dnes je 7.7.2020

Input:

Karty tachografu a podmínky pro jejich používání

2.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.6 Karty tachografu a podmínky pro jejich používání

Bc. Milan Špás

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Podmínky pro používání karet tachografu stanovuje nařízení (EU) č. 165/2014. Kromě karty řidiče pracuje digitální tachograf ještě s kartou podniku, kontrolní kartou a možná méně známou kartou dílny.

Právě karta dílny je často mylně považována za kartu, kterou využívá servisní dílna pro opravu vozidel při zkušební nebo manipulační jízdě vozidla. Karta dílny však slouží výhradně k potřebám autorizovaného metrologického střediska, a to za účelem kontroly a ověření tachografu. Karta umožní přechod tachografu do kalibračního režimu, a nakonec se s jejím použitím provede testovací jízda, kde se ověří, zda jsou záznamy činností řidiče provedeny správně.

Pokud jde o situace, kdy je vozidlo v servisu, například z důvodu opravy brzd, pak smí mechanik po opravě provést zkušební jízdu i bez vložené karty. Jde totiž o výjimku uvedenou v článku 3 písmeni g) nařízení (ES) č. 561/2006. V žádném případě nemůže řidič při předání vozidla do servisu ponechat svou kartu ve vozidle nebo přímo v tachografu! Nejlepším řešením bez rizika je vyjmutí karty a přepnutí tachografu do režimu mimo působnost nařízení (OUT). Vozidlo je tak připraveno na manipulační a testovací jízdu, a pouze pokud by měl servisní technik v úmyslu řídit s vlastní kartou řidiče, režim OUT se jejím vložením automaticky ukončí. Jednoduché a čisté řešení může být ještě po ukončení zkušební jízdy doplněno o výtisk z paměti tachografu, na který dílna nebo samotný řidič zaznamená důvod použití režimu OUT. V tomto případě opravu vozidla v servisu.

Kontrolní karta naopak vůbec neumožňuje jízdu s vozidlem a slouží výhradně ke stažení obsahu paměti tachografu pro následné vyhodnocení při silniční kontrole nebo ke kontrole v provozovně dopravce v rámci činností státního odborného dozoru. Při pokusu o její použití při řízení tachograf ihned po rozjezdu hlásí použití nesprávné karty a toto upozornění zůstává uloženo v jeho paměti. Až tragickým omylem řidiče je představa, že vložením kontrolní karty do tachografu je zapsaná provedená kontrola a že takové vozidlo už v několika příštích týdnech nemůže být kontrolováno. Stejným omylem je i provedený a policií orazítkovaný a podepsaný výtisk z tachografu. Výtisk i vložená kontrolní karta v podstatě jen říkají, že bylo vozidlo zastaveno a že byla stažena data z paměti tachografu. Kontrola je provedena tehdy, pokud byl sepsán protokol, vyznačena porušení a způsob jejich řešení (pokuta, správní řízení…). Za každé další porušení, které v protokolu uvedeno není, lze při následné kontrole uložit další pokutu nebo zahájit další správní řízení.

Častou chybou je i používání nebo spíše nepoužívání karty podniku. Naše národní legislativa ještě prozatím tuto kartu nazývá „kartou vozidla”, což je nesprávný a zavádějící název. Karta podniku slouží ke správě datové paměti tachografu, k uzamčení a následnému pravidelnému stahování dat za účelem kontroly podnikem a k archivaci pro případ kontroly státního odborného dozoru. Každý podnik si před prvním použitím vozidla má svou kartou vytvořit v tachografu zámek, pod nímž budou data jeho řidičů uložena. Pokud se vozidlo prodá nebo se jen zapůjčí jinému dopravci, vložením další karty podniku se vytvoří nový zámek, původní se zruší, data však zůstávají a jsou původnímu podniku stále k dispozici. Celkově lze v tachografu vytvořit 255 zámků. Ani tuto kartu ale není možné použít při řízení vozidla, tachograf to nedovolí a ohlásí použití nesprávné karty.

Úrovně oprávnění přístupu k datům paměti tachografu

Karta řidiče zase, na rozdíl od předešlých typů karet, slouží výhradně k záznamu činností řidiče, který proběhl automatickou činností tachografu nebo manuálním zapsáním (vložením) držitelem karty. Automatický záznam probíhá v případě, že je karta vložena v tachografu a řidič tachograf pouze obsluhuje, aby byly zaznamenány odpovídající činnosti. Pokud se od vozidla vzdálí a nemůže ovlivnit zaznamenávanou činnost, pak má kartu z tachografu vyjmout. Protože ale řidič při silniční kontrole dokládá veškeré činnosti za 28 předchozích dnů, musí doby, kdy byla karta z tachografu vyjmuta, doložit jiným způsobem.

Na prvním místě je manuální zápis prostřednictvím tachografu. Jakmile se do tachografu vloží karta, ten si přečte poslední časový údaj o použití karty a nabídne řidiči doplnění údajů. Záleží pak na konkrétním typu a značce tachografu, jak se ruční zadání provádí. U všech digitálních tachografů I. generace a některých tachografů II. generace (smart) je však nutné zahájit manuální zadávání nejpozději do jedné minuty od vložení karty. Pak tato volba zmizí a údaje již není možné doplnit! V takovém případě zpravidla není možné zajistit potvrzení o činnostech vystavené dopravcem (kontrolní orgány ho ani nemohou vyžadovat), a tak je nejlepší a možná jedinou volbou provedení denního výtisku z karty řidiče. Na jeho zadní stranu je vhodné uvést důvod pro neprovedení záznamu a doplnit dobu trvání a druh činnosti, kterou se nepodařilo zaznamenat pomocí tachografu (manuálním vložením). Tento postup se má provést bezprostředně po nezdařeném pokusu o manuální vložení.

Pokud jde o délku manuálního zápisu, ta není legislativně omezena. Zaznamenat lze tímto způsobem dvouhodinovou práci v podobě jednání na celním úřadě stejně jako dvoutýdenní dovolenou. Pouze některé země EU mohou mít se záznamem dovolené problém, neboť se podle nich nejedná o odpočinek, jak je definován v nařízení (ES) 561/2006. To jsou ale spíše výjimky, a dokonce i poměrně striktní rakouská policie již manuální záznamy uznává.

Daleko větším problémem jsou starší typy tachografů (vyráběné zhruba do roku 2008), které umožňují manuální zadání maximálně do 24 hodin. Jejich řidiči se bez potvrzení o činnostech nebo bez výtisků s ručním zápisem neobejdou. Přestože podle nařízení (EU) 165/2014 existuje povinnost řidiče zadávat chybějící činnosti prostřednictvím tachografu, není to někdy z technických důvodů možné. Proto musí řidiči zůstat možnost doložit své činnosti jiným způsobem.

Karta řidiče je vybavena čipem, který je velmi citlivý na špatné zacházení a při vystavení silnému elektrickému nebo magnetickému poli může dojít k jeho poškození. Daleko častější jsou ale případy, kdy jsou dotykové plošky na kartě znečištěné nebo zoxidované. Tachograf to vyhodnotí jako závadu karty a nepracuje s ní. S podobným hlášením se však můžeme setkat i v případě staršího tachografu, který nemá integrovanou čtečku ve stoprocentním stavu. V každém případě se jedná o závadu karty nebo tachografu, kvůli které není možné vést záznam předepsaným způsobem. Zpravidla musí řidič vzniklou situaci řešit okamžitě, aby mohl dále pokračovat v jízdě. Pokud nepomůže očištění dotykových plošek, nezbývá než vytvořit náhradní záznam.

K náhradnímu záznamu se výborně hodí tachograf, ze kterého řidič provede denní výtisk vždy na začátku směny nebo co nejdříve potom, co mu tachograf oznámil závadu karty. Výtisk obsahuje kromě data a času ještě registrační značku vozidla, VIN a aktuální údaj o ujetých kilometrech. Co mu ale naopak chybí, je identifikace řidiče. Ta se provede na zadní stranu výtisku vyplněním jména a příjmení řidiče, k tomu se doplní číslo karty řidiče, a pokud karta chybí (ztracená, odcizená), postačuje například číslo řidičského průkazu. Na závěr údaje potvrdí podpisem. Pak se řidič věnuje své práci a řádně obsluhuje tachograf. Na konci směny ale musí provést další výtisk a shodně ho na zadní straně vyplnit a podepsat. Toto je potom záznam o činnostech řidiče, na který už jen zbývá ručně doplnit dobu, kdy byl řidič mimo vozidlo, a k tomu vybrat druh činnosti. Výborně se k tomu hodí zadní strana výtisku, kde je možno využít předtištěnou tabulku s časovou osou a čtyřmi volitelnými činnostmi (řízení, práce, pohotovost, odpočinek).

Příklad zápisu na zadní straně výtisku při poruše karty řidiče

Náhradní záznamy řidič předkládá při silniční kontrole, ale po uplynutí 28 dnů je předá dopravci, který má povinnost je po dobu 12 měsíců archivovat. Nefunkční nebo ztracenou kartu však musí řidič do 7 kalendářních dnů oznámit úřadu, který ji vydal, a pokud hodlá dál řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem, požádá o vydání nové karty. Následně má úřad 8 pracovních dnů na to, aby vydal kartu novou. Celkově lze proto bez použití karty řídit vozidlo s digitálním tachografem po dobu 15 dnů nebo déle (v 8 pracovních dnech je jistě i víkend).

Naopak nepřípustné je řízení bez vložené karty řidiče v případě, že si řidič včas nepožádal o její výměnu před ukončením platnosti karty. Podle nařízení (EU) 165/2014 to musí provést nejpozději 15 pracovních dnů předem. Pokud si řidič všimne neplatné karty až v době, kdy mu to tachograf ohlásí, pak mu nezbývá jiná možnost, než se věnovat jiné činnosti, než je řízení vozidla vybaveného digitálním tachografem. A to až do doby, než mu úřad vydá kartu novou. Naštěstí novější tachografy upozorňují na blížící se konec platnosti včas, aby si řidič mohl zajistit výměnu v předstihu.

Po převzetí nové karty pokračuje řidič v používání karty původní, a to až do konce její platnosti. Platnost nové karty začíná právě v okamžiku, kdy ta původní končí. U karet vydaných v ČR je to čas 00:00 podle systémového času tachografu (UTC). Jakmile řidič začne používat novou kartu, původní si ponechá z důvodu doložení svých činností. Na neplatnou kartu již nelze zapisovat, dá se z ní však i nadále číst.

A ještě jedno upozornění: u karet vydaných v ČR je datum konce platnosti (shodně zapsané na čipu a na samotné kartičce) zavádějícím údajem. Pokud je například uvedeno, že karta platí do 10. 3. 2020, přestane být v tachografu funkční v 00:00 UTC, to znamená v 01:00 našeho času (UTC +1, GMT +1). Po prvním vložení nové karty do tachografu by řidič neměl manuálně zadávat žádné činnosti. Mohlo by totiž dojít k tomu, že pokud zadá například 2 týdny odpočinku, bude se mu tato vložená činnost překrývat s činnostmi uloženými na původní kartě. Pro kontrolní orgány by to pak mohl být problém. V ideálním případě automatické záznamy činností na obou kartách navazují, případně pokud v 01:00 našeho času karta přestala pracovat a řidič vloží novou kartu v 07:00, pak na ni doplní manuálním vložením pouze 6 hodin činnosti, například odpočinku.

Úplně na závěr ještě informace o kartách druhé generace. Ty jsou v ČR vydávány zhruba od doby, kdy se musí nově registrovaná vozidla vybavovat smart tachografy. Karta je pod fotografií označena značkou G2 a pro samotného řidiče není údaj nijak důležitý. Naopak důležité je, že karta je plně kompatibilní se staršími tachografy (I. generace). Podobně pokud řidič vlastní kartu bez tohoto označení (karta I. generace), je možné ji normálně používat v tachografu smart (II. generace).

Označení karty II. generace vydávané v ČR od roku 2019