dnes je 17.7.2024

Input:

Účtovná evidencia dlhodobého majetku v podielovom spoluvlastníctve v roku 2024

14.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.2 Účtovná evidencia dlhodobého majetku v podielovom spoluvlastníctve v roku 2024

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Živnostník kúpil na základe kúpnej zmluvy a následného vkladu do podnikania dve budovy (sklady) a pozemok ako spoluvlastnícky podiel v 1/2 pomere k celku v roku 2019. V roku 2024 odkúpil aj druhý spoluvlastnícky podiel k pozemku, čiže vlastní už celok. Má tento druhý podiel do majetku zaradiť osobitne ku dňu obstarania?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v z. n. p.

  • Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky