dnes je 7.7.2020

Input:

Maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel v cestnej doprave

24.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci Európy pri vykonávaní cestnej dopravy existuje viacero dohôd a dohovorov, ktoré zjednodušujú podnikanie v cestnej doprave tým, že v jednotlivých krajinách platia rovnaké podmienky. V rámci EÚ sú to ďalej právne predpisy vo forme nariadení. V oblasti maximálnych rozmerov a hmotnosti vozidiel však nie sú zatiaľ zjednotené požiadavky ani v rámci EÚ. Medzinárodná únia cestnej dopravy (IRU) sa snaží o štandardizáciu najväčších užitočných hmotností rovnakého druhu vozidiel a tiež celkových hmotností vozidiel. IRU vychádza zo skutočnosti, že aj napriek veľkému technickému pokroku pri výstavbe ciest a obmedzovaní agresívneho vplyvu kolies vozidiel na povrch vozoviek takmer vo všetkých krajinách sa národné predpisy o maximálnych hmotnostiach a rozmeroch úžitkových vozidiel líšia. Tieto rozdiely v predpisoch spôsobujú, že v jednotlivých štátoch dochádza k rôznemu vývoju parku úžitkových vozidiel. Výsledkom sú rozdiely v užitočných a celkových hmotnostiach a maximálnych rozmeroch vozidiel, čo robí problémy hlavne pri medzinárodnej cestnej doprave. Pri prechode štátnych hraníc je potrebné, vzhľadom na inú právnu úpravu v konkrétnom štáte, voliť iné trasy prepravy, resp. čiastočne nevyťažovať vozidlá alebo zmeniť zaťaženie náprav (prepínanie návesov k trojnápravovým ťahačom a pod.).

Podmienky platné v Slovenskej republike

Maximálne celkové hmotnosti vozidiel, hmotnosti pripadajúce na jednu nápravu a vonkajšie rozmery cestných vozidiel sú v Slovenskej republike stanovené Nariadením vlády č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav. V tab. 1 je spracovaný prehľad maximálnych rozmerov a hmotností platných v SR.

Tab. 1 Maximálne rozmery a hmotnosti platné v Slovenskej republike

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Podmienky platné v ostatných vybraných štátoch pre nákladnú dopravu

Vzhľadom na to, že v jednotlivých štátoch sú rozdielne upravené maximálne rozmery a hmotnosti vozidiel cestnej dopravy je v ďalšej časti príspevku spracovaná analýza požiadaviek základných rozmerov a hmotností vozidiel a jazdných súprav vo vybraných 46 štátov Európy a Ázie a ich porovnanie s podmienkami v SR.

Maximálna výška motorového vozidla

Maximálna výška motorového vozidla je v SR ohraničená maximálne do výšky 4 m, pričom v analyzovaných krajinách výška vozidiel je na najnižšej obmedzenej úrovni 4 m, to znamená vozidlo registrované v SR nemôže v zahraničí prekračovať maximálne obmedzenú výšky vozidla, avšak existujú aj krajiny, v ktorých výške vôbec nie je predpismi obmedzená. V jednotlivých štátoch sú nasledovne obmedzené výšky vozidla alebo jazdnej súpravy:

 • max. 4,00 metra - Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina,

 • max. 4,20 metra - Fínsko,

 • max. 4,25 metra - Írsko,

 • max. 4,50 metra - Irán,

 • nie je obmedzená - Francúzsko, Nórsko, Švédsko, Veľká Británia.

Maximálna šírka motorového vozidla

Maximálna šírka motorového vozidla vozidla je v SR ohraničená osobitne pre vozidlá určené pre prepravy potravín pod kontrolovanou teplotou - maximálne 2,60 m a ostatné vozidlá maximálne 2,55 m. Vozidlo s maximálne možnou šírkou 2,55 m registrované v SR môže pri prepravách do niektorých štátov prekračovať povolené limity, pretože vo viacerých štátoch je šírka vozidla maximálne ohraničená do 2,50 m. V prípade vozidiel s výnimkou vozidiel určených na prepravu potravín pod kontrolovanou teplotou je maximálna šírka obmedzená nasledovne:

 • max. 2,50 metra - Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Irán, Írsko, Macedónsko, Maroko, Moldavsko, Srbsko,

 • max. 2,55 metra - Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia,

 • max. 2,60 metra - Fínsko, Švédsko,

 • max. 2,65 metra - Ukrajina.

Pri prepravách do ostatných krajín je potrebné si uvedomiť, že vo viacerých štátoch je šírka vozidla obmedzená maximálne na 2,50 m a taktiež viaceré krajiny nerozlišujú medzi štandardnými vozidlami a vozidlami s izoláciu prepravného priestoru určeného pre prepravu potravín pod kontrolovanou teplotou.

V prípade vozidiel určených na prepravu potravín pod kontrolovanou teplotou je maximálna šírka obmedzená nasledovne:

 • max. 2,50 metra - Afganistan, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Irán, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko,

 • max. 2,60 metra - Albánsko, Belgicko, Bielorusko, Bulharsko Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Maroko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia,

 • max. 2,65 metra - Ukrajina.

Dĺžka motorového vozidla

Dĺžka jednotlivého motorového vozidla je v Slovenskej republike obmedzená na 12 m. Pri jazde s 12 metrov dlhým vozidlom v niektorých štátoch by bola považovaná za nadrozmernú prepravu a nebolo by možné realizovať takúto prepravu bez špeciálnych povolené alebo s rizikom pokuty v prípade jazdy bez takéhoto povolenia. Dĺžka vozidlá je obmedzená v jednotlivých štátoch nasledovne:

 • max. 11 metrov - Maroko,

 • max. 12 metrov - Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Irán, Írsko, Izrael, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia,

 • max. 12,40 metrov - Nórsko,

 • max. 20 metrov - Azerbajdžan, Gruzínsko,

 • max. 24 metrov - Švédsko.

Dĺžka návesovej súpravy

Dĺžka návesovej súpravy je v Slovenskej republike obmedzená maximálne na 16,50 m, pričom v zahraničí je maximálna dĺžka obmedzená od 15,50 metrov až do dĺžky 22,00 metra nasledovne:

 • max. 15,50 metrov - Alžírsko,

 • max. 16,00 metrov - Afganistan, Irán,

 • max. 16,50 metrov - Albánsko, Belgicko, Bulharsko Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedsko, Španielsko,

 • max. 20,75 metrov - Belgicko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko,

 • max. 21,00 metrov - Chorvátsko, Taliansko,

 • max. 22,75 metrov - Veľká Británia,

 • max. 25,25 metrov - Fínsko.

Maximálna hmotnosť na nápravu

Maximálna hmotnosť na nápravu je v niektorých štátoch rozdielna na hnanú nápravu a hnaciu nápravu, avšak sú štáty, ktoré nerozlišujú tieto nápravy z hľadiska maximálnej prípustnej hmotnosti na nápravu. V Slovenskej republike je maximálna hmotnosť na hnanú nápravu 10 t, v prípade hnacej nápravy je to 11,5 t. V ostatných analyzovaných štátoch je maximálna hmotnosť na hnanú nápravu obmedzená v intervale 6 až 13 t nasledovne:

 • max. 6,00 ton - Cyprus, Irán,

 • max. 8,00 ton - Afganistan,

 • max. 10,00 ton - Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia,

 • max. 12,00 ton - Taliansko,

 • max. 13,00 ton - Alžírsko, Francúzsko.

 • Pri hnanej náprave je vo väčšine štátov prípustná maximálna hmotnosť pripadajúca na nápravy zvýšená o 1,5 tony, to znamená na limit 11,5 t. V jednotlivých krajinách je maximálna hmotnosť pripadajúca na hnaciu nápravu obmedzená nasledovne:

 • max. 6,00 ton - Irán,

 • max. 8,00 ton - Afganistan,

 • max. 10,00 ton - Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Kazachstan, Macedónsko, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina,

 • max. 10,50 ton - Írsko,

 • max. 11,00 ton - Cyprus, Gruzínsko,

 • max. 11,50 ton - Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká Británia,

 • max. 12,00 ton - Taliansko, Belgicko, Luxembursko, Portugalsko,

 • max. 13,00 ton - Alžírsko, Francúzsko.

V prípade dvojitej nápravy existujú výrazné rozdiely medzi požiadavkami jednotlivých štátov. Sú štáty, v ktorých takáto požiadavka nie je osobitne upravená a platia iba požiadavky pre každú jednotlivú nápravu. Maximálna hmotnosť na dvojitú nápravu v niektorých štátoch je závislý od čiastočného rázvoru posudzovaných dvoch náprav, podobne ako v prípade SR. V tab. 2 je spracovaný základný prehľad požiadaviek maximálnej hmotnosti pripadajúcej na dvojité nápravy. Ak v tab. 2 nie je uvedený nijaký údaj, predpisy neupravujú maximálnu prípustnú hmotnosť na dvojitú nápravu, ak je uvedený interval, potom v závislosti od ďalších podmienok (najčastejšie čiastočného rázvoru) je špecifikovaná hmotnosť z intervalu.

Tab. 2 Maximálna prípustná hmotnosť pripadajúca na dvojitú nápravu

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

V prípade obmedzenia maximálnej hmotnosti na trojitú nápravu platia podmienky uvedené pre dvojitú nápravu. Konkrétne obmedzenia v jednotlivých štátoch sú uvedené v tab. 3. Ak v tab. 3 nie je uvedený nijaký údaj, predpisy neupravujú maximálnu prípustnú hmotnosť na trojitú nápravu, ak je uvedený interval, potom v závislosti od ďalších podmienok (najčastejšie čiastočného rázvoru) je špecifikovaná hmotnosť z intervalu.

Tab. 3 Maximálna prípustná hmotnosť pripadajúca na trojitú nápravu

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Maximálna povolená hmotnosť motorového vozidla

Maximálna povolená hmotnosť motorového vozidla je závislá od počtu náprav vozidla. V prípade sólo vozidiel sa v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave najčastejšie používajú dvoj a trojnápravové vozidlá, preto je v nasledujúcej analýze spracované porovnanie práve takýchto vozidiel. V Slovenskej republike je obmedzená maximálna hmotnosť dvojnápravového vozidla na 18 t, v prípade trojnápravového vozidla je to 25 t, resp. 26 t ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné, alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,5 t.

V prípade dvojnápravového vozidla sú nasledujúce obmedzenia maximálnej hmotnosti:

 • max. 16 t - Afganistan, Cyprus, Macedónsko,

 • max. 17 t - Írsko,

 • max. 18 t -Albánsko, Bielorusko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Izrael, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia,

 • max. 19 t - Alžírsko, Belgicko, Francúzsko, Irán, Luxembursko, Portugalsko,

 • max. 20 t - Bosna a Hercegovina,

 • max. 21,5 t - Holandsko,

 • max. 36 t - Arménsko,

 • max. 37 t - Azerbajdžan,

 • max. 38 t - Ukrajina,

 • max. 44 t - Gruzínsko,

 • nie je obmedzená - Nórsko.

V prípade dvojnápravového vozidla sú nasledujúce obmedzenia maximálnej hmotnosti:

 • max. 22 t - Macedónsko, Srbsko,

 • max. 24 t - Afganistan, Bielorusko, Cyprus, Lotyšsko, Moldavsko,

 • max. 25 t -Albánsko, Kazachstan, Rusko, Slovinsko, Turecko,

 • max. 26 t - Alžírsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Irán, Írsko, Izrael, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Maroko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia,

 • max. 29,5 t - Nórsko,

 • max. 33 t - Holandsko,

 • max. 36 t - Arménsko,

 • max. 37 t - Azerbajdžan,

 • max. 38 t - Ukrajina,

 • max. 44 t - Gruzínsko.

Maximálna povolená hmotnosť návesovej súpravy

Maximálna povolená hmotnosť návesovej súpravy závisí od počtu náprav návesovej súpravy a taktiež od rozloženia náprav medzi ťahačom a návesom. V Slovenskej republike je maximálna hmotnosť návesové súpravy so štyrmi nápravami skladajúce sa z dvojnápravového motorového vozidla a dvojnápravového návesu, ak vzdialenosť medzi nápravami návesu je od 1,3 m do 1,8 m 36 ton, v prípade vzdialenosti medzi nápravami väčšej než 1,8 m 36 t ku ktorej sa pripočítava 2 tonová tolerancia, ak sa rešpektuje najväčšia prípustná hmotnosť motorového vozidla (18 t) a najväčšia hmotnosť pripadajúca na dvojnápravovú návesu (20 t) a ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné. V prípade päť a viac nápravových návesových súprav je maximálna povolená hmotnosť 40 t.

V zahraničí je sú definované požiadavky aj na 3 nápravové návesové súpravy, štvornápravové návesové súpravy sú rozdelené na 2 nápravy na ťahači a 2 nápravy na návese alebo na tri nápravy na ťahači a jedna náprava na návese. Konkrétne požiadavky na troj a štvornápravové návesové súpravy sú uvedené pre jednotlivé štáty v tab. 4 (maximálna hmotnosť trojnápravovej návesovej súpravy), tab. 5 (maximálna hmotnosť štvornápravovej návesovej súpravy - 2 nápravy ťahač, 2 náves) a tab. 6 (maximálna hmotnosť štvornápravovej návesovej súpravy - 3 nápravy ťahač, 1 náves).

Tab. 4