karel Kovář

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Dne 30. 4. 2020 nabyla účinnosti další novelizace zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen: „zákon o pozemních komunikacích”), která by měla vyřešit problém s dlouhodobě odstavenými vozidly ve špatném technickém stavu. Podle současné právní úpravy ustanovení § 19c zákona o pozemních komunikacích dává možnost vlastníkovi pozemní komunikace odstranit vrak z pozemní komunikace. Pro orientaci v problematice se podívejme, co se skrývá pod pojmem pozemní komunikace.

Pozemní komunikací se rozumí dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupná účelová komunikace, a pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce. Veřejné parkoviště je definováno jako stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla.

Na pozemních komunikacích jsou odstavována a zpravidla po dlouhou dobu ponechávána vozidla ve špatném technickém stavu, která ne vždy definici vraku naplňují. Zákon sice zakazuje provozovat vozidlo, které jeho provozovatel nepodrobil ve stanovené lhůtě pravidelné technické prohlídce nebo jež se na základě výsledku technické prohlídky stalo nezpůsobilé k dalšímu provozu na pozemních komunikacích, ale není zakázáno takové vozidlo na pozemní komunikaci odstavit. Tento stav vede k tomu, že provozovatel vozidla s neplatnou technickou prohlídkou splní literu zákona, vozidlo neprovozuje, ale ponechá jej odstavené na pozemní komunikaci (veřejně přístupném parkovišti), přičemž není limitován žádnou lhůtou k jeho odstranění.

Tomuto nešvaru má zabránit nové ustanovení zákona o pozemních komunikacích, výslovně zakazující odstavovat na pozemních komunikacích vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmějí být provozována z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky (§ 40 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) nebo z důvodu technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou, případně technickou prohlídkou provedenou v rámci technické silniční kontroly. Při zjištění takového stavu má vlastník pozemní komunikace legitimní nástroj v podobě nového ustanovení § 19d zákona č. 13/1997 Sb.(příloha č. 1) umožňující odstranění vozidla.

Pro názornost můžeme uvést modelovou situaci odstaveného vozidla na pozemní komunikaci, u něhož uplynulo 6 měsíců od doby skončení platnosti pravidelné technické prohlídky nebo které provozovatel podrobil pravidelné technické prohlídce, ale výsledkem této prohlídky je další nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Pokud by provozovatel podrobil vozidlo pravidelné technické prohlídce až po skončení její platnosti, s časovou prodlevou, a tato opožděná technická prohlídka skončí se závěrem nezpůsobilosti vozidla k dalšímu provozu na pozemních komunikacích, počítá se lhůta 6 měsíců od skončení platnosti technické prohlídky. Po uplynutí 6 měsíců od skončení platnosti technické prohlídky je vlastník pozemní komunikace oprávněn vyzvat provozovatele takového vozidla, aby ve lhůtě 2 měsíců odstranil důvod, znemožňující provozovat vozidlo na pozemních komunikacích, to znamená, aby přistavil vozidlo k pravidelné nebo opakované technické prohlídce. Další možností provozovatele vozidla je jeho odstranění z pozemní komunikace.

Není-li výzvě ve lhůtě 2 měsíců vyhověno, vlastník pozemní komunikace rozhodne o odstranění vozidla z pozemní komunikace a provozovateli oznámí, kde a jakým způsobem může vozidlo vyzvednout. Nebude-li na oznámení do 3 měsíců od doručení reagováno, následuje prodej vozidla nebo jeho likvidace. Nutno podotknout, že veškeré náklady spojené s odstraněním vozidla jdou k tíži provozovatele vyjma případu, kdy provozovatel prokáže existenci závažných důvodů bránících v odstranění vozidla (např. dlouhodobý pobyt v nemocnici apod.).

Za neoprávněné odstavení vozidla na pozemní komunikaci hrozí jeho provozovateli, ať se jedná o fyzickou osobu, právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, pokuta až do výše 300 000 Kč.

Závěrem je třeba zdůraznit, že zmiňovaná novelizace zákona o pozemních komunikacích dává vlastníkovi pozemní komunikace určitý nástroj k odstraňování dlouhodobě odstavovaných vozidel na pozemních komunikacích, která nenaplňují definici vraku, ale jsou ve špatném technickém stavu. Jedná se o oprávnění, nikoliv povinnost, odstranit vozidlo, u něhož od skončení platnosti technické prohlídky uplynulo nejméně 6 měsíců.

Po uplynutí lhůty 6 měsíců od skončení platnosti technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích má vlastník pozemní komunikace oprávnění zaslat provozovateli vozidla zaparkovaného na pozemní komunikaci výzvu k odstranění vozidla. Pokud ve lhůtě do 2 měsíců nebude výzvě vyhověno, následuje nařízený odtah vozidla a správní řízení s jeho provozovatelem. Je třeba si uvědomit, že uvedená změna zákona sleduje veřejný zájem, protože dlouhodobě odstavovaná vozidla, zpravidla ve špatném technickém stavu, zabírají parkovací místa, kterých je zejména se stále narůstajícím počtem automobilů nedostatek.