dnes je 20.6.2021

Input:

Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2021

2.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.3 Zpoplatnění obecného užívání vybraných pozemních komunikací v roce 2021

Ing. Jan Brouček

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zpoplatnění za užití vybraných pozemních komunikací začalo v České republice již v roce 1995. Týkalo se kategorií silničních motorových vozidel nebo jízdních souprav v rozdělení podle jejich celkové hmotnosti:

a) do 3,5 tuny,

b) nad 3,5 tuny do 12 tun.

Zákon o pozemních komunikacích a jeho novely

Problematiku zpoplatnění vybraných komunikací upravuje s účinností od 1. ledna 1998 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V rámci obecného užívání lze používat pozemní komunikace bezplatně, pokud nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) jinak. Vybrané úseky komunikací stanovené prováděcím předpisem bylo možno použít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen „motorové vozidlo”) po zaplacení časového poplatku. Poplatek se platí předem a zaplacení se prokazuje platným dvoudílným kuponem, jehož jedna část je přilepena celou plochou v motorovém vozidle nebo v prvním vozidle jízdní soupravy na místě určeném prováděcím předpisem. Protože zákon stanoví poplatkovou povinnost pouze pro silniční motorová vozidla, tato se netýká zvláštních vozidel ve smyslu § 2 odst. 2) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Novela zákona č. 80/2006 Sb.

Od 1. ledna 2007 bylo zpoplatnění rozšířeno i na komunikace, které určí prováděcí právní předpis, pokud bude respektována příslušná směrnice EU. Zpoplatnění se od roku 2007 stanoví podle:

 1. časového období užívání, tj. časové zpoplatnění;
 2. typu vozidla a ujeté vzdálenosti, tzv. mýtné (tj. výkonové zpoplatnění).

Za užití zpoplatněné komunikace nelze uložit současně časový poplatek a mýtné.

Osvobození od zpoplatnění

Pro oba způsoby jsou shodně vymezeny podmínky pro osvobození od zpoplatnění. Týkají se vozidel:

 • Vězeňské služby ČR, zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče, nebo složek integrovaného záchranného systému, pokud jsou vybavena zvláštním výstražným světlem modré barvy;

 • Policie ČR s nápisem „POLICIE”; obecní nebo městské policie s nápisem „OBECNÍ POLICIE” nebo „MĚSTSKÁ POLICIE”;

 • ozbrojených sil ČR a jiných států na základě vzájemnosti, včetně vojenské policie;

 • celních orgánů s nápisem „CELNÍ SPRÁVA”;

 • hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů s nápisem „HASIČI”;

 • přepravujících těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, držiteli průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká ve smyslu občanského zákoníku;

 • přepravujících nezaopatřené děti, jež jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou;

 • vedených v registru silničních vozidel členů diplomatické mise;

 • provozovaných domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením (domovy musejí splňovat podmínku § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění);

 • při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva;

 • Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů nebo humanitární pomoci státu za krizových situací;

 • správce zpoplatněné pozemní komunikace.

Bezplatná jízda vozidel je možná též v případě vedení objížďky z nezpoplatněné přes zpoplatněnou pozemní komunikaci.

Poznámka k některým skupinám nezpoplatněných vozidel:

 • zdravotně postižené osoby – podmínkou je jízda ve vozidle a vlastnický vztah postižené osoby nebo jí blízké k použitému vozidlu;

 • správce zpoplatněné pozemní komunikace – dálnice a silnice I. třídy jsou majetkem státu, jehož správce je podle zákona určen Ministerstvem dopravy ČR a tím je pouze Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Od 1. 1. 2020 nově bezplatně zpoplatněnou pozemní komunikaci mohou dále užít silniční motorová vozidla:

a) používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík

1. výlučně, nebo

2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km, (tzv. hybridní vozidla)

b) vybavená zvláštní registrační značkou pro historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla.

Poslední výjimka, kdy lze bezplatně zpoplatněnou pozemní komunikaci užít se týká uzavírek, jestliže je třeba pro vedení objížďky užít zpoplatněnou komunikaci.

Od 1. 1. 2021 se pro uplatnění osvobození od časového zpoplatnění silničních motorových vozidel používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík nebo hybridní vozidla, jejichž emise CO2 jsou v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km, případně historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla, musejí zaregistrovat nejpozději do 31. 1. 2021 u Státního fondu dopravní infrastruktury. Do tohoto data mohou uvedená vozidla užívat zpoplatněné komunikace bez registrace. Výjimku z registrace po 31. 1. 2021 budou mít pouze silniční motorová vozidla opatřená registrační značkou obsahující písmena „EL”. Dále od 1. 1. 2021 budou moci uplatnit třetinovou slevu z časového zpoplatnění silniční motorová vozidla používající jako palivo zemní plyn nebo biometan, ale podmínkou i u těchto vozidel zůstává registrace u Státního fondu dopravní infrastruktury.

Novela zákona č. 152/2011 Sb.

Novela uzákonila s účinností od 1. 7. 2011 tyto základní změny:

 • sazby mýtného se nově člení i podle druhu vozidla, viz nové sazby pro autobusy;

 • povinnost odesílatele uvádět na dokladech skutečnou hmotnost zásilky s možností uložení pokuty až do výše 500 000 Kč při nedodržení této podmínky;

 • oprávnění celníka vybrat kauci od 5 000 do 50 000 Kč při podezření, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení. Dále i v případě, že provozovatel vozidla je podezřelý z nedodržení povinností stanovených v mýtném systému a je důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o správním deliktu. Stejnou výši kauce může vybrat policista od řidiče při podezření z přestupků v časovém zpoplatnění nebo kontrolním vážení;

 • nesloží-li řidič v předchozích případech kauci, je celník nebo policista oprávněn zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo mu zakáže pokračovat v jízdě a zadrží mu doklady k vozidlu i k nákladu. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži řidiče nebo provozovatele vozidla a jejich odpovědnost za vozidlo, náklad a přepravované osoby není odstavením vozidla dotčena.

Novela zákona č. 196/2012 Sb.

Novela umožnila zavedení systému slev z uloženého mýtného (viz dále „Slevy z mýtného”).

Novela zákona č. 268/2015 Sb.

V oblasti zpoplatnění pozemních komunikací došlo k 31. 12. 2015 k těmto zásadním změnám:

 • ruší se kategorie rychlostních silnic, kterou budou převedeny mezi dálnice, výjimečně mezi silnice I. třídy;

 • mimo kauce za palubní jednotku propadne po roce bez mýtné transakce i zbývající kredit v případě plateb předem;

 • stanovením místní úpravy provozu bude možno zakázat nebo omezit tranzitní nákladní dopravu pro nákladní vozidla nebo jízdní soupravy s hmotností od 12 tun, existuje-li vhodná trasa včetně po zpoplatněných komunikacích. Výjimkou jsou jízdy do místa nakládky či vykládky, údržby či opravy, sídla provozovny nebo bydliště dopravce či řidiče. Omezení se též netýká složek integrovaného záchranného systému a ozbrojených sil ČR nebo jiných států.

Novela zákona č. 227/2019 Sb.

Nové vymezení dálniční sítě přišlo 1. 1. 2016, kdy zásadní změna spočívala v převedení části rychlostních silnic do kategorie dálnic, což umožnilo zvýšení nejvyšší povolené rychlosti i na silnicích pro motorová vozidla až na 130 km/h. Současně nastalo nové rozdělení zpoplatněných komunikací.

Dálnice označená dopravní značkou IZ 1a je vždy zpoplatněna časovým poplatkem nebo mýtným, pokud dodatkovou tabulkou E 11a nebo E 11c případně E11e není uvedeno bez časového poplatku nebo mýtného.

Dopravní značka IZ 1a

Dopravní značka E 11a

Dopravní značka E 11c

Dopravní značka E 11e

Silnice pro motorová vozidla označená dopravní značkou IZ 2a není taxativně zpoplatněna časovým poplatkem nebo mýtným a v případě, že zpoplatněna je, musí být pod značkou IZ 2a dodatková tabulka E 11b, E 11d, E 11f.

Dopravní značka IZ 2a

Dopravní značka E 11b

Dopravní značka E 11d

Dopravní značka E 11f

Pro rok se 2020 v úsecích časového zpoplatnění naposledy setkáme s dálniční známkou a její platnost pro rok 2020 bude od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2021.

Placení mýtného pro vozidla nad 3,5 t přichází se změnou, kdy tato vozidla budou muset od 1. 1. 2020 platit mýtné i na silnicích I třídy.

Časové zpoplatnění a vyhláška č. 480/2020 Sb.

Od 1. ledna 2021 platí nová vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Nahradila původní vyhlášku č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů.

Vydání nové vyhlášky bylo nezbytné z důvodu zavedení elektronického systému časového zpoplatnění, který nahradil dřívější systém dvoudílných dálničních kupónů, kterými se prokazovalo uhrazení časového poplatku, a to v souladu se zákonem č. 227/2019 Sb., kterým se změnil zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Nová vyhláška konkrétně stanovuje způsob zaznamenávání údajů o provedení úhrady časového poplatku v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění a náležitosti a způsob předání potvrzení o úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla.

Příloha vyhlášky obsahuje seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit časový poplatek, který se oproti stávajícímu stavu rozšířil o dálnice zprovozněné v průběhu roku 2020.

Konkrétní výši časových poplatků stanoví § 2 nařízení vlády č. 240/2014 Sb. viz následující tabulka (v Kč).

Celková hmotnost   Rok  Jeden měsíc  Deset dnů  
Vozidlo, které není poháněné zemním plynem nebo biometanem 1 500   440   310   
Vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem 750  220  155  

Komentář k nové vyhlášce č. 480/2020 Sb. z aplikace ODok:

§ 1 Předmět úpravy

Ustanovení stanoví pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, náležitosti souvisejících se zavedením elektronického systému časového zpoplatnění, tj. náhrady dvoudílných dálničních kupónů.

§ 2-5

Paragrafy obsahují konkrétní ustanovení týkající se způsobu zaznamenání údajů o provedení úhrady časového poplatku v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění a náležitostí a způsobu předání potvrzení o úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla. Současně je zde uveden odkaz na přílohu k vyhlášce, která obsahuje seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku.

§ 6 Přechodné ustanovení

Ustanovení ponechalo platnost dálničních kupónů emise 2020 do 9. ledna 2021 (desetidenní), resp. 31. ledna 2021 (ostatní) v souladu s přechodným ustanovením uvedeným v čl. II odst. 2 zákona č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

§ 7 Zrušovací ustanovení

Zrušila se vyhláška č. 306/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb., vyhlášky č. 386/2017 Sb., vyhlášky č. 258/2018 Sb. a vyhlášky č. 307/2019 Sb.

§ 8 Účinnost

Vyhláška je účinná od 1. ledna 2021, a to s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Výkonové zpoplatnění a vyhláška č. 470/2012 Sb.

Rozsah zpoplatněných úseků pozemních komunikací pro rok 2021 je uveden pro dálnice v příloze č. 1 a pro vybrané silnice I. třídy v příloze č. 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výši sazeb mýtného stanoví § 3 nařízení vlády č. 240/2014 Sb. a sazby mýtného se od 1. ledna 2021 člení podle:

a) kategorie pozemní komunikace na sazby za užívání

 1. dálnice, nebo
 2. silnice I. třídy,

b) kategorie vozidla na sazby pro

 1. vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3, nebo
 2. vozidla kategorie M2 a M3,

c) emisní třídy vozidla na sazby pro vozidla

 1. do třídy EURO IV,
 2. třídy EURO V a EEV,
 3. třídy EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem, nebo
 4. třídy EURO VI poháněná zemním plynem nebo biometanem,

d) největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy o hmotnosti

 1. více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny,
 2. nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun, nebo
 3. nejméně 12 tun,

e) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy

 1. se 2 nápravami,
 2. se 3 nápravami,
 3. se 4 nápravami, nebo
 4. s 5 nebo více nápravami, a

f) období dne na sazby za užívání pozemní komunikace vozidlem v době

 1. od 5.00 do 22.00 hodin, nebo
 2. od 22.00 do 5.00 hodin.

Sazby mýtného za užívání dálnic pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 1 nařízení. Pro silnice I. třídy jsou sazby uvedeny v příloze č. 2 nařízení,

Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 3 nařízení a pro silnice I. třídy v příloze č. 4 nařízení.

Slevy z mýtného

Poskytnutí slevy vyplývá z dohody Ministerstva dopravy ČR se Sdružením ČESMAD Bohemia z listopadu 2010. Jejich zavedení umožnila novela zákona o pozemních komunikacích č. 196/2011 Sb. Podrobnosti nově stanoví nařízení vlády č. 240/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2021:

 • určeným časovým obdobím je kalendářní rok;

 • sleva se vypočítá zvlášť za každé vozidlo a platí pro oba platební režimy, tj. platbu následnou i předem;

 • podmínkou je předložení údajů do systému slev u provozovatele mýtného systému, včetně kopie technického průkazu;

 • provozovatel systému do 6 měsíců od konce kalendářního roku ověří poskytnutí potřebných údajů, mj. soulad s nahlášenou emisní třídou vozidla při registraci do mýtného systému; dále vypočte výši slevy od doby předložení údajů a vyzve uživatele k nahlášení bankovního účtu;

 • bezhotovostní výplata se uskuteční do 4 měsíců od nahlášení bankovního účtu.

Nařízení vlády stanovilo výši slevy, pokud výše uloženého mýtného dosáhne alespoň:

Uložené mýtné (v Kč)  Výše slevy (%)  
65 000   6  
95 000   9  
170 000   11   
270 000   13   

Více informací najdete na stránkách https://mytocz.eu/cs/. Informace lze získat i na info@mytocz.eu nebo telefonicky na čísle 243 243 243.

Provozovatel mýtného

Bližší podrobnosti k novému systému mýtného jsou dostupné na stránkách https://www.czechtoll.cz/.