dnes je 28.5.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej doprave

23.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.110 Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej doprave

Kolektív autorov

V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti maximálnych rozmerov a hmotnosti vozidiel však nie sú zatiaľ zjednotené požiadavky ani v rámci EÚ. Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU) sa snaží o štandardizáciu najväčších užitočných hmotností rovnakého druhu vozidiel a tiež celkových hmotností vozidiel. IRU vychádza zo skutočnosti, že aj napriek veľkému technickému pokroku pri výstavbe ciest a obmedzovaní agresívneho vplyvu kolies vozidiel na povrch vozoviek takmer vo všetkých krajinách sa národné predpisy o maximálnych hmotnostiach a rozmeroch úžitkových vozidiel líšia. Tieto rozdiely v predpisoch spôsobujú, že v jednotlivých štátoch dochádza k rôznemu vývoju parku úžitkových vozidiel. Výsledkom sú rozdiely v užitočných a celkových hmotnostiach a maximálnych rozmeroch vozidiel, čo robí problémy hlavne pri medzinárodnej cestnej doprave. Pri prechode štátnych hraníc je potrebné, vzhľadom na inú právnu úpravu v konkrétnom štáte, voliť iné trasy prepravy, resp. čiastočne nevyťažovať vozidlá alebo zmeniť zaťaženie náprav (prepínanie návesov k trojnápravovým ťahačom a pod.).

Podmienky platné v Slovenskej republike

Maximálne celkové hmotnosti vozidiel, hmotnosti pripadajúce na jednu nápravu a vonkajšie rozmery cestných vozidiel sú v Slovenskej republike stanovené Nariadením vlády č. 106/2018 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav. V tab. 1 je spracovaný prehľad maximálnych rozmerov a hmotností platných v SR.

Tab. 1 Maximálne rozmery a hmotnosti platné v Slovenskej republike

Podmienky platné v ostatných vybraných štátoch pre nákladnú dopravu

Vzhľadom na to, že v jednotlivých štátoch sú rozdielne upravené maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel cestnej dopravy je v ďalšej časti príspevku spracovaná analýza požiadaviek základných rozmerov a hmotností vozidiel a jazdných súprav vo vybraných 46 štátov Európy a Ázie a ich porovnanie s podmienkami v SR.

Maximálna výška motorového vozidla

Maximálna výška motorového vozidla je v SR ohraničená maximálne do výšky 4 m, pričom v analyzovaných krajinách výška vozidiel je na najnižšej obmedzenej úrovni 4 m, to znamená vozidlo registrované v SR nemôže v zahraničí prekračovať maximálne obmedzenú výšky vozidla, avšak existujú aj krajiny, v ktorých výške vôbec nie je predpismi obmedzená. V jednotlivých štátoch sú nasledovne obmedzené výšky vozidla alebo jazdnej súpravy:

 • max. 4,00 metra - Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina,

 • max. 4,20 metra - Fínsko,

 • max. 4,25 metra - Írsko,

 • max. 4,50 metra - Irán,

 • nie je obmedzená - Francúzsko, Nórsko, Švédsko, Veľká Británia.

Maximálna šírka motorového vozidla

Maximálna šírka motorového vozidla je v SR ohraničená osobitne pre vozidlá určené pre prepravy potravín pod kontrolovanou teplotou - maximálne 2,60 m a ostatné vozidlá maximálne 2,55 m. Vozidlo s maximálne možnou šírkou 2,55 m registrované v SR môže pri prepravách do niektorých štátov prekračovať povolené limity, pretože vo viacerých štátoch je šírka vozidla maximálne ohraničená do 2,50 m. V prípade vozidiel s výnimkou vozidiel určených na prepravu potravín pod kontrolovanou teplotou je maximálna šírka obmedzená nasledovne:

 • max. 2,50 metra - Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Irán, Írsko, Macedónsko, Maroko, Moldavsko, Srbsko,

 • max. 2,55 metra - Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia,

 • max. 2,60 metra - Fínsko, Švédsko,

 • max. 2,65 metra - Ukrajina.

Pri prepravách do ostatných krajín je potrebné si uvedomiť, že vo viacerých štátoch je šírka vozidla obmedzená maximálne na 2,50 m a taktiež viaceré krajiny nerozlišujú medzi štandardnými vozidlami a vozidlami s izoláciu prepravného priestoru určeného pre prepravu potravín pod kontrolovanou teplotou.

V prípade vozidiel určených na prepravu potravín pod kontrolovanou teplotou je maximálna šírka obmedzená nasledovne:

 • max. 2,50 metra - Afganistan, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Irán, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko,

 • max. 2,60 metra - Albánsko, Belgicko, Bielorusko, Bulharsko Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Maroko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia,

 • max. 2,65 metra - Ukrajina.

Dĺžka motorového vozidla

Dĺžka jednotlivého motorového vozidla je v Slovenskej republike obmedzená na 12 m. Pri jazde s 12 metrov dlhým vozidlom v niektorých štátoch by bola považovaná za nadrozmernú prepravu a nebolo by možné realizovať takúto prepravu bez špeciálnych povolené alebo s rizikom pokuty v prípade jazdy bez takéhoto povolenia. Dĺžka vozidlá je obmedzená v jednotlivých štátoch nasledovne:

 • max. 11 metrov - Maroko,

 • max. 12 metrov - Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Irán, Írsko, Izrael, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia,

 • max. 12,40 metrov - Nórsko,

 • max. 20 metrov - Azerbajdžan, Gruzínsko,

 • max. 24 metrov - Švédsko.

Dĺžka návesovej súpravy

Dĺžka návesovej súpravy je v Slovenskej republike obmedzená maximálne na 16,50 m, pričom v zahraničí je maximálna dĺžka obmedzená od 15,50 metrov až do dĺžky 22,00 metra nasledovne:

 • max. 15,50 metrov - Alžírsko,

 • max. 16,00 metrov - Afganistan, Irán,

 • max. 16,50 metrov - Albánsko, Belgicko, Bulharsko Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Španielsko,

 • max. 20,75 metrov - Belgicko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko,

 • max. 21,00 metrov - Chorvátsko, Taliansko,

 • max. 22,75 metrov - Veľká Británia,

 • max. 25,25 metrov - Fínsko.

Maximálna hmotnosť na nápravu

Maximálna hmotnosť na nápravu je v niektorých štátoch rozdielna na hnanú nápravu a hnaciu nápravu, avšak sú štáty, ktoré nerozlišujú tieto nápravy z hľadiska maximálnej prípustnej hmotnosti na nápravu. V Slovenskej republike je maximálna hmotnosť na hnanú nápravu 10 t, v prípade hnacej nápravy je to 11,5 t. V ostatných analyzovaných

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Doprava a logistika profi.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Tento dokument nie je zatriedený.