dnes je 9.12.2022

Input:

Účtovanie úveru na výstavbu nehnuteľnosti v roku 2022

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.2.1 Účtovanie úveru na výstavbu nehnuteľnosti v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Príklad:

Ako je potrebné zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve prijatý úver na výstavbu nehnuteľnosti?

Legislatívna úprava:

  • -> Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov
  • -> zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

Stanovisko:

Prijaté dlhodobé úvery sa u dlžníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva evidujú v Knihe záväzkov. Nie je dôležité, či poskytovateľom úveru resp. pôžičky je banková