dnes je 17.7.2024

Input:

101/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia č. 13678/2024/OCL/30486 z 3. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 22587/2022/SCL/42017 z 28. apríla 2022, ktorým boli prijaté štandardy a odporúčania a postupy Medzinárodnej organizácie civilného letectva v znení rozhodnutia č. 42629/2022/SCL/120280

101/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2023 Z. z. vydalo
rozhodnutie č. 13678/2024/OCL/30486 z 3. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 22587/2022/SCL/42017 z 28. apríla 2022, ktorým boli prijaté štandardy a odporúčania a postupy Medzinárodnej organizácie civilného letectva v znení rozhodnutia č. 42629/2022/SCL/120280.
Rozhodnutie č. 13678/2024/OCL/30486 nadobúda účinnosť 1. júna 2024.
Rozhodnutie č. 13678/2024/OCL/30486 je uverejnené v rezortnej zbierke Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva dopravy Slovenskej republiky www.mindop.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky.