dnes je 1.6.2020

Input:

Opakované prepravy do nečlenských štátov EÚ

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.1 Opakované prepravy do nečlenských štátov EÚ

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Pri prepravách do nečlenských štátov EÚ dopravca okrem Licencie Spoločenstva potrebuje povolenie na vstup do nečlenského štátu EÚ. V prípade opakovaných prepráv do nečlenských štátov EÚ nie je efektívne na každú prepravu vybavovať nové jednorazové povolenie ale výhodnejšie je obstaranie trvalého prepravného povolenia.

Takýmto prepravným povolením sú povolenia CEMT, ktoré oprávňujú k prepravám po územiach členských štátov CEMT (tab. 1) v systéme loco (do štátu a späť), a to aj tranzitom, a dokonca aj k treťoštátnym prepravám, pokiaľ miesto nakládky aj vykládky sa nachádza v členských štátoch CEMT. Počet povolení pre jednotlivé štáty navrhuje Pracovná komisia CEMT pre cestnú dopravu a potvrdzuje ich Rada ministrov dopravy CEMT. Pre každú zmluvný štát systému povolení CEMT je pridelený počet povolení pre vozidlá nižšej, resp. vyššej emisnej triedy.

Tab. 1 Členské štáty CEMT

Členské štáty CEMT 
EÚ  mimo EÚ 
Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia  Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Moldava, Nórsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina  

V roku 2019 dostala SR celkovo 1096 licencií CEMT z toho:

  • pre vozidla EURO IV S 336 kusov,

  • pre vozidla EURO V S  400 kusov,

  • pre vozidla EURO IV S 360 kusov

Pravidlá pre vydávanie prepravných povolení cudzích štátov pre dopravcov v SR, to znamená aj povolení CEMT, vydáva Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Prihliada sa na dobu podnikania prevádzkovateľa dopravy, počet vozidiel spĺňajúcich stanovené kritéria ako dopravca pridelené povolenia používal v predchádzajúcom roku na základe údajov zapísaných do informačného systému o využívanie povolení CEMT.

Dopravcovi je možné odoprieť v tom istom