dnes je 7.7.2020

Input:

Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

1.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.9 Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

redakce DLprofi.cz

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Novela č. 243/2019 Sb.

Dne 19. září 2019 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna vyhláška č. 243/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem novely vyhlášky byla změna v rozsahu nově zprovozněných úseků dálnic v průběhu roku 2019.

Celkem se zvýšila délka výkonově zpoplatněných dálnic na cca 1307 km. Rozdíl mezi dřívějším a novým rozsahem výkonově zpoplatněných dálnic netvoří pouze nově zprovozněné dálnice, nýbrž také přesné zaměření jednotlivých mýtných úseků. Nové zaměření mýtných úseků na výkonově zpoplatněných dálnicích tvořilo cca 30 km.

Celkem se zvýšila délka výkonově zpoplatněných silnic I. třídy na cca 1102 km. Rozdíl mezi dřívějším a novým rozsahem výkonově zpoplatněných silnic I. třídy netvoří pouze samotné rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 900 km, nýbrž také přesné zaměření jednotlivých mýtných úseků. Nové zaměření mýtných úseků na výkonově zpoplatněných silnicích I. třídy tvořilo několik km.

Další významnou změnou, kterou vyhláška přinesla, je změna výše kauce z hodnoty 1550 Kč na hodnotu 2468 Kč. Kauce je v souladu s § 22c odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích”), zárukou vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického mýtného.

Ke změně výše kauce bylo nutné přistoupit s ohledem na ustanovení § 22c odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o pozemních komunikacích a také s ohledem na to, že provozovatel Systému elektronického mýtného musí dbát principů řádného hospodáře a zajistit tak vrácení nepoškozeného majetku státu, který svěřuje provozovatelům/řidičům vozidel z důvodu naplnění zákonné povinnosti platit mýtné.

Jelikož s novým Systémem elektronického mýtného přišla nová a dražší elektronická zařízení, bylo nutné zvýšit kauci, která v případě, že bude elektronické zařízení vráceno nepoškozené, bude vrácena v plné výši. V případě, že by bylo elektronické zařízení vráceno poškozené, nebo by nebylo vráceno vůbec, tak kauce propadá ve prospěch státu, resp. Státního fondu dopravní infrastruktury.

Dále byla provedena drobná legislativní upřesnění související s novým Systémem elektronického mýtného. Jedná se o evidenci údajů (§ 4), způsob provádění evidence (§ 5 a § 6), nový způsob vrácení elektronického zařízení a podmínky odhlášení ze Systému elektronického mýtného (§ 8), důvod zablokování elektronického zařízení ve vztahu k uplynutí doby užívání (§ 10) a přeprava elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné v transportním režimu (§ 12).

Komentář k novelizovaným ustanovením

Text komentáře k novelizovaným ustanovením vyhlášky č. 470/2012 Sb. je výňatkem z aplikace ODok:

§ 3 Výše kauce

Ustanovení § 3 bylo upraveno s ohledem na nutnou změnu výše kauce. Ke změně výše kauce bylo nutné přistoupit s ohledem na ustanovení § 22c odst. 4 písm. a) bod 2 zákona o pozemních komunikacích a také s ohledem na to, že provozovatel Systému elektronického mýtného musí dbát principů řádného hospodáře a zajistit tak vrácení nepoškozeného majetku státu, který svěřuje provozovatelům/řidičům vozidel z důvodu naplnění zákonné povinnosti platit mýtné. Kauce je v souladu s § 22c odst. 5 zákona o pozemních komunikacích zárukou vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického mýtného. V případě, že nedojde k vrácení elektronického zařízení nebo dojde k jeho vrácení v poškozeném stavu, propadá kauce, čímž je nahrazena ztráta státu za toto poškozené či nevrácené elektronické zařízení.

§ 4 Evidence údajů o mýtném

Ustanovení § 4 písm. a) se doplnilo o slovo „mýtného”, čímž došlo k zpřesnění označení údaje evidovaného v evidenci údajů o mýtném. Jedná se tak o legislativní zpřesnění, které nepřináší jakékoliv nové povinnosti.

§ 5 Způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného

V § 5 odst. 1 se vypustila ta část, která se vztahovala na převzetí elektronického zařízení, neboť podmínkou evidence v Systému elektronického mýtného není převzetí elektronického zařízení. Současně se doplnila možnost způsobu evidence do Systému elektronického mýtného prostřednictvím zákaznické samoobsluhy. V obou případech tak jde o legislativní zpřesnění, které nepřináší jakékoliv nové povinnosti. V případě druhého legislativního zpřesnění se reaguje na nový Systém elektronického mýtného, který bude umožňovat registraci prostřednictvím zákaznické samoobsluhy.

§ 6 Evidované údaje

V § 6 byl vypuštěn odst. 1, neboť v rámci nového Systému elektronického mýtného nebude docházet k vyplňování registračního formuláře. Toto ustanovení je tak nadbytečné. Jedná se tak o legislativní zpřesnění, které nepřináší jakékoliv nové povinnosti. V tomto případě se reaguje na nový Systém elektronického mýtného, který omezuje nutnou administrativu v souvislosti s registrací na minimum.

§ 8 Odhlášení ze systému elektronického mýtného

Ustanovení § 8 odst. 1 se doplnilo o možnost vrácení elektronického zařízení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, neboť nový Systém elektronického mýtného bude umožňovat vrácení elektronického zařízení vyjma prostřednictvím distribučního a kontaktního místa také prostřednictví provozovatele poštovních služeb. Jedná se tak o legislativní zpřesnění, které nepřináší jakékoliv nové povinnosti. V tomto případě se reaguje na nový Systém elektronického mýtného, který bude umožňovat vrácení elektronického zařízení jiným způsobem než osobně na kontaktním či distribučním místě. Současně došlo k formálnímu zpřesnění druhé věty tohoto odstavce. Jedná se tak o legislativní zpřesnění, které nepřináší jakékoliv nové povinnosti.

Ustanovení § 8 odst. 2 se doplnilo o možnost odhlášení vozidla v případě ztráty nebo zničení elektronického zařízení, tedy v případech, kdy jej není možné vrátit, a to písemným oznámením provozovateli Systému elektronického mýtného na distribučním místě. Jedná se tak o legislativní zpřesnění, které nepřináší jakékoliv nové povinnosti. V tomto případě se reaguje na nový Systém elektronického mýtného, který bude umožňovat odhlášení vozidla také na distribučním místě.

§ 10 Elektronické zařízení

V § 10 odst. 3 byl z důvodu zpřesnění tohoto ustanovení text nahrazen tak, že nyní je zcela jasné, kdo a na základě čeho elektronické zařízení může zablokovat. Jedná se tak o legislativní zpřesnění, které nepřináší jakékoliv nové povinnosti. Současně došlo k formálnímu zpřesnění první věty tohoto odstavce v tom smyslu, aby bylo zřejmé, kdo zablokování elektronického zařízení provádí. Jedná se tak o legislativní zpřesnění, které nepřináší jakékoliv nové povinnosti.

§ 12 Přeprava elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné

Ustanovení § 12 se doplnilo o další způsob přepravy elektronického zařízení v případě, kdy je elektronické zařízení přepravováno po zpoplatněné pozemní komunikaci bez povinnosti úhrady mýtného. Elektronické zařízení se přepravuje buď v deaktivovaném stavu, nebo v režimu určeném pro takovouto přepravu. Jedná se tak o dva možné režimy, do kterých je možné elektronické zařízení uvést v případě, že je přepravováno po zpoplatněných pozemních komunikacích, avšak neslouží v tomto případě k úhradě mýtného. Jedná se tak o legislativní zpřesnění, které nepřináší jakékoliv nové povinnosti.

Příloha č. 1 a příloha č. 2

Stávající přílohy č. 1 a 2 se nahradily novými z důvodu jejich přehlednosti oproti změnám pouze v některých řádcích. Rozsah pozemních komunikací, jejichž užití vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t podléhá povinnosti uhradit mýtné, je rozveden v obecné části.

Přechodné ustanovení a účinnost

Přechodné ustanovení bylo navrženo s ohledem na stav, který nastal v období od 22. září do 30. listopadu 2019, tj. v období, kdy na jednu stranu byl stále provozován původní Systém elektronického mýtného (do 30. listopadu 2019) s povinnou kaucí ve výši 1550 Kč a na stranu druhou dne 22. září 2019 byla zahájena předregistrace pro nový Systém elektronického mýtného s povinnou kaucí ve výši 2468 Kč, který byl zprovozněn k 1. prosinci 2019. V období od 22. září do 30. listopadu 2019 bylo možné uhradit dvojí kauci v různé výši, avšak v každém případě pro jiný Systém elektronického mýtného.

Účinnost byla navržena na 22. září 2019, a to s ohledem na zahájenou předregistraci pro nový Systém elektronického mýtného, s výjimkou bodu 9, který obsahuje seznamy zpoplatněných pozemních komunikací (dálnic a silnic I. třídy), jež budou zprovozněny až k 1. lednu 2020. V předchozích letech docházelo ke změnám v rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací vždy k 1. lednu.