dnes je 7.3.2021

Input:

COVID-19 - Podpora vo forme odkladu splácania úveru je stále aktuálna

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.1 COVID-19 – Podpora vo forme odkladu splácania úveru je stále aktuálna

Ing. Dušan Preisinger

Jednou z foriem podpory poskytovanej podnikateľským subjektom, ktorých ekonomická pozícia a finančná stabilita bola výrazne znížená pandémiou a ohrozila ich likviditu a solventnosť, je odklad splátok poskytnutých úverov. Jeho vplyv má v podstate rovnaký efekt na udržanie prevádzky ako iné podpory, ktoré sú viazané na udržanie zamestnanosti a podpory, ktoré umožňujú zmierniť negatívne dopady vyplývajúce z poklesu tržieb a následne disponibilného zisku. Nositeľom zisku sú tržby. Ich pokles výrazne znižuje úveruschopnosť firmy. Odklad splácania záväzkov vyplývajúcich z poskytnutého úveru z dôvodu COVID-19, nie je v zmysle prijatých opatrení dôvodom, aby bol úverový dlžník považovaný za rizikového. To znamená, že odklad splátok z titulu COVID-19 nie je hodnotený ako rizikový úverový záväzok za rizikový a úver nie je bankou klasifikovaný ako zlyhaný, klient nebude posudzovaný ako subjekt so zníženou bonitou. Podľa rozhodnutia EBA (Európska banková asociácia) budú komerčné banky povinné, pri hodnotení úverového rizika klienta, postupovať tak, ako ho hodnotili pred pandémiou. V podstate to znamená, že miera úverového rizika vyhodnotená bankou pred vypuknutím pandémie sa nezmení.

V súčasnom období, v čase 2. vlny pandémie je stále platný zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý umožňuje firmám požiadať o odklad splácania úveru. V počiatočných fázach pandémie, podľa usmernenia EBA, bolo ustanovené, že tento odklad splátok sa nebude považovať za faktor zlyhania a nezníži kreditnú pozíciu úverového dlžníka. Na rokovaní EBA dňa 16. 9. 2020 sa rokovalo o možnosti predĺženia platnosti usmernení EBA (EBA/GL/2020/02 a EBA/GL/2020/08), avšak nebol dosiahnutý súhlas kvalifikovanej väčšiny, takže platnosť usmernení EBA sa nepredĺžila (NBS hlasovala za predĺženie).

Na Slovensku však v súčasnosti platí, že do zrušenia tzv. „lex korona zákona“ (ide o mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti navrhnuté MF SR, ktorých cieľom je zmierniť dopady COVID-19 na likviditu a finančnú stabilitu úverových dlžníkov) sa zaručuje klientom komerčnej banky pozícia „nerizikovosti“, banky nebudú považovať odklad splátok ako rizikový faktor. Na základe tohto zákona je umožnená možnosť odkladu splátok záväzkov vyplývajúcich z poskytnutia a čerpania úveru spotrebiteľom (tretia hlava zákona č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.), aj MSP a inému podnikateľovi – fyzickej osobe (štvrtá hlava zákona č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.). Ide o zákon, ktorý aj NBS považuje za jeden z najúčinnejších vo vzťahu k domácnostiam a MSP. Cieľovými subjektmi sú úveroví dlžníci, ktorí sú pri výraznom poklese tržieb najzraniteľnejší. Ministerstvo financií SR však uviedlo pripravenosť reagovať na aktuálne rozhodnutie EBA tým, že bude postupne od prijatých zákonných opatrení upúšťať a v rámci riadneho legislatívneho procesu pristúpi k úplnému zrušeniu zákonnej možnosti odkladu splátok, alebo upustením od zákonnej ochrany úverového dlžníka. Prístup MF SR k zmenám relevantných zákonných úprav bude akceptovať vývoj aktuálnej situácie v súvislosti s COVID-19.

Dlžník môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie iba jedenkrát. Stále platia zákonom určené podmienky. Medzi ne patrí napr. povinnosť veriteľa do 30 dní od podania žiadosti informovať žiadateľa o odklad splácania úveru o tom, že žiadosť je neúplná. Žiadateľ je povinný túto žiadosť neodkladne doplniť. Veriteľ informuje žiadateľa o povolení alebo odmietnutí odkladu najneskôr do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti. Ak veriteľ neinformuje žiadateľa, v zmysle týchto podmienok sa považuje odklad splácania úveru za povolený. V platnosti tiež zostávajú ustanovenia, podľa ktorých veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok:

  • ak je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada o odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti;

  • ak bol dlžník k ultimu februára 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní minimálne vo výške 100 € pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom.

Veriteľ, v súvislosti s odkladom splácania úveru, nie je oprávnený vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru, úhradu poplatkov, náhradu nákladov, prípadne inú odplatu a podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami. Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej.

Z vyššie uvedeného je zrejmá kolízia pri uplatňovaní navrhovaných postupov súvislosti s odkladom splácania úverových záväzkov deklarovaných EBA a deklarovaných v zákonom č. 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko aj komerčné banky pôsobiace v SR (so zahraničným kapitálom) sú povinné v praxi dodržiavať predmetné európske a slovenské legislatívne normy. Podľa prvého prístupu to znamená posudzovať žiadosť o odklad individuálne, podľa druhého prístupu sú povinné, pri splnení