dnes je 22.6.2024

Input:

56/2012 Z.z., Zákon o cestnej doprave, v znení účinnom k 1.1.2024

56/2012 Z.z.
Zákon
z 31. januára 2012,
o cestnej doprave
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
317/2012 Z.z.
15. 10. 2012
mení a dopĺňa § 6, § 7 a § 49
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 40 a slová „krajský úrad dopravy”
133/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa § 49 a prílohu
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 2 novelizačné body
388/2013 Z.z.
30. 11. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
123/2015 Z.z.
1. 7. 2015
dopĺňa § 10 a § 56b
259/2015 Z.z.
1. 12. 2015
dopĺňa prílohu
387/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 82 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
305/2016 Z.z.
31. 12. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
176/2017 Z.z.
15. 7. 2017
dopĺňa prílohu
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 6, § 27, § 50 a poznámky pod čiarou
9/2019 Z.z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa 83 novelizačných bodov
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 47 ods. 6
55/2019 Z.z.
15. 3. 2019
mení a dopĺňa § 14
146/2019 Z.z.
30. 6. 2019
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
473/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
132/2021 Z.z.
13. 4. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
214/2021 Z.z.
2. 8. 2021
mení § 21
222/2021 Z.z.
1. 7. 2021
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
397/2021 Z.z.
1. 1. 2022
mení § 56i
397/2021 Z.z.
21. 2. 2022
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
397/2021 Z.z.
21. 5. 2022
dopĺňa § 55a
246/2022 Z.z.
1. 8. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
332/2023 Z.z.
1. 1. 2024
mení a dopĺňa 56 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) prístup k výkonu povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,1)
b) pravidlá podnikania v cestnej doprave a v taxislužbe,
c) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich v taxislužbe,
d) podmienky prepravy nebezpečných vecí a
e) verejnú správu v cestnej doprave,
f) prevádzkovanie dispečingu.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na cestnú nemotorovú dopravu a okrem ustanovení o podmienkach prepravy nebezpečných vecí ani na cestnú dopravu pre vlastnú potrebu.3)
§ 2
Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby
(1) Prevádzkovanie cestnej dopravy a prevádzkovanie taxislužby je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené (ďalej len „vozidlo”).
(2) Dopravnými službami na účely tohto zákona sú:
a) v osobnej doprave a taxislužbe preprava cestujúcich a ich batožiny a súvisiace služby poskytované cestujúcim,
b) v nákladnej doprave preprava tovaru a iných vecí a živých zvierat a súvisiace služby poskytované odosielateľom alebo príjemcom tovaru pri nakládke, vykládke a počas prepravy okrem prevádzky špeciálnych nákladných vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené a určené na prepravu nákladu.
(3) Podmienky prevádzkovania osobnej dopravy a prevádzkovania taxislužby na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme upravuje osobitný predpis.3a)
(4)  Cestná doprava a taxislužba je vnútroštátna, ak celá trasa prepravy a miesto poskytovaných dopravných služieb je výlučne na území Slovenskej republiky.
(5)  Ustanovenia tohto zákona sa použijú na medzinárodnú dopravu len vtedy, ak osobitné predpisy4) alebo medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, neustanovujú inak.
(6)  Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.
§ 3
Dopravca
Dopravcom na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy a prevádzkovateľ taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb5) a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu.6)
§ 4
Prepravný poriadok
(1) Prepravný poriadok v nákladnej doprave a taxislužbe obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä
a) druh prevádzkovanej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
b) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,
c) práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy.
(2) Prepravný poriadok v taxislužbe obsahuje okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 aj
a) spôsob objednávania vozidiel taxislužby, sadzby cestovného a podmienky, za ktorých sa