Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zahraniční pracovní cesty

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5 Zahraniční pracovní cesty

Ing. Karel Janoušek

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zahraniční pracovní cestou je podle § 154 zákona č. 262/2006 Sb.cesta konaná mimo území České republiky. Samozřejmě, že nejde o ledajakou cestu, ale o cestu ve smyslu § 42 ZP (zákoníku práce), tj. o časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, tentokrát do zahraničí.

Zásady

Protože zpravidla každá zahraniční pracovní cesta má tuzemskou i zahraniční část, má zejména pro účely stanovení výše stravného zásadní význam to, že náhrady týkající se tuzemské části a zahraniční části této pracovní cesty se zjišťují vždy samostatně, a to podle pravidel platných pro příslušnou část cesty. Výjimky jsou uvedeny dále. Jde však o jednu pracovní cestu, a zaměstnanec tedy předkládá zaměstnavateli jedno vyúčtování náhrad příslušných výdajů.

Při poskytování cestovních náhrad při zahraniční části pracovní cesty se postupuje podle obdobných zásad jako v případě tuzemských pracovních cest. I při zahraniční pracovní cestě se zjišťuje výše cestovních náhrad za každou pracovní cestu samostatně, neboť u každé zahraniční pracovní cesty se pro přepočet výše náhrad z jedné měny na měnu jinou použije v etapě vyúčtování prakticky vždy jiný kurz. Výjimkou z této zásady je stanovení výše zahraničního stravného.

Pro účely tuzemské části pracovní cesty se doby před výjezdem z ČR a po návratu do ČR v tomtéž kalendářním dni sčítají. Na rozdíl od zahraničního stravného se však tuzemské stravné stanoví za každou pracovní cestu samostatně. Od 1. 1. 2012 se pro účely tuzemského stravného při zahraniční pracovní cestě nepoužije ustanovení § 163 odst. 4 zákoníku práce, tzn., že tuzemské stravné se za tuzemskou část zahraniční pracovní cesty stanoví vždy za každý kalendářní den samostatně, a to i při dvoudenní zahraniční pracovní cestě.

Přechod hranic

Pro vznik nároku na náhrady vypočítávané v cizí měně je rozhodující doba přechodu státní hranice ČR a při letecké přepravě doba odletu z ČR a příletu letadla do ČR. Dobu přechodu státní hranice je podle § 154 ZP povinen zaměstnanec oznámit zaměstnavateli při vyúčtování cestovních náhrad. Zaměstnancem uvedenou dobu překročení hranice zaměstnavatel porovná, podle druhu použitého dopravního prostředku, s údaji v jízdním řádu, knize jízd apod. V každém případě je však povinností zaměstnance při vyúčtování pracovní cesty uvést skutečný čas překročení hranice, neboť jinak nelze určit správnou výši tuzemského a zahraničního stravného.

Z ustanovení zákoníku práce, která upravují výpočet výše zahraničního stravného, je zřejmé, že při pracovních cestách, kdy zaměstnanec bude na pracovní cestě v průběhu kalendářního dne ve více než jednom cizím státě, je nutno zjistit také okamžik přechodu hranic mezi ostatními státy. V zákoníku práce však není uvedeno, jak se přitom postupuje. Nebylo by však logické, aby byl použit jiný způsob než při stanovení doby přechodu hranic ČR.

Zákoník práce také neřeší, jak se posuzuje okamžik přechodu hranic při použití lodě (trajektu) jako dopravního prostředku. Prakticky je nemožné zjistit okamžik přeplutí státní hranice lodí na moři. Pro praktické řešení takovéto situace je vhodné postupovat obdobně jako v případě použití letadel, tj. za rozhodnou dobu přechodu hranice považovat čas vyplutí lodě z přístavu (např. uvedený v lodním řádu). Pokud tedy zaměstnanec použije jako dopravní prostředek např. pro cestu z Německa do Dánska trajekt Rostock - Gedser, který vyplouvá v 11.35 hod., je zaměstnanec pro účely zahraničního stravného od tohoto okamžiku v Dánsku.

Obdobně tomu bude tak např. při použití podmořského tunelu mezi Francií a Velkou Británií. Také v tomto případě je vhodné postupovat tak, že od vjezdu do tunelu ve Francii je zaměstnanec ve Velké Británii a naopak.

V případě, kdy je v sousedních státech jiné časové pásmo (např. mezi Španělskem a Portugalskem nebo mezi Francií a Velkou Británií), je vždy rozhodují čas státu, odkud zaměstnanec vyjíždí. I při cestě po státě, ve kterém je několik časových pásem (např. Austrálie, Kanada, Rusko, USA) je vždy rozhodující místní čas. Také při použití letadla je absolutní doba letu (ve směru nebo proti směru otáčení zeměkoule) nepodstatná, opět je rozhodující příslušný místní čas.

Jízdní výdaje

Náhrada jízdních výdajů za použití dopravního prostředku veřejné hromadné dopravy nebo taxislužby se do vyúčtování zahraniční pracovní cesty zahrnuje ve výši prokázané dokladem.

Pokud zaměstnanec na žádost zaměstnavatele použije např. své soukromé vozidlo, přísluší mu základní náhrada a náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Tyto dílčí části náhrady jízdních výdajů se stanoví stejným postupem jako u tuzemské pracovní cesty. Základní náhrada se stanoví podle počtu ujetých kilometrů a sazby základní náhrady platné pro příslušný druh silničního motorového vozidla. Náhrada za spotřebované PHM se stanoví v cizí měně za všechny kilometry ujeté v zahraničí. Přitom se použije cena PHM z dokladu o jejím nákupu v zahraničí. Nemá-li zaměstnanec z vážných důvodů doklad o nákupu PHM v zahraničí, může zaměstnavatel použít cenu PHM uvedenou zaměstnancem v prohlášení o skutečně vynaložené ceně pohonné hmoty, ve kterém také uvede vážné důvody, pro které doklad o ceně nakoupené PHM nedoložil. Pokud zaměstnavatel uzná důvody uvedené zaměstnancem za vážné, může zaměstnancem uvedenou cenu pro výpočet výše náhrady za spotřebované PHM použít. Jinak stanoví tuto náhradu podle ceny PHM, která byla použita pro stanovení náhrady za spotřebované PHM pro tuzemskou část pracovní cesty.

Protože vyslání zaměstnance na dlouhodobou zahraniční pracovní cestu je zásahem do osobního života zaměstnance a jeho rodiny, měl by zaměstnavatel hradit zaměstnanci jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny a zpět. Pokud při zahraniční pracovní cestě trvající déle než 1 měsíc byla návštěva rodiny sjednána nebo určena před nástupem zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů.

O jízdních výdajích při přerušení pracovní cesty viz kapitolu Přerušení pracovní cesty.

Zahraniční stravné

Pro určení výše stravného při zahraniční pracovní cestě v cizí měně je rozhodující doba trvání pracovní cesty v zahraničí.

Výše zahraničního stravného

Zahraniční stravné se stanoví podle doby trvání zahraniční části pracovní cesty v kalendářním dni, s výjimkou více zahraničních částí více pracovních cest konaných v jednom dni. V tom případě se, podle § 170 odst. 4 zákoníku práce, doby trvající 1 hod. a více sčítají a doby, za které zahraniční stravné nepřísluší (viz níže), se pro účely tuzemského stravného přičítají k tuzemským částem příslušné pracovní cesty.

Zahraniční stravné se stanoví za každý kalendářní den samostatně, je-li však v jednom kalendářním dni uskutečněno více zahraničních pracovních cest, stanoví se zahraniční stravné, podle § 170 odst. 4 zákoníku práce, za tento kalendářní den ze součtu dob zahraničních částí všech cest, s výjimkou dob kratších než 1 hodina.

Konkrétní výše zahraničního stravného, které zaměstnanci přísluší, se určí postupem uvedeným v § 170 odst. 3, tj. postupem uvedeným v tabulce:

Kalendářní den  
Tuzemské stravné  Počet hodin v zahraničí  Zahraniční stravné  
Za cestu na území ČR
vzniklo právo na stravné
(tuzemská část ZPC, jiná ZPC
nebo jiná tuzemská PC
trvala 5 a více hod.)   
až 5 hod.
více než 5 hod.   
nepřísluší, doba trvání
příslušné cesty v zahraničí
se připočte k tuzemské části
této pracovní cesty
1/3 základní sazby   
Za cestu na území ČR
nevzniklo právo
na stravné (tuzemská část
ZPC, jiná ZPC nebo jiná
tuzemská PC trvala méně
než 5 hod.)   
méně než 1 hod.
1 až 12 hod.
více než 12 hod. až 18 hod.
více než 18 hod.   
nepřísluší, doba trvání
příslušné cesty v zahraničí se
připočte k tuzemské části této
pracovní cesty
1/3 základní sazby
2/3 základní sazby
plná základní sazba   

Pozn.: PC … tuzemská pracovní cesta, ZPC … zahraniční pracovní cesta.

Ze  znění ustanovení § 170 odst. 3 zákoníku práce je zřejmé, že na výši zahraničního stravného podstatný má vliv zejména to, zda zaměstnanci při jednodenní zahraniční pracovní cestě nebo v prvním a posledním kalendářním dni zahraniční pracovní cesty vzniklo právo na tuzemské stravné v rámci dané zahraniční pracovní cesty, jiné zahraniční pracovní cesty konané týž kalendářní den nebo jiné tuzemské pracovní cesty. Připomenout je potřeba to, že právo na tuzemské stravné zaměstnanci vzniká, pokud tuzemská pracovní cesta nebo tuzemská část zahraniční pracovní cesty trvala alespoň 5 hodin.

Je tedy zřejmé, že pochopitelnou snahou zaměstnance bude, aby tuzemská část pracovní cesty trvala vždy méně než 5 hodin. To se podaří zpravidla vždy zaměstnanci, který má pravidelné pracoviště v Praze, ale nepodaří se to asi nikdy zaměstnanci, který má pravidelné pracoviště např. v Ostravě při cestě do Německa, nebo zaměstnanci, který má pravidelné pracoviště např. v Liberci při jeho cestě na Slovensko apod.

Výše zahraničního stravného pro konkrétní kalendářní den se určí podle ustanovení § 170 odst. 2 zákoníku práce vždy ze základní sazby stanovené pro ten stát, ve kterém zaměstnanec stráví v tomto kalendářním dni nejvíce času. To znamená, že významnou roli má okamžik přechodu hranic, a to nejen hranice ČR, ale také hranic mezi příslušnými státy. Takto vypočtené stravné se nezaokrouhluje.

Základní sazby stravného

Základní sazby stravného v cizí měně stanoví pro příslušné státy každoročně vyhláškou Ministerstvo financí. Základní sazby uvedené ve vyhlášce MF platné pro příslušný rok jsou pro zaměstnavatele ve státní a příspěvkové sféře závazné, statutárním orgánům příspěvkových organizací a jejich zástupcům však lze určit stravné do výše, která přesahuje základní sazbu až o 15 %.

V podnikatelské sféře lze základní sazbu uvedenou v platné vyhlášce MF snížit až o 25 %, příp. ji zvýšit, přičemž pro zvýšení této sazby není stanovena horní hranice. Zahraniční stravné poskytnuté zaměstnanci podle sazby vyšší než uvedené v prováděcí vyhlášce však je podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP u zaměstnance příjmem, který je předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a součástí vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Jestliže zaměstnavatel zvyšuje (resp. snižuje) základní sazbu, musí ji zaokrouhlit na celé jednotky příslušné cizí měny.


Dotaz:

Zaměstnanec byl vyslán na jednodenní pracovní cestu na Slovensko. Na území ČR strávil při cestě tam a zpět dohromady 5,5 hod. a na území SR 5 hod. Má tento zaměstnanec nárok na obojí stravné? Na jaké stravné by měl zaměstnanec nárok, pokud by byl v SR tento den déle než 12 hodin?

Zpravidla každá pracovní cesta do zahraničí má tuzemskou i zahraniční část. Podle ustanovení § 166 odst. 1 ZP přísluší při zahraniční pracovní cestě zaměstnanci nejen zahraniční stravné, ale také stravné za dobu trvání pracovní cesty v ČR, a to tak, jak je uvedeno v § 163 a 170 ZP.

Zaměstnanci tedy v uvedeném případě přísluší za dobu trvání pracovní cesty na území ČR v kalendářním dni stravné ve výši uvedené ve vnitřním předpisu zaměstnavatele pro dobu trvání 5 až 12 hod., nejméně však ve výši stanovené v § 163 odst. 1 ZP upravené pro příslušný rok prováděcí vyhláškou MPSV. Vzhledem k tomu, že v uvedeném případě nestrávil zaměstnanec v zahraničí dobu delší než 5 hodin, zahraniční stravné mu podle ustanovení § 170 odst. 3 ZP nepřísluší a tato doba, tj. v uvedeném případě 5 hodin, se podle § 170 odst. 4 ZP připočte k době tuzemské části pracovní cesty.

Pokud by doba strávená v zahraničí trvala v kalendářním dni déle než 5 hod., příslušelo by zaměstnanci kromě tuzemského stravného (za 5,5 hodiny) také zahraniční stravné ve výši1/3 základní sazby platné pro Slovensko.


Dotaz:

Zaměstnanec odjel v 6.00 hod. na několikadenní zahraniční pracovní cestu do Rakouska, přičemž hranice ČR překročil v 10.45 hod. Jaké stravné a zahraniční stravné mu za tento první kalendářní den zahraniční pracovní cesty přísluší, když tento den nebyl na jiné pracovní cestě?

Nejdříve je nutno zjistit, zda zaměstnanci vzniklo právo na tuzemské stravné. Za tuzemskou část této zahraniční pracovní cesty trvající 4 hod. 45 min. zaměstnanci právo na stravné nevzniklo. Protože zaměstnanci nevzniklo v tomto kalendářním dni právo na tuzemské stravné a doba strávená v zahraničí byla tento den 13 hod. 15 min. (od 10.45 do 24.00 hod.), přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby platné pro Rakousko, tj. 2/3 ze 45 eur = 30 eur.


Dotaz:

Zaměstnanec byl na tuzemské pracovní cestě od 7.00 do 12.10 hod. V 18.00 hod. odjel na zahraniční pracovní cestu do Rakouska a hranice ČR překročil ve 20.30 hod. Jaké stravné a zahraniční stravné zaměstnanci za tento kalendářní den přísluší?

Za uvedenou tuzemskou pracovní cestu zaměstnanci přísluší stravné podle vnitřní směrnice, např. 90 Kč.

Protože zaměstnanci vzniklo v tomto kalendářním dni právo na stravné za uvedenou tuzemskou pracovní cestu a doba strávená v zahraničí nebyla tento den delší než 5 hodin, zahraniční stravné zaměstnanci nepřísluší. Tato doba (3 hod. 30 min.) se však připočítává k tuzemské části dané zahraniční pracovní cesty (2 hod. 30 min.) a zaměstnanci za součet těchto dob (tj. 6 hod.) přísluší tuzemské stravné, což v uvedeném případě je podle vnitřní směrnice např. 90 Kč.


Dotaz:

Zaměstnanec vykonal v kalendářním dni 2 zahraniční pracovní cesty. Při první cestě překročil hranice ČR za 2 hodiny od nástupu na pracovní cestu, v zahraničí byl 3 hodiny a při cestě zpět mu od překročení hranic trvala cesta na pravidelné pracoviště opět 2 hodiny. Při druhé zahraniční pracovní cestě tento den mu cesta na hranice trvala 3 hodiny, v zahraničí byl 2 hodiny a cesta z hranic zpět mu trvala 2 hodiny. Jaké stravné a zahraniční stravné mu přísluší?

Při první cestě trvala tuzemská část pracovní cesty 2 + 2 = 4 hodiny, za což právo na stravné nevzniká, při druhé pracovní cestě 2 + 3 = 5 hodin právo na stravné zaměstnanci vzniklo. V zahraničí strávil zaměstnanec tento den celkem 5 hodin, což není déle než 5 hodin, a právo na zahraniční stravné mu tak podle § 170 odst. 3 zákoníku práce nevzniklo. Protože zaměstnanci nevzniklo právo na zahraniční stravné, připočítává se podle § 170 odst. 4 ZP doba, za kterou mu právo na zahraniční stravné nevzniklo, k době rozhodné pro stanovení výše tuzemského stravného, a toto stravné tak bude zaměstnanci příslušet u první zahraniční pracovní cesty za 4 + 3 = 7 hodin a u druhé zahraniční pracovní cesty za 5 + 2 = 7 hodin.

Snížení zahraničního stravného

Pokud bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatně (bez jeho finančního přispění) během zahraniční části pracovní cesty jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře, přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře zahraniční stravné snížené, a to za každé jídlo:

 • až o 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby,

 • až o 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby,

 • až o 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Jestliže zaměstnavatel nejpozději před vysláním zaměstnance na pracovní cestu nesjedná nebo neurčí snížení zahraničního stravného o nižší než uvedenou maximální hodnotu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné snížené o uvedenou příslušnou nejvyšší hodnotu, tj. o 70 %, 35 %, příp. 25 % za jedno jídlo.

Zaměstnanci zaměstnavatele v příspěvkové sféře přísluší, na rozdíl od zaměstnance zaměstnavatele v podnikatelské sféře, za každé bezplatně poskytnuté jídlo zahraniční stravné snížené vždy:

 • o 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby,

 • o 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby,

 • o 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Současně zákoník práce v § 179 odst. 4 stanoví, že zahraniční stravné zaměstnanci zaměstnavatele v příspěvkové sféře nepřísluší, byla-li mu během zahraniční pracovní cesty, která trvá

 1. 5 až 12 hodin, poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 2. 12 až 18 hodin, poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Tento postup stanovený zákoníkem práce pro zaměstnance zaměstnavatele v příspěvkové sféře má značný význam i pro zaměstnance v podnikatelské sféře, neboť pokud zaměstnavatel v podnikatelské sféře poskytne zaměstnanci zahraniční stravné vyšší, než přísluší zaměstnanci v příspěvkové sféře, je rozdíl předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a součástí vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Kromě toho, pokud zaměstnanci přísluší zahraniční stravné snížené a zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zahraniční stravné nesnížené, není příslušná částka daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele.

Pokud je zaměstnanci na zahraniční pracovní cestě bezplatně poskytnuto v kalendářním dni jídlo charakteru snídaně, oběda či večeře v tuzemsku i v zahraničí, pak se krátí samostatně stravné tuzemské a samostatně zahraniční stravné, a to podle počtu bezplatně poskytnutých jídel v tuzemsku či zahraničí.

Kapesné

Podle ustanovení § 180 zákoníku práce může zaměstnavatel v příspěvkové sféře poskytovat zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě také kapesné, a to až do výše 40 % zahraničního stravného stanoveného podle doby strávené v kalendářním dni v zahraničí stravného bez vlivu jeho snížení za bezplatně poskytnuté jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře.

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může poskytnout zaměstnanci kapesné v neomezené výši. Pokud však bude toto kapesné vyšší, než může poskytnout zaměstnanci zaměstnavatel v příspěvkové sféře, je rozdíl podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP u zaměstnance příjmem, který je předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a součástí vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Pokud chce zaměstnavatel kapesné zaměstnanci poskytnout, musí příslušné procento kapesného stanovit ve vnitřní směrnici nebo prokazatelně před pracovní cestou. Zaměstnavatel přitom může postupovat, nebude-li porušen zákaz diskriminace, u každého zaměstnance, každé pracovní cesty a každého státu jinak.

Způsob použití kapesného nemůže zaměstnavatel zaměstnanci nařídit, protože je určeno pro soukromou potřebu zaměstnance. Jeho čerpání zaměstnanec také žádným způsobem zaměstnavateli neprokazuje.


Dotaz:

Zaměstnanec uskutečnil zahraniční pracovní cestu do Rakouska, kde první kalendářní den strávil celkem 10 hodin (hranice s Rakouskem překročil ve 14.00 hod.). Zaměstnanci byla bezplatně poskytnuta večeře. Zaměstnavatel snížení zahraničního stravného nestanovil, kapesné poskytuje zaměstnancům ve výši 40 % zahraničního stravného. Jaké kapesné bude zaměstnanci za tuto cestu poskytnuto?

Ať zaměstnanci v tomto případě vzniklo, nebo nevzniklo právo na tuzemské stravné, činí zahraniční stravné za 10 hodin strávených v zahraničí (Rakousko) 1/3 ze 45 EUR = 15,00 EUR.

Za jedno bezplatně poskytnuté jídlo se snižuje zahraniční stravné stanovené ve výši 1/3 základní sazby o 70 %, a činí tak po snížení (1– 0,70) x 15,00 = 4,50 EUR.

Kapesné se stanoví ze zahraničního stravného bez vlivu bezplatně poskytnutého jídla a v uvedeném případě tak činí 40 % z 15 EUR, tj. 6 EUR.

Poskytnutí zálohy na zahraniční pracovní cestu

Stejně jako u tuzemské pracovní cesty je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyslanému na zahraniční pracovní cestu poskytnout zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud se s ním nedohodne, že záloha poskytnuta nebude. Případné neposkytování záloh na pracovní cesty nelze stanovit ve vnitřním předpisu ani sjednat v kolektivní smlouvě, protože vždy jde o individuální dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tato dohoda však nemusí být písemná.

Záloha může být zaměstnanci poskytnuta zapůjčením platební karty, cestovním šekem anebo v hotovosti v dohodnuté měně. Je-li záloha poskytována v hotovosti, měla by být v zásadě poskytnuta v měně státu, kam byl pracovník na pracovní cestu vyslán, nikoliv v měně, ve které se vypočítává stravné. Jestliže je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu např. do Polska, pro které je vyhláškou Ministerstva financí stanovena sazba zahraničního stravného v eurech, neznamená to, že zaměstnanci musí být poskytnuta záloha v eurech, právě naopak by měla být poskytnuta ve zlotých (na ubytování, jízdní výdaje, nutné vedlejší výdaje apod.). Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy prakticky v kterékoliv jiné měně (tedy i v Kč), která je ve státě, kam byl zaměstnanec na pracovní cestu vyslán, volně směnitelná. Jinak by záloha v podstatě neměla žádný smysl. Poskytnutí platební karty zaměstnanci je v řadě případů velmi výhodné pro zaměstnance i pro zaměstnavatele, protože zaměstnanec má neustále k dispozici potřebné prostředky a zaměstnavatel má i při dlouhodobé pracovní cestě pravidelný přehled o konkrétních výdajích zaměstnance, včetně dokladu, ze kterého je zřejmý příslušný směnný kurz.

Poskytnutí zálohy zaměstnanci v cizí měně je nutno provést prostřednictvím pokladny s cizí měnou (tzv. valutová pokladna), kterou účetní jednotka pro tyto účely musí mít v souladu s účetními předpisy zřízenu a správně vedenu.

Při poskytování zálohy nejde o zálohu jen na stravné či kapesné, jak se někteří zaměstnavatelé domnívají, ale o zálohu na všechny druhy cestovních náhrad. Cestovními náhradami jsou náhrada jízdních výdajů, výdajů za ubytování, nutných vedlejších výdajů, zahraniční stravné a kapesné. Zaměstnanec však na pracovní cestě v zahraničí bude často hradit i jiné než uvedené výdaje (tj. jiné výdaje, než za které jsou mu poskytovány cestovní náhrady), např. nákup PHM do služebního vozidla, nákup materiálu, zboží, dále bude hradit služby, jako je mytí či oprava vozidla, apod. Tyto výdaje však nejsou cestovními náhradami, protože mají zcela jiný charakter. Neměly by tedy být vyúčtovávány společně s cestovními náhradami a ani by o nich nemělo být účtováno na účtu cestovních náhrad. Na tyto výdaje by měl zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci také zálohu, ale vzhledem k jejímu odlišnému charakteru samostatně, jiným výdajovým pokladním dokladem, nebo alespoň účetně ošetřeným zaúčtováním na samostatný analytický účet. Způsob jejího vyúčtování totiž není zpravidla shodný s postupy platnými pro vyúčtování cestovních náhrad. Protože v praxi se však často takto nepostupuje a záloha je i v uvedených případech zaměstnanci poskytnuta pouze jedna (jedním dokladem), bez rozlišení, jaká částka je poskytnuta jako záloha na cestovní náhrady a jaká na ostatní výdaje, je vhodné vypořádat se zaměstnancem nejdříve výdaje, které vynaložil na tyto platby, a až zůstatek zálohy považovat za zálohu na cestovní náhrady.

Vyúčtování cestovních náhrad

Lhůty

Podle § 183 odst. 3 ZP je zaměstnanec povinen do deseti pracovních dnů po ukončení pracovní cesty, nedohodne-li se zaměstnavatelem jinou lhůtu, předložit zaměstnavateli všechny doklady nezbytné k provedení vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Jako součást vyúčtování musí zaměstnanec uvést také časový průběh pracovní cesty a u zahraniční pracovní cesty také dobu překročení státních hranic příslušných států. Nejvhodnějším způsobem je opět vyplnění tiskopisu, který obsahuje místo pro uvedení příslušných údajů a všech druhů náhrad. Je však vnitřní záležitostí zaměstnavatele, zda (příp. jaký) tiskopis k tomuto účelu používá.

Je zejména v zájmu zaměstnavatele, aby zaměstnanec svým podpisem potvrdil správnost uvedených údajů, zejména údajů o časovém průběhu pracovní cesty a o tom, zda mu byla či nebyla poskytnuta bezplatně strava (který den a která jídla - snídaně, oběd, večeře).

Po předložení všech dokladů zaměstnancem je podle § 183 odst. 5 zákoníku práce zaměstnavatel povinen do deseti pracovních dnů, nedohodne-li se zaměstnancem jinou lhůtu, uspokojit nároky zaměstnance týkající se příslušné pracovní cesty (rozdíl proti poskytnuté záloze).

Veškeré doklady týkající se cestovních náhrad musí zaměstnavatel uschovat pro případnou kontrolu, nejlépe opět jako přílohu příslušného tiskopisu.

Uvedené desetidenní lhůty stanovené ustanovením § 183 odst. 3 a 5 zákoníku práce pro předložení dokladů, vyúčtování a vypořádání cestovních náhrad jsou lhůty, které lze dohodou změnit. Opět však jde o individuální dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a tuto dohodu nelze nahradit nařízením ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. Nedodržení uvedených lhůt neznamená zánik nároku zaměstnance na náhradu cestovních výdajů.

Žádným zákonným předpisem není stanovena povinnost zaměstnance přiložit k vyúčtování písemnou zprávu z pracovní cesty. Je plně v kompetenci zaměstnavatele určit, v kterých případech, příp. i jakou formou, vypracovanou zprávu vyžaduje.

Zjištění výše přeplatku a doplatku

Při vyúčtování zahraniční pracovní cesty má významnou úlohu záloha poskytnutá zaměstnanci na cestovní náhrady. Tato záloha se vyúčtovává (nezaměňovat s vypořádáváním) v měně, ve které byla zaměstnanci poskytnuta. Postup při vyúčtování zálohy je však závislý také na tom, zda skutečný nárok zaměstnance na cestovní náhrady týkající se zahraniční části pracovní cesty je vyšší nebo nižší než poskytnutá výše zálohy (tzn. má-li zaměstnanec „doplatek” nebo „přeplatek”):

 • v případě, kdy zaměstnanci byla poskytnuta záloha vyšší, než je jeho nárok na cestovní náhrady, vrací zaměstnanec zaměstnavateli příslušnou částku (přeplatek):

  • v měně, ve které mu byla poskytnuta záloha,

  • v měně, na kterou poskytnutou měnu v zahraničí směnil,

  • v české měně,

  • v jakékoli kombinaci uvedených měn;

 • v případě, že byla zaměstnanci poskytnuta nižší záloha, než je skutečná výše cestovních náhrad, proplácí se doplatek zaměstnanci v české měně, příp. v jiné dohodnuté měně.

Vyžadovat na zaměstnanci vrácení přeplatku v měně, ve které mu byla poskytnuta záloha na zahraniční pracovní cestu, když veškerou zálohu směnil na měnu státu, do kterého byl zaměstnavatelem na pracovní cestu vyslán, je krajně nevhodné. Aby takovému požadavku zaměstnavatele zaměstnanec vyhověl, musel by tuto měnu směnit v tuzemské bance či směnárně na měnu, ve které mu byla poskytnuta záloha, což se mu, pokud mu např. zbyly drobné částky anebo exotická měna, zpravidla nepodaří uskutečnit. Proto je nezbytné umožnit zaměstnanci vrátit přeplatek v té měně (měnách) a částkách, které mu po návratu z pracovní cesty zbyly. Zaměstnavatel pak takovéto částky použije jako zálohu na pracovní cestu jiného zaměstnance, příp. je nabídne k odkoupení v souladu s devizovým zákonem bance, resp. u exotických měn jinému zájemci, případně je po čase zlikviduje.

Zaokrouhlování

Přeplatek anebo část přeplatku, který se týká příslušné pracovní cesty a který zaměstnanec zaměstnavateli vrací v české měně, se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Stejně tak se na celé koruny nahoru zaokrouhluje doplatek poskytovaný za příslušnou pracovní cestu zaměstnanci v české měně (viz § 183 odst. 3 a 5 zákoníku práce). Příslušné částky v cizích měnách se nezaokrouhlují.

Používání kurzů

Aby bylo možno zjistit, zda zaměstnanec má doplatek nebo přeplatek, musí být provedeno srovnání poskytnuté zálohy s nárokem zaměstnance na celkovou výši cestovních náhrad ve stejné měně, ve které byla záloha poskytnuta. Pokud byla zaměstnanci poskytnuta záloha ve více měnách, je pro uvedený účel nejvhodnější výši zálohy i nároku zaměstnance přepočíst na jednu z těchto měn.

Nároky zaměstnance na cestovní náhrady se stanoví vždy v příslušných měnách a poté se přepočtou na měnu, ve které byla zaměstnanci poskytnuta záloha. Pro přepočet měn se přitom použijí kurzy uvedené v ustanoveních § 183 a § 184 zákoníku práce.

Upozornění

Je výrazný rozdíl mezi použitím kurzů pro přepočet nároku zaměstnance na náhrady cestovních výdajů z jedné měny na jinou měnu a použitím kurzů pro účtování o takto vypočtených částkách, tj. pro účtování o uskutečnění příslušných účetních případů.

Výpočet výše doplatku nebo přeplatku není ještě účetním případem, a proto nelze pro uvedené zjištění výše nároku zaměstnance na náhradu cestovních výdajů, a tedy na výši doplatku či přeplatku, v zásadě použít kurz, který účetní jednotka používá ve svém účetnictví, ani kurz, kterým příslušnou měnu od devizového místa (banky, směnárny) nakoupila. Takové kurzy použije účetní jednotka (v souladu s účetními předpisy) pro účtování o účetním případu, tj. např. o pohybu prostředků ve valutové pokladně, nikoliv však k výpočtu výše uvedeného nároku (doplatku, přeplatku) zaměstnance.

Kurzy pro určení výše cestovních náhrad

Pro přepočet výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady (doplatku či přeplatku) zjištěné v cizí měně na jinou cizí měnu (nebo na Kč), tj. pro zjištění výše částek, které budou se zaměstnancem vypořádávány (a o kterých bude následně jinými kurzy účtováno), se použijí kurzy uvedené v ustanoveních § 183 a § 184 zákoníku práce, tj. v případě, kdy:

a) zaměstnanci byla poskytnuta záloha na cestovní náhrady

 • kurz z dokladu o směně poskytnuté měny v zahraničí a

 • kurzy ČNB platné v den poskytnutí zálohy,

b) zaměstnanci nebyla záloha poskytnuta

 • kurzy ČNB platné v den nástupu na zahraniční pracovní cestu.

Případný poplatek za směnu poskytnuté měny v zahraničí (doložený dokladem) je nutným vedlejším výdajem souvisejícím s pracovní cestou, který je součástí náhrad cestovních výdajů, jež zaměstnavatel se zaměstnancem řádně vyúčtuje.

Pokud zaměstnanec smění poskytnutou měnu před odjezdem do zahraničí v tuzemsku, nelze k uvedeným přepočtům použít kurz, kterým byla příslušná měna směněna na měnu jinou, neboť nejde o směnu provedenou v zahraničí. Případný poplatek za směnu je však také nutným vedlejším výdajem.

Pro zjištění použitelného kurzu není důležité, jak vysokou částku příslušné měny, ve které mu byla záloha poskytnuta, zaměstnanec směnil, ale to, že ji směnil v zahraničí.


Dotaz:

Jak máme postupovat v případě, kdy zaměstnanci nemohla být z časových důvodů poskytnuta záloha na zahraniční pracovní cestu?

Řešení:

Pokud záloha zaměstnanci na zahraniční pracovní cestu poskytnuta nebyla, jde o případ, kdy bude mít zaměstnanec nárok na doplatek, který mu bude poskytnut v české měně, příp. v jakékoliv jiné dohodnuté měně. Pro přepočet tohoto nároku se použije v tomto případě vždy pouze kurz ČNB platný v den odjezdu na pracovní cestu.

Po návratu z pracovní cesty byl zjištěn nárok zaměstnance na náhrady cestovních výdajů, např. 168,50 EUR. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci tento doplatek v Kč, přičemž k přepočtu na Kč použije kurz ČNB platný v den odjezdu (např. 25,140 Kč/EUR). Po přepočtu tak doplatek činí: 168,50 EUR x 25,140 = 4 236,09 Kč, tj. po zaokrouhlení na celé Kč nahoru 4 237 Kč.

Č.   Obsah účetního případu   Částka
v Kč   
Zaúčtování   
1.   Vyúčtování pracovní cesty
(likvidace cestovního dokladu)   
4 237,00   512/333   
2.   Doplatek cestovních náhrad zaměstnanci   4 237,00   333/211.A(CZK)   


Dotaz:

Zaměstnanec byl vyslán na zahraniční pracovní cestu do Göteborgu ve Švédsku. Jako dopravní prostředek použil zaměstnanec služební automobil, a to po trase Brno - Rostock - Gedser - Helsingor - Helsingborg - Göteborg. Jak má určit zaměstnanec okamžik překročení hranice mezi Německem a Dánskem a mezi Dánskem a Švédskem, když v úsecích Rostock - Gedser a Helsingor - Helsingborg použil trajekt?

Řešení:

Zákoník práce neřeší, jak se posuzuje okamžik přechodu státních hranic třetích zemí při použití lodě (trajektu) jako dopravního prostředku. Protože je prakticky nemožné zjistit okamžik přeplutí státní hranice lodí na moři, doporučuji pro praktické řešení použít obdobného postupu, jaký se používá v případě použití letadel, kdy také nelze objektivně zjistit okamžik přechodu hranice, tzn. za rozhodnou dobu přechodu hranice považovat čas vyplutí (při cestě zpět připlutí) lodi (trajektu) z přístavu. Použije-li tedy zaměstnanec jako dopravní prostředek např. trajekt Warnemünde - Gedser, který vyplouvá v 11.35 hod., je pro účely stanovení výše stravného od tohoto okamžiku v Dánsku a od okamžiku vyplutí trajektu z Helsingoru je zaměstnanec ve Švédsku.


Dotaz:

Může být řidiči mezinárodní kamionové dopravy proplaceno použití sprchy (2 EUR), pračky (5 EUR), příp. autohofu (10 EUR) při delší zahraniční pracovní cestě? Upravuje to nějaký předpis?

Řešení:

Jedním z druhů náhrad výdajů, který zaměstnanci při pracovní cestě přísluší, je podle § 156 ZP, resp. § 166, náhrada nutných vedlejších výdajů.

Podle ustanovení § 171 a § 164 zákoníku práce poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradu nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnanec prokáže dokladem. Ve výjimečných případech, kdy zaměstnanec nemůže příslušný výdaj doložit dokladem, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradu výdajů ve výši odpovídající ceně obvyklé v době a místě konání pracovní cesty.

Otázku osobní očisty (mytí) zaměstnanců po skončení práce zákoník práce neřeší. Zpravidla se takovéto mytí běžně provádí v objektu zaměstnavatele a na jeho náklady. To tedy také znamená, že v případě řidiče na pracovní cestě by mohly být také výdaje na jeho očistu považovány za nutné vedlejší výdaje a jako takové mu uhrazeny. Stejně tak lze postupovat v případě úhrady za použití pračky k praní prádla zaměstnance na dlouhodobé pracovní cestě, příp. dalších služeb poskytovaných u tzv. autohofu.

U nutných vedlejších výdajů však vždy záleží na posouzení příslušného případu zaměstnavatelem. Jestliže např. poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě kapesné, mohl by zaměstnavatel vycházet z toho, že kapesné je určeno pro soukromou potřebu zaměstnance, a tedy také na použití sprchy, praní prádla apod.

 
.

Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“):


KONTAKTY:

Kontaktná adresa:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. 
Železničiarska 13 
P.O.BOX 323 
Bratislava 814 99 

IČO: 35730129 
Sídlo podnikania: Železničiarska 13 
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B

Email: info@dashofer.sk

Telefón: 02/33 00 55 55

Fax: 02/33 00 55 50

Banka:                  UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu:           1003625000/1111

IBAN:                    SK3611110000001003625000

SWIFT:                 UNCRSKBX

I.

Vymedzenie všeobecných pojmov

 1. vydavateľstvo- spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom: Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, IČO: 35 730 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15765/B, ponúkajúca a poskytujúca produkt;
 2. zákazník- fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý si objedná produkt;
 3. fyzická osoba- osoba, ktorá pri uskutočňovaní objednávky nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania;
 4. podnikateľ- podnikateľom sa rozumie najmä každá právnická osoba v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku, jednotka územnej samosprávy ako aj iný subjekt vymedzený osobitným právnym predpisom. Podnikateľom sa rovnako rozumie aj osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba zapísaná v živnostenskom registri, osoba ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia ako aj fyzická osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu, ktorá je zapísaná do osobitnej evidencie.
 5. produkt- akýkoľvek produkt patriaci do portfólia vydavateľstva, ktorý je vydávaný vydavateľstvom v tlačenej či on-line podobe, služba či médium. Produktom sa rozumie najmä: tlačená príručka, on-line knižnica, on-line príručka, on-line časopis, on-line kurz, časopis, brožúra, on-line seminár, on-line video, videoseminár, telefonický servis, ako aj produkt na CD, USB alebo inom nosiči dát;
 6. stav techniky- za stav techniky sa považuje každá elektronická vymoženosť, ktorá bola na verejnosti uvedená, bez ohľadu na to či sa jej poskytuje priemyselno-právna ochrana;
 7. strany- vydavateľstvo a zákazník;
 8. ponuka produktu- ponuka produktu zo strany vydavateľstva predstavuje návrh na uskutočnenie objednávky a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vydavateľstva;
 9. objednávka- prejav vôle zákazníka smerujúci k zakúpeniu zákazníkom vybraného produktu;
 10. uskutočnenie objednávky- odoslanie objednávky vydavateľstvu prostredníctvom on-line formulára;
 11. uzavretie kúpnej zmluvy- kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zo strany vydavateľstva;
 12. účet- bankový účet vydavateľstva;
 13. zaplatenie kúpnej ceny produktu- zaplatením kúpnej ceny produktu sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet vydavateľstva, a to aj v prípade platby na dobierku (na pošte, kuriérovi), na základe faktúry (ktorá bola doručená spolu s tovarom zákazníkovi poštou alebo kuriérom) či na základe predfaktúry. V prípade osobnej kúpy na adrese vydavateľstva sa za zaplatenie produktu považuje okamih prevzatia kúpnej ceny zamestnancom, prípadne inou poverenou osobou vydavateľstva;
 14. nákup na splátky- nákup produktu s postupným splácaním kúpnej ceny, a to na základe predchádzajúcej písomnej dohody s vydavateľstvom.
 15. poštová preprava- poštovou prepravou sa rozumie preprava produktu poštovým doručovateľom.

 Pojmy sú v texte použité v príslušnom gramatickom tvare.

 II.

Všeobecné úvodné ustanovenia

Všetky vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. (ďalej „Občiansky zákonník“) v znení neskorších predpisov, ak je zákazník spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, t. j. ak ide o zákazníka, ktorý pri uzatváraní zmluvy a jej plnení nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že zákazník pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, vzťahy medzi vydavateľstvom a zákazníkom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. BOX 5, 820 07 Bratislava.

Predmetom činnosti vydavateľstva je vytvorenie, vydanie, ponuka a dodanie produktu objednaného zákazníkom. Všetky práva k produktom, najmä autorské právo, licenčné právo a právo priemyselného vlastníctva sú vo výhradnom vlastníctve vydavateľstva. Tieto práva sú chránené tak zákonom č. 185/2015 Z. z.  (Autorský zákon) v platnom znení ako aj predpismi upravujúcimi ochranu priemyselných práv v platnom znení. Všetky práva vydavateľstva sú vyhradené, a to najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad produktu. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva nesmie byť žiadna časť produktu šírená, a to akoukoľvek dostupnou formou s prihliadnutím na súčasný stav techniky (hlavne tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným prístupným spôsobom). Zároveň nesmie byť žiaden z produktov, a to ani jeho časť šírený pomocou použitia elektronických off-line systémov, a za ich pomoci alebo prostredníctvom nich spracovaný, šírený alebo ukladaný do pamäti.

 1. Ponuka produktu predstavuje návrh na začatie zmluvného jednania. Tento návrh nie je záväzný tak pre zákazníka  ako pre vydavateľstvo, nakoľko to môže kedykoľvek, až do času uvedeného v čl. III ods. 2 Všeobecných obchodných podmienok,  túto ponuku zrušiť.  Uskutočnenie objednávky zo strany zákazníka sa považuje sa návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom ide o prejav vôle zákazníka smerujúci k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku uskutoční zákazník prostredníctvom on - line formulára  na príslušnej webovej adrese vydavateľstva. Odoslanie objednávky predstavuje prvý krok zákazníka k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Objednávku potvrdzuje vydavateľstvo, o jej potvrdení informuje e-mailom zákazníka. Okamihom potvrdenia objednávky vydavateľstvom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka sa tak stáva záväznou. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

III.

Práva a povinnosti vydavateľstva

 1. Vydavateľstvo má právo meniť portfólio svojich produktov, a to kedykoľvek, s prihliadnutím na aktuálny záujem zákazníkov.
 2. Vydavateľstvo má právo stiahnuť produkt z portfólia až do času potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Vydavateľstvo je oprávnené uplatňovať vlastnícke právo k produktu až do času jeho prevzatia zákazníkom. V prípade nákupu na splátky je vlastníkom produktu vydavateľstvo až do zaplatenia celej kúpnej ceny. V prípade predaja produktu s možnosťou jeho testovania je vydavateľstvo vlastníkom tohto produktu aj po jeho odovzdaní zákazníkovi a po zaplatení celej kúpnej ceny.  Ak zákazník prejaví záujem o ním testovaný produkt, vlastnícke právo k nemu nadobúda podľa dohody medzi ním a vydavateľstvom.
 4. Vydavateľstvo je oprávnené upravovať cenu jednotlivých produktov, a to až do času uskutočnenia objednávky zo strany zákazníka.
 5. Vydavateľstvo má právo meniť podobu nosiča aktualizácie.
 6. Vydavateľstvo spracúva osobné údaje zákazníka na základe jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na marketingový výskum, reklamu, teleslužby a na nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty vydavateľstva. a to na dobu 3 rokov od poskytnutia súhlasu, a na základe týchto mu s jeho súhlasom pravidelne zasielať informácie o nových produktoch, prípadne zákazníkom už zakúpených, avšak aktualizovaných produktoch.
 7. Vydavateľstvo má právo nepotvrdiť objednávku zákazníkovi z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 8. Vydavateľstvo je oprávnené odoslať produkt zákazníkovi až po úplnom zaplatení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 10 dní od dňa zaplatenia kúpnej ceny zákazníkom. To platí aj v prípade osobného predaja, kedy je vydavateľstvo oprávnené odovzdať zákazníkovi produkt až po zaplatení celej kúpnej ceny. Výnimku tvorí nákup na splátky, ktorý však musí byť dohodnutý vopred. Nákup na splátky je možný len u zákazníka – podnikateľa. 
 9. Vydavateľstvo nesie zodpovednosť za prípadné vady produktu až do jeho odovzdania zákazníkovi, týmto okamihom prechádza na zákazníka zodpovednosť za prípadné vady produktu. Ak sa produkt zasiela zákazníkovi poštou, zodpovednosť za prípadné vady produktu prechádza na zákazníka okamihom odovzdania produktu na poštovú prepravu.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy, v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu, zo strany zákazníka je vydavateľstvo povinné toto odstúpenie rešpektovať a nezasielať objednaný produkt zákazníkovi.
 11. Vydavateľstvo je povinné vrátiť zákazníkovi finančné prostriedky v prípade duplicitne uhradenej faktúry, a to na to isté číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky pripísané.
 12. Vydavateľstvo nezodpovedá za oneskorené dodanie produktu zavinené subjektmi poštovej prepravy alebo uvedením neprávnej adresy zákazníkom.
 13. V prípade omeškania so zaplatením ceny predplatného je vydavateľstvo oprávnené požadovať od zákazníka úrokov z omeškania v zmysle ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., a v prípade, ak je zákazníkom podnikateľ, aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle ust. § 369c 1 Obchodného zákonníka.

 IV.

Práva a povinnosti zákazníka, platobné podmienky, dodacie podmienky

 1. Potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v čase od potvrdenia objednávky do zaplatenia kúpnej ceny produktu a to písomne. Pri odstúpení je potrebné uviesť dôvod odstúpenia. Bez udania dôvodu môže zákazník objednávku zrušiť až do jej potvrdenia vydavateľstvom, a to buď telefonicky alebo e-mailom.
 2. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu bezhotovostným prevodom v lehote uvedenej v zálohovej faktúre alebo faktúre a na účet v nej uvedený.
 3. Zákazník je oprávnený zvoliť si doručenie produktu poštou, kuriérom alebo osobný odber produktu. Ceny za doručenie jednotlivých produktov budú zarátané do celkovej ceny za objednaný produkt. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť doručenia produktu poštou, alebo kuriérom predstavujú náklady za doručenie sumu vo výške 3 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade ak si zákazník zvolí možnosť osobného odberu produktu, predstavujú náklady súvisiace s osobným odberom sumu vo výške 0 €. Poštovné za ročné predplatné tlačeného časopisu je účtované sumou 30 €, ktorá bude zarátaná do celkovej ceny produktu. V prípade on-line produktov bude účtovaný manipulačný poplatok 2,50 €, ktorý bude zarátaný do celkovej ceny produktu. Prístupové údaje budú zaslané zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 4. Zákazník je povinný prevziať ním objednaný produkt. V prípade neprevzatia produktu zákazník zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 5. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu produktu riadne a včas, najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. V prípade osobného odberu na adrese vydavateľstva je povinný vykonať úhradu ihneď. V prípade doručovania produktu poštou alebo kuriérom je povinný urobiť tak ihneď, pokiaľ bol tovar objednaný na dobierku. Nedodržaním tejto povinnosti vzniká vydavateľstvu právo pohľadávku uplatniť na súde.
 6. Zákazník má právo a povinnosť skontrolovať si doručovaný produkt ešte pred uhradením kúpnej ceny.
 7. Zákazník sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie údaje k video a on-line produktom tretím osobám. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá jeho konaním vznikla vydavateľstvu.
 8. Ak si zákazník zakúpi produkt, ku ktorému sa viaže ročné predplatné, má právo využívať bezplatný odpovedný servis.
 9. Zákazník má právo, pri vybraných produktoch, využiť nákup na splátky, a to na základe písomnej dohody s vydavateľstvom.
 10. Zákazník je povinný uviesť adresu, na ktorej bude zastihnuteľný v čase doručovania a úplné kontaktné údaje na doručovanie.
 11. Zákazník je povinný oznámiť vydavateľstvu zmenu adresy a kontaktných údajov, a to najmä v prípade platby produktu na splátky.
 12. Zákazník má právo na vrátenie finančných prostriedkov v prípade duplicitnej úhrady faktúry na číslo účtu, z ktorého boli finančné prostriedky zaslané.
 13. Zákazník má právo klásť zamestnancom otázky ohľadom systému zasielania produktov, ich platenia a pod. v každý pracovný deň v čase od 8:00 do 16:00 prostredníctvom telefónneho čísla: 02/33 00 55 55.
 14. Zákazník má k dispozícii službu chat na internetových stránkach vydavateľstva v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.
 15. Ak nie je dohodnuté inak, môžu byť všetky oznámenia adresované zákazníkovi vydavateľstvom  posielané vo forme elektronickej správy (emailom) adresované na emailovú adresu zákazníka, ktorú poskytol vydavateľstvu. Vydavateľstvo je tiež oprávnené zasielať zálohové faktúry a daňové doklady zákazníkovi elektronicky, prípadne poštou.

 V.

Osobitné ustanovenie k právam a povinnostiam zákazníka - fyzickej osoby v postavení spotrebiteľa

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie sporov

 1. Pre účely článku V. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie kupujúci, ktorý vo vzťahu k Vydavateľstvu vystupuje v postavení spotrebiteľa. Ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa tak nevzťahujú na kupujúceho v postavení podnikateľa.
 2. Na zákazníka v postavení spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ustanovenia vymedzené v čl. IV.
 3. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu. Odstúpiť od zmluvy je možné iba písomne, a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy vydavateľstvu. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto bodu v nasledovných prípadoch:
 • ak ide o predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • ak ide o predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • NA STIAHNUTIE:  Formulár na odstúpenie od zmluvy do 14 dní
 1. Zákazník, ktorý odstúpil od zmluvy v súlade s čl. V. ods. 2  má právo na vrátenie finančných prostriedkov od vydavateľstva, ktoré tieto v súvislosti s produktom prijalo, a to spôsobom, ktorý pri platbe on sám zvolil (ak zákazník platil prevodom z účtu, finančné prostriedky budú zaslané na ten istý účet, z ktorého boli odoslané).
 2. Ak od zmluvy odstúpi zákazník, ktorému bol doručený produkt, ktorý je v inej ako on-line forme, je zákazník povinný tento produkt na vlastné náklady vrátiť vydavateľstvu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Zákazník sa môže obrátiť na vydavateľstvo so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľstvo vybavilo jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že vydavateľstvo porušilo jeho práva. Ak vydavateľstvo na žiadosť zákazníka odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní od jej odoslania, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi vydavateľstvom a zákazníkom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorý si môžete stiahnuť TU. Subjekt ARS môže od zákazníka požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má zákazník. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VI.

Ustanovenia k jednotlivým produktom

 1. Na produkt, akým je videoknižnica, on-line knižnica, on-line príručka, on-line zákon alebo on-line časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení, a teda po zaplatení kúpnej ceny produktu bude produkt zákazníkovi sprístupnený zaslaním jeho prihlasovacích údajov, ktoré pozostávajú z mena a hesla. Zároveň bude zákazníkovi vystavený daňový doklad v podobe faktúry, ktorý mu bude zaslaný na začiatku obdobia predplatného. Tento daňový doklad mu bude zaslaný poštou. Darček nie je nárokovateľný a vydavateľstvo si vyhradzuje právo meniť druh a značku darčeku. Darček bude zákazníkovi zaslaný kuriérom po úhrade zálohovej faktúry. Ak si zákazník - podnikateľ zakúpil produkt na splátky, po obdržaní darčeka a po tom, ako vydavateľstvo obdrží potvrdenie o prijatí darčeka,  sa zákazník zaväzuje uhradiť celú kúpnu cenu produktu. V opačnom prípade mu bude účtovaný sankčný poplatok vo výške trhovej ceny darčeka vrátane DPH, pričom ide o cenu darčeka, ktorú mal v čase jeho odovzdania zákazníkovi.

  Vydavateľstvo vyhlasuje, že

  • informácie poskytnuté a sprístupnené v on-line produktoch majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním,
  • ak sú týmito informáciami právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR. Ak sú týmito informáciami záznamy z Obchodného vestníka a Vestníka verejného obstarávania, vydavateľstvo poskytuje informácie z oficiálnych zdrojov bez úprav a zásahov,
  • vydavateľstvo nezodpovedá za funkčnosť odkazov na iné internetové stránky.
 2. Na produkt, akým je tlačená príručka alebo softvér sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Najneskôr do 14 dní po objednaní produktu zákazníkom a následnom potvrdení objednávky bude zákazníkovi zaslaná zálohová faktúra. Najneskôr do 30 dní po jej uhradení bude zákazníkovi zaslaný produkt. Aktualizácie českých publikácií je možné odoberať len formou ročného predplatného, s možnosťou využitia zvýhodnenej ponuky stanovenej vydavateľstvom. Produkty sú zasielané prostredníctvom pošty na dobierku alebo kuriérom spolu s faktúrou. Po zakúpení základného diela bude zákazníkovi zaslaná aktualizácia, ktorú má právo neodoberať. Aktualizáciu je potrebné zaslať späť do vydavateľstva. Odber je však potrebné zrušiť písomne.  
 3. Na produkt, akým je časopis sa vzťahuje ročné predplatné, a teda predplatné na 12 mesiacov. Prvé číslo bude zaslané zákazníkovi spravidla do 30 dní po potvrdení objednávky spolu s archívom a faktúrou na zákazníkom uvedenú adresu, najneskôr do 30 dní od dňa vydania najnovšieho čísla. Podľa pravidelnosti daného časopisu (2-týždenne alebo mesačne) bude zákazníkovi poštou zaslané najnovšie vydané číslo po dobu ročného predplatného. Faktúra - daňový doklad bude vystavená na začiatku obdobia predplatného a zaslaná poštou.  
 4. V prípade produktu, akým je PDF súbor bude zákazníkovi zaslaný daňový doklad v podobe faktúry spolu s elektronickým dokumentom, ktorý má podobu PDF súboru.
 5. V prípade produktu, akým je on-line kurz platí, že objednávka sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Produkt bude zákazníkovi sprístupnený najneskôr do 10 dní po úhrade zálohovej faktúry, a to zaslaním prihlasovacích údajov (mena a hesla). Daňový doklad v podobe faktúry bude vystavený na začiatku obdobia predplatného, a bude zákazníkovi zaslaný poštou. Pri on-line kurze budú zákazníkovi jednotlivé lekcie sprístupnené v ním zvolených intervaloch. Zákazníkovi bude on-line kurz prístupný po celú dobu zaplateného predplatného.
 6. Platby za objednaný tovar sa realizujú v mene EUR, bezhotovostným prevodom.
 7. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Nenahrádza odborné poradenstvo a má výlučne informatívny charakter. Samotný hovor, počas ktorého je poradenstvo poskytované je spoplatnený sadzbou 0,60 EUR/minútu. Po ukončení hovoru je zákazníkovi vystavená faktúra, ktorej výška závisí od dĺžky samotného hovoru. 

 VII

Ustanovenie o vylúčení zodpovednosti vydavateľstva za vzniknutú škodu

 1. Zákazník berie na vedomie, že vydavateľstvo nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom zákazníka na základe informácií, ktoré sú obsahom akéhokoľvek produktu ponúkaného vydavateľstvom a zakúpeného zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému odborníkom osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám osobné údaje zákazníka.
 2. Spoločnosť Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., so sídlom Železničiarska 13, 811 04 Bratislava ako prevádzkovateľovi (ďalej len „vydavateľstvo“) spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“),  . Jedná sa o údaje uvedené v objednávke produktu alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia udeľuje zákazník – fyzická osoba na 3 roky odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 3. Vydavateľstvo zároveň spracováva osobné údaje okrem na právnom základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia aj na právnom základe zmlúv v rozsahu potrebnom pre ich plnenie zo strany vydavateľstva (napr. doručovanie a spracovanie objednávok) v zmysle čl. 6. ods. 1 písm. b) nariadenia a na základe oprávneného záujmu (napr. priamy marketing) .
 4. Zákazník súhlasí s tým, že vydavateľstvo je oprávnené počas trvania súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov tieto osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä s Nariadením, s použitím automatizovaných aj neautomatizovaných prostriedkov zhromažďovať, spracúvať a používať za účelom:
 • použitia osobných údajov pre automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom ponuky tovarov a služieb vydavateľstva, informovania, najmä, avšak nielen výlučne o nových produktoch vydavateľstva, zasielania newslettera a za účelom priameho marketingu.
 1. Zákazníkovi sú pred poskytnutím osobných údajov v týchto všeobecných obchodných podmienkach poskytnuté informácie v zmysle § čl. 13 Nariadenia.
 2. Udelením súhlasu zároveň zákazník berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, a že má práva v zmysle čl. 12 a nasl. Nariadenia.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom, akým bol poskytnutý
 4. Vydavateľstvo sa zaväzuje, že nebude spracúvať osobné údaje spôsobom, ktorý odporuje dobrým mravom ani spôsobom obchádzajúcim súčasne platné všeobecne záväzné právne predpisy.

 IX.

Výpoveď predplatného

 Zákazník má právo objednané predplatné zrušiť formou výpovede predplatného.

 1. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 2. Ak zákazník predplatné písomne nevypovie v lehote uvedenej v čl. IX ods. 1, predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, a teda o ďalších 12 mesiacov.
 3. Zákazník súhlasí, že v prípade, ak vypovie predplatné po lehote uvedenej v čl. VI ods. 2, môže si vydavateľstvo účtovať storno poplatok až do výšky 3-mesačného predplatného z celkovej    sumy na faktúre. Zároveň však počas tohto obdobia budú zákazníkovi fyzické produkty po     dobu 3 mesiacov doručované. Ak ide o on-line produkt, počas tohto 3-mesačného obdobia bude zákazníkovi umožnený prístup do tohto produktu.

 X.

Podmienky predplatného

 1. V prípade uzavretia zmluvy o predplatnom na dobu určitú, t.j. ročné predplatiteľské obdobie, poskytne vydavateľstvo zákazníkovi zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) v zmysle tohto článku všeobecných obchodných podmienok.
 2. Pre zmluvu o predplatnom, uzatvorenú v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia upravujúce zmluvu o predplatnom, ak nie je v tomto článku, alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
 3. Objednávku je možné uskutočniť s vyplnením objednávkového formulára a je nutné potvrdiť jeho odoslanie. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo akceptovať aj objednávky uskutočnené iným spôsobom.
 4. Pripísaním prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva je zákazník registrovaný v systéme vydavateľstva ako platiaci užívateľ a automaticky získava prihlasovacie údaje k produktu. Ak je v marketingovej akcii prezentovaný darček, ten zákazník obdrží bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov prvej mesačnej platby predplatného na účet vydavateľstva.
 5. Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Zákazník sa zaväzuje počas tejto doby riadne uhrádzať dohodnuté pravidelné mesačné platby predplatného. Ak aj napriek tomu dôjde v tomto období k prerušeniu pravidelných mesačných platieb predplatného, vydavateľstvo je oprávnené nárokovať si úhradu hodnoty poskytnutého darčeka, ktorý je súčasťou marketingovej akcie. Hodnotu darčeka určuje vydavateľstvo na základe aktuálnej nákupnej ceny daného predmetu. Riadnym zaplatením pravidelných mesačných platieb predplatného počas ročného predplatiteľského obdobia, stráca vydavateľstvo nárok na vyplatenie hodnoty darčeka. V priebehu povinného obdobia trvania zmluvy o predplatnom je cena predplatného nemenná. Uplynutím doby viazanosti je možné zmluvu o predplatnom vypovedať. Výpoveď možno urobiť iba písomne, najneskôr však 6 kalendárnych týždňov pred uplynutím predplatného obdobia. Kalendárnym týždňom sa rozumie 7 dní.
 6. Záväzkom pri marketingovej akcii so zvláštnym plnením rozumieme minimálne stanovené obdobie odberu predplatného. Po splnení všetkých podmienok marketingovej akcie plynú zákazníkovi výhody akcie.
 7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Počas tejto doby nie je možné zmluvu vypovedať. Po skončení trvania akcie je možné zmluvu predĺžiť na dobu neurčitú a tým strácajú platnosť Podmienky marketingovej akcie a  budú sa uplatňovať Všeobecné obchodné podmienky.
 8. Zmluvu o predplatnom uzatvorenú na základe marketingovej akcie nie je možné počas dohodnutého obdobia trvania záväzku vypovedať. Uvedené sa vzťahuje na zákazníka v postavení podnikateľa. Vydavateľstvo je oprávnené umožniť zákazníkovi zaplatiť cenu za predplatné za dohodnuté obdobie trvania záväzku v pravidelných mesačných platbách alebo inak stanovených intervaloch. V prípade neuhradenia pravidelnej mesačnej platby predplatného počas trvania záväzku je vydavateľ oprávnený zrušiť zákazníkovi prístupové údaje do produktu, ktorý je predmetom neplatenia.
 9. Predplatné objednané na základe bodu 1. nie je možné prevádzať na ďalšie subjekty. Ak zákazník stratí schopnosť splácať pravidelnú mesačnú platbu predplatného za produkt, je povinný uhradiť Vydavateľstvu sumu o hodnote darčeka podľa odseku 5. Ak suma zostávajúcich pravidelných mesačných platieb predplatného je nižšia ako hodnota darčeka, zákazníkovi odpadá povinnosť túto hodnotu uhradiť. 
 10. Vydavateľstvo nebude objednávku podľa bodu 1 akceptovať najmä v prípade, keď zákazník bol v posledných troch rokoch v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky voči vydavateľstvu.
 11. Bonusové plnenie získa zákazník po splnení podmienok vyplývajúcich z marketingovej akcie. Následne po objednávke obdrží zákazník zálohovú faktúru s presne stanovenými pravidelnými mesačnými platbami predplatného na 12 mesiacov. 
 12. Povinnosť vydavateľstva dodať zvláštne plnenie zaniká v prípade, keď zákazník poruší podmienky stanovené pre konkrétnu marketingovú akciu, alebo neuhradí stanovené predplatné a to 1. pravidelnú mesačnú platbu predplatného.
 13. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy zo závažných dôvodov na strane zákazníka. Takýmito dôvodmi sú najmä:
 14. a)    Hrubé porušenie Všeobecných obchodných podmienok,
 15. b)    Úmyselné zneužitie produktu a prístupových údajov.

V takomto prípade sa zákazník zaväzuje v prípade zavinenia zaplatiť vydavateľstvu náhradu škody, ktorá mu vznikne, a to v plnej výške.

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.
 2. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien v obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť informovať zákazníka splní zverejnením zmeneného znenia na obvyklom mieste na svojej internetovej stránke.
 3. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú voči zákazníkovi účinnosť odoslaním objednávky.
 4. Prípadné súdne spory vyplývajúce z právneho vzťahu medzi zákazníkom a vydavateľstvom bude rozhodovať súd miestne príslušný podľa sídla vydavateľstva.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenia všeobecných obchodných podmienok.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči zákazníkovi dňom uzavretia zmluvy s vydavateľstvom.

Reklamačný poriadok

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: