dnes je 29.11.2023

Input:

56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave, v znení účinnom k 1.8.2022

56/2012 Z.z.
Zákon
z 31. januára 2012,
o cestnej doprave
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
317/2012 Z.z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa § 6, § 7 a § 49
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 40 a slová „krajský úrad dopravy”
133/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa § 49 a prílohu
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 2 novelizačné body
388/2013 Z.z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
123/2015 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 10 a § 56b
259/2015 Z.z.
1. 12. 2015
dopĺňa prílohu
387/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
305/2016 Z.z.
31. 12. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
176/2017 Z.z.
15. 7. 2017
dopĺňa prílohu
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 6, § 27, § 50 a poznámky pod čiarou
9/2019 Z.z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa 83 novelizačných bodov
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 47 ods. 6
55/2019 Z.z.
15. 3. 2019
mení a dopĺňa § 14
146/2019 Z.z.
30. 6. 2019
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
473/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
132/2021 Z.z.
13. 4. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
214/2021 Z.z.
2. 8. 2021
mení § 21
222/2021 Z.z.
1. 7. 2021
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
397/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení § 56i
397/2021 Z.z.
21. 2. 2022
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
397/2021 Z.z.
21. 5. 2022
dopĺňa § 55a
246/2022 Z.z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1)
b) pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe,
c) zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia v pravidelnej doprave,
d) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v autobusovej doprave2) a v taxislužbe,
e) podmienky prepravy nebezpečných vecí a
f) verejnú správu v cestnej doprave,
g) prevádzkovanie dispečingu.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na cestnú nemotorovú dopravu a okrem ustanovení o podmienkach prepravy nebezpečných vecí ani na cestnú dopravu pre vlastnú potrebu.3)
§ 2
Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby
(1) Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené (ďalej len „vozidlo”).
(2) Dopravnými službami sú:
a) v osobnej doprave preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby, najmä informačné služby poskytované cestujúcim, systém rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek, služby poskytované cestujúcim pred začiatkom prepravy a počas nej,
b) v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované odosielateľom alebo príjemcom tovaru pri nakládke, vykládke a počas prepravy okrem prevádzky špeciálnych nákladných vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené a určené na prepravu nákladu.
(3) Cestná doprava a taxislužba je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a miesto poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území Slovenskej republiky.
(4) Ustanovenia tohto zákona sa použijú na medzinárodnú dopravu len vtedy, ak osobitné predpisy4) alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, neustanovujú inak.
(5) Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.
§ 3
Dopravca
(1) Dopravcom na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy a prevádzkovateľ taxislužby odo dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb5) a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu.6)
(2) Ak niektoré dopravné služby poskytuje na základe zmluvy s dopravcom vykonávajúci dopravca7) alebo subdodávateľ,8) ustanovenia tohto zákona o dopravcovi sa vzťahujú na nich v rozsahu, v akom poskytujú dopravné služby.
(3) Postavenie dopravcu podľa tohto zákona má obchodná spoločnosť založená na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému9) alebo mestského dopravného systému aj vtedy, ak nespĺňa požiadavky podľa odseku 1 a § 2 ods. 2 písm. a). Objednávateľ môže poveriť túto obchodnú spoločnosť vykonávaním kontrolnej činnosti vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy o službách, ak disponuje platným certifikátom o dodržiavaní nezávislosti pri výkone kontrolných činností.9a)
§ 4
Prepravný poriadok