dnes je 20.6.2021

Input:

Vzor žaloby na obnovu konania

20.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.2 Vzor žaloby na obnovu konania

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd ........................

.............................................

.............................................

V .................. dňa ................ K sp. zn. ..............................

V .................. dňa

K sp. zn.

ŽALOBA NA OBNOVU KONANIA

Žalobca:

Obchodné meno ..............................................

Sídlo ................................................................

IČO .................................................................

Zapísaný v .......................................................

Konajúci prostredníctvom ...............................

 

(ďalej len „žalobca”)

Žalovaný:

Obchodné meno ..............................................

Sídlo ................................................................

IČO .................................................................

Zapísaný v .......................................................

Konajúci prostredníctvom ...............................

(ďalej len „žalovaný”)

Podané dvojmo

Prílohy podľa textu

I.

Rozsudkom zo dňa ................ pod sp. zn. .............. súd rozhodol, že z dôvodu odstúpenia žalobcu od kúpnej zmluvy uzatvorenej so žalovaným pre nezaplatenie kúpnej ceny vo výške ..............., je žalovaný povinný vrátiť žalobcovi predmet kúpy – osobný automobil ............................ a nahradiť mu trovy konania vo výške .................. do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Na odvolanie žalovaného rozhodoval Krajský súd v ............. pod sp. zn........... ktorý rozsudok Okresného súdu v plnom rozsahu potvrdil. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa ................

Dôkaz: spis Okresného súdu ............ sp. zn ...............

II.

Žalovaný v súdnom konaní tvrdil, že kúpnu cenu uhradil, o čom mu žalobca vystavil písomné potvrdenie. Po úhrade kúpnej ceny však bol žalovanému odcudzený kufrík, v ktorom sa okrem iných vecí nachádzalo aj predmetné potvrdenie. Z tohto dôvodu preto žalovaný doklad o úhrade kúpnej ceny ako dôkaz o splnení svojej povinnosti zo zmluvy nemohol predložiť na súde.

Dňa ........... však žalovanému bolo doručené uznesenie vyšetrovateľa, v ktorom ho vyzývajú na prevzatie hnuteľných