dnes je 9.6.2023

Najnovšie

Výklad k zákonu č. 183/2023 Z. z. - Zákon o dopravných prostriedkoch a prepravných prostriedkoch používaných na prepravu skaziteľných potravínGarancia

7.6.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V roku 1983 Československo pristúpilo k Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP), ktorá bola v zbierke zákonov zverejnená ako vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. K tejto dohode automaticky ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Doba řízení a doba odpočinku v odvětví silniční dopravyGarancia

6.6.2023, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 561/2006 o harmonizácii určitých sociálnych predpisov Zmeny a doplnenia v rozsahu pôsobnosti nariadenia Článok 2 1. Toto nariadenie sa vzťahuje na prepravu: a) tovaru vozidlami, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vrátane návesu alebo prívesu prekračuje 3, 5 tony ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Ochranná dobaGarancia

31.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Dali sme zamestnankyni výpoveď a dva týždne pred uplynutím výpovednej doby oznámila, že je tehotná. Výpovedná doba padá, ale čo s ňou? Máme právo dať jej vykonávať inú vhodnú prácu, keďže jej miesto bolo zrušené, alebo ako vyriešiť dobu tehotenstva, keď nie je uznaná ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Legislativní souhrn: Dohoda mezi EU a Ukrajinou o silniční nákladní dopravěGarancia

30.5.2023, Úřad pro publikace, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Legislatívny súhrn: Elektronické informácie o nákladnej doprave Prehľad dokumentov Dohoda medzi EÚ a Moldavskom o cestnej nákladnej doprave Rozhodnutie (EÚ) 2022/1165 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi EÚ a Moldavskom o cestnej nákladnej doprave Rozhodnutie (EÚ) 40 o ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Paušálne výdavky pri automobile podnikateľaGarancia

30.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ používa na podnikanie automobil zaradený do obchodného majetku obstaraný za 18 500 eur. Tento využíva aj na súkromné účely. Môže si aj v prípade, že automobil používa na podnikanie iba v rozsahu 60 % uplatniť paušálne výdavky na tento majetok vo výške 80 % z celkových ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Podrobnosti k opatreniu č. 171/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR o sumách stravnéhoGarancia

29.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

DPH v peňažnom denníku podnikateľaGarancia

29.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V zásade platí, že v účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom DPH, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Podrobnosti k vyhláške č. 168/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidlaGarancia

26.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Podrobnosti o dokladoch vozidla upravuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla. Tento podzákonný právny predpis upravuje: rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov k vozidlu ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Hlavné procesy v akciovej spoločnosti úloha predstavenstva pri obchodnom vedení spoločnostiGarancia

26.5.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Pojem hlavné procesy v akciovej spoločnosti sa rozoberá najmä v ekonomickej literatúre a sú charakterizované ako výroba a poskytovanie služieb, procesy súvisiace so zákazníkom, riadenie výroby manažmentom. Z hľadiska zabezpečenia chodu spoločnosti a jej obchodného vedenia ...

Prístupné pre: Doprava a logistika

Charakter pracovného poriadku vydaného zamestnávateľomGarancia

25.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Pracovný poriadok disponuje normatívnym charakterom, čo znamená, že je záväzný pre zamestnancov za predpokladu, že bol vydaný v súlade s právnymi predpismi. Aj keď má pracovný poriadok normatívny charakter, na rozdiel od všeobecne záväzných právnych predpisov sa pri ňom ...

Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
Najčítanejšie

Přeprava podle 1.1.3.6 ADR (tzv. podlimitní množství)Archív

5.8.2021, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Preprava podľa 1.1.3.6 ADR (tzv. Podlimitné množstvo) Preprava podlimitního množstvo Ďalším ustanovením, ktoré zmierňuje povinnosti pri preprave nebezpečných vecí, je pododdiel 1.1.3.6 Dohody ADR. Tu sú stanovené podlimitné množstvo nebezpečných látok v kusoch, ktorá sa prepravujú jednou dopravnou jednotkou ...

Dostupné v časových verziách: 2021
Prístupné pre: Doprava a logistika

Příprava vyjednáváníArchív

7.12.2020, Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Príprava vyjednávania Pre vydarený priebeh a úspech vyjednávania s obchodným zástupcom dodávateľa, ktorý obvykle prichádza veľmi dobre informačne aj psychologicky pripravený, je dôležité si uvedomiť, čo bude predmetom rokovania (podmienky), a podmienky spracovať napríklad do nasledujúcej tabuľky: Predmet ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Návrh nové vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchGarancia

10.1.2023, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Návrh novej vyhlášky o schvaľovaní technickej spôsobilosti vozidiel a technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách Primárnym dôvodom predloženia navrhovaného materiálu je novela zákona č. 56/2001 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách ao zmene zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Cestovní náhrady - sazby pro rok 2023Garancia

3.1.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Cestovné náhrady – sadzby pre rok 2023 S účinnosťou od 1. 1. 2023 boli zmenené sadzby, na základe ktorých sa vypočítavajú nároky zamestnancov na cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách. Vyhláška MPSV č. /2022 Zb. Stravné S účinnosťou od 1. 1. 2023 boli stanovené vyhláškou MPSV ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika

Návrh novely zákona o silničním provozuGarancia

31.1.2023, Ministerstvo dopravy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Návrh novely zákona o cestnej premávke , predložilo návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 361/2000 Zb., o premávke na pozemných komunikáciách ao zmenách niektorých zákonov (zákon o cestnej premávke), v znení neskorších predpisov, a ďalšie súvisiace zákony . Obsahom predloženého návrhu ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Doprava a logistika
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

19.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Organizačné zmeny a najčastejšie chyby zamestnávateľov

Lektor: Mgr. Danica Černá Valentová

Dátum: 23.6.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

ZÁKAZY JÁZD V EURÓPE
PRIEMERNé CENY POHONNÝCH HMÔT
21. týždeň (29. 5. 2023 - 5. 6. 2023)
Benzín natural 95 oktánový (EUR / l) Benzín natural 98 oktánový (EUR / l) LPG (EUR / l) Motorová nafta (EUR / l) CNG (EUR / kg)
1,587 1,781 0,730 1,478 1,563

Viac informácií

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.6.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 8.6.2023
1 EUR1,07 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,48 PLN (+0,01)
1 EUR23,63 CZK (0)
Ďalšie meny
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
VESTNÍKY MINISTERSTIEV