dnes je 2.4.2020
Input:

Do zákona prišla nová novela prinášajúca zmeny v STK od roku 2020

20.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.1 Do zákona prišla nová novela prinášajúca zmeny v STK od roku 2020

Ing. Juraj Hammer

Kontroly technického stavu automobilov majú takmer rovnako dlhú históriu ako automobily. Onedlho potom ako si úrady uvedomili nutnosť vedenia evidencie prudko rastúceho počtu automobilov, začali registráciu spájať s technickou obhliadkou vozidla. Len o niečo neskôr, už v 20 rokoch minulého storočia sa v niektorých európskych krajinách objavili prvé náznaky snáh o systematické kontroly technického stavu automobilov v prevádzke, ktoré by boli zárukou určitej miery bezpečnosti používania vozidiel. Dnes má väčšina automobilov rozvinutých krajín svoj národný systém kontrol technického stavu, ktorého úlohou je okrem ochrany životov, zdravia a majetku občanov i ochrana životného prostredia pred škodlivými vplyvmi automobilizmu.

Prvým krokom k bezpečnému dojazdu do cieľa, je kontrola motorového vozidla samotným vodičom, ako aj absolvovanie legislatívne ukotvených, pravidelných technických prehliadok na staniciach technickej kontroly. Povinné technické prehliadky v predpísaných časových intervaloch sú realizované vo všetkých štátoch s vyspelou motorizáciou. Ich úlohou je udržať technický stav vozidiel na úrovni štandardov platných vo vyspelej Európe, z čoho vyplýva snaha o zníženie nehodovosti zapríčinenej zlým technickým stavom týchto vozidiel. Každý majiteľ motorového vozidla by ho mal udržiavať v stave zodpovedajúcom platným predpisom a to nielen pred návštevou STK, ale aj v priebehu celej životnosti. Je to v záujme bezpečnosti cestnej premávky, osôb v automobile, cestujúcich, ako aj každého prevádzkovateľa motorového vozidla. Zanedbaná údržba zvyšuje spotrebu pohonných hmôt, znižuje životnosť vozidla, zvyšuje jeho negatívne vplyvy na životné prostredie a ohrozuje zdravie a životy nielen priamo, ale aj nepriamo.

Na území Slovenskej republiky je neustále narastajúci počet osobných automobilov, konkrétne k polovici roku 2019 ich bolo evidovaných vyše 2 300 000. Toto číslo dokazuje, koľko vozidiel približne jazdí po komunikáciách, ale nepoukazuje na to koľko týchto vozidiel je vôbec technicky spoľahlivých na bezpečnú cestnú premávku a nie sú hrozením pre ostatných účastníkov cestnej premávky. V roku 2017 bol počet dopravných nehôd na území SR na úrovni 14 000. Slovensko, ako jedna z krajín s rozvinutým motorizmom, má v tejto oblasti tiež pomerne dlhú tradíciu. Prvé stanice technickej kontroly sa začali objavovať už v polovici 70 rokov. Samozrejme, vtedy ešte pôsobili na území ČSFR ako majetok štátu, spravovaný organizáciou podliehajúcou ministerstvu dopravy. Po roku 1989 sa sieť staníc rozrastala a menila sa jej štruktúra. Štát zastúpený ministerstvom dopravy postupne presúval svoju právomoc kontrolovať vozidlá na súkromné spoločnosti vlastniace stanice. Platná legislatíva však nestanovovala celkom jasne povinnosť majiteľom vozidiel pristavovať ich v pravidelných intervaloch ku kontrolám. Situácia sa zmenila až v roku 1996, keď Národná rada prijala Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý takúto povinnosť presne a jednoznačne stanovil. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii k tomuto zákonu onedlho vydalo vykonávacie vyhlášky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách a č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel. Na základe týchto predpisov musí dnes majiteľ vozidla evidovaného v Slovenskej republike zabezpečiť, aby jeho automobil alebo prípojné vozidlo bolo v pravidelných intervaloch podrobené nezávislej kontrole technického stavu a v niektorom z miest pre tento účel určený štátom.

STK a stým súvisiace vybavenia a postupy potrebné na vykonávanie činnosti sú na území SR upravované:

  • - Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene doplnení niektorých zákonov,
  • - Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
  • - Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • - Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.,
  • - Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave,
  • - Vykonávacie vyhlášky k zákonu č. 106/2018 Z. z.,
  • - Metodické pokyny Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorým sa upravuje novelizácia reaguje na požiadavky novej legislatívy Európskej únie. Zmeny v zákone s ohľadom na stanice technickej kontroly sa týkajú aj spresnenia používania všeobecne známeho pojmu – použitie vozidla na podnikanie. Právna norma je platná od 1.1. 2020, okrem určitých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť až 1. septembra 2020. Novelizácia nerieši napríklad postupy pri typovom schvaľovaní. To sa upravuje podľa osobitných predpisov, konkrétne nariadení Európskej únie.

Novelizácia spočíva aj v povinnostiach hospodárskych subjektov pri uvádzaní vozidiel s obmedzenou prevádzkou. Prevádzkovateľ vozidla používaného výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia bude mať povinnosť požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou.

Pre ktoré konkrétne vozidlá sa to