dnes je 22.6.2024

Input:

Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov dokladu o overení odborných vedomostí

22.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02.2.3 Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov dokladu o overení odborných vedomostí

Ing. Jozef Mikula, PhD.


Otázka:

Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie BOZP?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Viazať bremená na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v prílohe č. 1 II. časti skupine B písm. a) môže fyzická osoba, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

Obsluhovať vyhradené technické zariadenie určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v odseku 1 § 17 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci