dnes je 1.6.2020

Input:

Účtovanie zabezpečovacej zmenky u dlžníka na nákup nákladného motorového vozidla v roku 2019

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.2.1 Účtovanie zabezpečovacej zmenky u dlžníka na nákup nákladného motorového vozidla v roku 2019

Ing. Alena Zábojová


Poprosili by sme o radu. My ako vystaviteľ zmenky sme uzatvorili dohodu o vydaní a vyplnení zmenky, kde sa v bode vyplňovacie právo uvádza, že prijímateľ zmenky je oprávnený vyplniť zmenku, ak nebude riadne a včas splnený zmluvný záväzok vystaviteľa zmenky vzniknutý v zmysle článkov Partnerskej dohody medzi vystavovateľom a prijímateľom zmenky na sumu 200 000 €.

Je to výška dotácie z nórskych fondov na nákup nákladného motorového vozidla. Prijímateľ zmenky je líder projektu, my sme partner projektu. Prijímateľ zmenky je oprávnený vyplniť zmenku najneskôr 93 mesiacov po jej vystavení. Originál zmenky má prijímateľ zmenky. Chceme sa opýtať či sa takáto zmenka účtuje, ak áno, na aký účet?

Odpoveď:

Podľa Vášho popisu sa jedná o zabezpečovaciu zmenku. V súčasnej podnikateľskej praxi sú vlastné zmenky, ktoré plnia funkciu zabezpečenia pohľadávky prijímateľa veľmi rozšírené. Táto „obľuba” zabezpečovacích zmeniek vychádza z toho, že zmenkové konanie pri vymáhaní pohľadávky na súde je jednoduchšie, lebo netreba dokazovať vecnú podstatu vzniku pohľadávky. Na zabezpečovacej zmenke musí byť zreteľne uvedené, že zabezpečuje riadnu pohľadávku.

Zabezpečovacie zmenky sa teda vydávajú preto, aby zabezpečili, že plnenie bude skutočne poskytnuté. To znamená, že pokiaľ vo vzťahu účastníkov nedôjde k nejakej poruche a takto zabezpečený dlh bude riadne uhradený, odpadne dôvod, aby sa platilo podľa zmenky.

Vo Vašom prípade sa jedná o blankozmenku. Blankozmenka je listina, ktorá je určená za zmenku a je úmyselne vydaná jej vystaviteľom v nekompletnom stave s tým, že jej nadobúdateľ na doplnenie zatiaľ nevyplnených náležitostí uzatvára dohodu o zmenkovom vyplňovacom práve. Blankozmenka je podpísaná listina. Môže byť podpísaná vystaviteľom alebo akceptantom, priamym alebo nepriamym dlžníkom. Ďalšou podmienkou existencie blankozmenky je určenie listiny za zmenku. Blankozmenka nie je akákoľvek nevyplnená listina. Z jej textu musí byť zjavné, že je základom textu budúcej hotovej zmenky. Blankozmenka je vedome neúplná listina.

Za situácie, keď zmluvné strany nevedia všetky údaje (najmä údaje o konečnej výške budúcej pohľadávky, dátum splatnosti) potrebné na vystavenie úplnej zmenky, môže byť blankozmenka prostriedkom na zabezpečenie záväzkov do obdobia, keď bude účastníkom známe všetko potrebné k vystaveniu úplnej zmenky.

Po úhrade pohľadávky