dnes je 24.3.2023

Input:

311/1996 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, v znení účinnom k 15.8.2007

311/1996 Z.z.
[zrušené č. 56/2012 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
zo 17. októbra 1996,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
109/2003 Z.z.
1. 4. 2003
mení a dopíňa 22 novelizačných bodov
357/2007 Z.z.
15. 8. 2007
mení a dopíňa 19 novelizačných bodov
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(k § 3 ods. 4 zákona)
(1) Za člena skúšobnej komisie možno vymenovať zamestnanca krajského úradu a okresného úradu, učiteľa vysokej školy alebo strednej odbornej školy z odboru cestnej dopravy, zamestnanca výskumnej alebo vzdelávacej ustanovizne z odboru cestnej dopravy a zástupcu záujmového združenia vnútroštátnych dopravcov a odborovej organizácie v cestnej doprave.
(2)  Za predsedu skúšobnej komisie možno určiť člena skúšobnej komisie, ktorý má vysokoškolské vzdelanie v odbore cestnej dopravy a najmenej päť rokov výkonu
a)  riadiacej funkcie, ktorej náplňou je činnosť v odbore cestnej dopravy, alebo
b)  štátnej správy na úseku cestnej dopravy, alebo
c)  pedagogickej činnosti na úrovni vysokej školy.
(3)  Predsedu skúšobnej komisie počas jeho neprítomnosti môže zastupovať ním určený iný člen skúšobnej komisie, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 3.
§ 3
(k § 3 ods. 1 a 2 zákona)
(1)  Skúšobná komisia je spôsobilá hodnotiť písomnú skúšku, rozhodovať o potrebe vykonať ústnu skúšku, skúšať, uznávať odbornú spôsobilosť bez skúšky a navrhovať vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak je prítomných najmenej päť členov vrátane jej predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje. Na prijatie uznesenia v ktorejkoľvek veci je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje.
(2)  Skúšobná komisia sa schádza podľa potreby.
(3)  Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie jej predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje. Rokovanie skúšobnej komisie je neverejné. Okrem členov skúšobnej komisie sa na ňom zúčastňuje zapisovateľ, a ak ide o skúšku, uchádzač. Zapisovateľom je určený zamestnanec úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.
(4)  Z rokovania skúšobnej komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedú
a)  mená a priezviská prítomných členov skúšobnej komisie a zapisovateľa,
b)  meno a priezvisko uchádzača o skúšku alebo o uznanie odbornej spôsobilosti bez skúšky,
c)  údaje o priebehu skúšky, najmä znenie otázok a ich hodnotenie, ak sa odborná spôsobilosť preukazuje skúškou,
d)  údaje o preukazovaní odbornej spôsobilosti skúškou, najmä mená a priezviská členov skúšobnej komisie zúčastnených na písomnej skúške, znenie otázok písomnej skúšky, hodnotenie písomnej skúšky, záver o tom, či sa má vykonať ústna skúška a hodnotenie ústnej skúšky, ak sa uskutočnila,
e)  záver o tom, či odborná spôsobilosť uchádzača bola preukázaná, alebo nie,
f)  návrh na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti uchádzača,
g)  podpisy predsedu,