dnes je 20.6.2021

Input:

Vzor žaloby na obnovu konania

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.2 Vzor žaloby na obnovu konania

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd ...........................

.............................................

.............................................

V .................. dňa ................ K sp. zn. ..............................

V .................. dňa

K sp. zn.

ŽALOBA NA OBNOVU KONANIA

Žalobca:

Obchodné meno ..............................................

Sídlo ................................................................

IČO .................................................................

Zapísaný v .......................................................

Konajúci prostredníctvom štatutárneho orgánu x splnomocneného zástupcu .................

Číslo mobilu: ...............................................

E-mailová adresa: ..........................................

(ďalej len „žalobca“)

Žalovaný:

Obchodné meno ..............................................

Sídlo ................................................................

IČO .................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .... oddiel ... vložka ............................

Konajúci prostredníctvom štatutárneho orgánu x splnomocneného zástupcu .................

Číslo mobilu: ...............................................

E-mailová adresa: ..........................................

(ďalej len „žalovaný“)

Podané dvojmo

Prílohy podľa textu

I.

Rozsudkom zo dňa ................ pod sp. zn. .............. súd rozhodol, že z dôvodu odstúpenia žalobcu od kúpnej zmluvy uzatvorenej so žalovaným pre nezaplatenie kúpnej ceny vo výške ..............., je žalovaný povinný vrátiť žalobcovi predmet kúpy – osobný automobil ............................ a nahradiť mu trovy konania vo výške .................. do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Na odvolanie žalovaného rozhodoval Krajský súd v ............. pod sp. zn........... ktorý rozsudok Okresného súdu v plnom rozsahu potvrdil. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa ................

Dôkaz: spis Okresného súdu ............ sp. zn. ...............

II.

Žalovaný v súdnom konaní tvrdil, že kúpnu cenu uhradil v hotovosti do pokladne žalobcu, o čom mu žalobca vystavil písomné potvrdenie. Po úhrade kúpnej ceny však bol žalovanému odcudzený kufrík, v ktorom sa okrem iných vecí nachádzalo aj predmetné potvrdenie. Z tohto dôvodu preto žalovaný doklad o úhrade kúpnej ceny ako dôkaz o splnení svojej povinnosti zo zmluvy nemohol