dnes je 3.7.2020

Input:

Dohovor CMR v roku 2016

23.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V súvislosti s medzinárodnou cestnou nákladnou dopravou boli formulované a následne prijaté medzinárodné dohody až v roku 1956. Časový odstup, ktorý je tu zaznamenaný oproti medzinárodným dohodám pre necestnú dopravu, je daný predovšetkým technickými podmienkami, ktoré sú určujúce pre vznik medzinárodnej prepravy tovaru po ceste. Až po 2. svetovej vojne, keď vznikla sieť ciest a diaľnic a začali sa vyrábať ťažkotonážne vozidlá, mohla sa presadzovať a rozvíjať medzinárodná cestná doprava. Je možne povedať, že jej dynamický rozvoj zaznamenal, podľa štatistických údajov spracovaných OSN, v posledných 40 rokoch v Európe približne dve tretiny celkového prírastku v preprave nákladov.

Naliehavosť jednotnej právnej úpravy pri prepravách nákladov v medzinárodnej cestnej doprave vzhľadom na jej rozvoj, našla svoje vyjadrenie vo formulácií Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) (vo francúzskom nazve Convention relative au Contrat de transport international de marchandises par Route - od ktorého je prevzatá aj skratka znenia dohovoru CMR: Convention - dohovor, Marchandises - tovar, Route - cesta).

Pri tvorbe tohto dohovoru sa kládol dôraz na to, aby bola jednotne upravená sprievodná dokumentácia tovaru, zásady zodpovednosti dopravcu a postup pri uplatňovaní zodpovedajúcich návrhov na náhradu škody. Je však potrebné uviesť, že Dohovor CMR neupravuje všetky súkromnoprávne otázky, ktoré sa môžu vyskytovať pri prepravách tovarov cestnými vozidlami.

Z dôvodu rozdielnosti právnych predpisov v jednotlivých krajinách vo vzťahu k prepravnej zmluve bol prejednaný na úrovni Európskej hospodárskej komisie OSN a v roku 1956 v Ženeve Rakúskom, Belgickom, SRN, Francúzskom, Juhosláviou, Luxemburskom, Holandskom, Poľskom, Švédskom a Švajčiarskom podpísaný dohovor upravujúci jednotnú úpravu podmienok prepravnej zmluvy v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, najmä pokiaľ ide o prepravné doklady používané pri tejto doprave a o zodpovednosť dopravcu, Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Dohovor CMR). Pri prejednávaní Dohovoru CMR sa okrem národných vlád 10 štátov na práci podieľali aj ďalšie nevládne organizácie, ako Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU v Ženeve a Medzinárodná obchodná komora ICC v Paríži. Bývalé Československo sa stalo členským štátom Dohovoru CMR v septembri roku 1974 a 3. 12. 1974 vstúpil do platnosti pre vtedajšie Československo, pričom Dohovor CMR bol publikovaný v Zbierke zákonov vo vyhláške č.11/1975 Zb.

Dohovor CMR:

  • vzhľadom na to, že sa jedná o medzinárodný dohovor, ratifikovaný našimi zákonodarnými orgánmi, má povahu zákonnej normy;

  • je špeciálnou zákonnou normou, čo znamená že tam kde má svoje ustanovenia v plnom rozsahu tieto ustanovenia nahrádzajú iné zákonné predpisy Slovenskej republiky (napr. Obchodný zákonník) v prípade, že aspoň jedná zo zmluvných strán je zo štátu, ktorý je členským štátom Dohovoru CMR;

  • je platným predpisom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave aj v prípade, keď obe zmluvné strany sú z jedného a toho istého štátu;

  • je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

Uzatvorenie prepravnej zmluvy pri medzinárodnej preprave tovaru bez bilaterálnych alebo multilaterálnych zmlúv by výrazne skomplikovalo prepravu tovaru, pretože dopravca by musel poznať všetky vnútroštátne právne predpisy krajín, v ktorých by vykonával prepravu vecí (v SR je to Obchodný zákonník). Z rozdielnosti právnych predpisov v jednotlivých krajinách a z dôvodu ich nejednotného výkladu by dochádzalo často k nedorozumeniam pri uzatváraní zmlúv, nevynímajúc nároky kladené na dopravcu.

Dohovor CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom (vozidlom sa rozumejú motorové vozidlá, návesové súpravy, prívesy a návesy), ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ako sa uvádzajú v zmluve, ležia vo dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru CMR, bez ohľadu na trvalé bydlisko a štátnu príslušnosť strán. Dohovor neupravuje medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu ale prepravnú zmluvu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, pričom náležitosti tejto zmluvy sú povinné pri prepravách v prípade, keď aspoň jeden štát (odoslania alebo prijatia) je členským štátom Dohovoru CMR. Čiže naši dopravcovia pri každej medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, keďže SR je ako nástupnícky štát po bývalom Československu zmluvným štátom Dohovoru CMR, sú povinní dodržiavať pri uzatváraní prepravnej zmluvy náležitosti Dohovoru CMR.

Vo vzťahu k Dohovoru CMR je potrebné si uvedomiť, že strany sa nemôžu dohodnúť na takom dojednaní, ktoré Dohovor CMR sám výslovne vylučuje alebo takéto ustanovenie vôbec bráni použitiu Dohovoru CMR. Dohovor CMR tam kde má vlastné ustanovenia v plnom rozsahu nahradzuje vnútroštátne právne predpisy (v SR Obchodný zákonník) a platí nezávisle na dĺžke trasy doma a v zahraničí na celu trasu prepravy. Dohovor platí aj v takom prípade, ak sa naložené vozidlo prepravuje v niektorom úseku dopravnej cesty po mori, železnici, po vnútrozemskej vodnej ceste alebo vzduchom, pokiaľ zásielka (s výnimkou prípadov uvedených v článku 14) nebola preložená.

Podľa č. 1 odst. 4 Dohovor CMR sa nevťahuje:

  • na prepravy uskutočňované v rámci medzinárodných poštových dohovorov,

  • na prepravy mŕtvol,

  • na prepravy sťahovaných zvrškov.

Ďalej Dohovor CMR sa nevťahuje podľa čl. 1 odst. 1 ani na prepravu vozidiel na vlastných kolesách, pretože článok výslovne popisuje platnosť dohovoru na zmluvy o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom.

Riešenie sporov

V prípade, že nie je medzi stranami dojednaná rozhodcovská doložka, v takomto prípade môžu byť spory vzniknuvšie z prepráv podliehajúcich Dohovoru CMR vedené na súdoch toho štátu, na území ktorého

  • má žalovaný trvalé bydlisko, hlavné sídlo podniku alebo pobočku alebo zastupiteľstvo, ktorých prostredníctvom bola prepravná zmluva uzavretá, alebo

  • leží miesto, kde sa zásielka prevzala na prepravu alebo miesto určené na jej vydanie;

Na iných súdoch nemôže žalobca spor viesť. Pre žalobcu je vždy obtiažne viesť spor v zahraničí, preto Dohovor CMR poskytuje žalobcovi ďalšie možnosti výberu súdu. Čiže v prípade, keď strana, ktorá je stranou žalovanou má sídlo v zahraničí, zmluvu o preprave však uzavrela prostredníctvom pobočky, alebo zastupiteľstva, môže žalobca viesť spor v štáte, na ktorom území sa nachádza pobočka alebo zastupiteľstvo.

Ak sa stal v spore z prepravy podliehajúcej Dohovoru CMR rozsudok vynesený súdom niektorého zo zmluvných štátov v tomto štáte vykonateľným, stáva sa vykonateľným aj vo všetkých ostatných zmluvných štátoch, len čo boli splnené v príslušnom štáte predpísané formality. Tieto formality môžu spôsobovať pri uplatňovaní súdnych rozhodnutí ku komplikáciám, k nemožnosti uskutočniť exekúcie alebo dokonca môžu byť základom obnovy konania.

Na zabezpečenie nákladov súdneho konania vyžadujú niektoré právne predpisy súdnych poriadkov jednotlivých štátov od občanov z iných štátov zloženie záruky na zabezpečenie nákladov súdneho konania súvisiaceho s uplatnením nárokov. Takáto podmienka zloženia záruky často sťažuje, v krajných prípadoch až znemožňuje uplatnenie práva v zahraničí, pretože náklady na zloženie záruky na zabezpečenie nákladov môžu predstavovať pre žalobcu neprekonateľnú prekážku. Dohovor CMR zaručuje občanom členských štátov CMR právo, že od týchto občanov nie je možné zo strany súdu požadovať záruku na zabezpečenie nákladov súdneho konania v prípade, pokiaľ sa ide o prepravy podľa Dohovoru CMR.

Právna povaha nákladného listu CMR

Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom. To znamená, že prepravná zmluva má v každom prípade prednosť pred nákladným listom CMR v prípade, že by obsahovala údaje odlišné od údajov uvedených v nákladnom liste CMR Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

Zodpovednosť za údaje uvedené v nákladnom liste

Vypĺňanie nákladného listu CMR, aj keď Dohovor CMR neobsahuje ustanovenia o tom, kto má vyplňovať nákladný list, je vecou odosielateľa. Preto odosielateľ zodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v nákladnom liste a to aj v prípade, ak príslušné údaje na žiadosť odosielateľa