dnes je 23.1.2021

Input:

COVID-19 - Formy finančnej podpory - II. vlna pandémie

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.4 COVID-19 - Formy finančnej podpory - II. vlna pandémie

Ing. Dušan Preisinger

Na druhú vlnu pandémie vláda SR zareagovala svojím rozhodnutím predĺžiť mechanizmus poskytovania pomoci vo forme poskytovania „korona príspevkov“ pre zamestnávateľov a SZČO do marca 2021. V rámci tohto predĺženia boli prijaté zmeny podmienok a výšky jednotlivých príspevkov. Tieto zmeny sú reakciou na opätovné vyhlásenie núdzového stavu od 1. 10. 2020. Rozhodnutie je ovplyvnené negatívnym vývojom epidemiologickej situácie a jeho účinnosť platí od 15. 10. 2020. Ide najmä o opatrenia, ktoré úplne, prípadne čiastočne ovplyvňujú podnikateľské aktivity niektorých podnikateľských subjektov (prevádzky verejného stravovania, kiná a divadlá, fittness centrá, subjekty realizujúce aktivity zamerané na cestovný ruch a iné, ktorých aktivity ovplyvňuje pandémia). Ide o projekt „Prvá pomoc +“. Tento projekt nadväzuje na doteraz poskytovanú podporu vo forme finančných príspevkov. Je zameraný na podporu zamestnávateľov s cieľom udržať pracovné miesta a podporu živnostníkov vo forme náhrady poklesu ich príjmu spôsobeného pandémiou. Vláda SR dňa 28. 10. 2020 schválila návrh zmeny podmienok projektu „Prvá pomoc“ a predĺženie obdobia jeho realizácie s novým názvom „Prvá pomoc +“. Cieľom je najmä udržanie miery zamestnanosti v období mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

Pre podnikateľské subjekty je dôležitou informáciou termín, kedy môžu predkladať žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci spomínaného projektu „Prvá pomoc +“. O tento „korona príspevok“ je, podľa upravených podmienok možné požiadať za október 2020 na doteraz prezentovanom webovom portáli (pomahameludom.sk). Upravené podmienky budú akceptovateľné aj na predĺžené obdobie do marca 2021.

Existujúcim žiadateľom úrad práce od 2. novembra t. r. posiela dodatok k dohode. Noví žiadatelia, ktorí nemajú s úradom práce podpísanú dohodu, môžu podávanie nových žiadostí a predkladanie požadovaných výkazov k čerpaniu finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc +“ za mesiac október realizovať v týždni od 9. novembra t. r. do 31. januára 2021.

Nové formy podpory sa týkajú aj poskytovania príspevku zamestnávateľom (aj SZČO), ktorí museli prerušiť svoje podnikateľské aktivity na základe opatrenia č. 1. O príspevok o náhradu mzdy podľa tohto opatrenia môžu požiadať podnikateľské subjekty, ktoré v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu udržia pracovné miesta aj v prípade, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sú nútené prerušiť, alebo obmedziť svoju prevádzku. Podľa pôvodných podmienok podpory „Prvá pomoc“ môžu zamestnávatelia žiadať o príspevok za august 2020 k ultimu októbra 2020 a za september 2020 k ultimu novembra 2020.

Návrh na zmenu podpory v rámci projektu „Prvá pomoc +“ je zameraný na zmeny pre zamestnávateľov. Ide o možnosť nároku na uplatnenie príspevku za október 2020. Týka sa zmien podmienok nároku na výšku príspevku podľa opatrenia č. 1, platné od 1. októbra 2020. Ide o príspevok pre zamestnávateľov, ktorí na základe ÚVZ SR boli nútení prerušiť svoje podnikateľské aktivity. Pre subjekty, ktoré pandémia výrazne ovplyvnila podnikateľské aktivity, môže ísť o významné informácie.

Porovnanie opatrenia č. 1 --> IX.2020 – Prvá pomoc <--> X.2020 – Prvá pomoc +

Prvá pomoc --> poslednýkrát za september 2020; Prvá pomoc+ --> prvýkrát za október 2020

Ide o zamestnancov, za ktorých môže zamestnávateľ požiadať o podporu --> podľa programu „Prvá pomoc“ k ultimu mesiaca september 2020 mohol žiadateľ získať podporu za zamestnanca s nástupom do pracovného pomeru najneskôr k 1. 3. 2020. Podľa programu „Prvá pomoc +“ môže zamestnávateľ požiadať o podporu za zamestnanca aj po nástupe po 1. 3. 2020, najneskôr však do 2. 9. 2020.

V rámci programu „Prvá pomoc“ ide o zamestnávateľa, ktorý môže požiadať o príspevok, ak začal realizovať svoje podnikateľské aktivity najneskôr k 1. 2. 2020. V rámci programu „Prvá pomoc +“ môže o príspevok požiadať zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal realizovať svoje podnikateľské aktivity aj po 1. 2. 2020, najneskôr k 2. 9. 2020. „Prvá pomoc +“ je v tomto prípade určená pre podnikateľské subjekty, ktorých rozbehové aktivity boli ovplyvnené v etape nábehu predpokladanej reprodukcie prevádzkového cyklu poruchami vo finančných tokoch. Je možné preto vnímať túto podporu ako pomoc podnikateľským subjektom, najmä MSP, ktoré sú úverovo zaťažené a môžu byť v pozícii druhotnej platobnej neschopnosti.

V rámci programu „Prvá pomoc“ mal žiadateľ nárok na podporu vo forme finančného príspevku vo výške 80 % priemerného zárobku, maximálne do výšky 1 100 € za obdobie, v ktorom išlo o zamestnanca, ktorý mal prekážku v práci zo strany zamestnávateľa. V rámci programu podpory „Prvá pomoc +“ ide tiež o finančný príspevok vo výške 80 %, najviac vo výške 1 100 € za obdobie, v ktorom išlo o zamestnanca, ktorý mal prekážku v práci zo strany zamestnávateľa. Významný rozdiel je v tom, že ide o 80 % z celkovej ceny práce. To znamená, že základ pre výpočet príspevku je výrazne vyšší.

Ďalšou podmienkou získania podpory je povinné udržanie zamestnanca v zamestnaní v mesiacoch. Podľa podmienok stanovených v rámci programu „Prvá pomoc“ išlo o udržanie zamestnanca v zamestnanosti na obdobie dvoch mesiacov nasledujúcich po kalendárnom mesiaci, za ktorý bol príspevok poskytnutý. Podľa programu „Prvá pomoc +“ sa toto obdobie znížilo na jeden mesiac.

Porovnanie opatrenia č. 2 --> IX.2020 – Prvá pomoc <--> X.2020 – Prvá pomoc +

K zmenám dochádza aj v opatrení č. 2 o poskytovaní príspevku SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia ÚVZ SR, alebo ich tržby sa znížili najmenej o 20 %. Aj v tomto prípade nastali zmeny medzi programom „Prvá pomoc“ a programom „Prvá pomoc +“:

V rámci programu „Prvá pomoc“ môže o tento príspevok požiadať SZČO, ktorá vznikla a začala realizovať svoje podnikateľské aktivity najneskôr k 1. 2. 2020. Podľa programu „Prvá pomoc +“ môže požiadať o príspevok SZČO, ktorá vznikla a začala prevádzkovať svoju činnosť aj po 1. 2. 2020, najneskôr však k termínu 2. 9. 2020. Aj v tomto prípade ide o určitú optimalizáciu podmienok, ktoré akceptujú zraniteľnosť podnikateľských subjektov v rozbehovej fáze ich prevádzky.

Podľa programu „Prvá pomoc“ je cieľovou skupinou SZČO, ktorá mala povinnosť byť nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 1. 3. 2020 a toto poistenie jej stále trvá, prípadne uplatňuje tzv. odvodové prázdniny. V programe „Prvá pomoc +“ aj v tomto opatrení došlo k zmene. O príspevok môže požiadať SZČO, ktorej povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla aj po 1. 7. 2020 (ide o povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne).

Významné zmeny sú pre SZČO, ktoré majú súbeh prevádzkovania a vykonávania svojich aktivít a pracovného pomeru. Podľa programu „Prvá pomoc“ takáto SZČO nemá nárok na príspevok. Súbeh sa neakceptuje. Podľa programu „Prvá pomoc +“ môže o príspevok požiadať aj SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený aj pracovný pomer. S touto zmenou súvisí aj výška poskytovaného príspevku, ktorá je ovplyvnená poklesom tržieb:

Pokles tržieb  20 % - 30,99 %  40 % - 59,99 %  60 % - 79,99 %  viac ako 80 %  
„Prvá pomoc“  180 €  300 €  420 €  540 €  
„Prvá pomoc +“  270 €  450 €  630 €  810 €  

Je však potrebné zdôrazniť, že pri súbehu podľa programu „Prvá pomoc +“ musí žiadateľ o príspevok odpočítať čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný mesiac.

Porovnanie opatrenia č. 3 --> IX.2020 – Prvá pomoc <--> X.2020 – Prvá pomoc +

Zmeny obsahuje aj opatrenie č. 3, ktoré je určené pre zamestnávateľov (vrátane SZČO), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia, alebo obmedzenia svojej činnosti. O príspevok podľa programu „Prvá pomoc“ môžu požiadať podnikateľské subjekty za august 2020 do 31. 10. 2020 a za september 2020 do 30. 11. 2020. Toto opatrenie obsahuje nielen všeobecne platné zmeny, ale aj zmeny príspevkov v členení opatrenia na časti 3A 3B.

Podľa programu „Prvá pomoc“ môže podnikateľský subjekt požiadať o príspevok na zamestnanca s dňom uzavretia pracovného pomeru najneskôr k 1. 3. 2020. Ide teda o cieľovú skupinu zamestnancov, za ktorých môže zamestnávateľ požiadať o finančnú podporu. Podľa programu „Prvá pomoc +“ aj po tomto termíne, najneskôr však do 2. 9. 2020. Ide o termíny, ktoré sú totožné s termínmi určenými v opatrení č. 1. Je to logické, ide o opatrenia, ktoré sa týkajú zamestnancov a zamestnanosti.

Ďalšou formou podpory je finančný príspevok určený zamestnávateľovi. O túto podporu môže požiadať podľa programu „Prvá pomoc“ podnikateľský subjekt, ktorý začal realizovať svoje aktivity najneskôr k 1. 2. 2020. Podľa programu „Prvá pomoc +“, môže požiadať zamestnávateľ, ktorý realizuje svoje aktivity aj po 1. 2. 2020, najneskôr však k 2. 9. 2020. Aj tieto termíny sú totožné s termínmi uvedenými v opatrení 1.

Totožné je aj obdobie povinného udržania zamestnanca v pracovnom pomere počas vyhlásenia núdzového stavu. Podľa programu „Prvá pomoc“ ide o obdobie dvoch mesiacov, ktoré nasledujú po mesiaci, v ktorom bol predmetný príspevok poskytnutý. Podľa programu „Prvá pomoc +“ ide o jeden kalendárny mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom bol príspevok poskytnutý.

Podľa časti 3A opatrenia je výška poskytnutého príspevku v rámci programu „Prvá pomoc“ určená vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca za obdobie, kedy mal prekážku v práci zo strany zamestnávateľa. Maximálne do výšky 880 €. Podľa programu „Prvá pomoc +“ ide o príspevok na úrovni 80 % z celkovej ceny práce, maximálne do výšky 1 100 €. Za tých istých podmienok. Aj v tomto prípade ide o vyššiu hodnotu podpory (úroveň priemernej mzdy je nižšia ako výsledná cena práce).

Podľa časti 3B opatrenia je výška príspevku tiež zameraná na mieru poklesu tržieb. Ide o úzku previazanosť s finančnou podporou v rámci opatrenia č. 2. Pokles tržieb je významným faktorom finančnej stability.

Pokles tržieb  20 % - 30,99 %  40 % - 59,99 %  60 % - 79,99 %  viac ako 80 %  
„Prvá pomoc“  180 €  300 €  420 €  540 €  
„Prvá pomoc +“  270 €  450 €  630 €  810 €  

Porovnanie opatrenia č. 4 <--> IX.2020 – Prvá pomoc <--> X.2020 – Prvá pomoc +

Opatrenia, v rámci ktorých je poskytovaná finančná podpora podnikateľským subjektom (určených najmä pre SZČO) sú doplnené o príspevok pre SZČO, ktoré nemajú iný príjem. Ide o opatrenie č. 4. O príspevok, ako náhradu za stratu z príjmu zo zárobkovej činnosti, môžu podľa tohto opatrenia požiadať podnikateľské subjekty (SZČO a jednoosobová s. r. o.), ktoré v období vyhlásenia mimoriadnej situácie nemali žiadny iný príjem od 13. 3. 2020, prerušili prevádzkovanie svojej činnosti, ale nepozastavili ani nezrušili svoje podnikateľské aktivity a prevádzku.

Podľa nových parametrov programu „Prvá pomoc +“ v rámci opatrenia č. 4 nie je pre žiadateľa o príspevok podmienkou strata príjmu. To znamená, že o príspevok môže požiadať aj podnikateľský subjekt (SZČO), ktorý dočasne prerušil, alebo obmedzil svoje podnikateľské aktivity. Je dôležité, aby nepozastavil, alebo nezrušil oprávnenie na výkon svojich aktivít a na základe toho nespĺňa podmienky nároku podľa opatrenia č. 2. Súčasne tomuto podnikateľskému subjektu nevznikla odvodová povinnosť súvisiaca so sociálnym poistením. Počet akceptovateľných žiadateľov sa rozširuje aj o tie SZČO, ktoré začali realizovať svoje aktivity po 1. 2. 2020, najneskôr však 2. 9. 2020.

V rámci opatrenia č. 4 sú aj zmeny v podmienkach nároku na príspevok, ktorý sa realizuje podľa opatrenia 4A a 4B – je určený tiež pre SZČO, ktoré nemajú iný príjem. Podľa programu „Prvá pomoc“ bolo možné