dnes je 17.7.2024

Input:

83/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 13/2019 Z. z.

83/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 13/2019 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 580/2006 Z. z. o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 13/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmená b) a c) znejú:
„b) existujúcou osobnou loďou ro-ro osobná loď ro-ro, ktorej kýl je položený alebo sa nachádza v podobnej etape stavby pred 5. decembrom 2024; podobná etapa stavby je etapa, v ktorej sa začína identifikovateľná stavba konkrétnej lode a začala sa montáž tejto lode, pri ktorej sa použilo minimálne 50 ton alebo 1 % odhadovanej hmotnosti všetkých stavebných materiálov, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia,
c) novou osobnou loďou ro-ro osobná loď ro-ro, ktorá nie je existujúcou osobnou loďou ro-ro,”.
2. V § 2 písm. e) sa za slovo „prístavmi” vkladajú slová „alebo sled plavieb z prístavu do toho istého prístavu bez medzizastávok”.
3. V § 3 prvej vete sa za slová „v prílohe I” vkladajú slová „oddiele A” a slová „v znení smernice Komisie 2005/12/ES z 18. februára 2005” sa nahrádzajú slovami „v platnom znení”.
4. V § 5 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Nová osobná loď ro-ro, ktorá má osvedčenie na prepravu viac ako 1 350 osôb na palube musí spĺňať špecifické požiadavky na stabilitu ustanovené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná;2tým nie sú dotknuté požiadavky podľa osobitného predpisu.3
(2) Nová osobná loď ro-ro, ktorá má osvedčenie na prepravu najviac 1 350 osôb na palube musí spĺňať špecifické požiadavky na stabilitu ustanovené v prílohe I oddiele A alebo oddiele B smernice; vlastník alebo prevádzkovateľ takejto lode určí, ktoré špecifické požiadavky na stabilitu bude uplatňovať.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2Kapitola II-1 časť B Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v platnom znení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí č. 224/2021 Z. z.).


3Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov.”.
5. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Oznámenie o uplatnení špecifických požiadaviek na stabilitu podľa odseku 2 obsahuje údaje uvedené v prílohe III smernice.”.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6. V § 5 ods. 4 sa slová „podľa § 3” nahrádzajú slovami „ustanovených v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná2” a nad slovom „zmluvy” sa odkaz „3” nahrádza odkazom „2”.
7. § 5 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré