dnes je 18.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Elektromobilita z daňového hľadiska v roku 2023

15.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:34:31

Téma: Elektromobilita z daňového hľadiska v roku 2023

Hosť: Ing. Peter Horniaček

Dátum: 15. 8. 2023

Podcast si môžete vypočuť tu:

Castos

Elektromobilita z daňového hľadiska v roku 2023
Elektromobilita
Elektromobilita z daňového hľadiska v roku 2023

Aug 15 2023 | 00:34:31

/

Mám záujem o tento podcast na USB za 50 €

Základné predstavenie témy – moderátor        

 1. Moderátor: Ako je to s elektromobilitou z daňového hľadiska? Čo to elektromobilita z hľadiska daní vlastne znamená? Správne chápeme, že zatiaľ z hľadiska dane z príjmov ide iba o elektromobily, alebo ide už aj o iné zariadenia?

Hosť: Pod elektromobilitou z hľadiska daní je potrebné chápať uplatňovanie daňových výdavkov v podobe elektriny používanej ako pohon (PHL) áut, a výdavkov na obstaranie zariadení spadajúcich pod tento pojem (automobily na alternatívny pohon, nabíjacie stanice). Samozrejme, ide o novú problematiku úzko spojenú s aktuálnymi technickými možnosťami, a ich zladenie s potrebou preukazovania skutočností, či už na účtovné, alebo daňové účely.

 

 1. Moderátor: V ktorých právnych predpisoch je elektromobilita z hľadiska daní upravená? Ako je v súčasnosti elektromobil z hľadiska dane z príjmov upravený v tomto zákone a ktoré ustanovenia sa elektromobilu priamo dotýkajú?

Hosť: Z hľadiska zákona o dani z príjmov ide prioritne o ustanovenie § 26 a prílohu č. 1 k zákonu o dani z príjmov, ktoré ustanovujú odpisovú skupinu 0 pre automobily s alternatívnym pohonom (BEV, PHEV) a ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l) ZDP, ktoré upravuje zahrnie výdavkov (nákladov) na PHL do daňových výdavkov, pričom za PHL sa podľa súčasného výkladu považuje aj elektrina.

 

 1. Moderátor: Ak by som v súčasnosti kúpila elektromobil na firemné účely, čo všetko by som si z hľadiska daní mala uvedomiť, alebo ako by som mala postupovať z hľadiska daňových výdavkov?

Hosť: Pri kúpe elektromobilu na BEV a PHEV pohon uvedený v technickom preukaze je potrebné dbať na správne zaradenie do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky rovnomerne, pričom ak pôjde o vozidlo s obstarávacou cenou nad 48 000 eur, potom je potrebné aplikovať aj ustanovenie § 17 ods. 34 ZDP, a pri uplatňovaní ročného daňového odpisu testovať, či vykázaný základ dane na r. 301 daňového priznania dosahuje aspoň ročný odpis z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur, t. j. aspoň 24 000 eur, a ak nie, potom sa rozdiel medzi touto cenou 24 000 eur a skutočne uplatneným ročným odpisom stáva položkou zvyšujúcou výsledok hospodárenia.

 

 1. Moderátor: Veľa otázok v praxi v súvislosti s elektromobilmi vzniká práve kvôli ich nabíjaniu. Ako to teda je s nabíjaním elektromobilu a výdavkami, ktoré súvisia s elektromobilom? Je niečo, v čom vznikajú zásadné omyly v praxi z hľadiska dane z príjmov?

Hosť: Na úvod problematiky uplatňovania elektriny používanej ako pohon elektrických vozidiel do daňových výdavkov je potrebné uviesť doteraz platný výklad MF SR a FS SR. Daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky (PHL):

 1. podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa

1a. spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %; ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu,88a)

1b. preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza a ak sa neuplatňuje postup podľa bodu 1a.,

 1. na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
 2. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Doprava a logistika

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2 300 dokumentov z oblasti dopravy 
  a logistiky
  .
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  od renomovaného autorského kolektívu.
 • Viac než 110 právnych predpisov v úplnom znení.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online diskusie a ich videozáznamy
  zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.
  Zatriedenie dokumentu
  Zatriedenie dokumentu
  Vzťahuje sa k typu informácie:
  Vzťahuje sa k aktuálnosti:
  Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

  Nedostupné pre váš modul.