dnes je 20.6.2021

Input:

Doklady předepsané pro řízení velkých vozidel

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2 Doklady předepsané pro řízení velkých vozidel

Mgr. Karel Kovář

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zákon č. 193/2018 Sb. ze 13. ledna 2018 reagoval na tři směrnice EU:

 1. Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EUpravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES.
 2. Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EUsilničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v EU.
 3. Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/719, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz.

Na základě uvedeného došlo ke změně zákona:

 • č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;

 • č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;

 • č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;

 • č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;

a tím současně vznikly nové nebo byly novelizovány prováděcí vyhlášky:

 • vyhláška č. 206/2018 Sb. (novela vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích);

 • vyhláška č. 207/2018 Sb. (novela vyhlášky č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích);

 • vyhláška č. 208/2018 Sb. (novela vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích);

 • vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel;

 • vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel (zrušila vyhlášku č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů).

Výsledkem uvedených změn je rozšíření portfolia dokladů potřebných při řízení vozidel kategorie M2, M3 (autobusy), N2, N3 (nákladní vozidla), O3, O4 (přívěsy nebo návěsy za nákladní vozidla) a pro vozidla kategorie T s konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h (traktory). Cílem tohoto článku je shrnutí dokladů, které řidič musel mít u sebe a na výzvu je musel předložit kontrolnímu orgánu s upozorněním na doklady nově povinně předkládané od 1. 10. 2018.

Podle ustanovení § 6 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o silničním provozu”), musí mít řidič u sebe při řízení motorového vozidla:

a) Řidičský průkaz a musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění, jak je uvedeno v ustanovení § 80a uvedeného zákona o silničním provozu. Motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D+E, D nebo D+E může řídit osoba, která je k řízení těchto vozidel profesně způsobilá. Podmínka profesní způsobilosti se nevztahuje na řidiče, jenž není občanem České republiky, Švýcarské konfederace nebo jiného členského státu a který nevykovává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území některého z těchto států ani na tomto území nepodniká.

Dále nemusejí být profesně způsobilí řidiči:

 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřekračuje 45 km/h;

 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky;

 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv;

 • vozidel používaných při zabezpečování civilní obrany a báňské záchranné služby;

 • vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou;

 • vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel;

 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče;

 • vozidel používaných pro vlastní potřeby;

 • zemědělských a lesnických traktorů.

b) Profesní způsobilost se vyznačuje do řidičského průkazu kódem „95” ke skupině řidičského oprávnění, pro kterou je řidič profesně způsobilý. Jestliže vykonává práci řidiče osoba z třetích zemí, musí jeho řidič mít u sebe podle ustanovení § 33b zákona č. 111/1994 Sb. opis osvědčení řidiče.

Pokud je řidič držitelem mezinárodního řidičského průkazu, má povinnost ve státech Evropského společenství s mezinárodním řidičským průkazem předkládat i národní řidičský průkaz.

Řidiči autobusů a nákladních vozidel o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg, řidiči speciálních vozidel o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg, případně řidiči nákladních nebo speciálních vozidel s přípojným vozidlem, jejichž celková hmotnost převyšuje 7500 kg, se musejí před zahájením činnosti podrobit dopravně psychologickému vyšetření a následně ve věku 50 let, přičemž nejdříve je možné toto vyšetření provést 6 měsíců před dovršením 50 let, nejpozději v den dovršení 50 let. Řidiči starší 50 let musejí potom dopravně psychologické vyšetření vykonat každých 5 let. Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidičů provozujících silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu (nejde o podnikání), a dále řidičů vozidel požární ochrany, policie, ozbrojených sil, zpravodajských služeb a vězeňské služby. Potvrzení o dopravně psychologickém vyšetření řidič při silniční kontrole nepředkládá, ale je součástí zdravotní dokumentace.

c) Osvědčení o registraci vozidla osvědčuje schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích a jeho zaregistrování v registru motorových vozidel. Každé motorové vozidlo nebo jeho přípojné vozidlo nebo samostatný technický celek (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený), které jsou provozovány na pozemních komunikacích, musejí mít doklad, kterým provozovatel prokáže jejich schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.

Výjimku z registrace má pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství. Rovněž nemusejí být registrovány pracovní stroje samojízdné, dvoukolové mopedy a motokola, pokud byly uvedeny do provozu před 1. 7. 2001.

Neregistrovaná vozidla (bez registrační značky), pokud jsou provozována na pozemních komunikacích, musejí být vybavena dokladem, kterým se prokazuje technická způsobilost vozidla, tzv. „výpis z technického osvědčení”. Vozidla uvedená do provozu před 1. 7. 2001 mohou mít obdobný doklad, např. „doklad o schválení vozidla”. Vozidla nepodléhající registraci a neschválená k provozu na pozemních komunikacích musejí mít povolení vydané ve formě rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.

Výpisem z technického osvědčení nebo obdobným dokladem se nemusejí prokazovat vozidla, která nepodléhají schválení technické způsobilosti, což jsou:

 • vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km/h;

 • vozidla určená výlučně pro používání tělesně postiženými osobami;

 • vozidla určená pro ovládání výlučně pěšími osobami;

 • potahová vozidla;

 • samovyvažující vozidla;

 • jízdní kola;

 • jízdní kola dodatečně vybavená pomocným motorkem, pokud je zachován nadále charakter jízdního kola, pomocný motorek přiměřeně plní podmínky schválení typu, jeho výkon nepřesahuje 1 kW, v případě použití spalovacího motoru jeho objem válců není větší než 50 ccm, maximální konstrukční rychlost není vyšší než 25 km/h a montáž pohonného systému na jízdní kolo si nevyžádala zásah na jeho nosných částech;

 • šlapací kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jejichž motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jejich výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, pokud rychlost přesáhne 25 km/h – elektrokola;

 • jízdním kolem se rozumějí i tříkolky a vícekolky, vícesedadlová jízdní kola a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou určená k provozu na pozemních komunikacích, jakož i koloběžky.

d) Doklad o zdravotní způsobilosti. Podle ustanovení § 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. se pravidelné lékařské prohlídce musí podrobit řidič, který řídí motorové vozidlo a dosáhl věku 65 let. Následná lékařská prohlídka musí být absolvována v 68 letech a poté každé 2 roky, přičemž lékařskou prohlídku je možné provést nejdříve 6 měsíců před dovršením stanoveného věku.

Ostatní řidiči motorových vozidel se musejí podrobovat pravidelných lékařským prohlídkám, pokud:

 • řídí vozidlo v pracovně právním vztahu, a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě;

 • řídí vozidlo při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností, používají zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení;

 • využívají vozidlo k samostatné výdělečné činnosti;

 • řídí vozidlo jako učitelé pro výcvik řidičů v řízení motorových vozidel;

 • jsou držiteli řidičských oprávnění C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a řídí vozidlo zařazené do některé z této skupin.

Uvedená skupina řidičů však nemá povinnost dokládat potvrzení o zdravotní způsobilosti při silniční kontrole. Toto potvrzení je založeno u smluvního lékaře zaměstnavatele a kontroluje jej zpravidla inspektorát bezpečnosti práce.

e) V souvislosti s novelizací zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, musejí řidiči mít nově u sebe a na požádání předkládat:

 • Podle ustanovení § 6 odst. 7 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, doklad o poslední technické silniční kontrole, pokud vozidlo takovou kontrolu absolvovalo, a vždy protokol o poslední pravidelné technické prohlídce provedené ve stanici technické kontroly. Uvedené není vyžadováno, jsou-li tyto informace zpřístupněny v příslušném informačním systému, což je v České republice „Informační systém technických prohlídek. Do tohoto centrálního informačního systému však nejsou zapisovány technické kontroly a technické silniční kontroly provedené v jiných členských státech, a proto pokud dotčené vozidlo některé z těchto prohlídek absolvovalo v jiném členském státě, bude povinné i pro českého řidiče mít uvedené protokoly ve vozidle a při kontrole je předložit.

 • Podle ustanovení § 43a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, řidič vozidla kategorie M2, M3, N2, N3 nebo jízdní soupravy tvořené těmito vozidly a přípojným vozidlem kategorie O, musí mít u sebe technický průkaz nebo jiný úřední doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje o rozměrech vozidla, nejsou-li tyto údaje uvedené na štítku připevněném na vozidle. Tento doklad může nahradit úředně ověřená kopie „Technického průkazu”.

 • Podle ustanovení § 38a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, při přepravě kontejneru nebo výměnné nástavby doklad obsahující hmotnost zásilky a hmotnost kontejneru nebo výměnné nástavby, přičemž odesílatel nesmí v dokladech, které vydal k přepravované zásilce, uvést nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost. Doplňme, že u výměnných nástaveb musí řidič mít u sebe „Výpis technického osvědčení samostatného technického celku”.

f) Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění z provozu vozidla, ve znění novel, při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění.

g) Při přepravě nebezpečných věcí podle dohody ADR musí být řidič držitelem platného ADR osvědčení o školení řidiče vydaného podle kapitoly 8.2.1 dohody ADR a při kontrole jej předložit.

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění novel musí řidič mít u sebe:

 1. Ve vnitrostátní dopravě doklad o oprávnění k podnikání nebo jeho kopii vydaný živnostenským úřadem a musí být předložen na žádost oprávněného kontrolora. Při přepravě pro vlastní potřebu se tento doklad nevyžaduje.
 2. V mezinárodní přepravě pro cizí potřebu v rámci Evropského společenství licenci Společenství vydanou na jméno podnikatele v silniční nákladní dopravě, která je nepřenosná. Opis této licence musí být v každém vozidle podnikatele v silniční nákladní dopravě a musí být předložen na žádost oprávněného kontrolora.
 3. V mezinárodní přepravě v rámci třetích zemí smluvní povolení vydané ministerstvem dopravy, které rozhoduje o jeho vydání. Existuje-li bilaterární dohoda, lze provést přepravu na základě této dohody.
 4. Vstupní povolení se nevyžaduje, jedná-li se o příležitostnou autobusovou dopravu formou okružní jízdy či formou přepravy cestujících na určené místo s následující zpáteční jízdou i neobsazeného vozidla. V takovém případě musí řidič mít u sebe kopii záznamu objednávky a vyplněný jízdní list EU. Při cestách mimo členské státy jízdní list INTERBUS.
 5. Při mezinárodní osobní přepravě pro vlastní potřebu musí mít řidič u sebe podle ustanovení § 33d zákona č. 111/1994 Sb. platné osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu.
 6. Při provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy musí řidič při kontrole předkládat licenci opravňující provozování linkové dopravy. U vnitrostátní linkové dopravy vydává licenci dopravní úřad, v rámci mezinárodní linkové dopravy Ministerstvo dopravy ČR.
 7. Při přepravě nákladu doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu. Z přepravního dokladu musí být zřejmé, zda se jedná o přepravu pro vlastní nebo cizí potřebu. Při přepravě pro cizí potřebu musí být uveden dopravce odesilatel a příjemce. V rámci mezinárodní dopravy se doklad o nákladu zpracovává ve formě listu CMR, který se od 1. 1. 2019 používá i při vnitrostátní přepravě pro cizí potřebu.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě musí řidič předložit:

 • Paměťovou kartu řidiče, jejíž platnost je 5 let ode dne jejího vydání.

Jestliže platnost dokladu, na jehož podkladu byla paměťová karta řidiče vydána, skončí v kratší lhůtě, než je doba platnosti paměťové karty řidiče, omezuje se její platnost na dobu platnosti tohoto dokladu. Pokud řidič přestal být držitelem řidičského oprávnění k řízení silničních motorových vozidel vybavených záznamovým zařízením nebo jeho řidičské oprávnění k řízení těchto vozidel bylo pozastaveno, je držitel paměťové karty řidiče povinen odevzdat ji do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění nebo do 5 pracovních dnů od podání písemného oznámení o vzdání se řidičského oprávnění příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Pro používání paměťové karty řidiče platí 3 základní zásady:

 1. Řidič smí být držitelem pouze jedné platné karty řidiče.
 2. Řidič je oprávněn používat pouze vlastní osobní kartu.
 3. Řidič nesmí používat kartu řidiče, která je vadná nebo jejíž platnost uplynula. Platnost karty rovněž uplyne, prohlásil-li ji její držitel za ztracenou nebo odcizenou.

Výjimečné situace, kdy je přípustné řízení bez karty řidiče, jsou upraveny v čl. 29 nařízení (EU) č. 165/2014 a jedná se o případy, kdy je karta řidiče poškozena, nefunguje správně nebo je ztracena či odcizena. V takovém případě:

 1. Řidič smí pokračovat v řízení bez karty řidiče nejdéle po dobu patnácti kalendářních dnů nebo déle, jeli to nezbytné vzhledem k návratu vozidla na místo jeho obvyklého odstavení, pokud může během této doby prokázat nemožnost kartu předložit nebo používat.
 2. Řidič před jízdou (začátek pracovního dne) a po skončení jízdy (ukončení pracovního dne) musí učinit výtisk, na němž doplní příslušná data (údaje řidiče) a výtisk podepíše.
 3. K prokázání důvodu jízdy bez vložené karty řidiče poslouží policejní zpráva o odcizené nebo ztracené kartě nebo formální prohlášení příslušných orgánů a po uplynutí 7 kalendářních dní potvrzení o podání žádosti o vydání náhradní karty.
 • Záznamy o době řízení, přestávkách v řízení a době odpočinku za aktuální den, kdy řídí, a zpětně za 28 dní. Řidič předkládá u digitálních tachografů kartu řidiče, z níž kontrolor může ke kontrole využít aktuální den a zpětně 28 dní.

 • Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, pokud nemá řidič zaznamenány na kartě řidiče všechny dny na tzv. „Neznámý čas?????”, musí mít vystaveno potvrzení od dopravce (zaměstnavatele) na dny, kdy čerpal dovolenou, měl volno, byl nemocen nebo řídil vozidlo vyňaté z nařízení.

Doklad o ověření tachografu vydaný ve formě: „Zápis o zkoušce tachografu není nutné mít ve vozidle, rozhodující pro o ověření tachografu je platný instalační štítek.

Podle ustanovení čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014 v případech, kdy je plomba na tachografu nebo snímači odstraněna či porušena pro účely opravy vozidla či výměny nějakého celku (dílu), musí být ve vozidle uloženo písemné prohlášení vyhotovené na jednotném formuláři s uvedením dne a času, kdy byla plomba porušena, a s uvedením důvodů pro odstranění plomby.

Tento formulář musí obsahovat celkem 11 následujících údajů:

 • registrační značku vozidla;

 • identifikační číslo vozidla;

 • jméno řidiče;

 • licenci Společenství podnikatele v silniční dopravě dopravce (podle toho, zda se jedná o podnikatele v silniční dopravě nákladní nebo osobní) nebo označení dopravce, který provozuje dopravu pro vlastní potřebu;

 • název dílny;

 • identifikační číslo dílny;

 • jméno pracovníka, který odstranil plombu;

 • označení odstraněné plomby;

 • den a čas odstranění plomby;

 • důvody pro její odstranění;

 • poznámky.

Pracovník dílny, který odstranil nebo porušil plombu tachografu z důvodu opravy vozidla či změny, jak je uvedeno v čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014, vyplní, podepíše a opatří razítkem písemné prohlášení obsahující informace stanovené v příloze nařízení. Originál písemného prohlášení musí být ve vozidle a orazítkovaná kopie musí zůstat v dílně, ve které byla plomba odstraněna či porušena. Současně byla stanovena lhůta její náhrady novou plombou nejpozději do sedmi dnů po odstranění plomby. Na závěr formuláře musí být uvedeno místo a datum jeho vystavení a podpisy pracovníka dílny a řidiče.

Schválená dílna provede před nahrazením odstraněné nebo poškozené plomby nové ověření tachografu.

Doporučujícím dokladem pro řidiče je „Potvrzení o užívání firemního automobilu” vydané zaměstnavatelem.