dnes je 7.7.2020

Input:

DPH u přepravních služeb 12: Základ daně ve zvláštních případech

26.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.2.12 DPH u přepravních služeb 12: Základ daně ve zvláštních případech

Ing. Zdeněk Kuneš

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V zákonu o dani z přidané hodnoty (ZDPH) jsou nastavena pravidla pro stanovení základu daně při uskutečňování plnění z důvodu zamezení zvýhodňování zákonem vyjmenovaných osob.

Jedná se o případy, kdy je stanoven základ daně jako obvyklá cena bez daně, určená k datu uskutečnění zdanitelného plnění, pokud je zdanitelné plnění uskutečněné pro vyjmenované osoby.

Těmito osobami jsou:

  • kapitálově spojené osoby,

  • jinak spojené osoby,

  • osoby blízké,

  • společníci téže společnosti.

Kapitálově spojenými osobami jsou osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob s tím, že podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob.

Jinak spojenými osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna osoba s tím, že pro účely vymezení těchto osob ve zvláštních případech se za jinak spojené osoby nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob.

Osobami blízkými jsou osoby blízké, například příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner.

Nejčastějšími případy stanovení základu daně v obvyklé ceně bez daně jsou případy, kdy je plnění poskytnuto pro některou z uvedených osob a úplata za zdanitelné plnění je nižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši.


Příklad:

Plátce, fyzická osoba, poskytující přepravní služby poskytl přepravu nábytku pro svého syna za 10 000 Kč. Obvyklá cena za takto poskytnutou přepravu by ale byla 18 000 Kč. Plátce je povinen uplatnit daň z částky 18 000 Kč.

Tento postup se však nepoužije, pokud by byla úplata za zdanitelné plnění nižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, má nárok na odpočet daně.

V takovém případě plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň ze sníženého základu daně a plátce kupující uplatní odpovídající nárok na odpočet daně.


Příklad:

Plátce, fyzická osoba, poskytující přepravní služby poskytl přepravu zboží pro svého syna, který se zbožím obchoduje a je také plátcem, za 10 000 Kč. Obvyklá cena za takto poskytnutou přepravu by byla 18 000 Kč. Plátce, přepravce, uplatnil daň z částky 10 000 Kč.