dnes je 3.7.2020

Input:

Kontroly státního odborného dozoru

27.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.20 Kontroly státního odborného dozoru

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Kontroly státního odborného dozoru

Kontroly státního odborného dozoru probíhají v ČR jako kontroly silniční, které provádí policie ČR, celní správa ČR a pracovníci krajských úřadů. Při těchto kontrolách by se mělo postupovat podle vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní postup je sjednocen v rámci členských států EU. To znamená, že nedodržení předpisů ADR je rozděleno do 3 kategorií rizik a při silniční kontrole se ve všech členských státech EU splňuje jednotný protokol o kontrole (tzv. kontrolní seznam). Kategorizaci rizik i kontrolní seznam uvádíme dále.

Kontrola státního odborného dozoru může probíhat též v provozovnách dopravců a na všech místech, kde se provádí nakládka nebo vykládka nebezpečných věcí. K těmto kontrolám aktualizovalo v roce 2018 MD ČR velmi podrobný metodický pokyn pro kontrolní orgány.

Kategorizace rizik

Následující seznam je rozdělen do tří kategorií rizik (kategorie 1 představuje nejzávažnější rizika). Určení příslušné kategorie rizika musí vzít v úvahu příslušné okolnosti a závisí plně na uvážení kontrolního orgánu.

Kategorie rizik I

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k okamžitému provedení vhodných nápravných opatření, jako je odstavení vozidla.

Patří sem:

 1. přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázána;
 2. únik nebezpečných látek;
 3. přeprava zakázaným způsobem nebo nevhodnými dopravními prostředky;
 4. přeprava volně ložených látek v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;
 5. přeprava ve vozidle bez odpovídajícího osvědčení o schválení;
 6. vozidlo již neodpovídá normám pro schválení a představuje bezprostřední nebezpečí (jinak spadá do kategorie rizik II);
 7. použití neschváleného obalu;
 8. obal neodpovídá příslušnému pokynu pro balení;
 9. nebyla dodržena zvláštní ustanovení pro společné balení;
 10. nebyla dodržena pravidla pro zajištění a uložení nákladu;
 11. nebyla dodržena pravidla pro společnou nakládku kusů;
 12. nebyly dodrženy dovolené stupně plnění cisteren nebo obalů;
 13. nebyla dodržena ustanovení omezující množství přepravovaná v dopravní jednotce;
 14. přeprava nebezpečných věcí bez identifikace jejich přítomnosti ve vozidle (např. příslušné doklady, označení kusů, označení vozidla);
 15. přeprava bez označení vozidla;
 16. chybí informace umožňující určení kategorie rizik I pro přepravovanou látku (např. UN číslo, oficiální pojmenování pro přepravu, obalová skupina);
 17. řidič nemá platné osvědčení o odborném školení;
 18. použití otevřeného ohně nebo nechráněného světelného zdroje;
 19. nedodržení zákazu kouření.

Kategorie rizik II

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k provedení vhodných nápravných opatření, jako je požadavek nápravy na místě kontroly, pokud je to možné a vhodné, nejpozději však po dokončení přepravy.

Patří sem:

 • dopravní jednotka zahrnuje více než jedno přípojné vozidlo;

 • vozidlo již neodpovídá normám pro schválení, ale nepředstavuje bezprostřední nebezpečí;

 • vozidlo není vybaveno funkčními hasicími přístroji podle požadavků; hasicí přístroj lze považovat za funkční, pokud chybí pouze předepsaná plomba a/nebo označení doby použitelnosti; to však neplatí, pokud je hasicí přístroj viditelně nefunkční, např. tlakoměr ukazuje 0;

 • vozidlo není vybaveno podle požadavků ADR nebo podle písemných pokynů;

 • nebyla dodržena data zkoušek a inspekcí a doby použitelnosti obalů, IBC nebo velkých obalů;

 • jsou přepravovány kusy s poškozenými obaly, IBC nebo velkými obaly nebo poškozené nevyčištěné prázdné obaly;

 • přeprava balených věcí v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

 • cisterny/cisternové kontejnery (včetně prázdných a nevyčištěných) nejsou patřičně uzavřeny;

 • přeprava věcí ve skupinovém obalu s vnějším obalem, který není patřičně uzavřen;

 • nesprávné označení bezpečnostními značkami, nápisy nebo velkými bezpečnostními značkami;

 • neexistují žádné písemné pokyny v souladu s ADR nebo písemné pokyny neodpovídají druhu přepravovaných věcí;

 • vozidlo není patřičně hlídáno nebo zaparkováno.

Kategorie rizik III

Pokud nedodržení příslušných předpisů představuje nízké riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí a pokud vhodná nápravná opatření není třeba provést na místě, ale lze je provést později v podniku dopravce.

Patří sem:

 1. velikost velkých bezpečnostních značek nebo bezpečnostních značek nebo velikost písma, číslic nebo symbolů na velkých bezpečnostních značkách nebo bezpečnostních značkách neodpovídá předpisům;
 2. v přepravní dokumentaci chybějí informace jiné než vztahující se ke kategorii rizik I(16);
 3. osvědčení o školení řidiče není ve vozidle, ale existuje důkaz o tom, že ho řidič má.