dnes je 9.12.2022

Input:

Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku v roku 2022

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.2.2 Vzájomný zápočet pohľadávky a záväzku v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Príklad:

Živnostník X prevádzkuje obchodnú činnosť a živnostník Y má malú stavebnú firmu. Živnostník X predal živnostníkovi Y stavebný materiál za 1 000 eur. Živnostník X ponúkol živnostníkovi Y možnosť vykonať stavebné úpravy na predajni živnostníka X za 1 600 eur s tým, že mu vyfakturuje len sumu poníženú o svoj záväzok – t.j. rozdiel 600 eur. Je vôbec možné postupovať takýmto spôsobom?

Legislatívna úprava:

  • -> zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
  • -> Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené